پنجم‌ ، شماره‌ 1307‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ تير 1376 ، 19‏‎ شنبه‌ 28‏‎


حميد‏‎ چيني‌‏‎ شركت‌‏‎
درايران‌‏‎ چيني‌‏‎ ظروف‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ بزرگترين‌‏‎
چيني‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ مهراستاندارد‏‎ اولين‌‏‎ دارنده‌‏‎

فوتبال‌‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎
پيوست‌‏‎ سايپا‏‎ به‌‏‎ غلامپور‏‎ بهزاد‏‎


خود‏‎ هفته‌‏‎ دومين‌‏‎ وارد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
و‏‎ هستند‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎ جذب‏‎ صدد‏‎ در‏‎ تيمها‏‎ هنوز‏‎ حال‌‏‎ بااين‌‏‎ اما‏‎ مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ بسته‌‏‎ كامل‌‏‎ بطور‏‎ انتقالات‌‏‎ و‏‎ نقل‌‏‎ پرونده‌‏‎
بهزاد‏‎ حضور‏‎ داشتيم‌ ، ‏‎ وانتقالات‌‏‎ نقل‌‏‎ اخبار‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ خبري‌‏‎ آخرين‌‏‎
شركت‌‏‎ سايپا‏‎ تيم‌‏‎ تمرين‌‏‎ چهارشنبه‌در‏‎ روز‏‎ غلامپور‏‎.‎است‌‏‎ سايپا‏‎ در‏‎ غلامپور‏‎
با‏‎ غلامپور‏‎ جز‏‎ به‌‏‎ سايپا‏‎.‎نمود‏‎ امضاء‏‎ داخلي‌‏‎ قرارداد‏‎ تيم‌‏‎ وبااين‌‏‎ كرد‏‎
پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ بسته‌‏‎ قرارداد‏‎ نيز‏‎ تجسسي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ سهرابي‌‏‎ احمدرضا‏‎
اشپيلت‌‏‎ هايدوك‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ شاهرودي‌‏‎.‎است‌‏‎ قطعي‌‏‎ شاهرودي‌‏‎ رضا‏‎ جدايي‌‏‎ نيز‏‎
.بود‏‎ پيروزي‌‏‎ سابق‌‏‎ مربي‌‏‎ استانكو‏‎ قرارداد ، ‏‎ اين‌‏‎ رابط‏‎ بست‌ ، ‏‎ قرارداد‏‎
توافق‌‏‎ به‌‏‎ آذري‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ چيني‌‏‎ علي‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ جانشيني‌‏‎ براي‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎
.شد‏‎ ازآرارات‌‏‎ تيموري‌‏‎ سرژيك‌‏‎ ملكيان‌و‏‎ فرد‏‎ جذب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎

حسيني‌ ، ‏‎ كريمي‌ ، ‏‎ كشاورز ، ‏‎ ورمزيار ، پرورش‌خواه‌ ، ‏‎ صادق‌‏‎ جدايي‌‏‎ استقلال‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ حتمي‌‏‎ اكبريان‌‏‎ و‏‎ ماجدي‌‏‎
و‏‎ ولي‌‏‎ فرهاد‏‎ پوردايي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ دروازه‌باني‌خود‏‎ كادر‏‎ تكميل‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎
.كرده‌است‌‏‎ جذب‏‎ را‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ يك‌دروازه‌بان‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎