پنجم‌ ، شماره‌ 1409‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آبان‌ 1376 ، 16‏‎ يكشنبه‌ 25‏‎


پاد‏‎ زرنان‌‏‎
صادراتي‌‏‎ نمايشگاههاي‌‏‎ برگزاركننده‌‏‎

مقابل‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تركيب‏‎
ژاپن‌‏‎


خدادادعزيزي‌‏‎ علي‌دايي‌‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎
عليرضامنصوريان‌‏‎ مجيدنامجومطلق‌‏‎ حميداستيلي‌‏‎
علي‌اكبراستاداسدي‌‏‎ پيرواني‌‏‎ افشين‌‏‎ محمدخاكپور‏‎ جوادزرينچه‌‏‎
احمدرضاعابدزاده‌‏‎
مي‌گويند‏‎ سخن‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ همه‌‏‎
كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ برزيلي‌‏‎ سرمربي‌‏‎ والديرويه‌را‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
و‏‎ گرفته‌ام‌‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ زيادي‌‏‎ مدت‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ گفتگويي‌‏‎ در‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ وجود‏‎ نظراتم‌‏‎ اجراي‌‏‎ براي‌‏‎ زيادي‌‏‎ فرصت‌‏‎
قدرت‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ و‏‎ نداريم‌‏‎ جدي‌‏‎ ديده‌‏‎ آسيب‏‎ هيچ‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ خوبي‌‏‎ شرايط‏‎
.شويم‌‏‎ پيروز‏‎ اميدوارم‌‏‎ و‏‎ مي‌رويم‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ براي‌پيروزي‌‏‎
تيم‌‏‎ از‏‎ شناخت‌‏‎ ميزان‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎ كوالالامپور‏‎ از‏‎ خبر‏‎ مركزي‌‏‎ واحد‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ بازي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ ملي‌‏‎
اما‏‎ نداشته‌ام‌‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎ براي‌تغيير‏‎ زيادي‌‏‎ فرصت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخاب‏‎
.داريم‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ برنامه‌هائي‌‏‎ بهرحال‌‏‎
شده‌ ، ‏‎ شناخته‌‏‎ اما‏‎ سرعتي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ آنها‏‎ مي‌شناسم‌‏‎ خوب‏‎ را‏‎ ژاپن‌‏‎ تيم‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎
ندهيم‌‏‎ اجازه‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ مختل‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ معمول‌‏‎ بازي‌‏‎ شيوه‌‏‎ قادريم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ دارند‏‎
.بدهند‏‎ ادامه‌‏‎ خودرا‏‎ هميشگي‌‏‎ بازي‌‏‎
نيست‌‏‎ مطلوب‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ بازي‌‏‎ زمين‌‏‎ گفت‌‏‎ هوا‏‎ و‏‎ آب‏‎ شرايط‏‎ درباره‌‏‎ ويه‌را‏‎
براي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ همين‌‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ بارندگي‌‏‎ احتمال‌‏‎ و‏‎ بالاست‌‏‎ رطوبت‌‏‎ ميزان‌‏‎
.دارد‏‎ وجود‏‎ هم‌‏‎ ژاپني‌ها‏‎
به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌ايم‌‏‎ قسم‌‏‎ هم‌‏‎ همه‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ نيز‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎.‎
قول‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ ضعيف‌‏‎ بازي‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ ميدان‌برويم‌‏‎
.گيريم‌‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ همه‌تلاشمان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهيم‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ توصيف‌‏‎ عالي‌‏‎ رابسيار‏‎ تيم‌‏‎ روحيه‌‏‎ هم‌‏‎ دايي‌‏‎ علي‌‏‎.‎
فوتبال‌‏‎.‎كنيم‌‏‎ بازي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ نيرو‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ قول‌‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ ورزشي‌‏‎ قابليت‌هاي‌‏‎ دادن‌‏‎ نشان‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ صلاحيت‌‏‎ ايران‌‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ خود‏‎ فرهنگي‌‏‎
ملي‌فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ تيمش‌‏‎ ديدار‏‎ ژاپن‌درباره‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ o
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ مالزي‌‏‎ جوهورباروي‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ امشب‏‎ كه‌‏‎ كشورمان‌‏‎
.داريم‌‏‎ پيش‌‏‎ در‏‎ سنگيني‌‏‎ بازي‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎ قوي‌‏‎ تيم‌‏‎ يك‌‏‎ ايران‌‏‎
از‏‎:‎ايران‌گفت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ بوجودآمده‌‏‎ تغييرات‌‏‎ درباره‌‏‎ وي‌‏‎
هفته‌‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎ و‏‎ مي‌گذرد‏‎ يك‌هفته‌‏‎ تنها‏‎ تغييرات‌‏‎ اين‌‏‎
آمده‌ايم‌‏‎ قدرتمان‌‏‎ تمام‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎آورد‏‎ بوجود‏‎ اساسي‌‏‎ تحول‌‏‎ بتوان‌‏‎
.ببريم‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎
وقت‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌ 21‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ با‏‎ كشورمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ امروز‏‎ ديدار‏‎ o
.بود‏‎ خواهد‏‎ ساعت‌ 17‏‎ تهران‌‏‎ وقت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ محلي‌‏‎
:گفت‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ ذوالفقارنسب‏‎ بيژن‌‏‎ o
عصر‏‎ -‎ سبك‌‏‎ نرمشي‌‏‎ تمرين‌‏‎ دو‏‎ از‏‎ شاداب‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
ژاپن‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ محل‌‏‎ مالزي‌‏‎ جوهورباروي‌‏‎ ورزشگاه‌لاركين‌‏‎ در‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎
.مي‌كنند‏‎ تمرين‌‏‎
تمرين‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ بامداد‏‎ و‏‎ جمعه‌‏‎ عصر‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
اردوي‌‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ بيشتر‏‎ شادابي‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ شركت‌‏‎ نرمشي‌‏‎ سبك‌‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎ تمرين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌زند‏‎ موج‌‏‎ باروي‌‏‎ جوهور‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
.كردند‏‎ آماده‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ محل‌‏‎


.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎