پنجم‌ ، شماره‌ 1317‏‎ جولاي‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 31‏‎ پنجشنبه‌ 9‏‎


شهر‏‎ گل‌‏‎
گياهان‌‏‎ و‏‎ گلها‏‎ انواع‌‏‎ صادركننده‌‏‎

پروازي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ استقلال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
جوان‌‏‎ بالهاي‌‏‎ با‏‎ براي‌آرامش‌‏‎


.استشمام‌كرد‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ بوي‌‏‎ آزادي‌‏‎ تازه‌‏‎ هواي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ نوجواني‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ محسن‌گروسي‌‏‎.مي‌آورد‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ بافت‌‏‎ استقلال‌‏‎
يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ بود ، ‏‎ آموخته‌‏‎ دراستقلال‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌‏‎ الفباي‌‏‎ جواني‌‏‎
گل‌‏‎ دو‏‎ گذشته‌‏‎ گروسي‌روز‏‎مي‌رساند‏‎ آرامش‌‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ گلزن‌باتجربه‌‏‎
.زد‏‎ آشنا‏‎ اهوازيهاي‌‏‎ به‌‏‎

گرفت‌‏‎ امتياز‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ مسابقه‌هاي‌فوتبال‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
استقلال‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ تبريز‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ روزگذشته‌‏‎
كرد‏‎ غلبه‌‏‎ خود‏‎ اهوازي‌‏‎ همنام‌‏‎ بر‏‎ جوان‌‏‎ بالهاي‌‏‎ با‏‎ آرامش‌‏‎ براي‌‏‎ پروازي‌‏‎ در‏‎
شهرداري‌‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ به‌متوقف‌كردن‌‏‎ موفق‌‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ و‏‎
.شد‏‎ تبريز‏‎
صفر‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎
(و 53‏‎ ‎‏‏26‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎:‎گلها‏‎.‎
حبيبي‌‏‎ جابر‏‎ و‏‎ فلاح‌‏‎ كمك‌مسعود‏‎ به‌‏‎ عزم‌‏‎ با‏‎ عبدالله‌‏‎:‎داور‏‎.‎
هزارنفر‏‎ از 15‏‎ بيش‌‏‎:تماشاگر‏‎.
(استقلال‌اهواز‏‎)‎ سعدي‌‏‎ عبدالرضا‏‎:اخراج‌‏‎.‎
جام‌آزادگان‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ جديد‏‎ ازفصل‌‏‎ گام‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
كمترين‌‏‎ با‏‎ ادعا‏‎ بدون‌‏‎ يكدست‌ ، ‏‎ تيمي‌‏‎.‎بود‏‎ سالهابه‌دنبالش‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تمامي‌‏‎ ديروز‏‎.بازيكنان‌‏‎ خودنمايي‌‏‎ از‏‎ اثري‌‏‎
گروهي‌‏‎ بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بودند‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مربي‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎
.كردند‏‎ خانه‌هايشان‌‏‎ روانه‌‏‎ راضي‌‏‎ را‏‎ تماشاگران‌‏‎
راه‌دروازه‌‏‎ بازيكن‌‏‎ با 7‏‎ ابتدا‏‎ ازهمان‌‏‎ متمركز‏‎ مدافع‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
دفاعي‌‏‎ آرايش‌‏‎ واداربه‌‏‎ را‏‎ اهوازي‌‏‎ همنام‌‏‎ تيم‌‏‎ گرفت‌و‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎
بند‏‎ در‏‎ ميهمان‌‏‎ تيم‌‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ استقلال‌‏‎ تاكتيك‌تهاجمي‌‏‎.‎كرد‏‎
كار‏‎ از‏‎ براي‌‏‎ اهوازي‌‏‎ مدافعان‌‏‎ آنكه‌‏‎ ضمن‌‏‎ آيند ، ‏‎ گرفتار‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎
.شدند‏‎ متوسل‌‏‎ مكرر‏‎ خطاهاي‌‏‎ به‌‏‎ بارها‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎ تشنه‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ انداختن‌‏‎
او‏‎ سريع‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ اكبرپور‏‎ نفوذ‏‎ دقيقه‌ 5‏‎ در‏‎ آفريد ، ‏‎ استقلال‌‏‎ را‏‎ خطر‏‎ اولين‌‏‎
.كردند‏‎ دفع‌‏‎ سختي‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ را‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ به‌دروازه‌‏‎ ورود‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ انحرافي‌مهرانپور‏‎ كرنر‏‎ دقيقه‌ 10‏‎ در‏‎
.بي‌اثرشد‏‎ واكنش‌نيسي‌‏‎
تصرف‌‏‎ كاملابه‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ فرهادمجيدي‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ دقايق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
پيش‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ عالي‌اش‌ ، ‏‎ باتكنيك‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ درآورد‏‎ خود‏‎
مواجه‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ ناقص‌‏‎ دفع‌‏‎ با‏‎ مجيدي‌‏‎ محكم‌‏‎ شوت‌‏‎ دقيقه‌ 25‏‎ در‏‎.برد‏‎
فرصت‌‏‎ با‏‎ گروسي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ رها‏‎ نيسي‌‏‎ دستان‌‏‎ از‏‎ مرفاوي‌‏‎ شوت‌‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ شد‏‎
.انداخت‌‏‎ پيش‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ طلبي‌‏‎
فشار‏‎ هدف‌كاهش‌‏‎ با‏‎ را‏‎ حسيني‌‏‎ عادل‌‏‎ دريافت‌گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
سريع‌‏‎ حركات‌‏‎ به‌‏‎ وچشم‌‏‎ ساخت‌‏‎ قنبري‌‏‎ جانشين‌‏‎ ميانه‌ميدان‌ ، ‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎
استقلال‌‏‎.‎نبود‏‎ بخش‌‏‎ نتيجه‌‏‎ دوخت‌كه‌‏‎ خود‏‎ مهاجم‌‏‎ دو‏‎ ونادريان‌فر‏‎ تهامي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ خود‏‎ همنام‌‏‎ رقيب‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ بسياري‌‏‎ حملات‌‏‎ نيز‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
به‌‏‎ گروسي‌‏‎ گل‌‏‎ همان‌يك‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ ثمري‌‏‎ نهايت‌‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎
وتوانست‌‏‎ بود‏‎ بازي‌‏‎ ميدان‌دار‏‎ تهران‌همچنان‌‏‎ استقلال‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
.كند‏‎ خودحبس‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎
.حريف‌كرد‏‎ دروازه‌‏‎ روانه‌‏‎ را‏‎ مجيدي‌ ، اكبرپور‏‎ عالي‌‏‎ پاس‌‏‎ دقيقه‌ 51‏‎ در‏‎
را‏‎ حريف‌‏‎ تنهادروازه‌بان‌‏‎ گلزني‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ مهاجم‌استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ وداور‏‎ بازماند‏‎ ازحركت‌‏‎ او‏‎ فاحش‌‏‎ خطاي‌‏‎ با‏‎ پيش‌روداشت‌‏‎
.كرد‏‎ اكتفا‏‎ اهوازي‌‏‎ سنگربان‌‏‎ به‌‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ يك‌‏‎ دادن‌‏‎ به‌‏‎ ناباوري‌‏‎
حريف‌‏‎ شش‌بازيكن‌‏‎ جاگذاردن‌‏‎ با‏‎ حركاتي‌فريبنده‌‏‎ با‏‎ مجيدي‌‏‎ دقيقه‌ 53‏‎ در‏‎
دومين‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌بازيكن‌‏‎ و‏‎ سپرد‏‎ گروسي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ دروازه‌توپ‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎
.گشود‏‎ را‏‎ دروازه‌حريف‌‏‎ بار‏‎
درادامه‌‏‎ روان‌‏‎ حركتي‌‏‎ و‏‎ ميدان‌‏‎ برميانه‌‏‎ احاطه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
بين‌بازيكنان‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بودند‏‎ خود‏‎ افزايش‌گلهاي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ بازي‌‏‎
جز‏‎ همنام‌ ، چاره‌اي‌‏‎ تيم‌‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ براي‌اختلال‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
مدافع‌‏‎ اخراج‌سعدي‌‏‎ خشونت‌نيز‏‎ اين‌‏‎ تاوان‌‏‎ و‏‎ پياپي‌نداشتند‏‎ خطاهاي‌‏‎
به‌سود‏‎ گروسي‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ اهوازي‌‏‎
و‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ جديد‏‎ فصل‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
.كند‏‎ آغاز‏‎ پراميد‏‎
.درآمد‏‎ پرواز‏‎ به‌‏‎ جوان‌‏‎ بابالهاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎

اصفهان‌يك‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏49‏‎) اكبري‌‏‎ اصغر‏‎ و‏‎ براي‌شهرداري‌‏‎ (‎‏‏52‏‎) محمودي‌‏‎ سيروس‌‏‎:‎گلها‏‎.
.پلي‌اكريل‌‏‎
نماينده‌‏‎ سه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ ديداربا‏‎ در‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎
را‏‎ خود‏‎ تساوي‌هاي‌‏‎ طلسم‌‏‎ ونتوانست‌‏‎ شد‏‎ متوقف‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ اصفهان‌‏‎
پيشي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ بر‏‎ ابتدا‏‎ توانست‌‏‎ حتي‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ ميهمان‌‏‎.‎كند‏‎ باطل‌‏‎
روياي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ميهمان‌‏‎ خورده‌‏‎ گل‌‏‎ جبران‌‏‎ با‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ شهرداري‌‏‎ اما‏‎ گيرد ، ‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ امتيازات‌‏‎ تقسيم‌‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ در‏‎ به‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ دور‏‎ پيروزي‌‏‎ خوش‌‏‎
.شد‏‎

مي‌رود‏‎ مصاف‌يونان‌‏‎ به‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌ ، ‏‎ مسلح‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ تيم‌‏‎
امروز‏‎ جهان‌‏‎ ارتش‌هاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ يك‌چهارم‌‏‎ مرحله‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎
دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30/21‏‎ در‏‎ و‏‎ يونان‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ امروز‏‎ ساعت‌ 19‏‎ در‏‎
تيم‌هاي‌‏‎.‎مي‌روند‏‎ هم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ وبوركينافاسو‏‎ اوكراين‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ روبه‌رو‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ برنده‌‏‎
و‏‎ ساعت‌ 19‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ و‏‎ تيم‌هاي‌گينه‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
.مي‌كنند‏‎ ديدار‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌‏‎ درساعت‌ 30/21‏‎ بلژيك‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎
هم‌خواهند‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ درمرحله‌‏‎ نيز‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ برنده‌‏‎
ماه‌‏‎ مرداد‏‎ دوازدهم‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ رقابت‌ها‏‎ نيمه‌نهايي‌اين‌‏‎ مرحله‌‏‎.‎رفت‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ جاري‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎