پنجم‌ ، شماره‌ 1377‏‎ اكتبر 1997 ، سال‌‏‎ مهر 1376 ، 9‏‎ پنجشنبه‌ 17‏‎


پاكديس‌‏‎
خوراكي‌‏‎ محصولات‌‏‎ توليدكننده‌‏‎

از‏‎ گرفتن‌‏‎ فاصله‌‏‎ براي‌‏‎ پاس‌‏‎ بلند‏‎ پرش‌‏‎
تبريز‏‎ در‏‎ حريفان‌‏‎


حريفان‌‏‎ ديگر‏‎ از‏‎ خود‏‎ جداكردن‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ليگ‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ جوانانش‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ ابوسعيدي‌‏‎ نيكي‌‏‎.‎كند‏‎ قرباني‌‏‎ شهرش‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ بايد‏‎
.است‌‏‎ جاافتاده‌‏‎ راست‌‏‎ جناح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ جوانان‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎
تماشاگران‌‏‎ خواسته‌هاي‌‏‎ تداوم‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎

فوتبال‌‏‎ دررقابتهاي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ با‏‎ همزمان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ نماينده‌‏‎ پيروزي‌‏‎ ديدار‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎
با‏‎ نيز‏‎ داخلي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ عراق‌ ، ‏‎ الزوراء‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎ خود‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎
حركت‌‏‎ مي‌كند‏‎ دنبال‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ راهي‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎
نسل‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ليگ‌‏‎ همين‌‏‎ آن‌‏‎ رشد‏‎ زمينه‌‏‎ كه‌‏‎ داشته‌‏‎ موفقيت‌آميزي‌‏‎
.شود‏‎ شكوفا‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ تازه‌اي‌‏‎
در‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌باشگاهي‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ سردرگمي‌‏‎ سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
و‏‎ مشكلات‌‏‎ تمامي‌‏‎ با‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ راپيدا‏‎ خود‏‎ راه‌‏‎ اخير‏‎ سال‌‏‎ سه‌‏‎
محكم‌‏‎ را‏‎ كشورمان‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ زيربناي‌‏‎ دارد‏‎ كه‌‏‎ نقصهايي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
جام‌‏‎ حركت‌‏‎ چندكه‌‏‎ هر‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ بازيهاي‌‏‎ هياهوي‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎
كشف‌‏‎ شاهد‏‎ روز‏‎ هر‏‎ مسابقه‌ها‏‎ دل‌اين‌‏‎ از‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ كمرنگ‌‏‎ آزادگان‌‏‎
.هستيم‌‏‎ پديده‌‏‎ يك‌‏‎ درخشش‌‏‎ و‏‎
ادامه‌‏‎ خود‏‎ به‌حركت‌‏‎ بازي‌‏‎ هفت‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نيز‏‎ فردا‏‎ و‏‎ امروز‏‎
.مي‌دهد‏‎
تبريز‏‎ ميهمان‌تراكتورسازي‌‏‎ ليگ‌‏‎ فعلي‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ تبريز ، ‏‎ در‏‎
به‌‏‎ تازه‌‏‎ استقلال‌‏‎ نشده‌ ، ‏‎ ليگ‌‏‎ وارد‏‎ پيروزي‌هنوز‏‎ زمانيكه‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎.‎است‌‏‎
را‏‎ لازم‌‏‎ امتيازات‌‏‎ ندارد ، ‏‎ را‏‎ گذشته‌اش‌‏‎ سال‌‏‎ قدرت‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ انسجام‌‏‎
معرفي‌‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ اول‌‏‎ طراز‏‎ مدعي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ جمع‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
از‏‎ براي‌فاصله‌گرفتن‌‏‎ بلند‏‎ پرش‌‏‎ است‌ ، ‏‎ انديشه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
.حريفان‌‏‎
كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏18‏‎) صاحب‏‎ بازي‌‏‎ از 8‏‎ پاس‌‏‎
.مي‌شود‏‎ نيافتني‌‏‎ دست‌‏‎ فعلا‏‎
امتياز‏‎ (‎‎‏‏7‏‎) وبا‏‎ نگرفته‌‏‎ فرا‏‎ را‏‎ ديمتريو‏‎ درسهاي‌‏‎ هنوز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎
.است‌‏‎ جدول‌‏‎ يازدهم‌‏‎ تيم‌‏‎

مي‌رود‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ يزد‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎ برق‌‏‎.‎است‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ ميزبان‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ يزد ، ‏‎ شهر‏‎ در‏‎
روحي‌‏‎ شوك‌‏‎ از‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ و‏‎ شد‏‎ حذف‌‏‎ آسيا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎
محمدرضا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ خير؟‏‎ يا‏‎ شده‌‏‎ خارج‌‏‎ رقابتها‏‎ آن‌‏‎ خستگي‌‏‎ و‏‎
بايد‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎.‎ندارد‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ اصلي‌اش‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ مهرباني‌‏‎
.باشد‏‎ تاكتيكي‌اش‌‏‎ حركات‌‏‎ روند‏‎ در‏‎ تداوم‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ مشخص‌ ، ‏‎ حركات‌تاكتيكي‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ ناكامي‌‏‎ ماهها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎
با‏‎.‎شود‏‎ تازه‌اي‌‏‎ دوران‌‏‎ وارد‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ به‌پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ پنج‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎
و‏‎ دارد‏‎ تداوم‌‏‎ پيشرفته‌‏‎ و‏‎ مشخص‌‏‎ تاكتيكي‌‏‎ حركات‌‏‎ اين‌‏‎ ديد‏‎ بايد‏‎ وجود‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ ديدار‏‎.‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ احساسي‌‏‎ كار‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ ناكامي‌‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ حاصل‌‏‎ اينكه‌‏‎ يا‏‎
.است‌‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قضاوت‌‏‎ براي‌‏‎ مكان‌‏‎ بهترين‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎

زاينده‌رود‏‎ ديار‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ دو‏‎ ديدار‏‎
و‏‎ حساس‌‏‎ بازي‌‏‎ هفته‌يك‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ليگ‌‏‎ پاس‌ ، ‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ جدا‏‎
.اصفهان‌‏‎ در‏‎ همشهري‌‏‎ دو‏‎ مي‌كند ، بازي‌‏‎ تجربه‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ ديدني‌‏‎
از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ فوتبال‌اصفهان‌‏‎ سمبل‌‏‎ بومي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بيشترين‌‏‎ با‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎
سه‌‏‎ دست‌دادن‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ رسيده‌ ، ‏‎ انسجام‌لازم‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ گروهي‌‏‎ حركات‌‏‎ لحاظ‏‎
مومني‌ ، ‏‎ محمد‏‎ محمدخاني‌ ، ‏‎ نادر‏‎ آسيبديدگي‌‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ امتياز‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ بازيها‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ معماريان‌‏‎ حميدرضا‏‎ و‏‎ اكبري‌‏‎ اصغر‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ اگر‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ قرار‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎
رده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ صعود‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ مي‌تواند‏‎ نشود‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسائل‌‏‎ اسير‏‎
لئون‌‏‎ با‏‎ عباسي‌‏‎ فرهاد‏‎ جدال‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.باشد‏‎ اميدوار‏‎ بالاتر‏‎
مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ليگ‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ديگر‏‎ در‏‎است‌‏‎ ديدني‌‏‎ استپانيان‌‏‎
.است‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ ميزبان‌‏‎
قرباني‌كردن‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ مي‌شوند‏‎ بهتر‏‎ گام‌‏‎ به‌‏‎ گام‌‏‎ كه‌‏‎ پيام‌‏‎ جوانان‌‏‎
جمله‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ سابق‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ انبوهي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشند‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
در‏‎ را‏‎ خواه‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ حسيني‌‏‎ سيانكي‌ ، ‏‎ سرخاب ، ‏‎ اكبريان‌ ، ‏‎ ندافي‌ ، ‏‎ مهابادي‌ ، ‏‎
.دارد‏‎ اختيار‏‎
مانند‏‎ اگر‏‎ فولاد‏‎ مي‌كند ، ‏‎ ديدار‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ نيز ، ‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
در‏‎.‎كرد‏‎ واريز‏‎ نفت‌‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ بايد‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ از‏‎ باشد‏‎ قبل‌‏‎ هفته‌‏‎
ناصر‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎.‎مي‌رود‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ بهمن‌‏‎ نيز‏‎ كرج‌‏‎
به‌‏‎ دغدغه‌‏‎ بدون‌‏‎ بهمن‌‏‎ باشد‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ او‏‎ اگر‏‎.‎مي‌يابد‏‎ استحكام‌‏‎ صادقي‌‏‎
شهر‏‎ اين‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ فردا‏‎.‎آورد‏‎ خواهد‏‎ يورش‌‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎
حل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ مشكلات‌‏‎ هنوز‏‎ شهرداري‌‏‎.‎است‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ ميزبان‌‏‎
.باشد‏‎ قانع‌‏‎ هم‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شايد‏‎ خانگي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نكرده‌‏‎

فوتبال‌‏‎ برنامه‌‏‎ فردا ، ‏‎ و‏‎ امروز‏‎
پنج‌شنبه‌ 17/7/76‏‎
(يزد‏‎)‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ - شيراز‏‎ برق‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎
(كرج‌‏‎)‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ - كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ ساعت‌ 30/14 ، ‏‎
(مشهد‏‎)‎شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ -‎ مشهد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎
(تبريز‏‎)‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎
(اصفهان‌‏‎)‎اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ - اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎
(آبادان‌‏‎)‎خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ - آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎

جمعه‌ 18/7/76‏‎
(تبريز‏‎)‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ ساعت‌ 15 ، ‏‎
.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎