پنجم‌ ، شماره‌ 1434‏‎ سال‌‏‎ دسامبر 1997 ، ‏‎ آذر 1376 ، 15‏‎ دوشنبه‌ 24‏‎


اراك‌‏‎ ذوب‏‎ روان‌‏‎

مغلوب‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎
شدند‏‎


تيم‌‏‎ جوانانش‌‏‎ لطف‌‏‎ به‌‏‎ زمين‌‏‎ لغزندگي‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ سايپا‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
در‏‎ فعال‌سرژيك‌تيموريان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ ميدان‌‏‎ برتر‏‎
نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نياورد‏‎ كم‌‏‎ حريف‌هيچ‌گاه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ با‏‎ ودرگيري‌‏‎ بازيسازي‌‏‎
.شد‏‎ خارج‌‏‎ ميدان‌‏‎ از‏‎ برنده‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎

بود‏‎ همراه‌‏‎ شگفتي‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ دوباره‌‏‎ آغاز‏‎

گرم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ بازيهاي‌ملي‌‏‎ دوران‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
حركت‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎داده‌است‌‏‎ باشگاهي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎
تورنمنت‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بزرگ‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ آغاز‏‎ را‏‎ خود‏‎ دوباره‌‏‎
نه‌‏‎ اما‏‎ آمدند ، ‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌ 98‏‎ جام‌‏‎ مقدماتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ سنگين‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎داشتند‏‎ ملي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ قدرتي‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎
به‌چشم‌‏‎ خوبيهايش‌‏‎ و‏‎ محسنات‌‏‎ بقيه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ مثبت‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎
نشان‌‏‎ و‏‎ بي‌نام‌‏‎ جوانان‌‏‎ و‏‎ شهرستانيها‏‎ به‌‏‎ دادن‌‏‎ فرصت‌‏‎ و‏‎ امكان‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎
پرقدرت‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ توجه‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ بازيهاي‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎
تبريز‏‎ در‏‎ (صدرنشين‌بازيها‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ گذشته‌‏‎ قهرمان‌دوره‌‏‎ يكي‌‏‎) تهراني‌‏‎
تيم‌‏‎ با‏‎ بايد‏‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ پيروزي‌كه‌‏‎ شكست‌‏‎.دادند‏‎ شكست‌‏‎ تن‌به‌‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎
تبريزبا‏‎ شهرداري‌‏‎.‎بود‏‎ كمي‌ناباورانه‌‏‎ شود‏‎ روبرو‏‎ عراق‌‏‎ الزوراء‏‎
سيروس‌‏‎ و‏‎ حسين‌خطيبي‌‏‎ گلهاي‌‏‎ وبا‏‎ بيژن‌ذوالفقارنسب‏‎ دكتر‏‎ هدايت‌‏‎
.رساند‏‎ جدول‌‏‎ به‌ميانه‌هاي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ نفس‌پيروزي‌‏‎ دين‌محمدي‌‏‎
تا‏‎ بود‏‎ آزادگان‌‏‎ مجددجام‌‏‎ شروع‌‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ اولين‌شگفتي‌‏‎ اين‌‏‎
پيروزي‌ ، ‏‎ بدنبال‌‏‎.‎ببرد‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ راشادمان‌‏‎ تبريزيها‏‎
پلي‌‏‎ تاكتيك‌هاي‌‏‎ اسير‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ پرقدرت‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ صدرنشين‌‏‎
گل‌‏‎ سه‌‏‎ گيجي‌‏‎ و‏‎ شوك‌‏‎ حالت‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎ ريخت‌ ، ‏‎ فرو‏‎ دروازه‌اش‌‏‎ بار‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اكريل‌‏‎
اجازه‌‏‎ زمان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ رو‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ زماني‌‏‎ و‏‎ خورد‏‎
ميزبان‌‏‎ براي‌‏‎ شرايط‏‎ نيز‏‎ شيراز‏‎ در‏‎.‎كند‏‎ تغيير‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ تا‏‎ نمي‌داد‏‎
را‏‎ خود‏‎ و‏‎ كرد‏‎ غلبه‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ بر‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ مساعد‏‎ بسيار‏‎
از‏‎ را‏‎ شكست‌ها‏‎ طلسم‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ برقي‌ها‏‎داد‏‎ قرار‏‎ رقيب‏‎ از‏‎ بالاتر‏‎
.گذاشتند‏‎ آماده‌‏‎ تيمهاي‌‏‎ حيطه‌‏‎ به‌‏‎ قدم‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ دور‏‎ خود‏‎
بازي‌‏‎ و‏‎ زياد‏‎ تلاش‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ داشت‌‏‎ قرار‏‎ جدول‌‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بهمن‌‏‎ كرج‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ آبادان‌‏‎ صنعت‌نفت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ گروهي‌‏‎
قرار‏‎ جدول‌‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ پنج‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ آباداني‌ها‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎.باشند‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ خوزستان‌‏‎ نماينده‌‏‎ بهترين‌‏‎ تا‏‎.دادند‏‎
در‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ نامساعد‏‎ و‏‎ گل‌آلود‏‎ زمين‌‏‎ و‏‎ باران‌‏‎ زير‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
و‏‎ دارد‏‎ امتياز‏‎ به‌‏‎ شديدي‌‏‎ نياز‏‎ استقلال‌‏‎.كرد‏‎ غلبه‌‏‎ سايپا‏‎ بر‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎
جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏19‏‎) صاحب‏‎ بازي‌‏‎ يازده‌‏‎ انجام‌‏‎ با‏‎ حالا‏‎
و‏‎ اكبرپور‏‎ كردن‌‏‎ رها‏‎ و‏‎ دفاعي‌‏‎ تازه‌‏‎ شيوه‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ جاي‌‏‎
تا‏‎ نداد‏‎ اجازه‌‏‎ گل‌آلود‏‎ زمين‌‏‎ اما‏‎ زد ، ‏‎ تهاجمي‌‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ رسول‌زاده‌‏‎
بود‏‎ اكبرپور‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎.‎يابند‏‎ دست‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مهاجمان‌‏‎
به‌‏‎ كوتاه‌‏‎ توپ‌‏‎ فرستادن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎ انجام‌‏‎ زيبايي‌‏‎ فرار‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
دو‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎بزند‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ زيبا‏‎ شيرجه‌اي‌‏‎ با‏‎ تا‏‎ داد‏‎ اجازه‌‏‎ ملكيان‌‏‎
تندتر‏‎ را‏‎ خود‏‎ آهنگ‌‏‎ ضرب‏‎ چيني‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ راستي‌‏‎ امين‌‏‎ آوردن‌‏‎ و‏‎ به‌موقع‌‏‎ تعويض‌‏‎
استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ راستي‌‏‎ تقوي‌امين‌‏‎ پاس‌‏‎ روي‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎
مجدد‏‎ آغاز‏‎.‎يابد‏‎ دست‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ آرزو‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ رساند‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ را‏‎
تيم‌‏‎ مختلف‌‏‎ پست‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ضعفهايي‌‏‎ پوشاندن‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ فرصت‌‏‎ بازيها‏‎
سطح‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ فوتبال‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ نيك‌‏‎ فال‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ را‏‎ آغاز‏‎ اين‌‏‎.‎داريم‌‏‎ ملي‌‏‎
.برسد‏‎ جهاني‌‏‎ مطلوب‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎