ششم‌ ، شماره‌ 1447‏‎ سال‌‏‎ دسامبر 1997 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 31‏‎ چهارشنبه‌10‏‎


صبا‏‎ ايران‌‏‎
حرارتي‌‏‎ و‏‎ برودتي‌‏‎ صنايع‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
ماند‏‎ شكست‌ناپذير‏‎


قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ تاكماكان‌‏‎ كرد‏‎ صعود‏‎ پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ تا‏‎ ذوبآهن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎
ماندن‌در‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ رقيبهمشهري‌‏‎ نيز‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ بماند ، ‏‎ باقي‌‏‎
.آورد‏‎ بدست‌خواهد‏‎ را‏‎ خود‏‎ طبيعي‌‏‎ روال‌‏‎ نشود ، ‏‎ تعطيل‌‏‎ اگر‏‎ جام‌آزادگان‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ اميد‏‎ ليگ‌‏‎


داشت‌‏‎ را‏‎ جهش‌‏‎ بيشترين‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎

انجام‌‏‎ با‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
تمامي‌‏‎ در‏‎ دستيارانش‌‏‎ و‏‎ جدي‌والديرويه‌را‏‎ حضور‏‎.‎شد‏‎ دنبال‌‏‎ ديدار‏‎ چهار‏‎
جذابيت‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ عاملي‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ ليگ‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
نامها‏‎ سر‏‎ پشت‌‏‎ كه‌‏‎ پنهان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ و‏‎ برسد‏‎ بالايي‌‏‎ حد‏‎ به‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎
.پيداكنند‏‎ خودنمايي‌‏‎ فرصت‌‏‎ نبود ، ‏‎ آنها‏‎ از‏‎ اثري‌‏‎ كه‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پيروزي‌‏‎ دقايق‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ آبادان‌ ، ‏‎ در‏‎
عقيب‏‎ خضيراوي‌ ، ‏‎ مجاهد‏‎ جونكي‌زاده‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ اما‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎
چه‌‏‎ داراي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ خوزستان‌‏‎ كه‌‏‎ دادند‏‎ نشان‌‏‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ و‏‎ حوتي‌زاده‌‏‎
معرفي‌‏‎ را‏‎ استعدادها‏‎ اين‌‏‎ باز‏‎ ديدي‌‏‎ با‏‎ وويه‌را‏‎ است‌‏‎ ارزشمندي‌‏‎ ذخاير‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎
براي‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ حفظ‏‎ را‏‎ خود‏‎ شكست‌ناپذيري‌‏‎ ركورد‏‎ لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ استقلال‌‏‎
.باشد‏‎ اميدوار‏‎ كماكان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ باز‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎ بازي‌‏‎ از 9‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌ 64‏‎ در‏‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎
پيدا‏‎ تازه‌اي‌‏‎ تولد‏‎ دوباره‌‏‎ به‌نفس‌‏‎ اعتماد‏‎ آوردن‌‏‎ بدست‌‏‎ مجيدي‌با‏‎ فرهاد‏‎
تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.‎گشود‏‎ را‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ دروازه‌‏‎ دقيقه‌ 89‏‎ در‏‎ كرده‌‏‎
نامتعادلي‌‏‎ قضاوت‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مرادي‌‏‎.‎ماند‏‎ باقي‌‏‎ سوم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎
پنجم‌‏‎ رده‌‏‎ تا‏‎ دهم‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎ كرج‌ ، ‏‎ در‏‎ داشت‌‏‎
.كرد‏‎ صعود‏‎ جدول‌‏‎
به‌‏‎ مدتها‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ تا‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎ با‏‎ بهمن‌‏‎
.برسد‏‎ آرامش‌‏‎
حضور‏‎ اندازه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ بهمن‌‏‎ اول‌‏‎ جوان‌‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ ملي‌ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ سقوط‏‎ نهم‌‏‎ رده‌‏‎ به‌‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ذوبآهن‌‏‎
صفر‏‎ بر‏‎ صفر‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ جوان‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ برق‌‏‎ شيراز ، ‏‎ در‏‎
.شد‏‎ متوقف‌‏‎
روزهاي‌‏‎ حبيبي‌‏‎ حسن‌‏‎ بضاعت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مشكل‌‏‎ دچار‏‎ بازيكن‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎ برق‌‏‎
.دارد‏‎ پيش‌‏‎ رادر‏‎ سختي‌‏‎
پيام‌‏‎.‎دارد‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ برگشت‌‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ جوانانش‌‏‎ با‏‎ پيام‌‏‎ اما‏‎
برق‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ چهاردهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مقاومت‌‏‎
.ماند‏‎ باقي‌‏‎ پانزدهم‌‏‎ رده‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ سيزده‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ (‎‎‏‏16‏‎) از‏‎
استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ بازي‌‏‎ زيباترين‌‏‎ اما‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎ (‎بر 3‏‎ ‎‏‏4‏‎)‎ بانتيجه‌‏‎ اهواز‏‎
صاحب‏‎ استقلال‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بود‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ تكنيكي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ ديدار‏‎
.شد‏‎ باارزش‌‏‎ سه‌امتياز‏‎
عرب‏‎ هواشم‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ نعمتي‌نژاد ، ‏‎ علي‌‏‎ نادريان‌فر ، ‏‎ حميد‏‎
كورش‌‏‎ و‏‎ فرسيات‌‏‎ عزيز‏‎ زاهدي‌ ، ‏‎ اميد‏‎ و‏‎ بودند‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌هاي‌‏‎ زننده‌‏‎
.رساندند‏‎ ثمر‏‎ رابه‌‏‎ فولاد‏‎ تيم‌‏‎ گلهاي‌‏‎ بختياري‌زاده‌‏‎
به‌‏‎ چهاردهم‌‏‎ رده‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ امتيازي‌‏‎ پانزده‌‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
رده‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ شانزده‌‏‎ از‏‎ امتياز‏‎ هفده‌‏‎ با‏‎ فولاد‏‎ و‏‎ كرد‏‎ سيزدهم‌صعود‏‎ رده‌‏‎
.ماند‏‎ ثابت‌‏‎ دوازدهم‌‏‎

نتايج‌‏‎ تابلو‏‎
صفر‏‎ آهن‌اصفهان‌‏‎ ذوب‏‎ - يك‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ o
دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎ همداني‌‏‎ ستار‏‎:‎گل‌‏‎.

يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎- يك‌‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ o
دردقيقه‌‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ دقيقه‌ 64براي‌‏‎ در‏‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎:‎گلها‏‎.‎
استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ ‎‏‏89‏‎

فولادخوزستان‌ 3‏‎ - اهواز 4‏‎ استقلال‌‏‎ o
عادل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏42‏‎) نژاد‏‎ نعمتي‌‏‎ علي‌‏‎ دقيقه‌16 ، ‏‎ فر‏‎ نادريان‌‏‎ حميد‏‎:‎گلها‏‎.
اميد‏‎ و‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏61‏‎) عرب‏‎ هواشم‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ (‎‏‏54‏‎)‎ حرداني‌‏‎
فولاد‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏67‏‎)‎ بختياري‌زاده‌‏‎ كورش‌‏‎ و‏‎(‎‎‏‏47‏‎)‎ فرسيات‌‏‎ عزيز‏‎ و‏‎ (‎‏‏13‏‎) زاهدي‌‏‎


صفر‏‎ مشهد‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ - صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ o


.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎