ششم‌ ، شماره‌ 1472‏‎ سال‌‏‎ فوريه‌ 1998 ، ‏‎ بهمن‌ 1376 ، 1‏‎ يكشنبه‌ 12‏‎


فرازايران‌‏‎ سنگفرش‌‏‎

رمضان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتسال‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
مي‌رود‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ امشب‏‎ استقلال‌ ، ‏‎


مرحله‌‏‎ در‏‎ و‏‎ رمضان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتسال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ حساس‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ امشب‏‎ اين‌رقابتها‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎
از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎
علي‌‏‎ حيدريان‌ ، ‏‎ محمدرضا‏‎ يحيوي‌ ، ‏‎ محمدعلي‌‏‎ نوري‌ ، ‏‎ محمد‏‎ چون‌‏‎ بازيكناني‌‏‎
.رقابتهاست‌‏‎ اين‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ انديشه‌‏‎ در‏‎.‎.‎.‎و‏‎ فيض‌الله‌زاده‌‏‎
شد‏‎ برگزار‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ بازيها‏‎ اين‌‏‎ نيمه‌نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ همچنين‌‏‎
بازيها‏‎ دوره‌‏‎ ششمين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ فتح‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ ساعت‌ 18‏‎ راس‌‏‎ امشب‏‎ آتش‌نشاني‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎