ششم‌ ، شماره‌ 1484‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ 1376 ، 16فوريه‌ 1998 ، ‏‎ دوشنبه‌ 27‏‎


لوستر‏‎ شادي‌‏‎
تحريري‌‏‎ ديواري‌ ، ‏‎ سقفي‌ ، ‏‎ حياطي‌ ، ‏‎ پاركي‌ ، ‏‎ چراغهاي‌‏‎ سازنده‌‏‎

كرد‏‎ مساوي‌‏‎ بانساء‏‎ استقلال‌‏‎


مسابقه‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ استقلال‌تهران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
خود‏‎ ديدار‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ شب‏‎ تركمنستان‌‏‎ در‏‎ پرچم‌‏‎ بين‌المللي‌جام‌‏‎
دقيقه‌‏‎ پايان‌ 90‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ تركمنستان‌‏‎ تيم‌فوتبال‌نساء‏‎ برابر‏‎
در‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ تيم‌‏‎ بااين‌‏‎ (‎‎‏‏11‏‎)تساوي‌‏‎ به‌‏‎ تلاش‌‏‎
بازي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎حريف‌كرد‏‎ دروازه‌‏‎ وارد‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
چين‌‏‎ سچيان‌‏‎ و‏‎ ارمنستان‌‏‎ تيم‌هاي‌ايروان‌‏‎ برابر‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ صاحب‏‎ خود‏‎ قبلي‌‏‎
.شده‌بود‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎