ششم‌ ، شماره‌ 1482‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ 1376 ، 14فوريه‌ 1998 ، ‏‎ شنبه‌ 25‏‎


ايران‌‏‎ واستاندارد‏‎ كيفيت‌‏‎ بازرسي‌‏‎

تركمنستان‌‏‎ پرچم‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
ارمنستان‌‏‎ ايروان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎
گذشت‌‏‎ چين‌‏‎ وسچيان‌‏‎


در‏‎ كه‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
حريفان‌‏‎ برابر‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ تركمنستان‌‏‎ پرچم‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ يافته‌‏‎ دست‌‏‎ به‌برتري‌‏‎ خود‏‎
با‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ارمنستان‌‏‎ ايروان‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ ابتدا‏‎ استقلال‌‏‎
ديدني‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مغلوب‏‎ پاياني‌‏‎ دقيقه‌‏‎ تا 15‏‎ گل‌دقيقه‌ 43‏‎
سه‌‏‎ به‌برتري‌‏‎ (‎‎‏‏90‏‎)‎ مرفاوي‌‏‎ صمد‏‎ و‏‎ (‎‏‏80‏‎)‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎‏‏75‏‎) محسن‌گروسي‌‏‎
.رسيد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎
بازي‌‏‎ داور‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ ارمنستان‌‏‎ بازيكن‌‏‎ سه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ خود‏‎ ديدار‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ استقلال‌‏‎.‎گرفتند‏‎ كارت‌زرد‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ حضورش‌‏‎ متوالي‌‏‎ برد‏‎ دو‏‎ با‏‎ تا‏‎ شد‏‎ پيروز‏‎ گل‌‏‎ بايك‌‏‎ چين‌‏‎ سچيان‌‏‎
.شود‏‎ قطعي‌‏‎ دوم‌‏‎
به‌موقع‌‏‎ پاس‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 22‏‎ در‏‎ اختر‏‎ بازي‌ادموند‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎ توپ‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ موقعيت‌‏‎ صاحب‏‎ اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎
شتابزدگي‌‏‎ به‌دليل‌‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ گل‌‏‎ موقعيت‌‏‎ چندين‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
تركمنستان‌ ، ‏‎ جام‌نسا‏‎ اين‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ ساير‏‎ در‏‎.‎داد‏‎ دست‌‏‎ مهاجمانش‌از‏‎
حاشيه‌‏‎ در‏‎.شدند‏‎ پيروز‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ بر‏‎ كره‌جنوبي‌‏‎ وهورانگ‌‏‎ روسيه‌‏‎ زنيت‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سه‌رنگ‌‏‎ پرچم‌هاي‌‏‎ با‏‎ بسياري‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ اينكه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
.پرداختند‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تشويق‌‏‎ به‌‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
ايران‌ ، ‏‎ سفيران‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ تركمنستان‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ شيخ‌مرادف‌‏‎ بوريس‌‏‎
خارجي‌‏‎ ديپلماتيك‌‏‎ مقامات‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ افغانستان‌‏‎ تاجيكستان‌ ، ‏‎ ارمنستان‌ ، ‏‎
ديدن‌‏‎ ارمنستان‌‏‎ ايروان‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ اول‌‏‎ روز‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ تركمنستان‌‏‎ مقيم‌‏‎
.كردند‏‎



.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎