پنجم‌ ، شماره‌ 1368‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ مهر 1376 ، 29‏‎ دوشنبه‌ 7‏‎


ايران‌‏‎ فرش‌‏‎ گالري‌‏‎
آريانژاد‏‎ ناصر‏‎
صادرات‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ خريدوفروش‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ توليد‏‎

تلاقي‌‏‎ نقطه‌‏‎ در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
پيشرفت‌‏‎


داشت‌ ، ‏‎ برد‏‎ به‌‏‎ نياز‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ نزديك‌شدن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ روزي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ بازيهاي‌قبلي‌‏‎ از‏‎ شادابتر‏‎ ملي‌پوشانش‌‏‎ گرفتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ با‏‎
بازيكن‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ محسن‌گروسي‌‏‎.گذشت‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ نه‌چندان‌مقاوم‌‏‎ سد‏‎
نزديك‌‏‎ جدالي‌‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ زننده‌‏‎ ملي‌پوش‌استقلال‌‏‎
.دارد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ بابازيكن‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
ماند‏‎ آزادگان‌باقي‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ پاس‌‏‎
رسيد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ اميدواري‌‏‎ وبه‌‏‎ بست‌‏‎ را‏‎ بحران‌‏‎ دريچه‌‏‎ استقلال‌‏‎

جهت‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ با‏‎ ملي‌‏‎ بازيهاي‌تيم‌‏‎ هم‌زماني‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
ابعاد‏‎ در‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ تا‏‎ مي‌آورد‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شرايطي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ بررسي‌‏‎ قابل‌‏‎
برنامه‌ريزي‌‏‎ نخست‌‏‎بيازمايد‏‎ بهتر‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ تلاقي‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ كيفيت‌بخشيدن‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎
بالا‏‎ دوم‌ ، ‏‎.‎مي‌آيد‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌كشور‏‎ تماميت‌‏‎ تبلور‏‎ واقع‌‏‎ كه‌در‏‎
تيم‌ملي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌كه‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ توقع‌‏‎ سطح‌‏‎ بردن‌‏‎
درصدتماشاگران‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ مي‌كند ، به‌طوريكه‌‏‎ نزول‌‏‎ و‏‎ خلاء‏‎ ايجاد‏‎
بازيهاي‌‏‎ تبليغاتي‌‏‎ قدرت‌‏‎ كه‌‏‎ آنست‌‏‎ بهتر‏‎ كمبودي‌‏‎ چنين‌‏‎ رفع‌‏‎ براي‌‏‎.‎بكاهد‏‎
در‏‎.‎كند‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎ سير‏‎ فوتبال‌‏‎ روند‏‎ تا‏‎ دهيم‌‏‎ افزايش‌‏‎ را‏‎ داخلي‌‏‎
و‏‎ دلسردي‌‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ هفته‌اي‌‏‎ چند‏‎
چون‌‏‎ زيبايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ حتي‌‏‎ بود ، ‏‎ نمايان‌‏‎ خوبي‌‏‎ به‌‏‎ تماشاگران‌‏‎ استقبال‌‏‎ عدم‌‏‎
شد‏‎ سپرده‌‏‎ فراموشي‌‏‎ به‌‏‎ شيرودي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ خالي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ ديدار‏‎
آماده‌‏‎ نسبتا‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ مجموعه‌اي‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
هياهوي‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎.‎گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برتر‏‎ تيمهاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ شمه‌اي‌‏‎
تا‏‎ مي‌كند‏‎ فكر‏‎ به‌آينده‌‏‎ تدبير‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌بندد‏‎ را‏‎ بارخود‏‎ ملي‌‏‎ فوتبال‌‏‎
امتياز‏‎ رواني‌‏‎ دچارمسائل‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ كوران‌‏‎ در‏‎ اندوخته‌بيشتر‏‎ با‏‎
و‏‎ داشتند‏‎ زيبايي‌‏‎ كارهاي‌تاكتيكي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ بهمن‌و‏‎.‎نشود‏‎
كار‏‎ منظم‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ تمرين‌‏‎ كاملا‏‎ مدت‌‏‎ اين‌‏‎ طي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ روشن‌شد‏‎
برتري‌‏‎ روي‌‏‎ تنها‏‎ گرفت‌‏‎ بهمن‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ كه‌‏‎ امتيازي‌‏‎ سه‌‏‎ كرده‌اند‏‎
بازي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ زيبا‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ بهمن‌‏‎ برعكس‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ بازيكنانش‌‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎
.نشد‏‎ پاس‌‏‎ حريف‌‏‎ قدرتي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اما‏‎ كرد ، ‏‎
پيام‌‏‎ دادن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بست‌‏‎ را‏‎ دريچه‌بحران‌‏‎ استقلال‌‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎
.رسيد‏‎ اميدواري‌‏‎ تازه‌‏‎ هواي‌‏‎ به‌‏‎ مقاومت‌‏‎

ورزشگاه‌شيرودي‌‏‎ -‎ يكشنبه‌ 6/7/76‏‎
يك‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ پاس‌‏‎
آقاجانيان‌‏‎ ماركار‏‎ و‏‎ دقيقه‌ 8‏‎ (پنالتي‌‏‎)فنوني‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:‎گل‌ها‏‎
بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ دقيقه‌ 45‏‎ محمدي‌‏‎ شاه‌‏‎ جمشيد‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ دقيقه‌ 21‏‎ (پنالتي‌‏‎)

تن‌‏‎ هزار‏‎ تماشاگر5‏‎
ورزشگاه‌شيرودي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ كرج‌‏‎ وبهمن‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
اين‌‏‎ اهميت‌‏‎ از‏‎ كامل‌‏‎ آگاهي‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎.گرفتند‏‎ قرار‏‎ هم‌‏‎ مقابل‌‏‎
از‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎.آمدند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ نفرات‌‏‎ تمامي‌‏‎ از‏‎ جستن‌‏‎ بهره‌‏‎ با‏‎ مسابقه‌‏‎
فراواني‌‏‎ حملات‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تهاجمي‌‏‎ چهره‌اي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ آغاز‏‎ همان‌‏‎
دادن‌‏‎ قرار‏‎ با‏‎ پاسي‌ها‏‎.ديد‏‎ تدارك‌‏‎ خود‏‎ سرشناس‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎
و‏‎ بارها‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ مهاجمين‌‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ حكيم‌زاده‌‏‎ و‏‎ شيرمحمدي‌‏‎
دقيقه‌ 8‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ ساختند‏‎ روبرو‏‎ خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ بارها‏‎
قدم‌‏‎ هيجده‌‏‎ محوطه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ آورند‏‎ شاهين‌‏‎ روي‌‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ سراسيمه‌‏‎ دفاع‌‏‎
با‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ كهنه‌كار‏‎ بازيكن‌‏‎ فنوني‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ مرتكب‏‎ پنالتي‌‏‎ خطاي‌‏‎
.كرد‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ اولين‌‏‎ صاحب‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎ رساندن‌‏‎ بثمر‏‎
باز‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ تهاجمي‌‏‎ چهره‌‏‎ همچنان‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ زدن‌‏‎ عليرغم‌‏‎ پاسي‌ها‏‎
دنبال‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 21‏‎ در‏‎.‎ديدند‏‎ تدارك‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ حملاتي‌‏‎ هم‌‏‎
به‌‏‎ ورود‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ توپ‌‏‎ پاس‌‏‎ تكنيك‌‏‎ خوش‌‏‎ مهاجم‌‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ زيباي‌‏‎ حركت‌‏‎
سوت‌‏‎ در‏‎ بلافاصله‌‏‎ داور‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ مدافعين‌‏‎ دست‌‏‎ با‏‎ دروازه‌‏‎
بار‏‎ اين‌‏‎.‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ پنالتي‌‏‎ دومين‌‏‎ و‏‎ دميد‏‎ خود‏‎
بثمر‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎ زدن‌‏‎ مامور‏‎ ماركارآقاجانيان‌‏‎
بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎رساند‏‎ بثمر‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ دومين‌‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربه‌‏‎ اين‌‏‎ رساندن‌‏‎
حملات‌‏‎.‎شد‏‎ خارج‌‏‎ دفاعي‌‏‎ لاك‌‏‎ از‏‎ و‏‎ آمد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ كمي‌‏‎ گل‌‏‎ دومين‌‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎
شاه‌‏‎ جمشيد‏‎ و‏‎ داد‏‎ نتيجه‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ لحظات‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ پراكنده‌‏‎
.كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ دقيقه‌ 45‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجم‌‏‎ محمدي‌‏‎
سخت‌‏‎ بازيكنان‌بهمن‌‏‎ و‏‎ نتيجه‌‏‎ حفظ‏‎ درانديشه‌‏‎ پاسي‌ها‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎
كم‌دقتي‌‏‎ و‏‎ مدافعين‌پاس‌‏‎ هوشياري‌‏‎ اما‏‎.‎نتيجه‌بودند‏‎ تغيير‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ و‏‎ بوجودنياورد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ هيچ‌تغييري‌‏‎ بهمن‌‏‎ مهاجمين‌‏‎
دست‌‏‎ شيرين‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌يك‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ هفتمين‌مسابقه‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
و‏‎ فنوني‌زاده‌‏‎ مهدي‌‏‎.بماند‏‎ باقي‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ تاهمچنان‌‏‎ يافت‌‏‎
بهترين‌‏‎ از‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ نوازي‌‏‎ ومحمد‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ آقاجانيان‌‏‎ ماركار‏‎
.بودند‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ بازيكنان‌‏‎

شد‏‎ نزديك‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
ورزشگاه‌آزادي‌‏‎ -‎ يكشنبه‌ 6/7/76‏‎
يك‌‏‎ مقاومت‌خراسان‌‏‎ پيام‌‏‎ - استقلال‌ 2‏‎
و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏71‏‎)‎ اصغررسول‌زاده‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏22‏‎)‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎:گلها‏‎
پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ از‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏89‏‎)‎ حسين‌پور‏‎
ابهران‌‏‎ احمد‏‎:داور‏‎
ورزشگاه‌آزادي‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ چهارم‌‏‎ بازي‌‏‎ تساوي‌در‏‎ دو‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ زدن‌‏‎ با‏‎ هرنيمه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رفت‌‏‎ خراسان‌‏‎ پيام‌مقاومت‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎
بيشتر‏‎ اميدواري‌‏‎ با‏‎ امتياز‏‎ (‎‏‏8‏‎)‎ كسب‏‎ با‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ سه‌امتياز‏‎
.شود‏‎ نزديك‌تر‏‎ صدرنشيني‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ فرهادمجيدي‌‏‎ خود ، ‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ داشتن‌بازيكنان‌‏‎ به‌خدمت‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ استقلال‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ مجموع‌در‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ برخوردار‏‎ طراوت‌خوبي‌‏‎ از‏‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎
مياني‌‏‎ خط‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎ حس‌‏‎ را‏‎ مشكلي‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ گمنام‌‏‎ جوانان‌‏‎
.پراكند‏‎ آزادي‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ بوي‌‏‎ بارها‏‎ حمله‌اش‌‏‎ و‏‎
درنيمه‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ گروسي‌‏‎ مجيدي‌و‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ ابتدا‏‎
نتيجه‌‏‎ استقلال‌‏‎ جديد‏‎ و‏‎ ملوان‌‏‎ سابق‌‏‎ جوان‌‏‎ رسول‌زاده‌مهاجم‌‏‎ اصغر‏‎ نيز‏‎ دوم‌‏‎
دقيقه‌ 89‏‎ در‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ تغيير‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎
.رسيد‏‎ خود‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ به‌‏‎ حسين‌پور‏‎ توسط‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎