پنجم‌ ، شماره‌ 1369‏‎ سپتامبر 1997 ، سال‌‏‎ مهر 1376 ، 30‏‎ سه‌شنبه‌ 8‏‎


ايران‌‏‎ نفتكش‌‏‎ ملي‌‏‎ شركت‌‏‎
تجربه‌‏‎ قرن‌‏‎ ربع‌‏‎ پشتوانه‌‏‎ با‏‎

ستاد‏‎ جديد‏‎ رئيس‌‏‎ :سپاه‌‏‎ كل‌‏‎ فرمانده‌‏‎ توسط‏‎
شد‏‎ معرفي‌‏‎ سپاه‌پاسداران‌‏‎ مشترك‌‏‎


پاسداران‌‏‎ كل‌سپاه‌‏‎ فرمانده‌‏‎ صفوي‌ ، ‏‎ رحيم‌‏‎ سرلشكرپاسدار‏‎:‎سياسي‌‏‎ سرويس‌‏‎
به‌‏‎ كمك‌‏‎ در‏‎ سپاه‌پاسداران‌‏‎ مشترك‌‏‎ ستاد‏‎ مهم‌‏‎ برنقش‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ انقلابي‌‏‎ نهاد‏‎ اين‌‏‎ قواي‌‏‎ بر‏‎ مديريت‌‏‎ و‏‎ اداره‌‏‎ برنامه‌ريزي‌ ، ‏‎
رئيس‌‏‎ علايي‌به‌عنوان‌‏‎ حسين‌‏‎ سرتيپ‌‏‎ معرفي‌سردار‏‎ آيين‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ وي‌‏‎
ستاد‏‎ اين‌‏‎ تلاش‌‏‎ تمامي‌‏‎:‎اظهارداشت‌‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ ستادمشترك‌‏‎ جديد‏‎
نيرو ، ‏‎ صحيح‌‏‎ مديريت‌‏‎ براي‌‏‎ سپاه‌‏‎ فرماندهي‌‏‎ كردن‌‏‎ ياري‌‏‎ به‌‏‎ معطوف‌‏‎ بايد‏‎
محوله‌‏‎ ماموريتهاي‌‏‎ مطلوب‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ پاسداران‌‏‎ سپاه‌‏‎ تجهيزات‌‏‎ و‏‎ امكانات‌‏‎
.باشد‏‎
و‏‎ پاسداران‌اساسي‌ترين‌‏‎ سپاه‌‏‎ ستادمشترك‌‏‎:كرد‏‎ تاكيد‏‎ صفوي‌‏‎ سرلشكر‏‎
ماموريتها ، ‏‎ انجام‌‏‎ تصميم‌در‏‎ اخذ‏‎ براي‌‏‎ سپاه‌‏‎ بازوي‌فرماندهي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
تدابير‏‎ اجراي‌‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ و‏‎ بلندمدت‌‏‎ و‏‎ كوتاه‌مدت‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ تنظيم‌‏‎
.است‌‏‎ فرماندهي‌‏‎
امام‌‏‎ مصلاي‌بزرگ‌‏‎ ساخت‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ فعلي‌‏‎ ازسمت‌‏‎ پيش‌‏‎ علايي‌‏‎ سرتيپ‌‏‎ سردار‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ عهده‌‏‎ رابر‏‎ تهران‌‏‎ (‎ره‌‏‎)‎خميني‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎