ششم‌ ، شماره‌ 1494‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏، 1مارس‌ 1998 ،‏‎ اسفند 1376‏‎ يكشنبه‌ 10‏‎


چيني‌مرواريد‏‎
مرواريد‏‎ چون‌‏‎ درخشنده‌‏‎
بهداشتي‌‏‎ چيني‌‏‎ انواع‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎

لبنان‌‏‎ آسياالرياضي‌‏‎ غرب‏‎ باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
رفت‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ بزرگ‌‏‎ شگفتي‌ساز‏‎


غرب‏‎ باشگاههاي‌‏‎ بسكتبال‌‏‎ انتخابي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
با‏‎ لبنان‌‏‎ تيم‌الرياضي‌‏‎ داشت‌‏‎ جريان‌‏‎ اردن‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ پنج‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ آسيا‏‎
را‏‎ لبنان‌‏‎ از‏‎ تيمي‌‏‎ و‏‎ صعودالرياضي‌‏‎.كرد‏‎ صعود‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎
شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ نماينده‌‏‎ دو‏‎ حضور‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تلقي‌كرد‏‎ بزرگ‌‏‎ شگفتي‌‏‎ يك‌‏‎ بايد‏‎
ذوبآهن‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎اتفاق‌افتاد‏‎ (‎اردن‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎) منطقه‌‏‎ بسكتبال‌‏‎
رسيده‌‏‎ آسيا‏‎ مسابقه‌هاي‌باشگاههاي‌‏‎ سوم‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ يك‌بار‏‎ كه‌‏‎ اصفهان‌‏‎
سوم‌‏‎ درجاي‌‏‎ پيروزي‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎ كسب‏‎ با‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ را‏‎ نتيجه‌‏‎ بدترين‌‏‎
.ايستاد‏‎
را‏‎ سوريه‌‏‎ الوحده‌‏‎ بر 83‏‎ نزديك‌ 88‏‎ پيكاري‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ آخرين‌‏‎ در‏‎ ذوبآهن‌‏‎
.بود‏‎ ناكافي‌‏‎ صعود‏‎ براي‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎ خود‏‎ برد‏‎ دومين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ شكست‌‏‎.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎