پنجم‌ ، شماره‌ 1364‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ مهر 1376 ، 24‏‎ چهارشنبه‌ 2‏‎


تهران‌‏‎ نيكوپارس‌‏‎
واردات‌‏‎ -‎ صادرات‌‏‎
ايران‌‏‎ بازرگاني‌‏‎ اطاق‌‏‎ عضو‏‎

استقلال‌‏‎ پرحادثه‌‏‎ جدال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
نداشت‌‏‎ دربر‏‎ پاس‌گلي‌‏‎ و‏‎


پاس‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ تيمي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ و‏‎ كامل‌‏‎ آمادگي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
دونده‌‏‎ و‏‎ قلدر‏‎ يكدست‌ ، ‏‎ تيمي‌‏‎ پاس‌‏‎.بگيرد‏‎ مساوي‌‏‎ از‏‎ بهتر‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎ نتوانست‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ خودنمايي‌‏‎ اجازه‌‏‎ تيمي‌‏‎ كمتر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎

جام‌جهاني‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تبرقابتهاي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
به‌‏‎ چشم‌‏‎ وهمگان‌‏‎ است‌‏‎ رسيده‌‏‎ كشورمان‌‏‎ در‏‎ حدخود‏‎ بالاترين‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎
دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ دارند ، ‏‎ كويت‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎
و‏‎ تهران‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ دو‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎
.شد‏‎ پيگيري‌‏‎ تبريز‏‎
واستقلال‌‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ آزادي‌‏‎ نفري‌‏‎ يكصدهزار‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
گل‌‏‎ بدون‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ پربرخورد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ رفتند‏‎ يكديگر‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎
گروسي‌‏‎ ومحسن‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ خود‏‎ بازيكن‌ملي‌پوش‌‏‎ دو‏‎ غياب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎
تركيب‏‎ با‏‎ برگزارمي‌كرد‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ رادر‏‎ خود‏‎ سوم‌‏‎ ديدار‏‎
مهرانپور ، ‏‎ كعبيان‌پور ، ‏‎ چيني‌ ، ‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ حسن‌زاده‌ ، ‏‎ يحيوي‌ ، زرينچه‌ ، ‏‎
سيستم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ و‏‎ رسول‌زاده‌‏‎ اكبرپور ، ‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎
رسول‌زاده‌‏‎ و‏‎ حمله‌ ، اكبرپور‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مهاجم‌آبي‌پوشان‌‏‎ تنها‏‎ مرفاوي‌‏‎
.اومي‌پيوستند‏‎ به‌‏‎
جدول‌‏‎ دوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏11‏‎) كسب‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ پاس‌‏‎
آقامحمدي‌ ، ‏‎ فخرمحمدي‌ ، ‏‎ آقاجانيان‌ ، ‏‎ اسبويي‌ ، ‏‎ با‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ رده‌بندي‌‏‎
به‌‏‎ موسوي‌‏‎ و‏‎ دهقاني‌‏‎ شيرمحمدي‌ ، ‏‎ حكيم‌زاده‌ ، ‏‎ غني‌زاده‌ ، ‏‎ استيلي‌ ، ‏‎ آورند ، ‏‎
.آمد‏‎ ميدان‌‏‎
پاس‌ ، ‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ آقاجانيان‌‏‎ راماركار‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ جدي‌‏‎ خطر‏‎ نخستين‌‏‎
ايستگاهي‌‏‎ ضربه‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آفريد‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پانزدهم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎
همچنين‌‏‎.‎رفت‌‏‎ خارج‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ افقي‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ برخورد‏‎ با‏‎ آقاجانيان‌‏‎
يحيوي‌‏‎ بار‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ نزديك‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ پاسي‌ها‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ دو‏‎
.كرد‏‎ دفع‌‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ ضربه‌‏‎ ديدني‌‏‎ واكنشهاي‌‏‎ با‏‎
را‏‎ وفردملكيان‌‏‎ زد‏‎ تاكتيكي‌‏‎ به‌تغيير‏‎ دست‌‏‎ حجازي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
.شود‏‎ ظاهر‏‎ خودپرتعداد‏‎ حملات‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ چيني‌كرد‏‎ علي‌‏‎ جانشين‌‏‎
حركات‌‏‎ با‏‎ بارها‏‎ استقلالي‌ها‏‎ و‏‎ داد‏‎ تغيير‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ تعويض‌روند‏‎ همين‌‏‎
.كردند‏‎ تهديد‏‎ را‏‎ اسبويي‌‏‎ دروازه‌‏‎ خود‏‎ هجومي‌‏‎
ازبازي‌‏‎ دوم‌‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ دقيقه‌ 85 ، ‏‎ در‏‎
.كند‏‎ نفره‌سپري‌‏‎ را 10‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ پنج‌دقيقه‌‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ اخراج‌‏‎

علي‌رضا‏‎ مي‌داد ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌ 90‏‎ ساعت‌‏‎ عقربه‌هاي‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ اعتقاد‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ سرنگون‌‏‎ پاس‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ در‏‎ اكبرپور‏‎
.بود‏‎ ديگري‌‏‎ چيز‏‎ عزم‌‏‎ عبدالله‌با‏‎ بازي‌ ، ‏‎ داور‏‎ نظر‏‎ داشتنداما‏‎ پنالتي‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎(‎‏‏12‏‎) پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
.گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ جدول‌‏‎ يازدهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
سپاسي‌‏‎ برابرفجر‏‎ در‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ پيروزي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ديدار‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ تيم‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎
گلهاي‌‏‎.‎داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
(‎‏‏68‏‎) دقيقه‌‏‎ در‏‎ محمدآزادي‌‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏6‏‎)‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ علي‌باغميشه‌‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتيازي‌‏‎ (‎‏‏7‏‎)‎ اين‌پيروزي‌‏‎ با‏‎ تراكتورسازي‌‏‎.‎ثمررساندند‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎ رده‌هشتم‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎