ششم‌ ، شماره‌ 1479‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ 1376 ، 9فوريه‌ 1998 ، ‏‎ دوشنبه‌ 20‏‎


رايانه‌‏‎ ندا‏‎
الكترونيكي‌‏‎ همشهري‌‏‎ انتشار‏‎ فني‌‏‎ مجري‌‏‎

شكست‌برق‌‏‎ با‏‎ آزادگان‌استقلال‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
گرفت‌‏‎ فاصله‌‏‎ ازپاس‌‏‎


دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ اكبرپور‏‎ ورودعليرضا‏‎ با‏‎ شيراز‏‎ بابرق‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
اكبرپور‏‎.‎ساخت‌‏‎ مواجه‌‏‎ خطر‏‎ با‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ بارها‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ تازه‌‏‎ جاني‌‏‎
مهاجمان‌‏‎ براي‌‏‎ دلپذيري‌‏‎ موقعيت‌هاي‌‏‎ برق‌‏‎ دفاعي‌‏‎ خط‏‎ به‌‏‎ نفوذ‏‎ با‏‎ دفعات‌‏‎ به‌‏‎
بي‌مهار‏‎ و‏‎ سركش‌‏‎ شوتي‌‏‎ با‏‎ چيني‌‏‎ سرانجام‌علي‌‏‎ اينكه‌‏‎ تا‏‎ كرد ، ‏‎ مهيا‏‎ تيمش‌‏‎
.گشود‏‎ را‏‎ شيراز‏‎ آماده‌برق‌‏‎ و‏‎ سرپنجه‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ دروازه‌مهرباني‌‏‎ قفل‌‏‎


صفر‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ - يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎
عسگري‌‏‎ حسين‌‏‎:داور‏‎. استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏83‏‎)‎ چيني‌‏‎ علي‌‏‎:گل‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ و‏‎ تركمنستان‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ استقلال‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
برق‌‏‎ ميزبان‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ كشور ، ‏‎ اين‌‏‎ بين‌المللي‌فوتبال‌‏‎
خانگي‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ محروميت‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ رفت‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ شيرازكه‌‏‎ برق‌‏‎.‎بود‏‎ شيراز‏‎
حبيبي‌‏‎ هدايت‌حسين‌‏‎ با‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ بود ، ‏‎ استقلال‌شده‌‏‎ مغلوب‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ يزد‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ درتهران‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ توقف‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎
شده‌‏‎ ايجاد‏‎ خلاء‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ حركت‌‏‎ كندي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ برق‌‏‎
اما‏‎ برسد ، ‏‎ مي‌خواست‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ توانست‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ هافبك‌‏‎ خط‏‎ و‏‎ بين‌مهاجمان‌‏‎
آوردن‌‏‎ و‏‎ تعويض‌‏‎ چند‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ مربيان‌‏‎ هميشه‌‏‎ مثل‌‏‎ دوم‌و‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
روياهاي‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ راستي‌‏‎ وامين‌‏‎ اكبرپور‏‎ چون‌عليرضا‏‎ سرعتي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎
شيراز‏‎ برق‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎.كردند‏‎ برآب‏‎ نقش‌‏‎ را‏‎ ميهمان‌‏‎ تيم‌‏‎ شيرين‌‏‎
امتياز‏‎ سه‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ كناري‌‏‎ مدافعان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ چيني‌‏‎ ديدني‌علي‌‏‎ شليك‌‏‎ با‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ باارزش‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ با 18‏‎ پاس‌‏‎ همانند‏‎ حالا‏‎ استقلال‌‏‎
مستحكم‌تر‏‎ تركمنستان‌‏‎ به‌‏‎ اعزام‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ و‏‎ جدول‌‏‎ صدر‏‎ در‏‎ خودرا‏‎ موقعيت‌‏‎
.ساخت‌‏‎
استراحت‌‏‎ بابايي‌‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ رسول‌زاده‌ ، ‏‎ زرين‌چه‌ ، ‏‎ به‌‏‎ برق‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
منصوريان‌ ، ‏‎ حسن‌زاده‌ ، ‏‎ چيني‌ ، ‏‎ تقوي‌ ، ‏‎ خرمگاه‌ ، ‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ برومند ، ‏‎ با‏‎ و‏‎ داد‏‎
.شتافت‌‏‎ برق‌‏‎ قعرنشين‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ ملكيان‌‏‎ و‏‎ گروسي‌‏‎ حجازي‌ ، ‏‎ مجيدي‌ ، ‏‎
تاكتيكي‌‏‎ شكل‌گيري‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ فراوان‌‏‎ دوندگي‌‏‎ و‏‎ تلاش‌‏‎ با‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎ برقي‌ها‏‎
در‏‎ پاياپاي‌‏‎ جدال‌‏‎ و‏‎ نفربه‌نفر‏‎ يارگيري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌پرمهره‌‏‎
استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ به‌روي‌‏‎ را‏‎ خطرآفريني‌‏‎ و‏‎ نفوذ‏‎ هرگونه‌‏‎ راه‌‏‎ ميدان‌‏‎ ميانه‌‏‎
تيم‌‏‎ دو‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ نيز‏‎ آماده‌‏‎ و‏‎ سرپنجه‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ يك‌‏‎ حضور‏‎.‎بستند‏‎
.بروند‏‎ رختكن‌‏‎ به‌‏‎ گل‌‏‎ بدون‌‏‎ را‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تقوي‌‏‎ به‌جاي‌‏‎ كه‌‏‎ اكبرپور‏‎ ورودعليرضا‏‎ با‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎
را‏‎ برق‌‏‎ دروازه‌‏‎ جناحين‌‏‎ از‏‎ بارها‏‎ و‏‎ كشيده‌‏‎ پيش‌‏‎ كاملا‏‎ استقلال‌‏‎ بود ، ‏‎ آمده‌‏‎
و‏‎ پاشازاده‌‏‎ خصوصا‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بار‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ هدف‌‏‎
كه‌‏‎ راستي‌‏‎ آمدن‌امين‌‏‎ با‏‎.‎دادند‏‎ به‌هدر‏‎ را‏‎ گلزني‌‏‎ فرصت‌هاي‌‏‎ حسن‌زاده‌‏‎
دقايق‌‏‎ در‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ گلزني‌‏‎ طلسم‌‏‎ استقلال‌‏‎ شد ، ‏‎ حجازي‌‏‎ جانشين‌آتيلا‏‎
ديدني‌علي‌‏‎ و‏‎ زميني‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ برق‌‏‎ دروازه‌‏‎ جلوي‌‏‎ شلوغي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ پاياني‌‏‎
.رسيد‏‎ روحيه‌بخش‌‏‎ و‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ دور‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ چيني‌‏‎
پاشازاده‌ ، ‏‎ مهدي‌‏‎ حسن‌زاده‌ ، ‏‎ رضا‏‎ برق‌ ، ‏‎ از‏‎ مهرباني‌‏‎ عليرضا‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.بودند‏‎ ميدان‌‏‎ برتر‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎ چيني‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎
جدول‌‏‎ پانزدهم‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ امتياز‏‎ با 14‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ برق‌‏‎
.كرد‏‎ تثبيت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ صدرنشيني‌‏‎ امتياز‏‎ با 40‏‎ واستقلال‌‏‎ باقيمانده‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎