پنجم‌ ، شماره‌ 1439‏‎ سال‌‏‎ دسامبر 1997 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 22‏‎ دوشنبه‌1‏‎


Film International
...و‏‎ گزارش‌‏‎ مصاحبه‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ سينماي‌‏‎ بزرگان‌‏‎ از‏‎ مقالاتي‌‏‎ حاوي‌‏‎

بخشيد‏‎ تداوم‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ صدرنشيني‌‏‎ پاس‌‏‎


بازيكنان‌‏‎ بيشتر‏‎ دوندگي‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎ دروقت‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ سايپا‏‎
تشت‌زر‏‎.‎شد‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎ بهمن‌‏‎ كردن‌‏‎ مغلوب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ مياني‌اش‌ ، ‏‎
.دارد‏‎ جدال‌‏‎ بهمن‌‏‎ مدافع‌‏‎ با‏‎ سايپا‏‎ از‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
شد‏‎ نزديك‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎

وجود‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
نيز‏‎ امسال‌‏‎ زودرس‌‏‎ سرماي‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ هفته‌‏‎ طول‌‏‎ بازيهادر‏‎ پراكندگي‌‏‎
پاياني‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ بتدريج‌‏‎ است‌ ، ‏‎ افكنده‌‏‎ سايه‌‏‎ كشور‏‎ مناطق‌‏‎ درتمامي‌‏‎
چندين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تيم‌پيروزي‌‏‎ تنها‏‎ بين‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ نزديك‌‏‎ خود‏‎ نيم‌فصل‌‏‎
با‏‎ ديروز‏‎.‎ببرد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ چگونه‌‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ را‏‎ افتاده‌‏‎ عقب‏‎ بازي‌‏‎
چهار‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كشور ، ‏‎ نقاط‏‎ اغلب‏‎ در‏‎ پرسوز‏‎ سرماي‌‏‎ وجود‏‎
بهمن‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ برگزار‏‎ بازيهاي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ پيگيري‌‏‎ ديگر‏‎ بازي‌‏‎
خورده‌‏‎ زخم‌‏‎ تيم‌‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎ نايب‏‎
.شد‏‎ سايپا‏‎
وقت‌‏‎ در‏‎ گل‌ ، ‏‎ بدون‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ سايپا‏‎
با‏‎ توانست‌‏‎ ابوالقاسم‌پور‏‎ بهنام‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ با‏‎ مياني‌اش‌‏‎ خط‏‎ دوندگي‌‏‎ با‏‎ دوم‌‏‎
.برساند‏‎ جدل‌‏‎ ميانه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ كند‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ ارزشمند‏‎ بردي‌‏‎
قضاوت‌‏‎ به‌‏‎ يوسفي‌‏‎ علي‌اكبر‏‎ اعتراض‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ دقيقه‌ 20‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ بهمن‌‏‎
باانگيزه‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ نفره‌‏‎ ده‌‏‎ بازي‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ مجبور‏‎ داور‏‎
.برود‏‎ خود‏‎
تراكتورسازي‌‏‎ خود‏‎ ميزبان‌‏‎ بر‏‎ برتري‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎
يك‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ و‏‎ بكشد‏‎ بطلان‌‏‎ خط‏‎ شهرستانها‏‎ در‏‎ تساوي‌هايش‌‏‎ برطلسم‌‏‎ نتوانست‌‏‎
.داد‏‎ ديگر‏‎ مساوي‌‏‎
شده‌‏‎ تبديل‌‏‎ مطمئن‌‏‎ و‏‎ هجومي‌‏‎ تيمي‌‏‎ به‌‏‎ فصل‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ استقلال‌‏‎ بدشانسي‌‏‎
تراكتورسازي‌‏‎ پرطرفدار‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ نيز‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎ندارد‏‎ پاياني‌‏‎
استثنايي‌‏‎ موقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ داشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ توقف‌‏‎ سعي‌در‏‎ تماشاگرانش‌‏‎ حمايت‌‏‎ با‏‎
ضربه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ پوش‌‏‎ ملي‌‏‎ مدافع‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ ومهدي‌‏‎ ديد‏‎ رفته‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎
قلعه‌نويي‌‏‎ و‏‎ حجازي‌‏‎ نهاد‏‎ از‏‎ آه‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ هدر‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 26‏‎ در‏‎ را‏‎ پنالتي‌‏‎
!شود‏‎ بلند‏‎ آسمان‌‏‎ به‌‏‎
باقي‌‏‎ جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 20‏‎ همچنان‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
.ماند‏‎
به‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ مشكل‌‏‎ ديداري‌‏‎ در‏‎ سپاهان‌‏‎ سيمان‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
نزديك‌تر‏‎ قدم‌‏‎ يك‌‏‎ جدول‌‏‎ صدرنشينان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ برتري‌‏‎
.ساخت‌‏‎
شده‌‏‎ خبرساز‏‎ پيش‌‏‎ فصل‌‏‎ قهرمان‌‏‎ تهران‌‏‎ كردن‌پيروزي‌‏‎ مغلوب‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شهرداري‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ پاياپاي‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ دراصفهان‌‏‎ بود ، ‏‎
.شد‏‎ سپاهان‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ بيشتر‏‎ تيزهوشي‌‏‎ مغلوب‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ هرچند‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎
به‌‏‎ جدول‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ پاس‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
.رفت‌‏‎ اصفهان‌‏‎ تيم‌ذوبآهن‌‏‎ مصاف‌‏‎
ميانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ قوايشان‌‏‎ تمام‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ سرد‏‎ هواي‌‏‎ در‏‎
سه‌‏‎ هر‏‎ حكيم‌زاده‌‏‎ دقيقه‌ 65‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎ بودند ، ‏‎ كرده‌‏‎ متمركز‏‎ ميدان‌‏‎
.كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ صدرنشيني‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ امتياز‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎