پنجم‌ ، شماره‌ 1301‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 12‏‎ شنبه‌ 21‏‎


مپنا‏‎
ايران‌‏‎ نيروگاهي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ شركت‌‏‎

تاييدي‌‏‎ مهر‏‎ گل‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ صفر‏‎ استقلال‌‏‎ - پيروزي‌ 3‏‎
بود‏‎ پيروزي‌‏‎ وشايستگي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ بر‏‎


فكر‏‎ باقدرت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ جمله‌رعناهاي‌‏‎ از‏‎ ميناوند‏‎ مهرداد‏‎
او‏‎.‎استفاده‌مي‌كند‏‎ خود‏‎ بدني‌‏‎ قدرت‌‏‎ از‏‎ فوق‌العاده‌كمتر‏‎ هوشياري‌‏‎ و‏‎
خطاي‌‏‎ با‏‎ صحنه‌كه‌‏‎ اين‌‏‎ مانند‏‎ و‏‎ گريخت‌‏‎ دفاع‌استقلال‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ بارها‏‎
ميناوند‏‎ تا‏‎ داد ، ‏‎ را‏‎ خرمگاه‌‏‎ اخراج‌‏‎ فرمان‌‏‎ وداور‏‎ شد‏‎ متوقف‌‏‎ خرمگاه‌‏‎
.دهد‏‎ ادامه‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ آسوده‌تر‏‎

صفر‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ پيروزي‌ 3‏‎
بهنام‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏70‏‎)‎ كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ ‎‏‏، مهدي‌‏‎(‎‎‏‏35‏‎) بزيك‌‏‎ ادموند‏‎:گلها‏‎
پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏86‏‎)‎طاهرزاده‌‏‎
(ازسوريه‌‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎)‎ حسن‌الصوفي‌‏‎ و‏‎ كمك‌محمدكوشا‏‎ به‌‏‎ شريف‌‏‎ جمال‌‏‎:‎داور‏‎.

‎‏‏، ميناوند‏‎(‎استقلال‌‏‎) غلامپور‏‎ و‏‎ مجيدي‌ ، پاشازاده‌‏‎ اكبرپور ، ‏‎:اخطاري‌ها‏‎.‎
(پيروزي‌‏‎)‎ كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ و‏‎
استقلال‌‏‎ از‏‎ خرمگاه‌‏‎:اخراج‌‏‎.‎
و‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كه‌‏‎ چهلم‌‏‎ و‏‎ دويست‌‏‎ بازي‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ پرونده‌‏‎ گرديد ، ‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ سنتي‌‏‎ ديدار‏‎.‎شد‏‎ بسته‌‏‎ سال‌ 75‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎
نزديك‌‏‎ و‏‎ دور‏‎ ساليان‌‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
احترام‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ هميشگي‌‏‎ كاذب‏‎ حساسيت‌هاي‌‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ و‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎
هر‏‎.‎بودند‏‎ رفته‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكن‌‏‎ فرشادپيوس‌‏‎ خداحافظي‌‏‎
داشت‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ كنترل‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ زياد‏‎ اخطارهاي‌‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ شريف‌‏‎ جمال‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎
دوم‌با‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎ پيروزي‌‏‎ اول‌ ، ‏‎ دروقت‌‏‎ پيروزي‌‏‎ نسبي‌‏‎ برتري‌‏‎ وجود‏‎ امابا‏‎
رقيب‏‎ كامل‌بر‏‎ برتري‌‏‎ براي‌‏‎ بهتري‌‏‎ استقلال‌موقعيت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ اخراج‌‏‎
به‌‏‎ مي‌داد‏‎ استقلال‌نشان‌‏‎ از‏‎ هماهنگ‌تر‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ ودر‏‎ كرد‏‎ پيدا‏‎ خود‏‎ سنتي‌‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ شيرين‌‏‎ و‏‎ وپرخاطره‌‏‎ پرگل‌‏‎ برد‏‎ يك‌‏‎
امابازيكنان‌‏‎ كرد ، ‏‎ عمل‌‏‎ خوب‏‎ وانتقالات‌‏‎ نقل‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎ استقلال‌‏‎
بودند ، ‏‎ ميدان‌رفته‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ ديروزدر‏‎ كه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جديد‏‎
دهند‏‎ نشان‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ بازيكنان‌قبلي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ خود‏‎ كم‌نتوانستند‏‎ وقت‌‏‎ بدليل‌‏‎
نقش‌‏‎ رنجبران‌‏‎ به‌خصوص‌‏‎ پيروزي‌‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حالي‌‏‎ اين‌در‏‎ و‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ پيروزي‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ و‏‎ تدافعي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ موثري‌‏‎
.بود‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ برترين‌هاي‌‏‎
در‏‎ و‏‎ طولي‌‏‎ خط‏‎ سوي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ورنجبران‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ ميناوند ، ‏‎ مداوم‌‏‎ حضور‏‎
از‏‎ بيشتر‏‎ داد ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ داور‏‎ توسط‏‎ را‏‎ خود‏‎ يار‏‎ يك‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎
تلاش‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آشكار‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ مشكلات‌‏‎ هميشه‌‏‎
و‏‎ بزيك‌‏‎ مهدوي‌كيا ، ‏‎ پيروزي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ سرعت‌‏‎ مهار‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ فراوان‌‏‎
.نشد‏‎ طاهرزاده‌‏‎
خروج‌‏‎ لحظات‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زد‏‎ پيوس‌‏‎ ضربه‌آزاد‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ را‏‎ نخست‌‏‎ جرقه‌‏‎
با‏‎ پيروزي‌‏‎ دقيقه‌ 35‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ دفع‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ غلامپور‏‎ ميدان‌ ، ‏‎ از‏‎ او‏‎
روحيه‌ساز‏‎ و‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ پيوس‌‏‎ جانشين‌‏‎ كه‌‏‎ بزيك‌‏‎ ضربه‌ادموند‏‎
به‌‏‎ توپ‌‏‎ بود‏‎ زده‌‏‎ استقلال‌‏‎ دفاع‌‏‎ قلب‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ خوب‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎.رسيد‏‎
به‌‏‎ غلامپور‏‎ دستان‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ انحرافي‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ او‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ بزيك‌‏‎
مهاجمان‌‏‎ سايه‌‏‎ سنگيني‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ نسبي‌‏‎ برتري‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎رساند‏‎ تور‏‎
در‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ وقت‌‏‎ آغاز‏‎ با‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ بر‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ مي‌زد‏‎ آتش‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ به‌‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎
آورد‏‎ فراهم‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ مطلق‌‏‎ برتري‌‏‎ موجبات‌‏‎ خود‏‎ آخر‏‎ مدافع‌‏‎ خرمگاه‌‏‎ اخراج‌‏‎
.مي‌آوردند‏‎ در‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ راحت‌تر‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ بازيكنانش‌‏‎ كه‌‏‎
ميناوند‏‎ فرارهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ حمله‌‏‎ ضد‏‎ روي‌‏‎ پيروزي‌بارها‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 63‏‎ از‏‎
پراكند‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ بوي‌‏‎ راست‌‏‎ از‏‎ كيا‏‎ مهدوي‌‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ از‏‎
هوشياري‌‏‎ با‏‎ و 86‏‎ دقايق‌ 70‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ عالي‌‏‎ هجوم‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ و‏‎
پرگل‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ طاهرزاده‌‏‎ و‏‎ مهدوي‌كيا‏‎
.گيرد‏‎ جشن‌‏‎ ناكامي‌‏‎ سال‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اخير‏‎ سالهاي‌‏‎ پيروزيهاي‌‏‎

...حاشيه‌‏‎ در‏‎
نفر‏‎ از 80هزار‏‎ كمتر‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ ديدارپيروزي‌‏‎ از‏‎ انتظار‏‎ برخلاف‌‏‎ o
پر‏‎ دليل‌‏‎.‎بود‏‎ ازتماشاگر‏‎ خالي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ از‏‎ وقسمت‌هايي‌‏‎ كردند‏‎ ديدن‌‏‎
.گذاشت‌‏‎ بازي‌‏‎ نبودن‌‏‎ حساس‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ نشدن‌ورزشگاه‌‏‎
يك‌روزه‌‏‎ اردوي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ بيشترروز‏‎ آمادگي‌‏‎ براي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ o
شرايط‏‎ روحي‌‏‎ ازنظر‏‎ تا‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ هماهنگ‌‏‎ كناريكديگر‏‎ در‏‎ را‏‎ بازيكنان‌‏‎
.كردند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ عادي‌‏‎ استقلالي‌هاشرايط‏‎ اما‏‎ كنند ، ‏‎ مناسبي‌پيدا‏‎ رواني‌‏‎

استقلال‌بودند‏‎ وارد‏‎ تازه‌‏‎ مجيدي‌بازيكنان‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ o
به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ اولين‌بار‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ حلالي‌‏‎ واسماعيل‌‏‎ رنجبران‌‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎
نشسته‌‏‎ پيروزي‌‏‎ نيمكت‌ذخيره‌هاي‌‏‎ روي‌‏‎ نيز‏‎ نكيسا‏‎ ونيما‏‎ آمدند‏‎ ميدان‌‏‎
.بود‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎