پنجم‌ ، شماره‌ 1311‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 24‏‎ پنجشنبه‌ 2‏‎


تهران‌‏‎ بورس‌‏‎
مي‌كند‏‎ تقديم‌‏‎
معاملات‌‏‎ روزانه‌‏‎ جدول‌‏‎

خيابان‌‏‎ جنايت‌‏‎ عامل‌‏‎ محكوميت‌شاهرخ‌‏‎ حكم‌‏‎
شد‏‎ تاييد‏‎ گاندي‌‏‎


دادگاه‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ گاندي‌‏‎ خيابان‌‏‎ جنايت‌‏‎ پرونده‌‏‎ متهم‌‏‎ محكوميت‌شاهرخ‌‏‎ حكم‌‏‎
از‏‎ پرونده‌‏‎ ديگر‏‎ متهم‌‏‎ محكوميت‌سميه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎ شد‏‎ ابرام‌‏‎ تجديدنظر‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ هنوز‏‎ دادگاه‌‏‎ طرف‌‏‎
شاهرخ‌‏‎ و‏‎ سميه‌‏‎ پرونده‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌كه‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 35‏‎ رئيس‌‏‎ گودرزي‌‏‎
اين‌‏‎ سميه‌‏‎ دم‌پدر‏‎ اولياء‏‎ رضايت‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎.‎داشت‌‏‎ مي‌كنداظهار‏‎ رسيدگي‌‏‎
زندان‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 12‏‎ سميه‌‏‎ قبلي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نجات‌يافتند‏‎ قصاص‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ دو‏‎
محكوم‌‏‎ زندان‌‏‎ سال‌‏‎ به‌ 10‏‎ داشت‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ را‏‎ جنايت‌‏‎ در‏‎ معاونت‌‏‎ كه‌‏‎ شاهرخ‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ اعلام‌‏‎ نيز‏‎ تجديدنظر‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ به‌زودي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎