پنجم‌ ، شماره‌ 1307‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 19‏‎ شنبه‌ 28‏‎


پاكنام‌‏‎

خزر‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎


در‏‎ كه‌‏‎ خزر‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
شهرداري‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ تركمنستان‌‏‎ لباب‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ عصر‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎ رشت‌‏‎
.رسيدند‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ رشت‌‏‎
كه‌‏‎ رفتند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ تركمنستان‌‏‎ لباب‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اول‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ بر 2‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ تركمنستان‌‏‎ لباب‏‎ نتيجه‌تيم‌‏‎ در‏‎

رشت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ اكراين‌‏‎ منتخب‏‎ تيمهاي‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌‏‎ دوم‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎
پيروز‏‎ برصفر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ توانست‌‏‎ رشت‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تيم‌استقلال‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
.شود‏‎
حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ دقيقه‌ 26‏‎ در‏‎ منصوري‌‏‎ جاويد‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
.كرد‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ خزر‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
و‏‎ انجاميد‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ صفر‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ رشت‌‏‎ سپيدرود‏‎ فجر‏‎ و‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ را 5‏‎ چوكا‏‎ توانست‌‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
گل‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ (‎گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎)‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎ (گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎) مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ توسط‏‎ استقلال‌‏‎ گلهاي‌‏‎
.رسيد‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ علي‌زاده‌‏‎ حاج‌‏‎ حسين‌‏‎ توسط‏‎ چوكا‏‎
هدايت‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ را‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
.بود‏‎ حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ بعهده‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎