ششم‌ ، شماره‌ 1492‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏، 26فوريه‌ 1998 ،‏‎ اسفند 1376‏‎ پنجشنبه‌ 7‏‎


( يساولي‌‏‎ )‎ فرهنگسرا‏‎ انتشارات‌‏‎

:توزيع‌كننده‌‏‎ و‏‎ ناشر‏‎
انگليسي‌ ، ‏‎ زبانهاي‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ توريستي‌‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎ و‏‎ ايرانشناسي‌‏‎ مصور‏‎ كتب‏‎
آلماني‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎
طراحي‌ ، نقاشي‌ ، ‏‎ خوشنويسي‌ ، ‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ هنري‌‏‎ كتب‏‎ توزيع‌‏‎ و‏‎ فروش‌‏‎
تاتر‏‎ و‏‎ سينما‏‎ گرافيك‌ ، ‏‎
نفيس‌‏‎ وكارت‌پستالهاي‌‏‎ پوستر‏‎ تذهيب ، ‏‎ اوراق‌‏‎ خوشنويسي‌ ، ‏‎ لوازم‌‏‎ فروش‌‏‎
ايرانشناسي‌‏‎ و‏‎ هنري‌‏‎

هنر‏‎ و‏‎ خبر‏‎


تركيه‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريستهاي‌‏‎ موفقيت‌‏‎
درشهر‏‎ كه‌‏‎ بين‌المللي‌موفلون‌‏‎ نخستين‌مسابقه‌‏‎ در‏‎.‎:‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ سرويس‌‏‎
هنرمندان‌‏‎ از‏‎ چهارتن‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ تركيه‌‏‎ نيكوزياي‌‏‎
مسابقه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎شدند‏‎ جوايزي‌‏‎ دريافت‌‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كشورمان‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎
برنده‌‏‎ حسن‌كريم‌زاده‌ ، ‏‎ نقره‌ ، ‏‎ مدال‌‏‎ برنده‌‏‎ ياراحمدي‌ ، ‏‎ وداود‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎
كه‌‏‎ اين‌نمايشگاه‌‏‎.‎شدند‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ برنده‌‏‎ ضيايي‌ ، ‏‎ مسعود‏‎ و‏‎ برنز‏‎ مدال‌‏‎
تا 10‏‎ فروردين‌‏‎ از 12‏‎ است‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ از 336كاريكاتوريست‌‏‎ اثر‏‎ شامل‌ 859‏‎
هنرمندي‌‏‎ شركت‌كننده‌ ، ‏‎ كشور‏‎ بين‌ 52‏‎ از‏‎ است‌‏‎ گفتني‌‏‎.برپاست‌‏‎ آينده‌‏‎ خرداد‏‎
.شد‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ طلاي‌‏‎ مدال‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ يوگسلاوي‌‏‎ كشور‏‎ از‏‎

فيلمنامه‌اي‌‏‎ مصري‌‏‎ مشهور‏‎ كارگردان‌‏‎ شاهين‌‏‎ عراق‌يوسف‌‏‎ بحران‌‏‎ و‏‎ شاهين‌‏‎
معاونان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ آماده‌‏‎ امريكا‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ كنوني‌‏‎ بحران‌‏‎ مورد‏‎ رادر‏‎
هستيم‌‏‎ فيلمنامه‌اي‌‏‎ تدوين‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ كردما‏‎ اعلام‌‏‎ يكشنبه‌‏‎ روز‏‎ شاهين‌‏‎
امريكاي‌‏‎ برخورد‏‎ چگونگي‌‏‎ بخصوص‌‏‎ مي‌گذرد‏‎ اعراب‏‎ بر‏‎ اكنون‌‏‎ آنچه‌‏‎ درباره‌‏‎
خاورميانه‌‏‎ صلح‌‏‎ روند‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ بحران‌‏‎ با‏‎ ابرقدرت‌‏‎
ساختن‌‏‎ مشغول‌‏‎ من‌‏‎:‎فقطگفت‌‏‎ پرس‌‏‎ فرانس‌‏‎ خبرنگار‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ شاهين‌ 72‏‎
به‌‏‎ تا‏‎ كه‌‏‎ شاهين‌‏‎ معاونش‌ ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎معاصرهستم‌‏‎ وقايع‌‏‎ درباره‌‏‎ فيلمي‌‏‎
رئيس‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ بغداد‏‎ به‌‏‎ سفري‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ ساخته‌‏‎ فيلم‌‏‎ حال‌ 35‏‎
فيلم‌‏‎ اين‌‏‎ ساخت‌‏‎ فكر‏‎ به‌‏‎ مصر ، ‏‎ روشنفكران‌‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ هيئت‌‏‎
.افتاد‏‎
از‏‎ ملل‌‏‎ دبيركل‌سازمان‌‏‎ به‌‏‎ نامه‌اي‌‏‎ طي‌‏‎ سفر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بازگشت‌‏‎ در‏‎ شاهين‌‏‎
بغداد‏‎ به‌‏‎ قاهره‌‏‎ از‏‎ دارو‏‎ و‏‎ هواپيماآذوقه‌‏‎ يك‌‏‎ ارسال‌‏‎ براي‌‏‎ عنان‌‏‎ كوفي‌‏‎
.كرده‌بود‏‎ اجازه‌‏‎ كسب‏‎

ايتاليائي‌‏‎ نقاش‌‏‎ آثار‏‎ نمايشگاه‌‏‎


سال‌ 1916‏‎ -هواپيما‏‎

دوره‌‏‎ نقاش‌‏‎ مشهورترين‌‏‎ (‎‎‏‏19611885‏‎)آثارماريوسيروني‌‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎
نوشته‌‏‎ به‌‏‎.است‌‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ رم‌‏‎ شهر‏‎ بين‌المللي‌‏‎ گالري‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ مدرن‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ بود ، ‏‎ قرار‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ مجله‌فوكوس‌ ، ‏‎
انتقادات‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شهردار‏‎ ولي‌‏‎.‎شود‏‎ آلمان‌برپا‏‎ ارمشتاد‏‎
.كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ اقدامي‌‏‎ پيشنهادچنين‌‏‎ محلي‌ ، ‏‎ مطبوعات‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎