پنجم‌ ، شماره‌ 1406‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1376 ، 12‏‎ چهارشنبه‌ 21‏‎


مپنا‏‎
ايران‌‏‎ نيروگاهي‌‏‎ پروژه‌هاي‌‏‎ مديريت‌‏‎ شركت‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


يك‌‏‎ اهواز‏‎ فولاد‏‎ - كرج‌ 2‏‎ بهمن‌‏‎ o
(‎‏‏61‏‎) مرادي‌‏‎ هوشنگ‌‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (و 77‏‎ ‎‏‏63‏‎)‎ مديرروستا‏‎ علي‌اصغر‏‎:گلها‏‎.
.براي‌فولاد‏‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ صفر‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ o
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ o
سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏59‏‎) رجبي‌‏‎ سعيد‏‎ و‏‎ ذوبآهن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏48‏‎) حسيني‌‏‎ سيدكمال‌‏‎:‎گلها‏‎.

يك‌‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ - صفر‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
(‎‏‏1‏‎)حيدري‌‏‎ هاشم‌‏‎:‎گلها‏‎.‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎