پنجم‌ ، شماره‌ 1361‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ شهريور 1376 ، 21‏‎ يكشنبه‌ 30‏‎


صافياد‏‎
توليدكننده‌‏‎
هيتر‏‎ يونيت‌‏‎ زتكا ، ‏‎ زنت‌ ، ‏‎ هواساز‏‎ كن‌ ، ‏‎ خنك‌‏‎ برجهاي‌‏‎

پشت‌‏‎ دادگاه‌تاجران‌‏‎ جلسه‌‏‎ سومين‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎
بسته‌‏‎ درهاي‌‏‎


قضائي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ منطقه‌ 20‏‎ شهردار‏‎ تاجران‌‏‎ داوود‏‎ محاكمه‌‏‎ جلسه‌‏‎ سومين‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ خبرنگاران‌‏‎ حضور‏‎ بدون‌‏‎ ويژه‌‏‎
ساعت‌ 10‏‎ راس‌‏‎ تاجران‌‏‎ داوود‏‎ محاكمه‌‏‎ سومين‌جلسه‌‏‎ ما ، ‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ پشت‌‏‎ جمعي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ صبح‌‏‎
.نبخشيد‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ آنان‌‏‎ اصرار‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ تجمع‌‏‎ محاكمه‌‏‎

جلسه‌دادگاه‌‏‎ در‏‎ خبرنگاران‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ ابوالحسني‌‏‎ ممانعت‌‏‎
.بود‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ كل‌‏‎ رئيس‌‏‎ رازيني‌‏‎ سفارش‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
به‌‏‎ تهران‌‏‎ استان‌‏‎ دادگستري‌‏‎ اطلاعات‌‏‎ حفاظت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎
درج‌‏‎ در‏‎ كيهان‌‏‎ روزنامه‌‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌‏‎ عمل‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ خبرنگارهمشهري‌‏‎
كرده‌‏‎ شكايت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ تاجران‌ ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ غيرعلني‌‏‎ جلسه‌‏‎
.است‌‏‎
آمده‌‏‎ به‌دادگاه‌‏‎ جانباز‏‎ و‏‎ بسيجي‌‏‎ تاجران‌چندين‌‏‎ محاكمه‌‏‎ ديروز‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ منطقه‌ 20‏‎ ويژه‌شهردار‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ فداكاري‌‏‎ و‏‎ واخلاص‌‏‎ صدق‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
در‏‎ نيروها‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اما‏‎ بدهند ، ‏‎ گواهي‌‏‎ خانواده‌شهدا‏‎
.آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ ممانعت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎
به‌درجه‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ جنگ‌‏‎ درجبهه‌هاي‌‏‎ ماه‌‏‎ كه‌ 56‏‎ بابايي‌‏‎ مهدي‌‏‎
شهرداري‌‏‎ بگويم‌تنها‏‎ مي‌توانم‌‏‎ جرات‌‏‎ به‌‏‎:‎است‌گفت‌‏‎ آمده‌‏‎ نائل‌‏‎ جانبازي‌‏‎
توجه‌‏‎ جانبازان‌‏‎ و‏‎ رزمندگان‌‏‎ شهدا ، ‏‎ خانواده‌‏‎ به‌‏‎ منطقه‌تهران‌‏‎ در 20‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ وي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ عنايت‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ اين‌‏‎ البته‌‏‎.‎است‌‏‎ تاجران‌‏‎ داده‌ ، ‏‎ نشان‌‏‎ ويژه‌‏‎
در‏‎ امروز‏‎ ما‏‎ است‌‏‎ ستودني‌‏‎ مي‌باشد‏‎ تهران‌‏‎ نقاط‏‎ محرومترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ شهردار‏‎
با‏‎ رفته‌‏‎ فداكار‏‎ انسان‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ ظلمي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ تا‏‎ شده‌ايم‌‏‎ حاضر‏‎ دادگاه‌‏‎
.بكنيم‌‏‎ دين‌‏‎ اداي‌‏‎ خود‏‎ شهادت‌‏‎
خبرنگار‏‎ سياسي‌به‌‏‎ علوم‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ و‏‎ وجانباز‏‎ بسيجي‌‏‎ كيوان‌فر‏‎ محمدرضا‏‎
از‏‎ نفعي‌‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ منطقه‌ 16مي‌باشم‌‏‎ در‏‎ جواديه‌‏‎ ساكن‌محله‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ ما‏‎
واجب‏‎ خود‏‎ خداي‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ اماپيش‌‏‎ نمي‌شود‏‎ نصيبم‌‏‎ تاجران‌‏‎ ناحيه‌تاييد‏‎
وبيشترين‌‏‎ بوده‌‏‎ شهردارفاو‏‎ جنگ‌‏‎ دردوران‌‏‎ كه‌‏‎ كسي‌‏‎ از‏‎ مي‌دانم‌‏‎ شرعي‌‏‎
مرد‏‎ اين‌‏‎ درمقابل‌‏‎ امروز‏‎ اگر‏‎ كنم‌‏‎ دفاع‌‏‎ داده‌است‌‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ خدمات‌‏‎
.بود‏‎ خواهم‌‏‎ (‎ع‌‏‎)‎ائمه‌معصومين‌‏‎ شرمسار‏‎ قيامت‌‏‎ فرداي‌‏‎ سكوت‌كنم‌ ، ‏‎ پرتلاش‌‏‎

پيرامون‌عملكرد‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ درپشت‌‏‎ حاضر‏‎ بسيجي‌‏‎ ديگر‏‎ مصلح‌‏‎ محمد‏‎
كردارداوود‏‎ و‏‎ گفتار‏‎ صدق‌‏‎ به‌‏‎ حاضرم‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ منطقه‌ 20‏‎ شهرداري‌‏‎
چنين‌‏‎ روزي‌كه‌‏‎ فرداي‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ بدهم‌‏‎ منطقه‌ 20گواهي‌‏‎ شهردار‏‎ تاجران‌‏‎
برايم‌‏‎ اتفاقي‌‏‎ چنين‌‏‎ اگر‏‎.‎ببرند‏‎ مرا‏‎ و‏‎ بيايند‏‎ به‌سراغم‌‏‎ مي‌زنم‌‏‎ را‏‎ حرفي‌‏‎
دردسر‏‎ و‏‎ گرفتاري‌‏‎ دچار‏‎ راهي‌‏‎ در‏‎ زيرا‏‎ شد‏‎ خواهم‌‏‎ مسرور‏‎ و‏‎ خوشحال‌‏‎ بيفتد‏‎
و‏‎ حق‌خواهي‌‏‎ يادآور‏‎ و‏‎ مي‌برد‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ جبهه‌‏‎ دوران‌‏‎ به‌‏‎ مرا‏‎ كه‌‏‎ مي‌شوم‌‏‎
هيچ‌‏‎ بگويم‌‏‎ جرات‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ است‌ ، ‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ سال‌‏‎ دوران‌ 8‏‎ ظلم‌ستيزي‌‏‎
جانبازان‌ ، ‏‎ رزمندگان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ خدمت‌‏‎ براي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نديده‌ام‌‏‎ را‏‎ شهرداري‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ خاطر‏‎ دغدغه‌‏‎ بسيجي‌ها‏‎ و‏‎ شهدا‏‎ خانواده‌‏‎
اگر‏‎:‎ويژه‌گفت‌‏‎ قضائي‌‏‎ مجتمع‌‏‎ در‏‎ بسيجي‌هاي‌حاضر‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎ نوري‌‏‎
داخل‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ گلچين‌‏‎ را‏‎ عده‌اي‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎ غيرعلني‌است‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎
آقاي‌‏‎ عملكرد‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ بخواهد‏‎ فردي‌‏‎ اگر‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ راه‌‏‎ جلسه‌‏‎
اما‏‎ مي‌پذيرند ، ‏‎ دادگاه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ مانعي‌‏‎ هيچ‌گونه‌‏‎ بدون‌‏‎ بزند‏‎ حرفي‌‏‎ تاجران‌‏‎
راه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كنيم‌‏‎ دفاع‌‏‎ او‏‎ از‏‎ مي‌خواهيم‌‏‎ كه‌‏‎ بسيجي‌ها‏‎ ما‏‎
به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ قطع‌‏‎ به‌طور‏‎ بسيجي‌ها‏‎ با‏‎ كردن‌‏‎ برخورد‏‎ اين‌گونه‌‏‎ نمي‌دهند ، ‏‎
را‏‎ شهرداري‌‏‎ پرونده‌‏‎ با‏‎ سياسي‌‏‎ برخورد‏‎ شائبه‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ بدبين‌‏‎ دادگاه‌‏‎
.بخشيد‏‎ خواهد‏‎ قوت‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎