ششم‌ ، شماره‌ 1485‏‎ سال‌‏‎ بهمن‌ 1376 ، 17فوريه‌ 1998 ، ‏‎ شنبه‌ 28‏‎ سه‌‏‎


چيني‌كاشان‌‏‎
ظروف‌چيني‌‏‎ توليدكننده‌‏‎
موفقيت‌ماست‌‏‎ رضايت‌مشتري‌‏‎

تركمنستان‌‏‎ پرچم‌‏‎ جام‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
كره‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
يافت‌‏‎ راه‌‏‎ به‌فينال‌‏‎ جنوبي‌‏‎


در‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ پيروزي‌يك‌‏‎ با‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ -‎ ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
جام‌‏‎ فينال‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ جنوبي‌‏‎ كره‌‏‎ هيونداي‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎
.يافت‌‏‎ راه‌‏‎ تركمنستان‌‏‎ پرچم‌‏‎
شد ، محمد‏‎ برگزار‏‎ عشق‌آباد‏‎ مركزي‌‏‎ نامساعد‏‎ زمين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.داد‏‎ جاي‌‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ دقيقه‌ 75‏‎ در‏‎ خرمگاه‌‏‎

و‏‎ ارمنستان‌‏‎ ايروان‌‏‎ آرارات‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎
به‌‏‎ تركمنستان‌‏‎ نسا‏‎ مقابل‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ سومين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ چين‌‏‎ سيچان‌‏‎
.رسيد‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ تساوي‌‏‎
زنيت‌‏‎ و‏‎ نساتركمنستان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديدار‏‎ برنده‌‏‎ با‏‎ نهايي‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
.مي‌كند‏‎ بازي‌‏‎ روسيه‌‏‎
علي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ اصلي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ چهار‏‎ رقابت‌ها‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ استقلال‌‏‎
اختيار‏‎ در‏‎ را‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ رسول‌زاده‌ ، ‏‎ اصغر‏‎ چيني‌ ، ‏‎
.ندارد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎