پنجم‌ ، شماره‌ 1330‏‎ آگوست‌ 1997 ، سال‌‏‎ مرداد 1376 ، 16‏‎ شنبه‌ 25‏‎


ايران‌‏‎ واستاندارد‏‎ كيفيت‌‏‎ بازرسي‌‏‎

به‌‏‎ بهمن‌‏‎ ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
صعودكرد‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎


داشت‌‏‎ پرفروغي‌‏‎ چهره‌‏‎ استقلال‌‏‎ پيراهن‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎
.شود‏‎ مغلوب‏‎ تيمش‌‏‎ تا‏‎ ندانست‌‏‎ هرگز‏‎ را‏‎ آمده‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ قدر‏‎ اما‏‎

حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نهايي‌‏‎ نيمه‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ كشور‏‎ باشگاههاي‌‏‎
سي‌هزار‏‎ حضور‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
خود ، ‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ پنج‌‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎رفتند‏‎ يكديگر‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگر‏‎
شيوه‌اي‌‏‎ با‏‎ نداشت‌‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مجيدي‌‏‎ و‏‎ تقوي‌‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ گروسي‌ ، ‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎
.كرد‏‎ صف‌آرايي‌‏‎ بهمن‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ جديد‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ نظم‌‏‎ بهمن‌ ، ‏‎ كاپيتان‌‏‎ صادقي‌‏‎ تعويض‌ناصر‏‎ دوم‌ ، ‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
.بگيرد‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ و‏‎ توپ‌‏‎ كنترل‌‏‎ كاملا‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ ريخت‌‏‎ هم‌‏‎ بر‏‎ را‏‎

دوبار‏‎ رفت‌اما‏‎ پيش‌‏‎ زدن‌‏‎ گل‌‏‎ آستانه‌‏‎ بارهاتا‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.گرفت‌‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ مدافعان‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ديدارخطاهاي‌‏‎ اين‌‏‎ داور‏‎
توپ‌‏‎ پابه‌‏‎ استقلال‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ راست‌‏‎ درجناح‌‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ دقيقه‌ 85 ، ‏‎ در‏‎
وارد‏‎ را‏‎ پيروزي‌تيمش‌‏‎ گل‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ محوطه‌جريمه‌‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎
.يحيوي‌كرد‏‎ دروازه‌‏‎
در‏‎ بهمن‌‏‎ مدافعان‌‏‎ توسط‏‎ اكبرپور‏‎ رضا‏‎ دوم‌ ، علي‌‏‎ نيمه‌‏‎ شده‌‏‎ تلف‌‏‎ وقت‌‏‎ در‏‎
نشان‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ سرنگون‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎
تير‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ جديد‏‎ بازيكن‌‏‎ تيموريان‌ ، ‏‎ سرژيك‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎
از‏‎ پيروز‏‎ تيم‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ بازي‌‏‎ جريان‌‏‎ برخلاف‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا‏‎ كوبيد‏‎ بهمن‌‏‎ دروازه‌‏‎
.شود‏‎ خارج‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎-‎ يك‌‏‎ مشهد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o
براي‌پاس‌‏‎ (‎‎‏‏48‏‎) برمك‌‏‎ كوروش‌‏‎ و‏‎ براي‌پيام‌‏‎ (‎‎‏‏15‏‎) نوري‌‏‎ علي‌‏‎:‎گلها‏‎
يك‌‏‎ ذوبآهن‌اصفهان‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏75‏‎) حسيني‌‏‎ سيدكمال‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏14‏‎)‎ تهامي‌‏‎ ابراهيم‌‏‎:‎گلها‏‎
ذوبآهن‌‏‎
صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎-‎ يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
براي‌نفت‌‏‎ (‎‎‏‏44‏‎) عوده‌پور‏‎ حكيم‌‏‎:‎گل‌‏‎
صفر‏‎ شهرداري‌تبريز‏‎ -‎ صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎