پنجم‌ ، شماره‌ 1337‏‎ آگوست‌ 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 24‏‎ يكشنبه‌ 2‏‎


درمان‌‏‎ ابزار‏‎ شركت‌‏‎
(خاص‌‏‎ سهامي‌‏‎)‎
پزشكي‌‏‎ مصرفي‌‏‎ لوازم‌‏‎ توليدكننده‌‏‎

فرهنگ‌‏‎ ناصر‏‎ فقيد‏‎ استاد‏‎ بزرگداشت‌‏‎ مراسم‌‏‎ در‏‎
اسلامي‌هنرمندان‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ فر‏‎
ياري‌طلبيد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎


اسلامي‌‏‎ وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ دكتر‏‎:هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ سرويس‌‏‎.‎
ناصر‏‎ فقيد ، ‏‎ بزرگداشت‌استاد‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ كاري‌‏‎ نخستين‌روز‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎
اين‌‏‎ خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ از‏‎ ضمن‌تجليل‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎ وحدت‌‏‎ درتالار‏‎ فرهنگ‌فر‏‎
وارشاد‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ خواست‌‏‎ هنرمندان‌كشور‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ موسيقي‌‏‎ استادبنام‌‏‎
.كنند‏‎ مذهبي‌ياري‌‏‎ -‎ ملي‌‏‎ هنر‏‎ عاليه‌‏‎ به‌اهداف‌‏‎ دستيابي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اسلامي‌‏‎
اسلامي‌‏‎-‎ ايراني‌‏‎ تمدن‌‏‎ از‏‎ كشورمان‌‏‎ فرهنگ‌در‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
است‌‏‎ تمامي‌جهانيان‌‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ كه‌‏‎ وفرهنگساز‏‎ درخشان‌‏‎ تمدني‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ و‏‎ تمدن‌هستند‏‎ زيرساخت‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎:افزود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ياد‏‎
وي‌‏‎.‎باشند‏‎ داشته‌‏‎ جهاني‌‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎ چشمگيري‌‏‎ حضور‏‎ كشورمان‌مي‌توانند ، ‏‎
به‌‏‎ اتصال‌‏‎ و‏‎ وابستگي‌‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎ قدرت‌ ، ‏‎ و‏‎ اقتصاد‏‎ سياست‌ ، ‏‎ برخلاف‌ ، ‏‎:گفت‌‏‎
خود‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ بسياري‌‏‎ قلوب‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ ميرايي‌‏‎ ناب‏‎ حقيقت‌‏‎
.بسازد‏‎
استادان‌جليل‌‏‎ و‏‎ موسيقي‌‏‎ هنر‏‎ مشتاقان‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ صديف‌‏‎ اصغردادبه‌ ، ‏‎ شجريان‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ داودگنجه‌اي‌ ، ‏‎ مجيدكياني‌ ، ‏‎ شهناز ، ‏‎
كامكارها‏‎ گروه‌‏‎ جوان‌كياني‌نژاد ، ‏‎ موسيقي‌‏‎ گروه‌‏‎ شد ، ‏‎ موسوي‌برگزار‏‎ محمد‏‎
آرش‌فرهنگ‌فر‏‎ ضرب‏‎ همراهي‌‏‎ با‏‎ پرويزمشكاتيان‌‏‎ و‏‎ ناظري‌‏‎ شهرام‌‏‎ باخوانندگي‌‏‎
ساخته‌هاي‌‏‎ از‏‎ اجراي‌قطعاتي‌‏‎ به‌‏‎ مختلف‌‏‎ بخشهاي‌‏‎ در‏‎(‎زنده‌ياد‏‎ استاد‏‎ فرزند‏‎)‎
.مرحوم‌پرداختند‏‎ آن‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎