پنجم‌ ، شماره‌ 1306‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 17‏‎ پنجشنبه‌ 26‏‎


صحرا‏‎ كاروان‌‏‎
توريستي‌‏‎ و‏‎ مسافرتي‌‏‎ دفترخدمات‌‏‎

شد‏‎ آغاز‏‎ خزر‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎


استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ خزر ، ‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
كاپازگانگا‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ ها‏‎ رقابت‌‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎
.آذربايجان‌شد‏‎ جمهوري‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ اميد‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ تركيبي‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
بازي‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎.نداشت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ نيز‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرمربي‌‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎
.رسيد‏‎ به‌ثمر‏‎ جباراف‌‏‎ توسطعاشيق‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎