ششم‌ ، شماره‌ 1461‏‎ سال‌‏‎ ژانويه‌ 1998 ، ‏‎ دي‌ 1376 ، 17‏‎ شنبه‌ 27‏‎


كاوه‌‏‎ وبلور‏‎ شيشه‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎


صفر‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ - صفر‏‎ تهران‌‏‎ پاس‌‏‎ o
يك‌‏‎ سپاهان‌اصفهان‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ o
و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏60‏‎)‎منصوريان‌‏‎ علي‌رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‎‏‏25‏‎)‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎:‎گلها‏‎
سپاهان‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏52‏‎)‎ خادمي‌‏‎ مسعود‏‎
پيروزي‌تهران‌ 2‏‎ - تبريز 2‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ o
و‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏79‏‎)‎ محمدآزادي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏18‏‎) فرشباف‌‏‎ محمد‏‎:گلها‏‎.
پيروزي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏73‏‎)‎ مهدي‌مهدوي‌كيا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏21‏‎)‎ بزيك‌‏‎ ادموند‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎