پنجم‌ ، شماره‌ 1421‏‎ نوامبر 1997 ، سال‌‏‎ آذر 1376 ، 30‏‎ يكشنبه‌ 9‏‎


خودرو‏‎ ايران‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ خودرو‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ بزرگترين‌‏‎

استراليا‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ دقايقي‌‏‎
جشن‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ شادماني‌‏‎ و‏‎ شور‏‎ شد‏‎ آغاز‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ به‌‏‎ صعودايران‌‏‎


فوتبال‌‏‎ مسابقه‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اعلام‌‏‎ از‏‎ دقايقي‌بعد‏‎ ديروز‏‎ عصرگاه‌‏‎:‎شهري‌‏‎ سرويس‌‏‎
چهره‌‏‎ كشور ، ‏‎ تلويزيوني‌‏‎ و‏‎ راديويي‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ استراليا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
شادماني‌‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ يكباره‌تغيير‏‎ شهرستانها‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ شهرتهران‌‏‎
.گرفت‌‏‎ دربر‏‎ را‏‎ فضاي‌شهرها‏‎
تا‏‎ كه‌‏‎ شادماني‌‏‎ مراسم‌‏‎ انگيخته‌‏‎ برپايي‌خود‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ ميليون‌ها‏‎
كارزار‏‎ در‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ ادامه‌‏‎ شب‏‎ از‏‎ پاسي‌‏‎
.گرفتند‏‎ جشن‌‏‎ استراليا‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎
كشور‏‎ شهرستان‌هاي‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ و‏‎ شهرتهران‌‏‎ سطح‌‏‎ از‏‎ ما‏‎ خبرنگاران‌‏‎ گزارش‌‏‎
به‌‏‎ پايان‌مسابقه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ايراني‌لحظاتي‌‏‎ شهروند‏‎ ميليون‌ها‏‎:است‌‏‎ حاكي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ شادي‌‏‎ وصف‌ناپذير ، ‏‎ مراسمي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ خيابان‌ها‏‎
.كردند‏‎ تقسيم‌‏‎ ديگران‌‏‎ با‏‎ بزرگ‌‏‎
ياپس‌‏‎ بودند‏‎ خيابان‌ها‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انبوه‌خودروهايي‌‏‎ است‌‏‎ حاكي‌‏‎ گزارش‌ها‏‎ اين‌‏‎
با‏‎ حركت‌درآمدند ، ‏‎ به‌‏‎ شهرها‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ واستراليا‏‎ ايران‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎
بي‌پايان‌‏‎ سيل‌‏‎ ديروز ، ‏‎.شدند‏‎ روبه‌رو‏‎ اخير‏‎ ساليان‌‏‎ در‏‎ ترافيك‌‏‎ ايستاترين‌‏‎
برف‌‏‎ و‏‎ چراغ‌ها‏‎ با‏‎ مي‌شد ، ‏‎ افزوده‌‏‎ آن‌ها‏‎ دامنه‌‏‎ بر‏‎ دم‌‏‎ به‌‏‎ دم‌‏‎ كه‌‏‎ خودروهايي‌‏‎
شادماني‌‏‎ جلوه‌هاي‌‏‎ خود ، ‏‎ بوق‌هاي‌‏‎ نواخت‌‏‎ يك‌‏‎ غريو‏‎ با‏‎ نيز‏‎ و‏‎ روشن‌‏‎ پاك‌كن‌هاي‌‏‎
.گذاشتند‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
جمهوري‌‏‎ پرچم‌هاي‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎ انبوهي‌از‏‎ دريافتي‌ ، ‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎
از‏‎ ديگر‏‎ گروههايي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ درآمده‌بودند‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ خيابان‌ها‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎
بودند‏‎ ايستاده‌‏‎ خود‏‎ خانه‌هاي‌‏‎ دركنار‏‎ يا‏‎ خيابان‌ها‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مردم‌‏‎
.شدند‏‎ پذيرايي‌‏‎ شيريني‌‏‎ و‏‎ بانقل‌‏‎
بويژه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌سود‏‎ شعارهايي‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ انبوه‌‏‎ ديروز‏‎
تاريخ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ شور‏‎ ز‏‎ ا‏‎ آن‌ ، نمايشي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ شاخص‌ترين‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
.كردند‏‎ ارائه‌‏‎ است‌‏‎ توصيف‌شده‌‏‎ مانند‏‎ كم‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ ورزشي‌‏‎
ده‌‏‎ تا‏‎ هزار‏‎ اسكناس‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حدي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ گروه‌هايي‌‏‎ شادماني‌‏‎ و‏‎ شعف‌‏‎
.مي‌كردند‏‎ توزيع‌‏‎ شهروندان‌‏‎ ديگر‏‎ بين‌‏‎ ريالي‌‏‎ هزار‏‎

رنگ‌‏‎ سه‌‏‎ پرچم‌هاي‌‏‎ حمل‌‏‎ و‏‎ باموتوسيكلت‌‏‎ تهراني‌‏‎ جوانان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزاران‌‏‎
كه‌‏‎ مسافراني‌‏‎.‎كردند‏‎ راباشكوه‌تر‏‎ مردم‌‏‎ جشن‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
بازيكنان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ فريادهاي‌الله‌اكبر ، ‏‎ با‏‎ بودند‏‎ شهري‌‏‎ سواراتوبوس‌هاي‌‏‎
گروه‌‏‎.‎مي‌گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ شهروندان‌‏‎ ديگر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
با‏‎ دست‌ ، ‏‎ تكان‌دادن‌‏‎ و‏‎ بامها‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ قرارگرفتن‌‏‎ با‏‎ خانواده‌ها‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎
بزرگ‌‏‎ شهر‏‎ كه‌‏‎ حاليست‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ همراهي‌‏‎ خيابانها‏‎ در‏‎ جمعيت‌‏‎ سيل‌‏‎
شده‌‏‎ چراغاني‌‏‎ پيش‌‏‎ روز‏‎ چند‏‎ از‏‎ (‎ص‌‏‎)‎اكرم‌‏‎ رسول‌‏‎ حضرت‌‏‎ مبعث‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎
.داد‏‎ ورزشكاران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ معنوي‌‏‎ جلوه‌اي‌‏‎ شهر ، ‏‎ آذين‌بندي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎
با‏‎ مردم‌‏‎ شادمانه‌‏‎ هلهله‌‏‎ ديروز‏‎:‎حاكي‌است‌‏‎ دريافتي‌‏‎ گزارش‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎
بوق‌هاي‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ شعارهاي‌ايران‌ ، ‏‎ شيپوري‌ ، ‏‎ بوق‌هاي‌‏‎ شادي‌آفرين‌‏‎ نفير‏‎
ضبط‏‎ و‏‎ خودروها‏‎ پخش‌‏‎ دستگاه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سرودها‏‎ آواي‌‏‎ و‏‎ خودروها‏‎ بي‌پايان‌‏‎
كشور‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آفريد‏‎ حادثه‌اي‌‏‎ و‏‎ درهم‌آميخت‌‏‎ برمي‌خاست‌‏‎ صوت‌خانه‌ها‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ ديده‌‏‎ آن‌‏‎ مانند‏‎ كمتر‏‎
ويديويي‌‏‎ دوربين‌هاي‌‏‎ از‏‎ بااستفاده‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ ميان‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.مي‌كشيدند‏‎ تصوير‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ناباورانه‌‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ لحظاتي‌‏‎ و‏‎ دقايق‌‏‎
به‌سوي‌‏‎ كشوري‌‏‎ شخصيت‌هاي‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ پيام‌هاي‌تبريك‌‏‎ سيل‌‏‎ مناسبت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
شادباش‌‏‎ متن‌‏‎ پيام‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎شد‏‎ سرازير‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تحريريه‌‏‎
وي‌‏‎.‎مي‌خورد‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ دائي‌‏‎ علي‌‏‎ آسيا‏‎ بزرگ‌‏‎ گلزن‌‏‎ پدر‏‎ دائي‌‏‎ ابوالفضل‌‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اردبيل‌ ، ‏‎ در‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ با‏‎ تماس‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ گفته‌‏‎ تبريك‌‏‎ خود‏‎ هموطنان‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎
شهرستان‌‏‎ اين‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ صدها‏‎ ديروز‏‎ اردبيل‌ ، ‏‎ از‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
وي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ رفتند‏‎ دائي‌‏‎ منزل‌‏‎ به‌‏‎ جداگانه‌‏‎ دسته‌هاي‌‏‎ در‏‎
.گفتند‏‎ تبريك‌‏‎ قهرمانش‌‏‎ فرزند‏‎ و‏‎
ومغازه‌هاي‌‏‎ شيريني‌فروشي‌ها‏‎ از‏‎ ديروزبسياري‌‏‎ دريافتي‌ ، ‏‎ خبرهاي‌‏‎ براساس‌‏‎
بزرگ‌‏‎ جشن‌‏‎ اوليه‌‏‎ ساعات‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شدند‏‎ روبه‌رو‏‎ مشتري‌‏‎ سيل‌‏‎ با‏‎ گل‌ ، ‏‎ عرضه‌‏‎
.نداشتند‏‎ خود‏‎ مشتريان‌‏‎ به‌‏‎ عرضه‌‏‎ براي‌‏‎ گلي‌‏‎ شاخه‌‏‎ و‏‎ شيريني‌‏‎ ديگر‏‎ مردمي‌ ، ‏‎

علت‌‏‎ به‌‏‎ گذرگاه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ خبرداده‌‏‎ تهران‌‏‎ بازار‏‎ از‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎
روي‌‏‎ به‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ شادي‌‏‎ و‏‎ جشن‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ راه‌بندان‌‏‎ و‏‎ ترافيك‌‏‎ بالاي‌‏‎ حجم‌‏‎
انجام‌‏‎ پياده‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ ساعاتي‌‏‎ تا‏‎ رفت‌وآمد‏‎ و‏‎ شد‏‎ بسته‌‏‎ خودروها‏‎
.مي‌گرفت‌‏‎
شهر‏‎ گذرگاه‌هاي‌مركزي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ هشت‌ماهه‌اش‌‏‎ نوزاد‏‎ با‏‎ خانه‌داري‌‏‎ خانم‌‏‎
تشكر‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ روزنامه‌تان‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ ما ، ‏‎ ازقول‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎
خانواده‌‏‎ اعضاي‌‏‎ مانند‏‎ را‏‎ آنها‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ بگوييد‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎
.داريم‌‏‎ دوست‌‏‎ خودمان‌‏‎
ميان‌‏‎ در‏‎ شوروشوقي‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎ داردمسئولان‌‏‎ ضرورت‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ديگري‌‏‎ شهروند‏‎
در‏‎ تسريع‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بي‌شائبه‌‏‎ و‏‎ احساسات‌پاك‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ قدرداني‌‏‎ مردم‌‏‎
و‏‎ طرفداري‌‏‎ اين‌‏‎ زيرا‏‎ مناسببدهند‏‎ پاسخي‌‏‎ ورزشي‌ ، ‏‎ برنامه‌ريزي‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ نيامده‌‏‎ بدست‌‏‎ هواداري‌آسان‌‏‎
حتي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ خودجوش‌مردم‌‏‎ جشن‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ آموزشگاه‌ها‏‎ ادارات‌ ، بيمارستان‌ها ، ‏‎ راهروهاي‌‏‎ و‏‎ زوايا‏‎ به‌‏‎
بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ قطع‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ شدو‏‎ كشيده‌‏‎ تجاري‌‏‎ مراكز‏‎ و‏‎ دانشگاه‌ها‏‎
ادارات‌ ، ‏‎ كارمندان‌‏‎ شد ، ‏‎ دگرگون‌‏‎ شهر‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ عادي‌‏‎ فعاليت‌هاي‌‏‎ تمامي‌‏‎
به‌‏‎ جملگي‌‏‎ كارخانه‌ها ، ‏‎ و‏‎ سازمان‌ها‏‎ كاركنان‌‏‎ دانشجويان‌ ، ‏‎ و‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
شايد‏‎ تهران‌‏‎ ديروز‏‎ شامگاه‌‏‎.كردند‏‎ شركت‌‏‎ مردم‌‏‎ جشن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آمدند‏‎ خيابان‌ها‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ همگاني‌‏‎ جشن‌‏‎ اين‌‏‎ گذراند ، ‏‎ سر‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ ترافيك‌‏‎ لحظه‌‏‎ شلوغ‌ترين‌‏‎
ماشين‌ها‏‎ همه‌‏‎ بوق‌‏‎ همچنان‌‏‎ شب‏‎ پاسي‌از‏‎ تا‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ ادامه‌‏‎ ساعت‌‏‎ ده‌‏‎
هيچ‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ بي‌دريغ‌‏‎ شادي‌‏‎ بااينهمه‌‏‎.‎بود‏‎ طنين‌افكن‌‏‎ به‌هماوايي‌‏‎
از‏‎ تبسم‌‏‎ با‏‎ همگان‌‏‎ داد ، ‏‎ رخ‌‏‎ اندك‌‏‎ حوادثي‌‏‎ هم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ حادثه‌اي‌خدشه‌دار‏‎
.گذشتند‏‎ آن‌‏‎
و‏‎ پرشور‏‎ اينهمه‌جوان‌‏‎ ديدن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ شهروندبازنشسته‌‏‎ يك‌‏‎ ونك‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ برانگيخته‌‏‎ من‌‏‎ در‏‎ وصف‌ناپذيررا‏‎ شوقي‌‏‎ نشاط‏‎
به‌‏‎ با‏‎ و‏‎ درآمدند‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ برفراز‏‎ نيز‏‎ چرخبال‌‏‎ چندين‌‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎
حال‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ آسمان‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎ گلباران‌كردن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ پرچم‌‏‎ درآوردن‌‏‎ اهتزاز‏‎
.بخشيدند‏‎ ديگر‏‎ هوايي‌‏‎ و‏‎
ازايران‌‏‎ دوري‌‏‎ سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كه‌‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ قديمي‌‏‎ گزارشگر‏‎ وارث‌‏‎ مجيد‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ استراليا‏‎ ‎ـ‏‎ ايران‌‏‎ مستقيم‌بازي‌‏‎ بطور‏‎ ملبورن‌‏‎ از‏‎ ديروز‏‎
كه‌‏‎ خوشحالم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ گزارش‌‏‎ اين‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎كرد‏‎ گزارش‌‏‎ راديو‏‎ شنوندگان‌‏‎
.مي‌رسد‏‎ ايران‌‏‎ قهرمان‌‏‎ بگوش‌ملت‌‏‎ صدايم‌‏‎ مجددا‏‎ سالها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
از‏‎ مسئولان‌‏‎ قدرداني‌‏‎ خواستار‏‎ ما‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎
مردم‌‏‎ لبان‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ لبخند‏‎ گل‌‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎ ورزشكاراني‌‏‎ و‏‎ دست‌اندركاران‌‏‎
بي‌دريغ‌‏‎ و‏‎ جوشنده‌‏‎ سروري‌‏‎ و‏‎ درشادي‌‏‎ غرق‌‏‎ را‏‎ مردم‌‏‎ دل‌هاي‌‏‎ و‏‎ شكوفاندند‏‎
.كردند‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎