ششم‌ ، شماره‌ 14710‏‎ سال‌‏‎ ژانويه‌ 1998 ، ‏‎ بهمن‌ 1376 ، 31‏‎ شنبه‌ 11‏‎


مهندسي‌‏‎ شركت‌‏‎
ايكا‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


يك‌‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏70‏‎) ملكيان‌‏‎ فرد‏‎ پنالتي‌ ، ‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ (‎‎‏‏50‏‎) حجازي‌‏‎ آتيلا‏‎:گلها‏‎
.پيام‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏27‏‎)‎ حسيني‌‏‎ وعلي‌محمد‏‎ استقلال‌‏‎
يك‌‏‎ اصفهان‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ -‎ خوزستان‌ 2‏‎ فولاد‏‎ o
جواد‏‎ فولاد ، ‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏75‏‎) زاهدي‌‏‎ اميد‏‎ (‎‏‏66‏‎) مرادي‌‏‎ علي‌محمد‏‎:‎گلها‏‎.
.براي‌پلي‌اكريل‌‏‎ (‎‎‏‏27‏‎) محققيان‌‏‎
صفر‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ تبريز 3‏‎ شهرداري‌‏‎ o
.شهرداري‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏37‏‎)‎ عبدنصراللهي‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ (‎و 8‏‎ ‎‏‏22‏‎)‎ خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎:‎گلها‏‎.‎

صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ سپاهان‌‏‎ -‎صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ ذوبآهن‌‏‎ o.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎