ششم‌ ، شماره‌ 1493‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏، 28فوريه‌ 1998 ،‏‎ اسفند 1376‏‎ شنبه‌ 9‏‎


رايانه‌‏‎ ندا‏‎
الكترونيكي‌‏‎ همشهري‌‏‎ انتشار‏‎ فني‌‏‎ مجري‌‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلوي‌‏‎


يك‌‏‎ تبريز‏‎ تراكتورسازي‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ شيراز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ o
(‎‏‏25‏‎) انصاريان‌‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏20‏‎) فجر‏‎ مدافع‌‏‎ انصاريان‌‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
براي‌تراكتورسازي‌‏‎
يك‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎ -‎ تهران‌ 3‏‎ استقلال‌‏‎ o
اكبرپور‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏13‏‎) ‎‏‏، فردملكيان‌‏‎(‎‏‏3‏‎) مهرانپور‏‎ محمدرضا‏‎:گلها‏‎
شهرداري‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏52‏‎)‎نصرالهي‌‏‎ عبد‏‎ علي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏88‏‎)‎
صفر‏‎ ذوبآهن‌اصفهان‌‏‎ -‎ صفر‏‎ اصفهان‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ o
صفر‏‎ نفت‌آبادان‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ o
(‎‏‏34‏‎) توكلي‌‏‎ اسدالله‌‏‎:گل‌‏‎
كرج‌يك‌‏‎ بهمن‌‏‎ - يك‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ o
براي‌‏‎ (‎‎‏‏82‏‎) يزدي‌‏‎ داريوش‌‏‎ و‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏65‏‎) مديرروستا‏‎ اصغر‏‎ علي‌‏‎:گلها‏‎
استقلال‌‏‎
يك‌‏‎ تهران‌‏‎ سايپا‏‎ - شيراز 2‏‎ برق‌‏‎ o
رامين‌‏‎ و‏‎ برق‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏29‏‎) علي‌زارعي‌‏‎ و‏‎ (‎‏‏1‏‎) ماتوسيان‌‏‎ ادوارد‏‎:گلها‏‎
سايپا‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏36‏‎) محتشمي‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎