پنجم‌ ، شماره‌ 1354‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 13‏‎ شنبه‌ 22‏‎


سويچ‌‏‎ ايران‌‏‎ شركت‌‏‎
(خاص‌‏‎ سهامي‌‏‎ )‎
فشارقوي‌‏‎ برق‌‏‎ كليدهاي‌‏‎ تابلوو‏‎

مربيان‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ پرگل‌‏‎ نيمه‌‏‎ دو‏‎


باز‏‎ را‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ گلزن‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎
.كرد‏‎

پلي‌اكريل‌ 3‏‎ - استقلال‌ 3‏‎

چارچوب‏‎ در‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
.رسيد‏‎ (‎‎‏‏33‏‎) تساوي‌‏‎ به‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ مقابل‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎
محمدخاني‌ ، ‏‎ ميزبان‌نادر‏‎ تيم‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.نداشت‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ مومني‌‏‎ ومحمدي‌‏‎ اكبري‌‏‎ معماريان‌ ، اصغر‏‎ حميد‏‎
دوباره‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ برتري‌‏‎ حريف‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ نخست‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
مدافع‌‏‎ استكي‌‏‎ خطاي‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 26‏‎ در‏‎كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ دروازه‌‏‎
مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ داور‏‎ اكبرپور‏‎ روي‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎
يك‌‏‎ روي‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ دقيقه‌ 31‏‎ در‏‎ سپس‌‏‎.‎كرد‏‎ تبديل‌‏‎ تيمش‌‏‎ گل‌اول‌‏‎ به‌‏‎ آن‌را‏‎
.زد‏‎ را‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ حسن‌زاده‌‏‎ رضا‏‎ عرضي‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ وسيع‌‏‎ تهاجم‌‏‎
و‏‎ مدافعان‌‏‎ اشتباه‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 44‏‎ در‏‎ آبسالان‌‏‎ اكبر‏‎ اول‌‏‎ وقت‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎
.برساند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎ تيمش‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎
تيمش‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ انفرادي‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎ آبسالان‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
پلي‌اكريل‌‏‎ حملات‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.داد‏‎ جاي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ را‏‎
استقلال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ از‏‎ عبور‏‎ با‏‎ استواري‌‏‎ رضا‏‎ دقيقه‌ 75‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ گسترده‌تر‏‎
.گشود‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ دروازه‌‏‎
گل‌‏‎ خود‏‎ زيباي‌‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 85‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ جوان‌‏‎ مهاجم‌‏‎ رسول‌زاده‌‏‎ اصغر‏‎
خاتمه‌‏‎ (‎‎‏‏33‏‎) تساوي‌‏‎ با‏‎ پرگل‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎
.يابد‏‎
صاحب 7‏‎ بازي‌‏‎ هفت‌‏‎ از‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ سه‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ بازي‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ بازي‌‏‎.است‌‏‎ امتياز‏‎
حريف‌‏‎ از‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ با‏‎ حجازي‌‏‎ اول‌ناصر‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.بناميم‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
كريمي‌‏‎ دوم‌فيروز‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آورد‏‎ به‌ارمغان‌‏‎ تيمش‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏12‏‎)‎ يك‌پيروزي‌‏‎
را‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ تيم‌‏‎ دفاعي‌ ، ‏‎ خط‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ از‏‎ صحيح‌‏‎ درك‌‏‎ با‏‎
بازيكن‌‏‎ از‏‎ زيبا‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ اما‏‎ ساخت‌ ، ‏‎ رهنمون‌‏‎ نيز‏‎ (‎‎‏‏23‏‎) پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎
را‏‎ اصفهاني‌‏‎ تيم‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎ رسول‌زاده‌‏‎ استقلال‌اصغر‏‎ تيم‌‏‎ تازه‌وارد‏‎
فوتبال‌‏‎ براي‌‏‎ خوب‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ پنبه‌‏‎
.شد‏‎ كشانده‌‏‎ (‎‎‏‏33‏‎) تساوي‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎