ششم‌ ، شماره‌ 1455‏‎ سال‌‏‎ ژانويه‌ 1998 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 10‏‎ شنبه‌ 20‏‎


ايران‌‏‎ واستاندارد‏‎ كيفيت‌‏‎ بازرسي‌‏‎

و‏‎ استقلال‌‏‎ ديدني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ امتيازها‏‎ تقسيم‌‏‎
بهمن‌‏‎


كه‌‏‎ درروزي‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ آزار‏‎ را‏‎ دفاعي‌استقلال‌‏‎ خط‏‎ بارها‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎
امتياز‏‎ يك‌‏‎ بتواندصاحب‏‎ بود‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ تيمي‌پايين‌تر‏‎ انسجام‌‏‎ لحاظ‏‎ از‏‎
هنرنمايي‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ زيبايي‌‏‎ تلاقي‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎.‎شود‏‎ باارزش‌‏‎
...و‏‎ نوازي‌‏‎ رسول‌زاده‌ ، حجازي‌ ، ‏‎ پور ، ‏‎ اكبر‏‎ چون‌لطيفي‌ ، ‏‎ جواناني‌‏‎

گريخت‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ لحظه‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎

خود‏‎ حركت‌‏‎ به‌‏‎ به‌تدريج‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎مي‌شود‏‎ نزديك‌‏‎ خود‏‎ حساس‌‏‎ روزهاي‌‏‎ به‌‏‎ بازيها‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ ادامه‌‏‎
آمادگي‌‏‎ ميزان‌‏‎ همچنين‌سنجش‌‏‎ و‏‎ جوان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ كشف‌‏‎ براي‌‏‎ خوبي‌‏‎ بستر‏‎
را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ پايه‌هاي‌‏‎ ليگ‌‏‎است‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
براي‌‏‎ پس‌‏‎ مي‌آيند ، ‏‎ بيرون‌‏‎ ليگ‌‏‎ اين‌‏‎ دل‌‏‎ از‏‎ بازيكنان‌‏‎ اكثر‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ تشكيل‌‏‎
باشيم‌‏‎ داشته‌‏‎ وقفه‌‏‎ بدون‌‏‎ و‏‎ منظم‌‏‎ ليگ‌‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ بيشتر‏‎ هرچه‌‏‎ تقويت‌‏‎
همين‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎.‎برند‏‎ بسر‏‎ لازم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تا‏‎
ديدني‌‏‎ و‏‎ مهيج‌‏‎ زيبا ، ‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ شدند ، ‏‎ شكوفا‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ جوان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎
و‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ رسول‌زاده‌ ، ‏‎ اصغر‏‎ اكبرپور ، ‏‎ عليرضا‏‎ گذاشتند‏‎ به‌نمايش‌‏‎ را‏‎
تعيين‌كننده‌اي‌‏‎ نقش‌‏‎ بهمن‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ مرداني‌‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎
.كردند‏‎ ايفا‏‎ تيمشان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎
اين‌بازي‌‏‎ در‏‎ رفت‌‏‎ بهمن‌‏‎ تيم‌‏‎ مصاف‌‏‎ خودبه‌‏‎ بازي‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
در‏‎ سعي‌‏‎ چيني‌‏‎ و‏‎ حجازي‌ ، مجيدي‌‏‎ رسول‌زاده‌‏‎ گماردن‌اكبرپور ، ‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ شدن‌‏‎ نزديك‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ تيم‌بهمن‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ را‏‎ ميدان‌‏‎ اداره‌ميانه‌‏‎
.مديرروستابود‏‎ اصغر‏‎ و‏‎ لطيفي‌‏‎ حركت‌هاي‌علي‌‏‎ به‌‏‎ متكي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎
پيش‌‏‎ حريف‌‏‎ از‏‎ حجازي‌‏‎ پنالتي‌آتيلا‏‎ ضربه‌‏‎ دقيقه‌ 6با‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ اگرچه‌‏‎
خود‏‎ تاكتيكي‌‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ توانست‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ بهمن‌‏‎ ادامه‌بازي‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ افتاد‏‎
.كند‏‎ پياده‌‏‎ حريف‌‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ را‏‎
راروي‌‏‎ توپ‌‏‎ شريفي‌‏‎ اميرهوشنگ‌‏‎ ضربه‌خطا‏‎ يك‌‏‎ به‌دنبال‌‏‎ دقيقه‌ 40‏‎ در‏‎
تبديل‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ لطيفي‌‏‎ علي‌‏‎ سر‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌با‏‎ فرستاد‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎
.شد‏‎
دردقيقه‌ 51‏‎ و‏‎ بود‏‎ حاكم‌‏‎ بازي‌‏‎ بر‏‎ هم‌بهمن‌‏‎ باز‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ ابتداي‌‏‎ در‏‎
حريف‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ اومديرروستا‏‎ عرضي‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ علي‌لطيفي‌‏‎ طولي‌‏‎ حركت‌‏‎ روي‌‏‎
حجازي‌‏‎ ناصر‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎.‎داد‏‎ جاي‌‏‎ بابايي‌‏‎ دروازه‌‏‎ رادرون‌‏‎
عوض‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بتواند‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ بوجود‏‎ خود‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ را‏‎ تغييراتي‌‏‎
بود‏‎ كم‌تحرك‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ بجاي‌‏‎ ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ آمدن‌‏‎ با‏‎.‎كند‏‎
از‏‎ اكبرپور‏‎ شليك‌‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 70‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ برقرار‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ بازي‌‏‎ توازن‌‏‎
بازي‌استقلال‌‏‎ اواخر‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ دو‏‎ بر‏‎ بازي‌دو‏‎ نتيجه‌‏‎ جريمه‌‏‎ محوطه‌‏‎ پشت‌‏‎
نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ تابازي‌‏‎ داد‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ بهمن‌‏‎ روي‌دروازه‌‏‎ را‏‎ موقعيت‌‏‎ چند‏‎
مكان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شد‏‎ امتياز‏‎ تساوي‌صاحب 25‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎.خاتمه‌يابد‏‎
سر‏‎ پشت‌‏‎ شكست‌‏‎ بدون‌‏‎ استقلال‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ سيزدهمين‌بازي‌‏‎ اين‌‏‎.‎ماند‏‎ باقي‌‏‎ سوم‌‏‎
صعود‏‎ پنجم‌‏‎ مكان‌‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ (‎‎‏‏21‏‎) با‏‎ تساوي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نيز‏‎ بهمن‌‏‎گذاشت‌‏‎
.كرد‏‎
صنعت‌نفت‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ بين‌تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ نيز‏‎ آبادان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ يك‌رسيدند‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ طي‌آن‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ آبادان‌‏‎
و‏‎ گشود‏‎ را‏‎ ميزبان‌‏‎ دقيقه‌ 59دروازه‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎ مجيدبصيرت‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎
باخت‌حتمي‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آباداني‌‏‎ شدتيم‌‏‎ موفق‌‏‎ سراج‌‏‎ بهنام‌‏‎ دردقيقه‌ 91‏‎
قرار‏‎ مكان‌چهارم‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ با 24‏‎ حاضرسپاهان‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎.‎دهد‏‎ نجات‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ششم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ امتياز‏‎ نفت‌با 21‏‎ صنعت‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎