پنجم‌ ، شماره‌ 1430‏‎ سال‌‏‎ دسامبر 1997 ، ‏‎ آذر 1376 ، 10‏‎ چهارشنبه‌ 19‏‎


ايران‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ گروه‌‏‎
صنعتي‌‏‎ مشاوره‌‏‎

در‏‎ استقلال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شد‏‎ متوقف‌‏‎ شيراز‏‎


دليل‌‏‎ كه‌به‌‏‎ وقفه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ آزادگان‌‏‎ فوتبال‌جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
بود‏‎ شده‌‏‎ ايجاد‏‎ منتخباميد‏‎ و‏‎ سالن‌‏‎ داخل‌‏‎ ملي‌بزرگسالان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
توانست‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ وتيم‌‏‎ شد‏‎ دنبال‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ گذشته‌با‏‎ روز‏‎ از‏‎
.كند‏‎ متوقف‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ صفر‏‎ بانتيجه‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ خود‏‎ درخانه‌‏‎
تماشاگربرگزار‏‎ نفر‏‎ هزار‏‎ هجده‌‏‎ درحضور‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎
.داشتند‏‎ كافي‌‏‎ شناخت‌‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎ شد‏‎
رسول‌زاده‌ ، مهرانپور ، ‏‎ نوري‌ ، ‏‎ خرمگاه‌ ، حسن‌زاده‌ ، ‏‎ يحيوي‌ ، ‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ آمد‏‎ ميدان‌‏‎ گروسي‌به‌‏‎ محسن‌‏‎ و‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ تقوي‌ ، مجيدي‌ ، ‏‎ حجازي‌ ، ‏‎ آتيلا‏‎
جمال‌‏‎ سيد‏‎ مهابادي‌ ، سرخاب ، ‏‎ فكري‌ ، ‏‎ چون‌‏‎ ميزبان‌بازيكناني‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ سابقه‌‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎ حضور‏‎.‎..برومندو‏‎ ندافي‌ ، ‏‎
.داشتند‏‎ نيز‏‎
.بود‏‎ محمدكارور‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ قضاوت‌‏‎
.نفت‌مي‌رود‏‎ صنعت‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ استقلال‌‏‎

جام‌آزادگان‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌مقدماتي‌‏‎ رسيدن‌‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎
اين‌‏‎ جمعه‌‏‎ پيروزي‌روز‏‎ تيم‌‏‎ مسابقه‌ها ، ‏‎ همين‌‏‎ از‏‎.‎مي‌شود‏‎ جدي‌‏‎ مرحله‌‏‎ وارد‏‎
.مي‌رود‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌مصاف‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ هفته‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎