پنجم‌ ، شماره‌ 1373‏‎ اكتبر 1997 ، سال‌‏‎ مهر 1376 ، 5‏‎ يكشنبه‌ 13‏‎


اسپيدار‏‎ چيني‌‏‎
چيني‌‏‎ ظروف‌‏‎ توليدكننده‌‏‎

خود‏‎ جوانان‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
رسيد‏‎ باور‏‎ نقطه‌‏‎ به‌‏‎


با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ مزد‏‎ جوانان‌‏‎ به‌‏‎ روي‌آوردن‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
پنج‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ زننده‌‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎.گرفت‌‏‎ جشن‌‏‎ زيبا‏‎ گل‌‏‎ با 5‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
.بود‏‎ ديروز‏‎ گل‌‏‎ پر‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ گل‌‏‎

كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ صدرنشيني‌‏‎ پاس‌‏‎
روز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دسته‌اول‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ شيراز‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ دوديدار‏‎ گذشته‌‏‎
را‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ دروازه‌‏‎ دوبار‏‎ صدرنشيني‌‏‎ تداوم‌‏‎ براي‌‏‎ پاس‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
در‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ شكست‌‏‎ سنگين‌ترين‌‏‎ خوب ، ‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ گشود‏‎
دو‏‎ هر‏‎ قوت‌‏‎ نقطه‌‏‎.‎زد‏‎ رقم‌‏‎ اولي‌‏‎ دسته‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌اش‌‏‎ بازگشت‌‏‎
بود ، ‏‎ تازه‌نفس‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ نيروي‌‏‎ استفاده‌از‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌‏‎
قبلي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ بيشترنسبت‌‏‎ شادابي‌‏‎ و‏‎ طراوت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ هم‌‏‎
تيمش‌‏‎ بازي‌ديروز ، ‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ حجازي‌‏‎.‎دادند‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ جهش‌‏‎
.نزديك‌ترشود‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ بتدريج‌‏‎ تا‏‎ مي‌رود‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ شناخت‌‏‎ را‏‎
بود ، ‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ صعود‏‎ جدول‌ ، ‏‎ در‏‎ تغيير‏‎ مهم‌ترين‌‏‎
دوخته‌‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ پاس‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ كمتر‏‎ بازي‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ آن‌كه‌استقلال‌‏‎ ضمن‌‏‎
.است‌‏‎

صفر‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ - استقلال‌ 5‏‎
(‎‏‏42‏‎) پاشازاده‌‏‎ ‎‏‏، مهدي‌‏‎(‎‎‏‏38‏‎) ملكيان‌‏‎ ‎‏‏، فرد‏‎(‎‏‏20‏‎) گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎:‎گلها‏‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏79‏‎)‎ حجازي‌‏‎ آتيلا‏‎(‎‏‏60‏‎) اكبرپور‏‎ پنالتي‌ ، عليرضا‏‎
تقوي‌علي‌‏‎ كه‌محمد‏‎ رفت‌‏‎ فولادخوزستان‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
خود‏‎ تيم‌‏‎ حجازي‌‏‎ اماناصر‏‎ نداشت‌‏‎ اختيار‏‎ رادر‏‎ مجيدي‌‏‎ وفرهاد‏‎ چيني‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ تدافعي‌‏‎ حالت‌‏‎ فولاد‏‎ ابتدا‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ چيده‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ را‏‎
احمد‏‎ و‏‎ حسن‌زاده‌ ، مهدي‌پاشازاده‌‏‎ خودرضا‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎گرفت‌‏‎
تيموريان‌ ، ‏‎ نيزسرژيك‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ گمارده‌‏‎ را‏‎ كعبيان‌پور‏‎
و‏‎ مهرانپور‏‎ داشتندمحمدرضا‏‎ حضور‏‎ واصغررسول‌زاده‌‏‎ زرينچه‌‏‎ جواد‏‎
وظيفه‌‏‎ خود‏‎ طولي‌‏‎ حركتهاي‌‏‎ با‏‎ اين‌تيم‌‏‎ جناح‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ اصغررسول‌زاده‌‏‎
گروسي‌وفرد‏‎ محسن‌‏‎.‎داشتند‏‎ عهده‌‏‎ رابه‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ سمت‌‏‎ به‌‏‎ هجوم‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ بازي‌‏‎ استقلال‌‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ پيكان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ملكيان‌‏‎
چهارمهاجم‌‏‎ با‏‎ حمله‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ ثابت‌ 253 ، ميزبان‌‏‎ سيستم‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
قرار‏‎ فولاد‏‎ مقابل‌دروازه‌‏‎ در‏‎ (‎ملكيان‌‏‎ و‏‎ اكبرپور ، گروسي‌‏‎ رسول‌زاده‌ ، ‏‎)‎
فشار‏‎ تحت‌‏‎ فولاد‏‎ دفاع‌‏‎ خط‏‎ شده‌بود‏‎ باعث‌‏‎ مهاجم‌‏‎ تعداد‏‎ وهمين‌‏‎ مي‌گرفت‌‏‎
كه‌جواد‏‎ شد‏‎ كرنر‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ صاحب‏‎ استقلال‌‏‎ دقيقه‌ 20‏‎ در‏‎.‎گيرد‏‎ قرار‏‎
سر‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ گروسي‌‏‎ كه‌محسن‌‏‎ فرستاد‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ زرينچه‌‏‎
.رساند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ زيبا‏‎
توپ‌‏‎ فولادصاحب‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ اشتباه‌‏‎ اكبرپورروي‌‏‎ دقيقه‌ 38عليرضا‏‎ در‏‎
براي‌فرد‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ پاس‌‏‎ يك‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ باقري‌‏‎ دريبل‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شد‏‎
.كند‏‎ باز‏‎ را‏‎ ميهمان‌‏‎ دروازه‌‏‎ به‌راحتي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ فرستاد‏‎ ملكيان‌‏‎
اين‌‏‎ شددر‏‎ تبديل‌‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دردقيقه‌ 42‏‎ استقلال‌‏‎ همه‌جانبه‌‏‎ يورش‌هاي‌‏‎
فولاد‏‎ دروازه‌‏‎ سمت‌‏‎ رابه‌‏‎ توپ‌‏‎ اكبرپور‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باقري‌باعث‌‏‎ اشتباه‌‏‎ لحظه‌‏‎
هندسياوش‌‏‎ خطاي‌‏‎ با‏‎ به‌دروازه‌‏‎ ورود‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ توپ‌‏‎ كندكه‌‏‎ شليك‌‏‎
پنالتي‌‏‎ خطاي‌‏‎ اعلام‌‏‎ بر‏‎ داورعلاوه‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مواجه‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ مدافع‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎.‎كرد‏‎ اخراج‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎
استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎كرد‏‎ تبديل‌‏‎ تيمش‌‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ به‌راحتي‌‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ اين‌‏‎
دقيقه‌‏‎ در‏‎.يابد‏‎ دست‌‏‎ بيشتري‌‏‎ گلهاي‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ تهاجمي‌‏‎ چهره‌‏‎
گل‌‏‎ چهارمين‌‏‎ محكم‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ درون‌‏‎ از‏‎ اكبرپور‏‎ ‎‏‏60عليرضا‏‎
حجازي‌‏‎ وآتيلا‏‎ مرفاوي‌‏‎ بازي‌صمد‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎.‎آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎
پشت‌‏‎ از‏‎ حجازي‌‏‎ زيباي‌آتيلا‏‎ شليك‌‏‎ دقيقه‌ 79‏‎ در‏‎.‎شدند‏‎ بازي‌‏‎ وارد‏‎ نيز‏‎
در‏‎ استقلال‌‏‎ تا‏‎ ريخت‌‏‎ فرو‏‎ را‏‎ فولاد‏‎ دروازه‌‏‎ بار‏‎ پنجمين‌‏‎ براي‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎
.يابد‏‎ دست‌‏‎ پرگل‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ پرفروغ‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎
به‌مكان‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎ صاحب 11‏‎ با 5بازي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
كمتر‏‎ گل‌‏‎ وتفاضل‌‏‎ امتياز‏‎ تعداد‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ فولادنيز‏‎ كرد‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ چهارم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎
صفر‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ -‎ پاس‌ 2‏‎
.پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏69‏‎)‎ شيرمحمدي‌‏‎ حسن‌‏‎ (‎‏‏1‏‎)‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
قاطع‌‏‎ پيروزي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ مقابل‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ هشتمين‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎-‎
درهمان‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ميزبان‌‏‎تثبيت‌كند‏‎ را‏‎ خود‏‎ صدرنشيني‌‏‎ رسيدتا‏‎
وجود‏‎ با‏‎رسيد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ موسوي‌‏‎ انفرادي‌علي‌‏‎ حركت‌‏‎ روي‌‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ دقيقه‌‏‎
اما‏‎ زد‏‎ دست‌‏‎ گروهي‌‏‎ حملات‌‏‎ به‌‏‎ مواقعي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎ برتري‌‏‎
مهار‏‎ را‏‎ پاس‌آنها‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ حاج‌اسبويي‌‏‎ ويا‏‎ كرد‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ پاس‌‏‎ دفاع‌‏‎
.كرد‏‎
غني‌زاده‌‏‎ رسول‌‏‎كشاند‏‎ تعادل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ تغيير‏‎ دو‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎
دو‏‎ اين‌‏‎.‎آمدند‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ برمك‌‏‎ كورش‌‏‎ بجاي‌‏‎ حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎ و‏‎ حكيم‌زاده‌‏‎ بجاي‌‏‎
هاشم‌‏‎ دقيقه‌ 69‏‎ در‏‎ برسد ، ‏‎ نيز‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ تعويض‌‏‎
كه‌‏‎ آورد‏‎ بوجود‏‎ شيرمحمدي‌‏‎ حسن‌‏‎ براي‌‏‎ عالي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ فردي‌‏‎ حركت‌‏‎ با‏‎ حيدري‌‏‎
پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎.‎كرد‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ دو‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ دقيق‌‏‎ ضربه‌اي‌‏‎ با‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎
سيزدهم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 6‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 18‏‎ پاس‌‏‎
.ماندند‏‎ باقي‌‏‎

يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎ شيراز 2‏‎ سپاسي‌‏‎ سپاسي‌فجر‏‎ فجر‏‎ برد‏‎ نخستين‌‏‎
براي‌‏‎ (‎‎‏‏27‏‎) استواري‌‏‎ رضا‏‎ و‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎و 85‏‎ ‎‏‏60‏‎) زهري‌‏‎ مهرداد‏‎:گلها‏‎
.پلي‌اكريل‌‏‎
رنگ‌‏‎ ديدارش‌‏‎ هشتمين‌‏‎ در‏‎ بالاخره‌‏‎ جدول‌‏‎ ته‌‏‎ از‏‎ فرار‏‎ براي‌‏‎ شيراز‏‎ فجرسپاسي‌‏‎
بازي‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ با‏‎ دربازي‌‏‎ و‏‎ ديد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎
.رسيد‏‎
و‏‎ نخورد‏‎ تكان‌‏‎ جدول‌‏‎ در‏‎ جايش‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ فجر‏‎
.باقي‌ماند‏‎ پانزدهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎