ششم‌ ، شماره‌ 1488‏‎ سال‌‏‎ اسفند 1376 ، 21فوريه‌ 1998 ، ‏‎ شنبه‌ 2‏‎


استيل‌‏‎ پلي‌‏‎
آشپزخانه‌‏‎ سينك‌‏‎ بهترين‌‏‎ سازنده‌‏‎

شد‏‎ تركمنستان‌‏‎ پرچم‌‏‎ جام‌‏‎ فاتح‌‏‎ استقلال‌‏‎


نزديك‌‏‎ و‏‎ ديدارحساس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
جام‌‏‎ تا‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎ بر 6‏‎ نتيجه‌ 7‏‎ با‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ روسيه‌‏‎ زنيت‌‏‎ تيم‌‏‎
.يابد‏‎ انتقال‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ تركمنستان‌‏‎ پرچم‌‏‎ جام‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎
ترك‌‏‎ را‏‎ زمين‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ صفر‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ قانوني‌‏‎ وقت‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در 90‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
مرفاوي‌ ، ‏‎ صمد‏‎ استقلال‌‏‎ از‏‎.‎كشيد‏‎ پنالتي‌‏‎ ضربات‌‏‎ زدن‌‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ كردند‏‎
پنالتي‌هاي‌‏‎ نوري‌‏‎ و‏‎ تيموريان‌‏‎ زاده‌ ، ‏‎ حسن‌‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ اكبرپور ، ‏‎
دروازه‌بان‌‏‎ برومند‏‎ و‏‎ خرمگاه‌‏‎ محمد‏‎ پنالتي‌‏‎ و‏‎ رساندند‏‎ به‌ثمر‏‎ را‏‎ خود‏‎
.شد‏‎ فرستاده‌‏‎ زنيت‌‏‎ دروازه‌‏‎ چارچوب‏‎ خارج‌از‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
روسها‏‎ پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ مهار‏‎ را‏‎ روسها‏‎ پنالتي‌‏‎ دو‏‎ استقلال‌‏‎ بان‌‏‎ دروازه‌‏‎
.رفت‌‏‎ بيرون‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎
رضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(بان‌‏‎ دروازه‌‏‎)‎ برومند‏‎ رضا‏‎ تركيب‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
پور ، ‏‎ مهران‌‏‎ اختر ، ‏‎ ادموند‏‎ زرينچه‌ ، ‏‎ جواد‏‎ پاشازاده‌ ، ‏‎ حسن‌زاده‌ ، مهدي‌‏‎
وارد‏‎ محمدتقوي‌‏‎ و‏‎ گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎ حجازي‌ ، ‏‎ آتيلا‏‎ سرژيك‌تيموريان‌ ، ‏‎ اكبرپور ، ‏‎
.شد‏‎ زمين‌‏‎
روسيه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تئوريسين‌‏‎ بيشويتس‌‏‎ آناتولي‌‏‎ به‌عهده‌‏‎ زنيت‌‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎
.است‌‏‎
رئيس‌‏‎ و‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ مرادف‌‏‎ شيخ‌‏‎ بوريس‌‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
داد‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ تحويل‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ تركمنستان‌‏‎ فدراسيون‌فوتبال‌‏‎
عشق‌‏‎ داغ‌‏‎ كوپت‌‏‎ نفري‌‏‎ هزار‏‎ و 30‏‎ ساخت‌‏‎ تازه‌‏‎ درورزشگاه‌‏‎ افتخار‏‎ دور‏‎ تا‏‎
.يابد‏‎ تعلق‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ آباد‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎