پنجم‌ ، شماره‌ 1315‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 29‏‎ سه‌شنبه‌ 7‏‎


البرز‏‎ فرش‌‏‎
تجربه‌‏‎ سال‌‏‎ از 20‏‎ بيش‌‏‎ با‏‎
ماشيني‌‏‎ فرش‌‏‎ صنعت‌‏‎ در‏‎ خوشنام‌‏‎

جامعه‌شناسي‌‏‎ افتخاري‌‏‎ دكتراي‌‏‎ اعطاي‌‏‎ با‏‎
فرهنگي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
كرد‏‎ تجليل‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ دكتر‏‎


افتخاري‌‏‎ دكتراي‌‏‎ دانشنامه‌‏‎ مراسم‌اعطاي‌‏‎:علمي‌فرهنگي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
اول‌‏‎ معاون‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ به‌دكتر‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ جامعه‌شناسي‌‏‎
در‏‎ دانشگاهي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ مقام‌هاي‌‏‎ از‏‎ جمعي‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ صبح‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌ ، ‏‎
.شد‏‎ برپا‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اميني‌‏‎ علامه‌‏‎ تالار‏‎ محل‌‏‎
دانشنامه‌‏‎ دريافت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ حسن‌حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎ باشكوه‌ ، ‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ حاضر‏‎ افراد‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ شهيدي‌‏‎ سيدجعفر‏‎ دكتر‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ افتخاري‌‏‎ دكتراي‌‏‎
اين‌‏‎ كه‌‏‎ آورد ، ‏‎ فرود‏‎ تعظيم‌‏‎ سر‏‎ متواضعانه‌‏‎ سپاسگزاري‌ ، ‏‎ نشانه‌‏‎ به‌‏‎ مراسم‌ ، ‏‎
تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اميني‌‏‎ علامه‌‏‎ تالار‏‎ در‏‎ حاضران‌‏‎ ابرازاحساسات‌‏‎ موجب‏‎ وي‌‏‎ حركت‌‏‎
.شد‏‎
آموزش‌عالي‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ سخناني‌خطاب‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎
چند‏‎ در‏‎ خود‏‎ گفت‌وگوهاي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تصميمي‌‏‎ از‏‎:‎گفت‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ و‏‎
فراتر‏‎ شايستگي‌ام‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بركشيده‌ايد‏‎ مرتبه‌يي‌‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ و‏‎ گرفته‌ايد‏‎ شورا‏‎
مربوط‏‎ شوراهاي‌‏‎ عضو‏‎ استادان‌‏‎ و‏‎ دانشوران‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ بزرگواران‌‏‎ شما‏‎ از‏‎ است‌‏‎
.سپاسگزارم‌‏‎ دل‌‏‎ سرسويداي‌‏‎ و‏‎ دندان‌‏‎ بن‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ يكسومي‌داند‏‎ از‏‎ كلمات‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌گوينده‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎:‎داد‏‎ ادامه‌‏‎ وي‌‏‎
از‏‎ و‏‎ نمي‌شناسد‏‎ كه‌نموده‌ايد‏‎ لطفي‌‏‎ شايسته‌‏‎ را‏‎ بنابراين‌خود‏‎ و‏‎ نمي‌داند‏‎
معرض‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ فن‌‏‎ اهل‌‏‎ تشخيص‌‏‎ كه‌در‏‎ ندارد‏‎ حق‌‏‎ و‏‎ نمي‌تواند‏‎ سوي‌ديگر‏‎
تشخيص‌‏‎ براساس‌‏‎ بنابراين‌‏‎ دارد ، ‏‎ روا‏‎ ترديد‏‎ و‏‎ شك‌‏‎ نبوده‌اند‏‎ هم‌‏‎ تقاضايي‌‏‎
.است‌‏‎ خوشدل‌‏‎ و‏‎ خرسند‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ شايسته‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آنها‏‎
ازدوران‌‏‎ خود‏‎ زندگي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌تشريح‌‏‎ سپس‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ اول‌‏‎ معاون‌‏‎
خود‏‎ كتابهاي‌‏‎ تاليف‌‏‎ و‏‎ ترجمه‌‏‎ چگونگي‌‏‎ و‏‎ آغاز‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ كودكي‌‏‎
.گفت‌‏‎ سخن‌‏‎
و‏‎ پرداخت‌‏‎ اثرات‌آن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ازانقلاب‏‎ تجليل‌‏‎ به‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
پديدار‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ازوجه‌هايش‌‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎:داشت‌‏‎ اظهار‏‎
بند‏‎ و‏‎ قيد‏‎ از‏‎ شدن‌‏‎ آزاد‏‎ و‏‎ غربت‌‏‎ رهايي‌از‏‎ من‌‏‎ شخص‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آزادي‌فراگير‏‎
وامدار‏‎ را‏‎ بيگانه‌‏‎ سرزمين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ جبرهاي‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ خدايي‌‏‎ موهبت‌‏‎ و‏‎ نعمت‌‏‎ اين‌‏‎ شكر‏‎ از‏‎ هيچگاه‌‏‎ و‏‎ انقلابم‌‏‎ چراي‌‏‎ و‏‎ بي‌چون‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ بزرگ‌‏‎ خداي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيستم‌‏‎ غافل‌‏‎ شد‏‎ ارزاني‌‏‎ من‌‏‎ بر‏‎ انقلاب‏‎ يمن‌‏‎
.نگهدارد‏‎ سپاسگزار‏‎ مرا‏‎ همواره‌‏‎
سوي‌‏‎ كه‌از‏‎ است‌‏‎ افتخاري‌‏‎ دكتراي‌‏‎ اين‌ششمين‌‏‎ سال‌ 1338 ، ‏‎ از‏‎ است‌ ، ‏‎ گفتني‌‏‎
.اعطامي‌شود‏‎ علمي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ به‌شخصيت‌هاي‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
لين‌ ، اكبر‏‎ جي‌شين‌‏‎ پيرنيا ، ‏‎ ماندلا ، محمدكريم‌‏‎ نلسون‌‏‎ لعل‌نهرو ، ‏‎ جواهر‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ افرادي‌‏‎ حبيبي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ هاشمي‌رفسنجاني‌‏‎
.شده‌اند‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ از‏‎ افتخاري‌‏‎ دكتراي‌‏‎ دريافت‌‏‎
كوشش‌هاي‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ افتخاري‌جامعه‌شناسي‌‏‎ دكتراي‌‏‎ دانشنامه‌‏‎
به‌وي‌‏‎ كشور‏‎ دانش‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ ومجاهدت‌هاي‌‏‎ فكري‌‏‎
در‏‎ مقاله‌‏‎ از 85عنوان‌‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ عنوان‌‏‎ تاكنون‌24‏‎ حبيبي‌‏‎ دكتر‏‎.‎شد‏‎ اعطا‏‎
.است‌‏‎ تحريردرآورده‌‏‎ رشته‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ حقوق‌سياسي‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎