پنجم‌ ، شماره‌ 1344‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 1‏‎ دوشنبه‌ 10‏‎


ايران‌‏‎ واستاندارد‏‎ كيفيت‌‏‎ بازرسي‌‏‎

دو‏‎ و‏‎ طلا‏‎ با 3‏‎ ايران‌‏‎ آسيا‏‎ قهرماني‌‏‎ بوكس‌‏‎
كرد‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ پيش‌‏‎ دوره‌‏‎ مقام‌سومي‌‏‎ نقره‌‏‎


صمدي‌‏‎ محمدرضا‏‎ * مقيمي‌‏‎ بابك‌‏‎ * محمدي‌‏‎ اسفنديار‏‎ *
آسياروز‏‎ قهرماني‌‏‎ بوكس‌‏‎ دوره‌مسابقه‌هاي‌‏‎ نوزدهمين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
ازبكستان‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ با‏‎ مالزي‌‏‎ شهركوالالامپور‏‎ نگاراي‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎
سوم‌‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ تايلند‏‎ تيمهاي‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
.شدند‏‎
ششم‌‏‎ چهارم‌تا‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ وپاكستان‌‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎ تيمهاي‌‏‎
.ايستادند‏‎
به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ پرفروغي‌‏‎ چهره‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌بوكس‌‏‎ پيكارها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
خاتمه‌‏‎ در‏‎ نهايي‌ ، ‏‎ پيكارهاي‌‏‎ به‌‏‎ بوكسور‏‎ پنج‌‏‎ راهيابي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ قبل‌‏‎ دوره‌‏‎ سومي‌‏‎ عنوان‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ نقره‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎
صمدي‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎.‎كرد‏‎ تكرار‏‎ دوباره‌‏‎ بيشتر‏‎ مدالهايي‌‏‎ با‏‎ ازبكستان‌‏‎
باتماني‌‏‎ بيژن‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ برندگان‌‏‎ مقيمي‌‏‎ بابك‌‏‎ و‏‎ محمدي‌‏‎ اسفنديار‏‎
.رسيدند‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎ به‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ از‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ احدي‌‏‎ اكبر‏‎ و‏‎
نمي‌شد‏‎ روبه‌رو‏‎ وزن‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ بدشانسي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بوكس‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ ايران‌‏‎ بوكس‌‏‎ تيم‌‏‎.‎مي‌شد‏‎ هم‌‏‎ درخشان‌تر‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ قادر‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بود ، ‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ دوره‌‏‎ هفدهمين‌‏‎
.بود‏‎ كرده‌‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ قهرماني‌‏‎ نيابت‌‏‎
در‏‎ وزن‌ 5/63كيلوگرم‌‏‎ در‏‎ مقيمي‌‏‎ پيكارهابابك‌‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
محمدي‌‏‎ اسفنديار‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ قرقيزستان‌‏‎ از‏‎ باعاقل‌بايف‌‏‎ ديدار‏‎
شكست‌‏‎ را‏‎ اف‌‏‎ بنام‌بردي‌‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ توانست‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 71‏‎ در‏‎
.دهد‏‎

دوره‌متوالي‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎ صمدي‌‏‎ كيلوگرم‌ ، محمدرضا‏‎ باضافه‌ 91‏‎ وزن‌‏‎ در‏‎
بر‏‎ غلبه‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بوكس‌آسيا‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎ عنوان‌‏‎
در‏‎ هندي‌‏‎ قهرمان‌‏‎ يك‌‏‎ مقابل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ ازبكستان‌‏‎ و‏‎ قزاقستان‌‏‎ از‏‎ حريفاني‌‏‎
.ايستاد‏‎ اول‌‏‎ سكوي‌‏‎
دومين‌مدال‌‏‎ كسب‏‎ از‏‎ كيلوگرم‌‏‎ دروزن‌ 57‏‎ (آسيا‏‎ قهرمان‌‏‎) باتماني‌‏‎ بيژن‌‏‎
مدال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مغلوب‏‎ ازبكستان‌‏‎ از‏‎ باحريفي‌‏‎ پيكار‏‎ در‏‎ و‏‎ بازماند‏‎ طلا‏‎
در‏‎ كشورمان‌‏‎ فيناليستهاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ احدي‌‏‎ اكبر‏‎.‎كرد‏‎ قناعت‌‏‎ نقره‌‏‎
باتماني‌‏‎ همانند‏‎ و‏‎ خورد‏‎ شكست‌‏‎ تايلند‏‎ از‏‎ حريفي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎
.گرفت‌‏‎ نقره‌‏‎ مدال‌‏‎

تيمي‌‏‎ امتيازات‌‏‎ جدول‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ امتياز 3ـ‏‎ (‎‎‏‏32‏‎)‎ تايلند‏‎ امتياز2ـ‏‎ (‎‏‏37‏‎)‎ ازبكستان‌‏‎ ‎‏‏1ـ‏‎
امتياز‏‎ (‎‎‏‏26‏‎) ايران‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎