ششم‌ ، شماره‌ 1443‏‎ سال‌‏‎ دسامبر 1997 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 27‏‎ شنبه‌6‏‎


دارو‏‎ پارس‌‏‎

جدول‌ ، ‏‎ صدرنشيني‌‏‎ مثلث‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
ماند‏‎ باقي‌‏‎ نخورده‌‏‎ دست‌‏‎


سه‌‏‎ به‌‏‎ حجازي‌‏‎ آتيلا‏‎ گل‌‏‎ تك‌‏‎ با‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ سرد‏‎ و‏‎ سخت‌‏‎ روز‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
مثلث‌‏‎ از‏‎ ضلع‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ همچنان‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ پيدا‏‎ دست‌‏‎ حساس‌‏‎ امتياز‏‎
.كند‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ جاي‌‏‎ صدرنشيني‌‏‎


صفايي‌‏‎ به‌‏‎ مصطفوي‌‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ انتقال‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
همان‌‏‎ و‏‎ ليگ‌‏‎ قبلي‌‏‎ كادر‏‎ همان‌‏‎ واقع‌‏‎ در‏‎.مي‌رود‏‎ پيش‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فراهاني‌ ، ‏‎
فوتبال‌‏‎ تا‏‎ دهند‏‎ انجام‌‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ بايد‏‎ داوران‌‏‎ كميته‌‏‎
پشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ فوتبال‌‏‎ اهالي‌‏‎ اكثر‏‎ چون‌‏‎نگردد‏‎ بي‌نظمي‌‏‎ داخلي‌دچار‏‎
مسائل‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ تسلط‏‎ و‏‎ احاطه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نهفته‌‏‎ حكايت‌هايي‌‏‎ چه‌‏‎ بازيهاي‌ليگ‌‏‎
سرنوشت‌‏‎.‎دارد‏‎ فوتبال‌‏‎ مديريت‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ زياد‏‎ هوشياري‌‏‎ و‏‎ به‌تجربه‌‏‎ نياز‏‎
و‏‎ سرد‏‎ بازيهاي‌‏‎ همين‌‏‎ گرو‏‎ در‏‎ كرده‌اند‏‎ هزينه‌‏‎ تومان‌‏‎ ميليونها‏‎ كه‌‏‎ تيم‌ها‏‎
به‌‏‎ را‏‎ سرنوشت‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كوچك‌‏‎ كاستي‌‏‎ يك‌‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كيفيت‌‏‎ از‏‎ دور‏‎
جايز‏‎ كردنش‌‏‎ بازگو‏‎ كه‌‏‎ شود‏‎ موجب‏‎ را‏‎ مسائلي‌‏‎ و‏‎ بزند‏‎ رقم‌‏‎ حق‌‏‎ خلاف‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎
تمامي‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎.‎گشت‌‏‎ آنها‏‎ بازيهابه‌دنبال‌‏‎ استمرار‏‎ در‏‎ بايد‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎
بايد‏‎ پس‌‏‎مي‌كند‏‎ تغذيه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ ماست‌‏‎ فوتبال‌‏‎ داخلي‌‏‎ سرمايه‌‏‎
در‏‎ تاثيري‌‏‎ رابطه‌ها‏‎ و‏‎ شود‏‎ طي‌‏‎ عادلانه‌‏‎ آن‌‏‎ مسير‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ منزه‌‏‎ و‏‎ پاك‌‏‎
بالا‏‎ در‏‎ رقابت‌‏‎ حالا‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ آمدن‌پيروزي‌‏‎ با‏‎.‎باشد‏‎ نداشته‌‏‎ آن‌‏‎
با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ ديدني‌تر‏‎ جدول‌‏‎ پايين‌‏‎ و‏‎
.شد‏‎ پيگيري‌‏‎ كشورمان‌‏‎ مختلف‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ ديدار‏‎ پنج‌‏‎ انجام‌‏‎
ديدار‏‎ اين‌‏‎ حاصل‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ ديدار‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ پيروزي‌‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
شرايط‏‎ از‏‎ بردن‌‏‎ بهره‌‏‎ با‏‎ نفتي‌ها‏‎.بود‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ پربرخورد‏‎
حوتي‌زاده‌ ، ‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ دقايق‌‏‎ درهمان‌‏‎ ميزباني‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ حمله‌‏‎ نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎ و‏‎ غافلگيركردند‏‎ را‏‎ سرخ‌پوشان‌‏‎
ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ باقري‌‏‎ كمبود‏‎ نتوانسته‌‏‎ هنوز‏‎ پيروزي‌‏‎.‎كشاند‏‎ تساوي‌‏‎
براي‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ مجبور‏‎ مهدوي‌كيا‏‎ مهدي‌‏‎ همين‌دليل‌ ، ‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ جبران‌‏‎
.كند‏‎ بازي‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎ به‌‏‎ ومتمايل‌‏‎ شده‌‏‎ جدا‏‎ حمله‌‏‎ خط‏‎ از‏‎ بازيسازي‌‏‎
براي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ دو‏‎ ومهدوي‌كيا‏‎ بزيك‌‏‎ ترابيان‌ ، ‏‎ مثلث‌‏‎ با‏‎ استانكو‏‎
ثابت‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ گرفتن‌ترابيان‌‏‎ قرار‏‎ شايد‏‎.آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎
.برطرف‌كند‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيسازي‌‏‎ و‏‎ گلزني‌‏‎ مشكل‌‏‎ پيروزي‌‏‎
به‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏19‏‎)‎ با‏‎ نفت‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ باقي‌‏‎ جدول‌‏‎ قعر‏‎ در‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎
مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ ميزبان‌‏‎ جام‌ ، ‏‎ صدرنشين‌‏‎ پاس‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
هياهو‏‎ و‏‎ جنجال‌‏‎ از‏‎ به‌دور‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ زمان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودپاس‌‏‎
از‏‎ را‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ ذخيره‌‏‎ را‏‎ ارزشمندي‌‏‎ امتيازهاي‌‏‎
اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ پانزدهم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎
اجازه‌‏‎ هرگز‏‎ و‏‎ بود‏‎ ميدان‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ تغييررا‏‎
.نداد‏‎ پيامي‌ها‏‎ رابه‌‏‎ خودنمايي‌‏‎
و‏‎ آب‏‎ به‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ پيامي‌ها‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در 15‏‎
خود‏‎ مدافعان‌‏‎ تعداد‏‎ بر‏‎ فني‌ ، ‏‎ تعويض‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ قاسمپور‏‎ بودند ، ‏‎ زده‌‏‎ آتش‌‏‎
شد‏‎ امتيازي‌‏‎ (‎‎‏‏32‏‎) پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ پاس‌‏‎.‎كرد‏‎ خنثي‌‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ حملات‌‏‎ و‏‎ افزود‏‎
سيزدهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ گرفتن‌‏‎ قرار‏‎ با‏‎ هم‌‏‎ پيام‌‏‎ نخورد‏‎ تكان‌‏‎ جدول‌‏‎ اول‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ و‏‎
.كرد‏‎ احساس‌‏‎ را‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ جدول‌‏‎
.كرد‏‎ ديدار‏‎ ذوبآهن‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ آزادي‌ ، ‏‎ ورزشگاه‌‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎
نيمه‌‏‎ يك‌‏‎ جديد‏‎ آرايشي‌‏‎ با‏‎ تيموريان‌‏‎ و‏‎ تقوي‌‏‎ حسن‌زاده‌ ، ‏‎ غياب‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
روي‌‏‎ از‏‎ (‎‏‏20‏‎)‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ حجازي‌‏‎ آتيلا‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ فشار‏‎ تحت‌‏‎ را‏‎ ذوبآهن‌‏‎
.كرد‏‎ عزيزيان‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ آبي‌پوشان‌‏‎ پيروزي‌‏‎ گل‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎
به‌‏‎ ديد‏‎ گلزني‌‏‎ تشنه‌‏‎ را‏‎ ذوبآهن‌‏‎ مهاجمان‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ استقلال‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
ذخيره‌‏‎ سرنوشت‌ساز‏‎ روزهاي‌‏‎ براي‌‏‎ ارزشمند‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ فرورفت‌‏‎ دفاعي‌‏‎ لاك‌‏‎
جدول‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏23‏‎) صاحب‏‎ بازي‌‏‎ (‎‎‏‏11‏‎) از‏‎ استقلال‌‏‎نمود‏‎
.دارد‏‎ قرار‏‎
.كرد‏‎ سقوط‏‎ جدول‌‏‎ هشتم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ ذوبآهن‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎ پلي‌اكريل‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ اصفهان‌‏‎ در‏‎
.بماند‏‎ باقي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎ كماكان‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ يك‌گل‌‏‎ با‏‎

اندوخته‌‏‎ امتياز‏‎ تنها 12‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ (‎‎‏‏15‏‎) از‏‎ كه‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
.باشد‏‎ جدول‌‏‎ خطر‏‎ ازمنطقه‌‏‎ فرار‏‎ به‌فكر‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ بايداز‏‎
ميزبان‌‏‎ سرد‏‎ هوايي‌‏‎ در‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎
سه‌‏‎ ميزباني‌ ، ‏‎ شرايط‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ تبريزي‌ها‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ فولادخوزستان‌‏‎
.گرفتند‏‎ جنوبي‌ها‏‎ شيرين‌از‏‎ امتياز‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎