پنجم‌ ، شماره‌ 1368‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ مهر 1376 ، 29‏‎ دوشنبه‌ 7‏‎


ايران‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ پنجره‌اي‌‏‎
سال‌ 1997‏‎ تقويم‌‏‎
ايران‌‏‎ طبيعت‌‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ از‏‎ ديدني‌‏‎ تصاويري‌‏‎ با‏‎
ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ صنايع‌‏‎

است‌‏‎ مرگ‌‏‎ ديگر‏‎ نام‌‏‎ فراموشي‌‏‎


نجدي‌‏‎ بيژن‌‏‎ گيلاني‌ ، ‏‎ شاعر‏‎ و‏‎ داستان‌نويس‌‏‎ اندوهياد‏‎

ساله‌‏‎ نويس‌ 56‏‎ داستان‌‏‎ و‏‎ شاعر‏‎ نجدي‌ ، ‏‎ بيژن‌‏‎ درگذشت‌‏‎ خبر‏‎:اشاره‌‏‎
خوانندگان‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ مدتي‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ چهاردهم‌‏‎ درروز‏‎ لاهيجاني‌‏‎
.رسيد‏‎
او‏‎ با‏‎ گفتگويي‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ صفحه‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ (‎‏‏15مرداد 75‏‎)‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ در‏‎
و‏‎ نويسي‌‏‎ داستان‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎ او‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌بود‏‎ انجام‌‏‎
شعر‏‎ عرصه‌‏‎ در‏‎ او‏‎ حضور‏‎ گراميداشت‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎.‎نشان‌مي‌داد‏‎ معاصر‏‎ ادبيات‌‏‎
نوشته‌ ، ‏‎ وي‌‏‎ درباره‌‏‎ كشور‏‎ نويسان‌‏‎ داستان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مطلبي‌‏‎ داستان‌‏‎ و‏‎
.مي‌گذرانيم‌‏‎ نظرتان‌‏‎ از‏‎ تلخيص‌‏‎ بااندكي‌‏‎

عجب‏‎.‎بود‏‎ وصيت‌‏‎ شعر‏‎ خواندن‌‏‎ واداشتم‌ ، ‏‎ تحسين‌‏‎ به‌‏‎ نجدي‌‏‎ نام‌‏‎ كه‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎
.دارد‏‎ كه‌‏‎ نامي‌‏‎ عجب‏‎ حالا ، ‏‎ شعري‌و‏‎
اندوهي‌‏‎ با‏‎ مخصوصا‏‎.‎بود‏‎ شناسا‏‎ شعر‏‎ اين‌‏‎ سطرسطر‏‎ ولي‌‏‎نمي‌شناختمش‌‏‎ اصلا‏‎
بي‌مايه‌‏‎ شاعران‌‏‎ پوك‌‏‎ شعرهاي‌‏‎ بي‌هياهوي‌‏‎.‎بود‏‎ هم‌‏‎ غريب‏‎.‎مي‌زد‏‎ موج‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
كنار‏‎.‎بود‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ كنجي‌‏‎بي‌مايه‌‏‎ شاعران‌‏‎ پوك‌‏‎ شعرهاي‌‏‎ بي‌ادعاهاي‌‏‎ و‏‎
مجله‌اي‌‏‎ در‏‎ خواندم‌‏‎ را‏‎ نامش‌‏‎ كه‌‏‎ باري‌‏‎ دومين‌‏‎ (‎‏‏1‏‎)‎غبرايي‌‏‎ يادبودفرهاد‏‎
دلم‌‏‎ به‌‏‎ اينجا؟‏‎ ريا‏‎ جاي‌‏‎ چه‌‏‎.‎داستانهايم‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ ذكري‌‏‎.‎بود‏‎ ديگر‏‎
مي‌كنم‌ ، ‏‎ تعريفت‌‏‎ كه‌‏‎ نداشت‌‏‎ رايج‌‏‎ بستانهاي‌‏‎ بده‌‏‎ از‏‎ بويي‌‏‎.‎تعريفش‌‏‎ چسبيد‏‎
در‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ مي‌شناختيم‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ نه‌‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ اهدا‏‎ كن‌ ، ‏‎ اهداء‏‎.‎كن‌‏‎ تعريفم‌‏‎
.رسيد‏‎ كتابش‌‏‎ بار ، ‏‎ سومين‌‏‎..داريم‌‏‎ و‏‎ داشتيم‌‏‎ هم‌‏‎ براي‌‏‎ سودي‌‏‎ دستهايمان‌‏‎
ديدار‏‎ بار‏‎ چهارمين‌‏‎.‎بود‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎زيبا‏‎ شيداو‏‎ سرشار ، ‏‎ و‏‎ لاغر‏‎
تشخيص‌‏‎ نتوانم‌‏‎ كه‌‏‎ نيستم‌‏‎ دل‌‏‎ ساده‌‏‎ قدر‏‎ آن‌‏‎ ديگر‏‎.‎گرفت‌‏‎ آغوشم‌‏‎ در‏‎.‎بود‏‎
مي‌فشاردت‌ ، احوالت‌‏‎ سخت‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را ، ‏‎ كشيدن‌‏‎ آغوش‌‏‎ در‏‎ گونه‌‏‎ اين‌‏‎ بدهم‌‏‎
و‏‎ چنگ‌‏‎ با‏‎ كفتاروار‏‎ ذهن‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ دلتنگي‌‏‎ و‏‎ دوستي‌‏‎ اظهار‏‎ مي‌پرسد ، ‏‎
به‌‏‎ نيازي‌‏‎ زياد‏‎.دارد‏‎ راه‌‏‎ دل‌‏‎ به‌‏‎ دل‌‏‎ بودو‏‎ صميمي‌‏‎مي‌كند‏‎ تكه‌تكه‌ات‌‏‎ دندان‌‏‎
و‏‎ روياها‏‎ دو‏‎ هر‏‎.‎بوديمشان‌‏‎ خوانده‌‏‎.‎بودند‏‎ داستانهايمان‌‏‎.‎نبود‏‎ گفتگو‏‎
.دارد‏‎ راه‌‏‎ دل‌‏‎ به‌‏‎ دل‌‏‎ و‏‎.مشابه‌‏‎ وحشتي‌‏‎ و‏‎ وهمي‌‏‎.‎داشتيم‌‏‎ يگانه‌‏‎ كابوسهاي‌‏‎
من‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ شمال‌‏‎ سرسبزي‌‏‎ و‏‎ آب‏‎ جنگل‌ ، ‏‎ و‏‎ دريا‏‎ او‏‎ بيداري‌‏‎ خوابهاي‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
چشمان‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نشسته‌‏‎ يوزپلنگي‌‏‎ درآثارش‌‏‎ كه‌‏‎ روست‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎.خشكم‌‏‎ جنوب‏‎ اهل‌‏‎
.است‌‏‎ خيره‌‏‎ كهربايي‌ ، ‏‎ و‏‎ جادويي‌‏‎
اودويده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يوزپلنگاني‌‏‎ ياد‏‎ و‏‎ بود‏‎ و‏‎ بود‏‎ اما‏‎ نديدم‌ ، ‏‎ را‏‎ او‏‎ ديگر‏‎ و‏‎
.آمد‏‎ مرگش‌‏‎ خبر‏‎ كه‌‏‎ ديروز‏‎ تا‏‎ بود‏‎ هم‌‏‎ بودند‏‎
هم‌‏‎ فلاني‌‏‎ مي‌گوييد ، بگوييد‏‎ اگر‏‎ندهيد‏‎ خبري‌‏‎ ديگر‏‎ خدا ، ‏‎ به‌‏‎ ترا‏‎:مي‌گويم‌‏‎
قسطهايش‌‏‎.‎درآمده‌‏‎ كتابش‌‏‎.است‌‏‎ خوش‌‏‎.‎مي‌رساند‏‎ سلام‌‏‎.‎است‌‏‎ سالم‌‏‎.‎است‌‏‎ خوب‏‎
گمنام‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ منتقدان‌ ، ‏‎ حضرت‌‏‎ و‏‎ دارند‏‎ دوستش‌‏‎ دوستانش‌‏‎.‎داده‌‏‎ را‏‎
.نوشته‌اند‏‎ درباره‌اش‌‏‎ زيادي‌‏‎ نقدهاي‌‏‎ اثرش‌ ، ‏‎ زيبايي‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎
سريعترين‌‏‎ يوزپلنگان‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎.‎آقا‏‎ داشتيد‏‎ شتابي‌‏‎ چه‌‏‎:‎مي‌گويم‌‏‎
به‌‏‎ نيازي‌‏‎ چه‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ بوديد‏‎ گرفته‌‏‎ پيشي‌‏‎ كه‌‏‎ شما‏‎ اما‏‎ جانداران‌هستند ، ‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ فاخته‌هايي‌‏‎:‎است‌‏‎ اين‌‏‎ نام‌‏‎ را‏‎ تازه‌تان‌‏‎ شعر‏‎ مگر‏‎.خاك‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پرواز‏‎
.پريده‌اند‏‎ من‌‏‎
اولش‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ ساده‌‏‎ مي‌رسد‏‎ جمله‌‏‎ دريك‌‏‎.‎مي‌رسد‏‎ نامنتظر‏‎ هميشه‌‏‎:مي‌گويم‌‏‎ و‏‎
هميشه‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ شروع‌‏‎ بعد‏‎.‎است‌‏‎ گرم‌‏‎ گلوله‌‏‎ زخم‌‏‎ مثل‌‏‎.ندارد‏‎ زيادحس‌‏‎ آدم‌‏‎
:مي‌گويي‌‏‎ مي‌شنوي‌ ، ‏‎ تا‏‎ هميشه‌‏‎.مي‌داني‌‏‎ مي‌كند‏‎ گمان‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ خبر‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎
.لبخند‏‎ با‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ چشم‌‏‎ پيش‌‏‎ چهره‌اش‌‏‎ زود‏‎ هميشه‌‏‎.حيف‌‏‎ يا‏‎ !واي‌‏‎
در‏‎ ديگر‏‎ روز‏‎ چند‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌داديد‏‎ خبر‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ ديرتر‏‎ كاش‌‏‎:‎مي‌گويي‌‏‎ هميشه‌‏‎
زنده‌‏‎.‎است‌‏‎ نمرده‌‏‎ او‏‎ نه‌ ، ‏‎:‎مي‌گويي‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ مي‌ماند‏‎ زنده‌‏‎ خيالم‌بيشتر‏‎
نگه‌‏‎ زنده‌‏‎ قلبمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ ياد‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎ زنده‌‏‎ خوبي‌هايش‌‏‎ از‏‎.است‌‏‎
هميشه‌‏‎.‎جاودان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زنده‌‏‎ داستانهايش‌‏‎ و‏‎ شعرها‏‎ با‏‎ او‏‎.‎مي‌داريم‌‏‎
;مي‌كني‌‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ اينها‏‎ همه‌‏‎ هميشه‌‏‎ و‏‎ او؟‏‎ چرا‏‎.‎نمي‌كنم‌‏‎ باور‏‎:مي‌گويي‌‏‎
.است‌‏‎ فراموشي‌‏‎ ديگر‏‎ نام‌‏‎ مرگ‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎
رثايش‌‏‎ در‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ بميرد‏‎ كسي‌‏‎ تا‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ سكوت‌‏‎ مي‌كنيم‌ ، ‏‎ صبر‏‎ هميشه‌‏‎ ما‏‎ و‏‎
...گور‏‎ سنگتراشان‌‏‎ كه‌‏‎ انگار‏‎ گوركن‌ها ، ‏‎ كه‌‏‎ انگار‏‎.‎فرساييم‌‏‎ قلم‌‏‎ ومدحش‌‏‎
:نجدي‌‏‎ [شعروصيت‌‏‎] برويم‌سراغ‌‏‎.‎برويم‌‏‎
گذاشته‌ام‌‏‎ را‏‎ كوهستان‌‏‎ صخره‌ها ، ‏‎ سنگها ، ‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎
شير‏‎ پياله‌هاي‌‏‎ بادره‌هايش‌ ، ‏‎
پسرم‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎
.است‌‏‎ باران‌‏‎ وقف‌‏‎ كوهستان‌ ، ‏‎ دگر‏‎ نيم‌‏‎
را‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ آبي‌‏‎ دريايي‌‏‎
دريايي‌‏‎ روشن‌‏‎ فانوس‌‏‎ با‏‎
همسرم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بخشم‌‏‎
را‏‎ دريا‏‎ شبهاي‌‏‎
بي‌آبي‌‏‎ بي‌آرام‌ ، ‏‎
دريايي‌‏‎ فانوس‌‏‎ دلشوره‌ي‌‏‎ با‏‎
سربازي‌‏‎ دوران‌‏‎ دور‏‎ دوستان‌‏‎ به‌‏‎
.شده‌اند‏‎ پير‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎
پل‌‏‎ زير‏‎ مي‌گذرد‏‎ كه‌‏‎ رودخانه‌‏‎
تو‏‎ مال‌‏‎
بلور‏‎ استخوان‌‏‎ بر‏‎ من‌‏‎ كشيده‌‏‎ پوست‌‏‎ دختر‏‎
آب‏‎ كه‌‏‎
تابستان‌‏‎ تمام‌‏‎ شود‏‎ پيراهنت‌‏‎
درخت‌‏‎ و‏‎ مزرعه‌‏‎ هر‏‎
را‏‎ علف‌‏‎ و‏‎ كشتزار‏‎ هر‏‎
ششدانگ‌‏‎ بدهيد ، ‏‎ كوير‏‎ به‌‏‎
آفتاب‏‎ زير‏‎ شن‌ ، ‏‎ دانه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎
من‌‏‎ تار‏‎ سه‌‏‎ صداي‌‏‎ از‏‎
موسيقي‌‏‎ پاره‌هاي‌‏‎ سبز‏‎ سبز‏‎
گذاشته‌ام‌‏‎ و‏‎ گلاب‏‎ شيشه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ريخته‌ام‌‏‎ كه‌‏‎
رف‌‏‎ روي‌‏‎
مولانا‏‎ مثنوي‌‏‎ به‌‏‎ سهم‌‏‎ يك‌‏‎
بدهيد‏‎ به‌ني‌‏‎ سهم‌‏‎ دو‏‎
پرندگان‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بخشم‌‏‎ و‏‎
گنبدها‏‎ كاشي‌ها ، ‏‎ رنگها ، ‏‎
دويده‌اند‏‎ من‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يوزپلنگاني‌‏‎ به‌‏‎
تنهايي‌‏‎ و‏‎ آهك‌‏‎ قنديل‌هاي‌‏‎ و‏‎ غار‏‎
را‏‎ باغچه‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎
مي‌آيند‏‎ كه‌‏‎ فصل‌هايي‌‏‎ به‌‏‎
...من‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎
نمي‌شناسد‏‎ را‏‎ نجدي‌‏‎ كه‌‏‎ گريبان‌خواننده‌اي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شعر‏‎ همين‌‏‎
شگردش‌‏‎ اما‏‎بي‌شگرد‏‎ ظاهرا‏‎ بي‌ترفندو‏‎ بي‌ادعا ، ‏‎ صميمي‌ ، ‏‎ ساده‌ ، ‏‎بگيرد‏‎
را‏‎ شگرد‏‎ موضوع‌ ، ‏‎.‎باشد‏‎ چنين‌‏‎ بايد‏‎ وصيت‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ سادگي‌‏‎ همان‌‏‎
-شعر‏‎ اين‌‏‎ لحن‌‏‎ صميميت‌‏‎.برگزيده‌‏‎ را‏‎ درست‌ترين‌‏‎ هم‌‏‎ اينجا‏‎ و‏‎ برمي‌گزيند‏‎
هم‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ شاعر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چنان‌‏‎ -‎مي‌افزاييم‌‏‎ ويژگي‌هايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ لحن‌‏‎ داشتن‌‏‎
خود‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ شاعراني‌‏‎ هستند‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎.‎مي‌نمايد‏‎ بي‌ادعا‏‎ شعرش‌‏‎ مي‌بخشد ، ‏‎ كه‌‏‎
.است‌‏‎ مدعي‌‏‎ شعرشان‌ ، ‏‎ اما‏‎ خالي‌ ، ‏‎ دستهاي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بنامند‏‎ خسك‌‏‎ و‏‎ خار‏‎ هم‌‏‎ را‏‎
.كنند‏‎ پنهان‌‏‎ را‏‎ بي‌مايگي‌شان‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ مدعي‌‏‎
وصيت‌نامه‌اش‌ ، ‏‎ در‏‎ شاعر ، ‏‎.‎متضادبرمي‌انگيزند‏‎ دلالت‌‏‎ دو‏‎ را‏‎ شعر‏‎ معناي‌‏‎
و‏‎ مزرعه‌‏‎ رودخانه‌ ، ‏‎ دريا ، ‏‎ شبهاي‌‏‎ روشنش‌ ، ‏‎ فانوس‌‏‎ با‏‎ دريا‏‎ و‏‎ كوهستان‌‏‎
تقسيم‌‏‎ را‏‎ باغچه‌‏‎ بوي‌‏‎ و‏‎ تنهايي‌‏‎ قنديلهاي‌‏‎ و‏‎ غار‏‎ سه‌تارش‌ ، ‏‎ صداي‌‏‎ درخت‌ ، ‏‎
جهان‌‏‎ همه‌‏‎ شاعر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ معناي‌‏‎ به‌‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بي‌بديل‌‏‎ مايملك‌‏‎ اين‌‏‎.‎كرده‌‏‎
جيفه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ هيچ‌‏‎ندارد‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ يعني‌‏‎ سو ، ‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ و‏‎ دارد‏‎ را‏‎
خوشبختانه‌ ، ‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ پاره‌‏‎ تكه‌‏‎ را‏‎ همديگر‏‎ برايش‌‏‎ آدميان‌‏‎ كه‌‏‎ دنيا‏‎
كه‌‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎ ;بگيرد‏‎ را‏‎ شاعران‌‏‎ اين‌‏‎ گريبان‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ تيموري‌‏‎ ديگر‏‎ امروزه‌‏‎
مرگ‌‏‎ و‏‎ زخم‌‏‎ و‏‎ شمشير‏‎ ضرب‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ ملكي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ حافظ‏‎ افسانه‌ ، ‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ رفته‌‏‎ هم‌‏‎ اينك‌‏‎ و‏‎ بخشيد‏‎ او‏‎..مي‌بخشي‌‏‎ تو‏‎ چگونه‌‏‎ و‏‎ چرا‏‎ كرده‌ام‌‏‎ تصرف‌‏‎
:دره‌ها‏‎ كلامي‌‏‎ تصوير‏‎ دو‏‎.‎آمده‌‏‎ پيش‌‏‎ ساده‌‏‎ و‏‎ آرام‌‏‎ آخر ، ‏‎ بند‏‎ تا‏‎ شعرش‌ ، ‏‎
برابر‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ بلوري‌‏‎ استخوان‌‏‎ بر‏‎ كشيده‌‏‎ پوست‌‏‎:دختر‏‎ و‏‎ شير‏‎ پياله‌هاي‌‏‎
اين‌تصوير ، ‏‎ و‏‎.مي‌نمايند‏‎ ساده‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ آخرارايه‌‏‎ دربند‏‎ كه‌‏‎ تصويري‌‏‎
كه‌‏‎ آرامشي‌‏‎ مي‌گيرد ، از‏‎ اوج‌‏‎ شعر‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎يوزپلنگان‌است‌‏‎ تصوير‏‎
هرچه‌‏‎ انگار‏‎.‎مي‌گيرد‏‎ فاصله‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ فانوس‌دريايي‌‏‎ دلشوره‌‏‎ گرچه‌‏‎
يوزپلنگان‌‏‎ كه‌‏‎ لحظه‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ بوده‌‏‎ شده‌ ، مقدمه‌اي‌‏‎ بخشيده‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ گفته‌‏‎
كنيم‌ ، ‏‎ حذف‌‏‎ شعر‏‎ از‏‎ را‏‎ اينان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ سطر‏‎ دو‏‎ اگر‏‎.‎مي‌شوند‏‎ ظاهر‏‎
از‏‎ خواندن‌ ، ‏‎ قابل‌‏‎ خوب‏‎ شعر‏‎ يك‌‏‎ سطح‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمي‌بيند‏‎ لطمه‌اي‌‏‎ آن‌‏‎ يكپارچگي‌‏‎
هنري‌ ، ‏‎ ادبي‌‏‎ مجله‌هاي‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ چاپ‌‏‎ شعرك‌هاي‌‏‎ خيل‌‏‎ در‏‎ گاه‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎
و‏‎ صميمي‌‏‎ بس‌‏‎ همچنان‌‏‎.احساساتي‌‏‎ و‏‎ عاطفي‌‏‎ شعري‌‏‎.مي‌يابد‏‎ تنزل‌‏‎ مي‌خوانيم‌ ، ‏‎
شعر‏‎ شدن‌‏‎ يكدانه‌‏‎ گوهر‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ زباني‌ ، ‏‎ خلق‌‏‎ آن‌گونه‌‏‎ فاقد‏‎ساده‌‏‎
و‏‎ ايهام‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شعر‏‎ دويده‌اند ، ‏‎ من‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يوزپلنگاني‌‏‎ حذف‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ نادره‌آدمياني‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ نجدي‌‏‎ و‏‎.‎مي‌كند‏‎ محروم‌‏‎ وهم‌‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ كليدي‌‏‎
تشكيل‌‏‎ راهم‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ اكثريت‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ هم‌اينان‌‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ وهم‌‏‎
من‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يوزپلنگاني‌‏‎:‎داستان‌‏‎ درمجموعه‌‏‎ را‏‎ وهمهايش‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎
تازه‌‏‎ گمانم‌‏‎ سطرها‏‎ اين‌‏‎ نوشتن‌‏‎ با‏‎ من‌حالا ، ‏‎ و‏‎.‎است‌‏‎ نوشته‌‏‎ خوش‌‏‎ دويده‌اند‏‎
مي‌خواستم‌‏‎ و‏‎ نمي‌دانستم‌‏‎ الان‌‏‎ تا‏‎.‎هستند‏‎ چه‌‏‎ يوزپلنگان‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ حس‌‏‎
.اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گرديم‌‏‎ باز‏‎ بعد‏‎ و‏‎ شعر‏‎ به‌‏‎ بازگرديم‌‏‎ ولي‌‏‎.‎بنويسم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ همين‌‏‎

من‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يوزپلنگاني‌‏‎ به‌‏‎:‎سطر‏‎ اين‌دو‏‎ بدون‌‏‎ وصيت‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ بوديم‌‏‎ اينجا‏‎ پس‌ ، ‏‎
و‏‎ است‌‏‎ ساده‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ كامل‌‏‎ وتنهايي‌ ، ‏‎ آهك‌‏‎ قنديل‌هاي‌‏‎ و‏‎ غار‏‎ دويده‌اند ، ‏‎
سطر‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ خواندن‌‏‎ با‏‎.‎اسيركننده‌‏‎ خوب‏‎ نه‌‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ خوب‏‎ معمولي‌‏‎ اندكي‌‏‎
سطح‌‏‎ بر‏‎ نرم‌‏‎ و‏‎ راحت‌‏‎ كه‌‏‎ تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابد‏‎ در‏‎ ناگهان‌‏‎ خواننده‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
دوباره‌‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نگرفته‌‏‎ نخوانده‌ ، ‏‎ درست‌‏‎ را‏‎ شعر‏‎ آمده‌ ، ‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ لغزيده‌‏‎ شعر‏‎
بخواند‏‎ را‏‎ شعر‏‎ پاياني‌‏‎ قسمت‌‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ بي‌‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ بخواندش‌‏‎
استخوانهاي‌‏‎ و‏‎ شير‏‎ پياله‌هاي‌‏‎ دره‌ها ، ‏‎:‎تصوير‏‎ دو‏‎.‎ابتدا‏‎ به‌‏‎ بازگردد‏‎
خوب‏‎ كه‌‏‎ نه‌‏‎.‎نمي‌آيند‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ چندان‌‏‎ سبكسرانه‌ ، ‏‎ خواندن‌‏‎ حين‌‏‎ در‏‎ بلوري‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ ناپيدايي‌شان‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ خوبي‌شان‌‏‎ خوبندو‏‎ برعكس‌ ، ‏‎ نيستند ، ‏‎
شعري‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ گمان‌‏‎ خواننده‌سبكسر ، ‏‎ يوزپلنگان‌ ، ‏‎ حضور‏‎ تا‏‎ بنابراين‌‏‎
را‏‎ جهانش‌‏‎ كه‌‏‎ شاعري‌روبروست‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌خواند‏‎ واقعه‌گرا‏‎ تاحدي‌‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎
بر‏‎ دل‌‏‎ دارد‏‎ يا ، ‏‎.‎وبرود‏‎ شود‏‎ سبك‌‏‎ تا‏‎ مي‌بخشايد‏‎ ودوستانش‌‏‎ خانواده‌‏‎ به‌‏‎
سه‌‏‎ صداي‌‏‎ و‏‎ رودخانه‌‏‎ و‏‎ دريا‏‎ و‏‎ كوه‌‏‎ از‏‎ دنيا ، ‏‎ اين‌‏‎ زيبايي‌هاي‌‏‎ از‏‎ مي‌كند‏‎
و‏‎ سربازي‌‏‎ دوران‌‏‎ دوستان‌‏‎ و‏‎ دخترش‌‏‎ و‏‎ پسر‏‎ و‏‎ همسر‏‎ از‏‎ اينان‌ ، ‏‎ يمن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تار‏‎
تازه‌‏‎ يوزپلنگان‌‏‎.‎هستند‏‎ او‏‎ وارثين‌‏‎ اينان‌‏‎ و‏‎ برود‏‎ تا‏‎.‎.‎.‎و‏‎ ني‌‏‎ و‏‎ مثنوي‌‏‎
آن‌گونه‌‏‎ از‏‎ جهاني‌معمولي‌‏‎ و‏‎ معمولي‌‏‎ شاعري‌‏‎ با‏‎ شما‏‎ نه‌ ، ‏‎:كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎ ما‏‎ به‌‏‎
با‏‎ هست‌‏‎ كه‌‏‎ هر‏‎ شاعر‏‎ اين‌‏‎.‎نيستيد‏‎ روبرو‏‎ مي‌بينيد ، ‏‎ روزمرگي‌هايتان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
.هنر‏‎ گـوهـر‏‎ جنس‌‏‎ از‏‎ يعني‌‏‎است‌‏‎ وهم‌‏‎ جنس‌‏‎ از‏‎ شاعر‏‎ اين‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ يوزپلنگان‌‏‎
تعريفي‌‏‎ آن‌‏‎ براي‌‏‎ قلم‌‏‎ اين‌‏‎.نگيريد‏‎ آن‌‏‎ متداول‌‏‎ ساده‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وهم‌‏‎ اين‌‏‎]
خلق‌‏‎ فقدان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وهم‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ [نمي‌گنجد‏‎ مختصر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ ديگر‏‎
كه‌‏‎ آنگونه‌‏‎ جهان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وهم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎مي‌كند‏‎ جبران‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ شعر‏‎ در‏‎ زبان‌‏‎
تقليد‏‎ و‏‎ تعريف‌‏‎ قابل‌‏‎ راحتي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ سرراست‌‏‎ رك‌ ، ‏‎ ساده‌ ، ‏‎ مي‌پنداريم‌ ، ‏‎
هندوانه‌‏‎ وصف‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ اجازه‌‏‎ شاعر‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وهم‌‏‎ همين‌‏‎.نمي‌نمايد‏‎
بي‌تفكر ، ‏‎ ظاهر‏‎ به‌‏‎ پيش‌پاافتاده‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بگويد‏‎ و‏‎ بگويد‏‎ شعر‏‎ جورابش‌‏‎ يا‏‎
پوست‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وهم‌‏‎ همين‌‏‎.‎شعر‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ اعتنا‏‎ قابل‌‏‎ كاملا‏‎
كابوس‌‏‎ و‏‎ رويا‏‎ مثل‌‏‎.‎دارد‏‎ حضور‏‎ طبيعت‌‏‎ پديده‌هاي‌‏‎ و‏‎ وقايع‌‏‎ آدمها ، ‏‎ اشياء ، ‏‎
در‏‎ ناگاه‌‏‎ گاه‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وهم‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ حاضرند‏‎ بالقوه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
...و‏‎ بوته‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ چهره‌‏‎ شي‌ء ، يك‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ مي‌نمايد ، ‏‎ رخ‌‏‎ روزمرگي‌ ، ‏‎ روزهاي‌‏‎ ميان‌‏‎
يا‏‎ چهره‌‏‎ يا‏‎ شي‌ء‏‎ اين‌‏‎ تازه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رساند‏‎ درك‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ را‏‎ نگاه‌‏‎
و‏‎ مي‌برد‏‎ انتها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شهود‏‎ اين‌‏‎ باشد ، ‏‎ يار‏‎ بخت‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌بينيم‌‏‎ را‏‎ بوته‌‏‎
:هست‌‏‎ نجدي‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ وهم‌‏‎ اين‌‏‎
آمد‏‎ گربه‌اي‌‏‎ خسته‌ ، ‏‎ و‏‎ پاكشان‌‏‎
اتاق‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎
كوهستان‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ بود‏‎ باز‏‎ كه‌‏‎
شد‏‎ پلنگ‌‏‎
مهتاب‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ باز‏‎ كه‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پريد‏‎ صندلي‌‏‎ گذشت‌از‏‎ قالي‌‏‎ از‏‎
رفت‌‏‎
باري‌دوباره‌‏‎
!شد‏‎ گربه‌‏‎
در‏‎ اين‌وهم‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ براي‌‏‎ گفته‌آمد ، ‏‎ سطر‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ همه‌‏‎
تحليلي‌‏‎ يا‏‎ تفسيري‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مجال‌‏‎ هم‌‏‎ مختصر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ نجدي‌‏‎ آثار‏‎
واحساسات‌‏‎ هست‌‏‎ مرگش‌‏‎ اندوه‌‏‎.‎آوريم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ داستانهاي‌‏‎ يا‏‎ شعر‏‎ از‏‎ دقيق‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ پس‌‏‎.‎باشد‏‎ ستايشش‌‏‎ اگر‏‎ حتي‌‏‎ كرد ، ‏‎ خواهند‏‎ كدر‏‎ را‏‎ نقدي‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎
مشابه‌‏‎ سوگواري‌‏‎ اين‌‏‎ حداقل‌‏‎ تا‏‎ ;خصوصيت‌‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ بسنده‌‏‎ مقدمه‌‏‎
شهود‏‎ و‏‎ درك‌‏‎ اين‌‏‎ داستانهايش‌ ، ‏‎ در‏‎ نجدي‌‏‎.‎نباشد‏‎ معمول‌‏‎ و‏‎ رايج‌‏‎ سوگواري‌هاي‌‏‎
شعرهايش‌ ، ‏‎ در‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ ايجاز‏‎ همين‌‏‎.‎است‌‏‎ نوشته‌‏‎ برانگيز‏‎ رشك‌‏‎ ايجازي‌‏‎ با‏‎ را‏‎
اگر‏‎ وصيت‌ ، ‏‎ شعر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎.هست‌‏‎ ديده‌ايم‌‏‎ كه‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ حداقل‌‏‎ يا‏‎
انسانها‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ شاعر‏‎ كه‌‏‎ گاه‌‏‎ هر‏‎ وهم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌يابيد‏‎ در‏‎ شود‏‎ بازخواني‌‏‎
هم‌‏‎ واين‌‏‎ مي‌كند‏‎ مشخص‌‏‎ را‏‎ همسر‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ جز‏‎ است‌ ، ‏‎ نموده‌‏‎ جلوه‌‏‎ كرده‌ ، ‏‎
فرزند ، ‏‎ و‏‎ آب‏‎ زاينده‌‏‎.‎هست‌‏‎ هم‌‏‎ مادر‏‎ شعر ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ همسر ، ‏‎.‎است‌‏‎ توجيه‌‏‎ قابل‌‏‎
.باشد‏‎ بري‌‏‎ ابهامي‌ ، ‏‎ و‏‎ ايهامي‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ او‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ بايد‏‎ پس‌‏‎.‎جهان‌‏‎ كل‌‏‎ يا‏‎
سهم‌‏‎.‎باشد‏‎ تهي‌‏‎ گمان‌مندي‌‏‎ و‏‎ استعاره‌اي‌‏‎ مجازي‌ ، ‏‎ هر‏‎ از‏‎ او‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ بايد‏‎
فانوس‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ آرام‌‏‎ و‏‎ آبي‌‏‎ دريايي‌‏‎ وصيت‌‏‎ اين‌‏‎ ودر‏‎ شعر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مادر‏‎ -‎همسر‏‎
يا‏‎ وهم‌ ، ‏‎ انسانها ، ‏‎ شاعربه‌‏‎ رويكردهاي‌‏‎ بقيه‌‏‎ در‏‎ جزاين‌ ، ‏‎ اما‏‎.‎روشن‌‏‎
مي‌بخشايد ، دره‌ها ، ‏‎ را‏‎ پسرش‌‏‎ سهم‌‏‎ وقتي‌‏‎.‎دارد‏‎ حضور‏‎ واقعيت‌‏‎ عدم‌قطعيت‌‏‎
-لابد‏‎.‎مه‌گرفته‌اند‏‎ كه‌‏‎ آن‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ نه‌‏‎-.‎هستند‏‎ شير‏‎ پياله‌هاي‌‏‎
دلشوره‌‏‎ فانوس‌‏‎ مي‌دهد ، ‏‎ سربازي‌را‏‎ دوران‌‏‎ شده‌‏‎ پير‏‎ سهم‌دوستان‌‏‎ وقتي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ رودخانه‌اي‌‏‎ دختر ، ‏‎ سهم‌‏‎.است‌‏‎ بي‌آبي‌‏‎ و‏‎ بي‌آرام‌‏‎ دريا ، ‏‎ شب‏‎ و‏‎ دارد‏‎
اما‏‎.‎تنهايي‌‏‎ و‏‎ غار‏‎ يوزپلنگان‌ ، ‏‎ سهم‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ تابستاني‌اش‌‏‎ پيراهن‌‏‎
از‏‎ يعني‌‏‎.‎است‌‏‎ صريح‌‏‎ كلامش‌‏‎ مي‌بخشد ، ‏‎ را‏‎ غيرجاندار‏‎ جهان‌‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ شاعر‏‎
و‏‎ مي‌كند‏‎ باران‌‏‎ وقف‌‏‎ را‏‎ كوهستان‌‏‎ از‏‎ نيمي‌‏‎.‎مي‌بخشد‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ -‎ استعاره‌‏‎ يا‏‎ باشد‏‎ وهم‌‏‎ دانگيش‌‏‎ كه‌‏‎ نه‌‏‎ -دانگ‌‏‎ شش‌‏‎ را‏‎ درخت‌‏‎ و‏‎ مزرعه‌‏‎
صريح‌ ، ‏‎ و‏‎ ساده‌‏‎ باز‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ فصلها‏‎ سهم‌‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ باغچه‌‏‎ بوي‌‏‎مي‌بخشايد‏‎ كوير‏‎
گمان‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كوچك‌‏‎ شعر‏‎ وهمين‌‏‎ كوچك‌‏‎ تفسير‏‎ همين‌‏‎ از‏‎.‎وهم‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ واقعي‌‏‎
جهان‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ استعاره‌ ، ‏‎ و‏‎ وهم‌‏‎ نجدي‌ ، ‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎ گويا‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎
...است‌‏‎ بي‌ايهام‌‏‎ و‏‎ ومستقيم‌‏‎ ساده‌‏‎ جهان‌‏‎ انسان‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ مي‌يابد‏‎ تجلي‌‏‎
هم‌‏‎ وهمه‌‏‎ آمد‏‎ گفته‌‏‎ وهم‌‏‎ درباره‌‏‎ كه‌تاكنون‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌‏‎ جز‏‎.‎.‎يوزپلنگان‌‏‎ اما‏‎
آثار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ ديگري‌‏‎ دلالت‌‏‎ اينان‌ ، ‏‎ بود ، ‏‎ شعر‏‎ اين‌‏‎ يوزپلنگان‌‏‎ سر‏‎ خير‏‎ از‏‎
نجدي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ يوزهايي‌‏‎ اين‌‏‎ چيستند‏‎ كه‌‏‎ بپرسيم‌‏‎ خود‏‎ از‏‎دارند‏‎ نجدي‌‏‎
كوير ، ‏‎ و‏‎ پرنده‌‏‎ سربازي‌ ، ‏‎ دوره‌‏‎ دوستان‌‏‎ فرزندانش‌ ، ‏‎ و‏‎ همسر‏‎ دويده‌اند؟‏‎
داده‌‏‎ را‏‎ ارثشان‌‏‎ سهم‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ جدا‏‎ را‏‎ آنها‏‎ چون‌‏‎ نيستند ، ‏‎ ني‌‏‎ و‏‎ مثنوي‌‏‎
خاطرمان‌‏‎ و‏‎ -دانست‌‏‎ قطبي‌‏‎ چنين‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ نبايد‏‎ چه‌‏‎ گر‏‎ -منفي‌‏‎ يا‏‎ مثبتند‏‎
تنها‏‎ يعني‌‏‎.‎تنهايي‌‏‎ و‏‎ آهكي‌‏‎ قنديل‌هاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ غار‏‎ اينان‌‏‎ سهم‌‏‎ باشدكه‌‏‎
... -اميدوارند‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ عناصر‏‎ بقيه‌‏‎ -‎.‎شعر‏‎ اين‌‏‎ سايه‌اي‌‏‎ داراي‌‏‎ عناصر‏‎
در‏‎ يوزپلنگان‌ ، ‏‎.‎باشد‏‎ كلمه‌‏‎ يك‌‏‎ باشيم‌‏‎ انتظارنداشته‌‏‎ را‏‎ پرسشمان‌‏‎ پاسخ‌‏‎
هركس‌‏‎.‎يافت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ گوناگوني‌‏‎ ازاي‌‏‎ مابه‌‏‎ نماد ، ‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ نمادند‏‎ شعر‏‎ اين‌‏‎
ناخودآگاه‌‏‎ آيا ، ‏‎ يوزپلنگان‌ ، ‏‎.‎مي‌يابد‏‎ آنان‌‏‎ براي‌‏‎ دلالتي‌‏‎ خود ، ‏‎ ظن‌‏‎ به‌‏‎
خود‏‎ شما‏‎ نيستند؟‏‎ او‏‎ شعرهاي‌‏‎ و‏‎ داستانها‏‎ آيا‏‎ وصريحتر ، ‏‎ بهتر‏‎ يا‏‎ شاعرند ، ‏‎
خودسريعترين‌‏‎ كه‌‏‎ آنان‌‏‎ از‏‎ سريعتر‏‎ نجدي‌ ، ‏‎ باشند ، ‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ اما‏‎.بزنيد‏‎ حدس‌‏‎
او‏‎ از‏‎ تازه‌‏‎ آثاري‌‏‎ كه‌‏‎ گاه‌‏‎ آن‌‏‎ درست‌‏‎ شتافت‌ ، ‏‎ ديگر‏‎ ديار‏‎ به‌‏‎ جاندارانند ، ‏‎
اخير‏‎ قرن‌‏‎ ربع‌‏‎ ادبيات‌‏‎ شعشعه‌‏‎ شمار‏‎ ودر‏‎ ادامه‌‏‎ بوديم‌ ، ‏‎ رامنتظر‏‎
.سرزمينمان‌‏‎
تا‏‎ بودم‌‏‎ حيات‌اونوشته‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ ناقابل‌‏‎ نوشته‌‏‎ اين‌‏‎ وكاش‌‏‎.‎كوتاه‌‏‎ سخن‌‏‎
او‏‎.‎نشد‏‎ كه‌‏‎ دريغا‏‎.‎مي‌آمدم‌‏‎ به‌در‏‎ مرده‌پرستان‌‏‎ زمره‌‏‎ از‏‎ بانجدي‌‏‎ حداقل‌‏‎
اطوارهاي‌‏‎ بدون‌‏‎ بي‌مايه‌ ، ‏‎ هنرمندنمايان‌‏‎ بي‌جنجال‌‏‎ زيست‌ ، ‏‎ بي‌هياهو‏‎
نه‌‏‎ عمرشان‌ ، ‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گرفته‌اند‏‎ شاعر‏‎ و‏‎ نويسنده‌‏‎ شهرت‌‏‎ ناحق‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جماعتي‌‏‎
باد ، ‏‎ يادمان‌‏‎ نامش‌‏‎.‎است‌‏‎ ندويده‌‏‎ آنان‌‏‎ با‏‎ جانداري‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ يوزپلنگي‌‏‎ هيچ‌‏‎
.است‌‏‎ مرگ‌‏‎ ديگر‏‎ نام‌‏‎ فراموشي‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ كه‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎
مندني‌پور‏‎ شهريار‏‎

:نوشت‌‏‎ پي‌‏‎
و 72‏‎ صص‌71‏‎.‎تابستان‌ 73‏‎.‎وانديشه‌‏‎ هنر‏‎ ويژه‌‏‎ -‎وا‏‎ گيله‌‏‎ ‎‏‏1ـ‏‎


.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎