پنجم‌ ، شماره‌ 1305‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 16‏‎ چهارشنبه‌ 25‏‎


دژپاد‏‎
نگهداري‌‏‎ سيستمهاي‌‏‎

درفوتبال‌‏‎ تاثيرات‌آن‌‏‎ و‏‎ مقطعي‌‏‎ تورنمنتهاي‌‏‎


بر‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تهراني‌ ، ‏‎ پرطرفدار‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ حضور‏‎
را‏‎ بسياري‌‏‎ علاقمندان‌‏‎ و‏‎ افزود‏‎ خواهد‏‎ خزر‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جام‌‏‎ اعتبار‏‎
اصلي‌‏‎ ياران‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ كه‌اين‌‏‎ به‌شرطي‌‏‎ البته‌‏‎ كشاند‏‎ خواهد‏‎ روزشگاه‌‏‎ به‌‏‎
.كنند‏‎ شركت‌‏‎ اين‌رقابت‌ها‏‎ در‏‎ خود‏‎

مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ امروز‏‎ جام‌خزر‏‎ فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎

شركت‌‏‎ امروزبا‏‎ از‏‎ خزر‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌فوتبال‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.مي‌شود‏‎ گيلان‌آغاز‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ ‎‏‏8‏‎
آذربايجان‌ ، منگستان‌ ، ‏‎ جمهوري‌‏‎ تيم‌هاي‌كاپازگانكا‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
استقلال‌‏‎ اوكراين‌ ، ‏‎ باشگاههاي‌‏‎ منتخب‏‎ قزاقستان‌ ، لباب ، تركمنستان‌ ، ‏‎
حضور‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ رشت‌ ، ‏‎ سپيدرود‏‎ فجر‏‎ رشت‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎
.دارند‏‎
خواهد‏‎ بهره‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ برگزاري‌اين‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ اما‏‎
در‏‎ رسمي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ براي‌انجام‌‏‎ كافي‌‏‎ وقت‌‏‎ كه‌‏‎ زمان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎.برد‏‎
خواهد‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ سودي‌‏‎ خارجي‌‏‎ تورنمنت‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ اختيارنداريم‌‏‎
داشت‌؟‏‎
طلايي‌ ، ‏‎ نخل‌‏‎ نقش‌جهان‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ تورنمنت‌غيررسمي‌‏‎ چند‏‎ اخير‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ فوتبال‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ وارد‏‎.‎.‎.‎و‏‎ آذربايجان‌‏‎ شهيد‏‎ سرداران‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ وقفه‌‏‎ دچار‏‎ چندصباحي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ داراي‌استمرار‏‎ هيچكدام‌‏‎
.است‌‏‎ فراموش‌شده‌‏‎
مي‌تواند‏‎ جام‌خزر‏‎ چون‌‏‎ جامهايي‌‏‎ گنجاندن‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ تقويم‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎
نمايد‏‎ تدوين‌‏‎ تعيين‌شده‌‏‎ مقاطع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ ساليانه‌‏‎ و‏‎ درازمدت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎
.كند‏‎ كسب‏‎ مختلف‌‏‎ سطوح‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ آنرا‏‎ كيفي‌‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎
كمتر‏‎ ليگ‌ 76‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ پايان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ ليگ‌ 75‏‎
.داريم‌‏‎ وقت‌‏‎ ماه‌‏‎ هشت‌‏‎ از‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ صرف‌‏‎ فوتبال‌بايد‏‎ مسئولان‌‏‎ تلاش‌‏‎ تمامي‌‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ فوتبال‌‏‎ زيربناي‌‏‎ ليگ‌‏‎ باشدتا‏‎ باشگاهي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ ومنتخب‏‎
.نخورد‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎
.تيم‌هاست‌‏‎ از‏‎ دعوت‌‏‎ تورنمنت‌هانحوه‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎ ديگر‏‎ مشكل‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ تورنمنتي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ برگزاري‌رقابت‌ها‏‎ و‏‎ استان‌ها‏‎ مسئولان‌‏‎
بدون‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ مواقع‌‏‎ اكثر‏‎ اتفاقا‏‎ و‏‎ دارند‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎
غرب‏‎ قهرماني‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ وارد‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
زير‏‎ بازيكنان‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ آغاز‏‎ سال‌جاري‌‏‎ آذرماه‌‏‎ آسيا‏‎
آينده‌‏‎ سال‌‏‎ بايد‏‎ (المپيك‌‏‎) اميد‏‎ تيم‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ حضور‏‎ سال‌‏‎ بيست‌وسه‌‏‎
.كند‏‎ شركت‌‏‎ المپيك‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎
.ريخته‌مي‌شد‏‎ اميد‏‎ تيم‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ جام‌خزر ، ‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ در‏‎ نبود‏‎ بهتر‏‎ آيا‏‎
اميد ، ‏‎ سني‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ تنها‏‎ كنوني‌‏‎ درمقاطع‌‏‎ تورنمنت‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎
برگزاري‌‏‎ مسئولين‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مفيد‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎
.باشند‏‎ استعدادها‏‎ كشف‌‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎ استان‌ها‏‎ اين‌‏‎

خزر‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ گروه‌بندي‌‏‎
رشت‌‏‎ سپيدرود‏‎ فجر‏‎ آذربايجان‌ ، ‏‎ تهران‌ ، كاپازگانكا‏‎ استقلال‌‏‎:‎الف‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
.قزاقستان‌‏‎ منگستان‌‏‎ و‏‎
تركمنستان‌‏‎ لباب‏‎ رشت‌ ، ‏‎ شهرداري‌‏‎ استقلال‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ پيروزي‌‏‎:‎ب‏‎ گروه‌‏‎.‎
.اوكراين‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎ منتخب‏‎ و‏‎

بازي‌ها‏‎ برنامه‌‏‎
چهارشنبه‌ 25/4/76‏‎
.تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ آذربايجان‌‏‎ كاپازگانكا‏‎ ساعت‌ 00/16 ، ‏‎
رشت‌‏‎ سپيدرود‏‎ فجر‏‎ -قزاقستان‌‏‎ منگستان‌‏‎ ساعت‌ 00/18 ، ‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎