شماره‌ 1520‏‎ ‎‏‏،‏‎18 April 98 فروردين‌ 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 29‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
20th Century
Articles
Last Page
پنهان‌‏‎ جدال‌‏‎ ;معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎
تابلوها‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎

مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ حضور‏‎ با‏‎
جشنواره‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎

پنهان‌‏‎ جدال‌‏‎ ;معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎
تابلوها‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎


عمومي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
شهرها‏‎ ايراني‌‏‎ فارسي‌نويسي‌نام‌هاي‌‏‎ لزوم‌‏‎ درباره‌‏‎ كوتاه‌‏‎ بررسي‌‏‎
روستاها‏‎ و‏‎
را‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌تدريج‌‏‎ تابلوها ، ‏‎ فشار‏‎ زير‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎
مي‌شود؟‏‎ عايدمان‌‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ برند ، ‏‎ به‌كار‏‎ فارسي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌جاي‌‏‎


تابلوها‏‎ و‏‎ سرمه‌مي‌گويند‏‎ و‏‎ كليد‏‎ را‏‎ شهرشان‌‏‎ نام‌‏‎ مردم‌‏‎
را‏‎ خودشان‌‏‎ راه‌‏‎ مردم‌‏‎ سورمق‌مي‌نويسند ، ‏‎ و‏‎ اقليد‏‎
را‏‎ خودشان‌‏‎ راه‌‏‎ تابلوها‏‎ مي‌روند ، ‏‎

;اشاره‌‏‎
مجموعه‌‏‎ در‏‎ مروري‌كوتاه‌‏‎ و‏‎ مختصر‏‎ بررسي‌‏‎ حاصل‌‏‎ مقاله‌ ، ‏‎ اين‌‏‎
معرب‏‎ شكل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ وآبادي‌هاي‌‏‎ شهرها‏‎ نام‌هاي‌‏‎ برخي‌‏‎
مشكلات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ بازشناساندن‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ منظور‏‎مي‌رود‏‎ به‌كار‏‎ آنها‏‎
ايران‌‏‎ آبادي‌هاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎
كتابهاي‌‏‎ در‏‎ نام‌ها ، فقط‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ معرب‏‎ اشكال‌‏‎ از‏‎ دسته‌اي‌‏‎.‎است‌‏‎
نامه‌هاي‌‏‎ و‏‎ نقشه‌ها‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ به‌پيروي‌‏‎ و‏‎ قديم‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎
و‏‎ شهرها‏‎ مردم‌اين‌‏‎ گفت‌وگوي‌‏‎ در‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ مي‌شود ، ‏‎ اداري‌ديده‌‏‎
نام‌هاي‌‏‎ شامل‌‏‎ بيشتر‏‎ دسته‌ ، ‏‎ اين‌‏‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ وارد‏‎ روستاها‏‎
كه‌‏‎ معرب‏‎ ازنام‌هاي‌‏‎ ديگر‏‎ دسته‌اي‌‏‎.‎روستاهاست‌‏‎ و‏‎ شهرهاي‌كوچك‌‏‎
مردم‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ دربرمي‌گيرد ، ‏‎ را‏‎ شهرهاي‌بزرگ‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ بيشتر‏‎
شهرشان‌‏‎ نام‌‏‎ معرب‏‎ از‏‎ گفت‌وگو ، ‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ آنها‏‎ و‏‎ نيزراه‌يافته‌‏‎
بدان‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ به‌دلايلي‌‏‎ شيوه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎
داده‌‏‎ سروساماني‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ پسنديده‌‏‎ مي‌پردازيم‌ ، ‏‎
افزوده‌‏‎ دارد ، ‏‎ همراه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آشفتگي‌‏‎ و‏‎ تشتت‌‏‎ به‌‏‎ نشود ، ‏‎
ناهم‌آهنگ‌‏‎ و‏‎ نامانوس‌‏‎ اغلب‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌علاوه‌‏‎خواهدشد‏‎
اينها‏‎ از‏‎آنهاست‌‏‎ زيباي‌‏‎ شكل‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ باساختار‏‎
و‏‎ تاريخي‌‏‎ هويت‌‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎
.ندارد‏‎ سازگاري‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ جغرافيايي‌سرزمين‌‏‎

چيست‌؟‏‎ معرب‏‎
عربي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ ديگر‏‎ زبان‌هاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ واژه‌اي‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ كلي‌‏‎ به‌طور‏‎
يا‏‎ معرب‏‎ باشد ، ‏‎ كرده‌‏‎ تغيير‏‎ آن‌‏‎ تلفظ‏‎ و‏‎ شكل‌‏‎ و‏‎ راه‌يافته‌ ، ‏‎
غيرعربي‌‏‎ واژه‌‏‎ هزاران‌‏‎ از‏‎ عمده‌اي‌‏‎ بخش‌‏‎.مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ شده‌‏‎ عربي‌‏‎
واژه‌هاي‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎.هستند‏‎ واژه‌هاي‌ايراني‌‏‎ عربي‌‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ دخيل‌‏‎
.ايران‌است‌‏‎ آبادي‌هاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ نام‌‏‎ تبار‏‎ معربايراني‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ كتابهاي‌‏‎ كه‌‏‎ عرب‏‎ ايراني‌و‏‎ تاريخ‌نويسان‌‏‎ و‏‎ جغرافي‌دان‌ها‏‎
حروف‌پ‌ ، ‏‎ نبودن‌‏‎ ازجمله‌‏‎ دلايلي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌نوشتند ، ‏‎ زبان‌عربي‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ ديگري‌‏‎ حروف‌‏‎ به‌ناچار‏‎ فصيح‌ ، ‏‎ عربي‌‏‎ زبان‌‏‎ در‏‎ وگ‌‏‎ چ‌ ، ژ‏‎
شكل‌‏‎ درنتيجه‌‏‎.‎مي‌كردند‏‎ ايراني‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ در‏‎ حروف‌‏‎ اين‌‏‎ جايگزين‌‏‎
.مي‌شد‏‎ معرب‏‎ ديگر ، ‏‎ به‌عبارت‌‏‎ و‏‎ دگرگون‌‏‎ نام‌ها‏‎ اين‌‏‎ تلفظ‏‎ و‏‎ اصلي‌‏‎

وآبادي‌ها‏‎ شهرها‏‎ نام‌‏‎ شدن‌‏‎ معرب‏‎ چگونگي‌‏‎
به‌ج‌‏‎ تبديل‌گ‌‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
ايران‌‏‎ مكان‌هاي‌‏‎ و‏‎ نام‌هاي‌شهرها‏‎ از‏‎ فراواني‌‏‎ شمار‏‎ در‏‎ حرف‌گ‌‏‎
به‌‏‎ اغلبحرف‌گ‌‏‎ نام‌ها‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ معرب‏‎ به‌هنگام‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎
ازگرگان‌ ، ‏‎ عبارت‌‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مثال‌هايي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ ج‌‏‎
دارنگان‌ ، ‏‎ دليگان‌ ، ‏‎ دستگرد ، گلپايگان‌ ، ‏‎ بروگرد ، ‏‎ برازگان‌ ، ‏‎
به‌‏‎ تبديل‌‏‎ به‌ترتيب‏‎ كه‌‏‎ سيرگان‌‏‎ و‏‎ زنگان‌‏‎ شلگستان‌ ، ‏‎ شاپور ، ‏‎ گندي‌‏‎
دليجان‌ ، ‏‎ جرفاذقان‌ ، ‏‎ دستجرد ، ‏‎ بروجرد ، ‏‎ برازجان‌ ، ‏‎ جرجان‌ ، ‏‎
.مي‌شوند‏‎ سيرجان‌‏‎ و‏‎ زنجان‌‏‎ شورجستان‌ ، ‏‎ جندي‌شاپور ، ‏‎ دارنجان‌ ، ‏‎
به‌ق‌‏‎ تبديل‌ك‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
آبادي‌ها ، ك‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ نام‌هاي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ گروهي‌‏‎ معربشدن‌‏‎ هنگام‌‏‎
كهرود ، ‏‎ كهستان‌ ، ‏‎ مانند‏‎.شده‌است‌‏‎ به‌ق‌‏‎ تبديل‌‏‎
تبديل‌‏‎ كه‌‏‎ وكاشان‌‏‎ كليد‏‎ ابركوه‌ ، ‏‎ تالكان‌ ، ‏‎ كهن‌دژ ، كرمانشاهان‌ ، ‏‎
اقليدو‏‎ ابرقوه‌ ، ‏‎ طالقان‌ ، ‏‎ قرميسين‌ ، ‏‎ قهرود ، قهندز ، ‏‎ قهستان‌ ، ‏‎ به‌‏‎
.شده‌اند‏‎ قاشان‌‏‎
وج‌‏‎ به‌ق‌‏‎ ملفوظ‏‎ غير‏‎ هاء‏‎ تبديل‌‏‎ -‎‏‏3‏‎
نام‌ها‏‎ برخي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ غيرملفوظ‏‎ هاء‏‎ شدن‌ ، ‏‎ معرب‏‎ فرآيند‏‎ در‏‎
ايذه‌ ، ‏‎ ساوه‌ ، ‏‎ آوه‌ ، ‏‎ مانند‏‎مي‌شود‏‎ ياج‌‏‎ به‌ق‌‏‎ تبديل‌‏‎
ساوج‌ ، ‏‎ آوج‌ ، ‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ گزموده‌‏‎ و‏‎ دده‌‏‎ سورمه‌ ، ‏‎ دوده‌ ، ‏‎ برده‌ ، ‏‎
.درمي‌آيند‏‎ جزمودق‌‏‎ و‏‎ ددق‌‏‎ سورمق‌ ، ‏‎ دودج‌ ، ‏‎ بردج‌ ، ‏‎ ايذج‌ ، ‏‎
وط‏‎ به‌ع‌‏‎ وت‌‏‎ تبديل‌الف‌‏‎ -‎‏‏4‏‎
و‏‎ جايگزين‌الف‌‏‎ وط‏‎ گاهي‌ع‌‏‎ عربي‌‏‎ به‌‏‎ فارسي‌‏‎ از‏‎ گذار‏‎ در‏‎
اراك‌ ، ‏‎ ازجمله‌‏‎.‎شده‌اند‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ نام‌هاي‌‏‎ ت‌‏‎
عراق‌ ، ‏‎ به‌صورت‌‏‎ كه‌‏‎ تيسفون‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ تفرش‌ ، ‏‎ توس‌ ، ‏‎ تالش‌ ، ‏‎ اران‌ ، ‏‎
.درآمده‌اند‏‎ طيسفون‌‏‎ و‏‎ طهران‌‏‎ طوس‌ ، طبرش‌ ، ‏‎ طالش‌ ، ‏‎ عران‌ ، ‏‎
وص‌‏‎ به‌س‌‏‎ تبديل‌ش‌‏‎ -‎‏‏5‏‎
شاهين‌قلعه‌ ، ‏‎ و‏‎ خواست‌ ، شوش‌‏‎ شاپور‏‎ ازقبيل‌‏‎ نام‌هايي‌‏‎ معرب‏‎
.است‌‏‎ صايين‌قلعه‌‏‎ و‏‎ سوس‌‏‎ سابورخواست‌ ، ‏‎ به‌ترتيب‏‎
به‌ص‌‏‎ تبديل‌س‌‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
و‏‎ صيمكان‌‏‎ صغد ، ‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ كه‌‏‎ استخر‏‎ و‏‎ سيمكان‌‏‎ شغد ، ‏‎ مانند‏‎
.شده‌اند‏‎ اصطخر‏‎
به‌ز‏‎ تبديل‌ژ‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
و‏‎ قهندز‏‎ آنها‏‎ كه‌معرب‏‎ (دژبيل‌‏‎ يا‏‎) دژپل‌‏‎ و‏‎ دژ‏‎ كهن‌‏‎ ازجمله‌‏‎
.شده‌است‌‏‎ (‎دزفول‌‏‎ يا‏‎ دزفيل‌‏‎ ونهايتا‏‎ دژبيل‌‏‎ يا‏‎)‎ دزفل‌‏‎
به‌ف‌‏‎ تبديل‌پ‌‏‎ -‎‎‏‏8‏‎
عبارتنداز‏‎ شده‌ ، ‏‎ تبديل‌‏‎ به‌ف‌‏‎ آنها‏‎ كه‌پ‌‏‎ نام‌هايي‌‏‎ ازجمله‌‏‎
اسفراين‌ ، ‏‎ اينها‏‎ معرب‏‎.‎پالونك‌‏‎ و‏‎ پارو‏‎ پرگان‌ ، ‏‎ پسا ، ‏‎ اسپراين‌ ، ‏‎
.فالونك‌است‌‏‎ و‏‎ فاروق‌‏‎ فورجان‌ ، ‏‎ فسا ، ‏‎
وس‌‏‎ به‌ص‌‏‎ تبديل‌چ‌‏‎ -‎‏‏9‏‎
سالوس‌ ، ‏‎ آنها‏‎ كه‌معرب‏‎ (چغا‏‎)‎ چغاد‏‎ و‏‎ چرام‌‏‎ چالوس‌ ، ‏‎ مانند‏‎
.است‌‏‎ صغاد‏‎ و‏‎ صرام‌‏‎
نام‌آبادي‌‏‎ آخر‏‎ به‌‏‎ حرف‌‏‎ يك‌‏‎ شدن‌‏‎ افزوده‌‏‎ -‎‎‏‏10‏‎
رستاق‌ ، ‏‎ به‌‏‎ كه‌تبديل‌‏‎ بدا‏‎ و‏‎ پارو‏‎ روستا ، ‏‎ نام‌هاي‌‏‎ مانند‏‎
.شده‌اند‏‎ بداف‌‏‎ و‏‎ فاروق‌‏‎
در‏‎ شدن‌‏‎ معرب‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ تغييراتي‌‏‎ گروه‌‏‎ عمده‌ترين‌‏‎ اينها‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ روستاها‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ نام‌‏‎

معرب؟‏‎ چرا‏‎
كتب‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ وآبادي‌هاي‌‏‎ شهرها‏‎ نام‌‏‎ معرب‏‎ شكل‌‏‎ بار‏‎ نخستين‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ به‌كاررفت‌‏‎ مكاتباتي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ وجغرافيايي‌‏‎ تاريخي‌‏‎
طبيعي‌‏‎ زيادي‌‏‎ تاحدود‏‎ رويداد ، ‏‎ اين‌‏‎.‎شدند‏‎ نوشته‌‏‎ عربي‌‏‎ زبان‌‏‎
يا‏‎ ايراني‌‏‎ آن‌كتابها ، ‏‎ نويسندگان‌‏‎ اين‌كه‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎.‎است‌‏‎
كه‌بعدها ، ‏‎ شد‏‎ شروع‌‏‎ جايي‌‏‎ از‏‎ مشكل‌‏‎.‎بوده‌باشند‏‎ غيرايراني‌‏‎
به‌فارسي‌‏‎ خود ، ‏‎ يا‏‎ مي‌كردند‏‎ كتابهاراترجمه‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ ايرانياني‌‏‎
معرب‏‎ شكل‌‏‎ بايد‏‎ كردندهمچنان‌‏‎ تصور‏‎ مي‌نوشتند ، ‏‎ نامه‌‏‎ و‏‎ كتاب‏‎
امروز‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ بدبختانه‌‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎.‎برند‏‎ رابه‌كار‏‎ نام‌ها‏‎
زماني‌‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ مي‌پندارند‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ ادامه‌‏‎
و‏‎ بوده‌‏‎ حاكم‌‏‎ ما‏‎ فرهنگ‌‏‎ بر‏‎ فرهنگشان‌‏‎ و‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ بر‏‎ بيگانگان‌‏‎
ما‏‎ درمي‌آوردند ، ‏‎ خودشان‌‏‎ دلخواه‌‏‎ شكل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎
آنها‏‎ كار‏‎ از‏‎ و‏‎ دهيم‌‏‎ ادامه‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ راه‌‏‎ بايد‏‎ ابد‏‎ تا‏‎ نيز‏‎
يا‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ ضرورتي‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ اينكه‌‏‎ بدون‌‏‎ كنيم‌ ، ‏‎ تقليد‏‎
كه‌‏‎ تابلوهايي‌‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ امروز‏‎.‎باشيم‌‏‎ آن‌‏‎ رعايت‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎
كه‌‏‎ نقشه‌هايي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهند ، ‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ شهرها‏‎ يا‏‎ آبادي‌‏‎ نام‌‏‎
استفاده‌‏‎ هم‌‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎ از‏‎ مي‌كند ، ‏‎ تهيه‌‏‎ جغرافيايي‌‏‎ سازمان‌‏‎
مردم‌‏‎ توده‌‏‎ درميان‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ اصل‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نام‌هايي‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
.است‌‏‎ بيگانه‌‏‎ كاملا‏‎ دارد ، ‏‎ رواج‌‏‎

مساله‌‏‎ كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎
فارسي‌‏‎ كتاب‏‎ در‏‎.‎آورده‌شود‏‎ ساده‌اي‌‏‎ مثال‌‏‎ بجاست‌‏‎ جا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
ياششم‌‏‎ پنجم‌‏‎ قرن‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ است‌‏‎ ترجمه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ ممالك‌‏‎ و‏‎ مسالك‌‏‎
قرن‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مسالك‌الممالك‌استخري‌‏‎ عربي‌‏‎ كتاب‏‎ از‏‎ هجري‌‏‎
به‌پارسي‌‏‎ -‎شهرند‏‎ دوپاره‌‏‎ سرمق‌‏‎ و‏‎ اقليد‏‎:‎است‌كه‌‏‎ آمده‌‏‎ چهارم‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ نام‌‏‎ استخري‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ مطمئناقرن‌ها‏‎.‎خوانند‏‎ سرمه‌‏‎ و‏‎ كليد‏‎
گذشت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ امروزنيز‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ سرمه‌‏‎ و‏‎ كليد‏‎ فارس‌‏‎ شهركوچك‌‏‎ دو‏‎
سرمه‌‏‎ و‏‎ (كيليل‌‏‎ عوام‌‏‎ لفظ‏‎ در‏‎)‎ كليد‏‎ آنهارا‏‎ مردم‌‏‎ هنوز‏‎ قرن‌ها‏‎
دارد ، ‏‎ ادامه‌‏‎ وضع‌همچنان‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌خوانند‏‎ (‎سورمه‌‏‎ عوام‌‏‎ درلفظ‏‎)
-راديو‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تابلوها ، ‏‎ مي‌روند ، ‏‎ را‏‎ خودشان‌‏‎ راه‌‏‎ مردم‌‏‎
سرمه‌ ، ‏‎ و‏‎ كليد‏‎ مي‌گويند‏‎ مردم‌‏‎.‎خودشان‌‏‎ راه‌‏‎ هم‌‏‎ تلويزيون‌‏‎
و‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ گويي‌‏‎.‎سورمق‌‏‎ و‏‎ اقليد‏‎ مي‌گويند‏‎ تابلوها‏‎
عقل‌‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ كدام‌‏‎ با‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎.كنند‏‎ كجي‌‏‎ دهن‌‏‎ واقعيت‌ها‏‎ به‌‏‎
تاريخي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فارسي‌‏‎ واژه‌اي‌‏‎ سورمه‌‏‎ يا‏‎ سرمه‌‏‎ دارد؟‏‎ تطابق‌‏‎ سليم‌‏‎
و‏‎ برده‌‏‎ هم‌به‌كار‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ زيباست‌‏‎ است‌ ، ‏‎ معني‌‏‎ داراي‌‏‎ است‌ ، ‏‎
فشار‏‎ زير‏‎ مردم‌‏‎ اگر‏‎ سورمق‌؟‏‎ چرابنويسيم‌‏‎ پس‌‏‎.مي‌برند‏‎ به‌كار‏‎
را‏‎ سورمه‌‏‎ به‌تدريج‌‏‎ تلويزيون‌‏‎-راديو‏‎ و‏‎ روزنامه‌ها‏‎ تابلوها ، ‏‎
چيزعايدمان‌‏‎ چه‌‏‎ برند ، ‏‎ به‌كار‏‎ را‏‎ سورمق‌‏‎ و‏‎ فراموش‌كنند‏‎
و‏‎ داده‌‏‎ رخ‌‏‎ اتفاق‌‏‎ اين‌‏‎ بعضي‌موارد ، ‏‎ در‏‎ متاسفانه‌‏‎ مي‌شود؟‏‎
تصور‏‎ اين‌‏‎.‎آنهاست‌‏‎ درست‌‏‎ شكل‌‏‎ نام‌ها ، ‏‎ معرب‏‎ پنداشته‌اند‏‎ مردم‌‏‎
درس‌‏‎ از‏‎ را‏‎ معربها‏‎ عوام‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ ناشي‌‏‎ اين‌جا‏‎ از‏‎ غلط ، ‏‎
اينكه‌ ، ‏‎ از‏‎ غافل‌‏‎.‎شنيده‌اند‏‎ تلويزيون‌‏‎ -‎راديو‏‎ و‏‎ خوانده‌ها‏‎
كتاب‏‎ در‏‎آشناترند‏‎ خودشان‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ تاريخ‌‏‎ با‏‎ خودشان‌‏‎
از‏‎ صحبت‌‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ نوشته‌‏‎ پيش‌‏‎ قرن‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ ناصري‌‏‎ فارسنامه‌‏‎
اعراب‏‎ كه‌‏‎ ايگ‌‏‎ شهر‏‎:‎مي‌گويد‏‎ مي‌آيد‏‎ پيش‌‏‎ فارس‌‏‎ استان‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
همان‌‏‎ رفته‌رفته‌‏‎ شهر ، ‏‎ اين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ امروز‏‎.گفتند‏‎ ايج‌‏‎ آن‌را‏‎
براي‌‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎ به‌كاربردن‌‏‎گفتند‏‎ اعراب‏‎ كه‌‏‎ مي‌گويند‏‎
و‏‎ نيست‌‏‎ مصلحت‌‏‎ ايران‌به‌هيچ‌وجه‌‏‎ روستاهاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ ناميدن‌‏‎
تاريخي‌‏‎ به‌هويت‌‏‎ ايرانيان‌‏‎ ما‏‎ كنيم‌‏‎ فرض‌‏‎ اگر‏‎دليلي‌ندارد‏‎
زبان‌‏‎ استقلال‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كشورمان‌‏‎ وآبادي‌هاي‌‏‎ شهرها‏‎ جغرافيايي‌‏‎ و‏‎
خود‏‎ منطقه‌‏‎ سياسي‌آينده‌‏‎ مسائل‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بي‌علاقه‌‏‎ خود‏‎ وفرهنگ‌‏‎
شكل‌‏‎ بردن‌‏‎ به‌كار‏‎ زير‏‎ چهارگانه‌‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ باز‏‎ باشيم‌ ، ‏‎ غافل‌‏‎
.نخواهدبود‏‎ عاقلانه‌‏‎ معربنام‌ها‏‎
.:هستند‏‎ نازيبا‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎:الف‌‏‎.‎
برابر‏‎ در‏‎ جرفاذقان‌‏‎ هستند ، مانند‏‎ نازيبا‏‎ اغلب‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎
دربرابر‏‎ قرميسين‌‏‎ لنگه‌ ، ‏‎ برابر‏‎ در‏‎ گلپايگان‌ ، لنجه‌‏‎
دليل‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎برابركاشان‌‏‎ در‏‎ قاشان‌‏‎ و‏‎ كرمانشاهان‌‏‎
به‌زبان‌‏‎ هرگز‏‎ ديگر‏‎ بسياري‌‏‎ و‏‎ مثال‌ها‏‎ معرباين‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎
حذف‌‏‎ نيز‏‎ امروزي‌‏‎ قلمرونوشته‌هاي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نيافته‌‏‎ راه‌‏‎ عامه‌‏‎
يا‏‎)‎ گرم‌آباد ، گزميده‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ هنوز‏‎ بدبختانه‌‏‎ اما‏‎.‎شده‌اند‏‎
.سورمق‌‏‎ و‏‎ جزمودق‌‏‎ جرمابق‌ ، ‏‎:مي‌نويسند‏‎ سورمه‌‏‎ و‏‎ (‎گزموده‌‏‎
:هستند‏‎ بي‌معني‌‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎:‎ب‏‎
و‏‎ دارند‏‎ ساده‌اي‌‏‎ اغلبمعاني‌‏‎ كه‌‏‎ اصيل‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ با‏‎ مقايسه‌‏‎ در‏‎
سرمه‌ ، ‏‎ مانند‏‎ است‌ ، ‏‎ روشن‌‏‎ عوام‌‏‎ حتي‌‏‎ براي‌همه‌‏‎ معنايشان‌‏‎
اينها ، ‏‎ معرب‏‎ گرم‌آباد ، ‏‎ و‏‎ دوده‌‏‎ كهن‌دژ ، ‏‎ كهستان‌ ، ‏‎ ابركوه‌ ، ‏‎
همگي‌‏‎ جرمابق‌‏‎ و‏‎ دودج‌‏‎ قهستان‌ ، قهندز ، ‏‎ ابرقوه‌ ، ‏‎ سورمق‌ ، ‏‎
.بي‌معني‌هستند‏‎
:هستند‏‎ غلط‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎:پ‌‏‎
اصلي‌ ، ‏‎ نام‌‏‎ معني‌‏‎ تغيير‏‎ شكل‌ ، ‏‎ تغيير‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎ گاهي‌‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎
معني‌‏‎ در‏‎ مردم‌‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ غلط‏‎
ملوس‌جان‌‏‎ و‏‎ مانندشاهپورجان‌‏‎.‎شوند‏‎ اشتباه‌‏‎ دچار‏‎ نام‌ها‏‎ كردن‌‏‎
و‏‎ شاهپورگان‌‏‎ اصلي‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ غيرازمعاني‌‏‎ معني‌هايي‌‏‎ كه‌‏‎
.ملوسگان‌دارند‏‎
:هستند‏‎ گمراه‌كننده‌‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎:‎ت‌‏‎
اصل‌‏‎ از‏‎ گويي‌‏‎ كه‌‏‎ درمي‌آيند‏‎ شكلي‌‏‎ به‌‏‎ معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎ گاهي‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ پارو‏‎ مثلا‏‎.‎بوده‌اند‏‎ بيگانه‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ از‏‎ برگرفته‌‏‎
فارسي‌‏‎ وواژه‌اي‌‏‎ مي‌رود ، ‏‎ به‌كار‏‎ فارس‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ ناميدن‌روستايي‌‏‎
كه‌‏‎ شده‌‏‎ فاروق‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎ شدن‌‏‎ بامعرب‏‎ است‌ ، ‏‎ معني‌‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎
به‌كار‏‎ ناميدن‌اشخاص‌‏‎ براي‌‏‎ زبان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ واژه‌اي‌است‌‏‎
معرب‏‎ كه‌‏‎ دليجان‌‏‎ است‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎دارد‏‎ ديگري‌‏‎ معني‌‏‎ و‏‎ مي‌رود ، ‏‎
كه‌‏‎ مي‌آورد‏‎ به‌وجود‏‎ را‏‎ تصور‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ (‎يادليگون‌‏‎) دليگان‌‏‎
گسترش‌‏‎.‎است‌‏‎ مسافربري‌‏‎ ارابه‌‏‎ معني‌‏‎ به‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ واژه‌اي‌‏‎
اين‌‏‎ عادي‌‏‎ حتي‌سوادداران‌‏‎ و‏‎ عوام‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ معرب ، ‏‎ كاربردنام‌هاي‌‏‎
و‏‎ اصيل‌‏‎ نام‌هاي‌‏‎ ريشه‌‏‎ بايد‏‎ برمي‌انگيزدكه‌‏‎ را‏‎ توهم‌‏‎
مثال‌‏‎ براي‌‏‎.‎وجوكنند‏‎ جست‌‏‎ عربي‌‏‎ واژه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ باستاني‌ايران‌‏‎
شيدون‌‏‎ و‏‎ زاهدان‌‏‎ را‏‎ زادون‌‏‎ ونوشته‌ها ، ‏‎ گفته‌ها‏‎ در‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎
عباد‏‎ اوبادرا‏‎ و‏‎ عمادآباد‏‎ را‏‎ مادآباد‏‎ و‏‎ راشهيدان‌‏‎
.پنداشته‌اند‏‎

ما‏‎ تكليف‌‏‎
معرب‏‎ نام‌هاي‌‏‎ براي‌بازگرداندن‌‏‎ موقعيت‌‏‎ كنوني‌ ، ‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎
مانندنام‌هاي‌‏‎.‎نمي‌باشد‏‎ مناسب‏‎ اصلي‌‏‎ بزرگ‌به‌صورت‌هاي‌‏‎ شهرهاي‌‏‎
هرگز‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معني‌‏‎ اين‌بدان‌‏‎ هرچند‏‎.‎زنجان‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌‏‎ مشهور‏‎
به‌ويژه‌روستاها‏‎ شهرها‏‎ ديگر‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎چنين‌كرد‏‎ نمي‌توان‌‏‎
كه‌‏‎ همچنان‌‏‎.‎بازگرداند‏‎ به‌اصلشان‌‏‎ را‏‎ نام‌ها‏‎ مي‌توان‌‏‎ به‌راحتي‌‏‎
مانند‏‎.‎كرده‌اند‏‎ چنين‌‏‎ موارد‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ سال‌هاي‌اخير ، ‏‎ در‏‎
به‌جاي‌‏‎ كه‌‏‎ ابركوه‌‏‎ و‏‎ شده‌ ، ‏‎ اصطهبانات‌‏‎ جايگزين‌‏‎ كه‌‏‎ استهبان‌‏‎
اين‌كه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ نگارنده‌ ، ‏‎ به‌نظر‏‎.‎است‌‏‎ نشسته‌‏‎ ابرقو‏‎ يا‏‎ ابرقوه‌‏‎
نام‌هاي‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آبادي‌‏‎ يا‏‎ شهر‏‎ اصلي‌‏‎ نام‌‏‎ مردم‌‏‎
.گيرد‏‎ صورت‌‏‎ جايگزيني‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ شوند ، ‏‎ مصطلح‌‏‎ كاملا‏‎ معرب‏‎
برازگون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(دليگان‌‏‎) دليگون‌‏‎ مي‌گويند‏‎ هنوز‏‎ مردم‌‏‎ مثلا‏‎
سورمه‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(پرگان‌‏‎) پرگون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎دارنگان‌‏‎)‎ دارنگون‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(برازگان‌‏‎)‎
وروگرد‏‎ چغاد ، ‏‎ گزموده‌ ، ‏‎ گرم‌آباد ، ‏‎ ‎‏‏،‏‎(كليد‏‎)‎ كيليل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سرمه‌‏‎)
را‏‎ همين‌ها‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎.‎دوده‌‏‎ و‏‎ (رامگرد‏‎)‎ رمگرد‏‎ ‎‏‏،‏‎(بروگرد‏‎)‎
اگر‏‎.‎شد‏‎ نخواهد‏‎ حس‌‏‎ تلاطمي‌‏‎ و‏‎ سختي‌‏‎ هيچ‌‏‎ گيريم‌ ، ‏‎ به‌كار‏‎ اگر‏‎
سختي‌‏‎ با‏‎ نام‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ جايگزين‌‏‎ براي‌‏‎ آنگاه‌‏‎ بگذرد ، ‏‎ زمان‌‏‎
كردن‌‏‎ جايگزين‌‏‎ براي‌‏‎ امروز‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ خواهيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ تلاطمي‌‏‎ و‏‎
با‏‎ زنجان‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ زنگان‌‏‎ و‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ سپاهان‌‏‎ يا‏‎ اسپهان‌‏‎
.هستيم‌‏‎ روبه‌رو‏‎ آن‌‏‎
ملك‌زاده‌‏‎ محمدجعفر‏‎ دكتر‏‎مهاجراني‌‏‎ دكتر‏‎ حضور‏‎ با‏‎
جشنواره‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
شدند‏‎ معرفي‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎


حضور‏‎ با‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎:‎هنر‏‎ و‏‎ ادب‏‎ سرويس‌‏‎
.يافت‌‏‎ پايان‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ وزير‏‎

چاپلين‌‏‎ تراس‌‏‎ سينما‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ابتدا‏‎
در‏‎ مهاجراني‌‏‎ عطاءالله‌‏‎ دكتر‏‎ داشت‌‏‎ جريان‌‏‎ بهمن‌‏‎ فرهنگسراي‌‏‎
اغلب‏‎:‎گفت‌‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ حضور‏‎ جوان‌‏‎ سينماگران‌‏‎ ميان‌‏‎
انسان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ سياه‌مشق‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ تجربه‌‏‎ دوره‌‏‎ جواني‌‏‎ مي‌انديشند‏‎
مي‌گويم‌‏‎ من‌‏‎ كند ، ‏‎ ارائه‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ بالاتر‏‎ سن‌‏‎ در‏‎
را‏‎ كساني‌‏‎ جهان‌‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ چهره‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ نيست‌‏‎ اينگونه‌‏‎
و‏‎ داده‌اند‏‎ انجام‌‏‎ بزرگي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ جواني‌‏‎ دوران‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌شناسيم‌‏‎
همه‌‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ مهاجراني‌‏‎.كرده‌اند‏‎ متوسطي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ بعدا‏‎
را‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎ خواندم‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ برگزيده‌‏‎ فيلمنامه‌هاي‌‏‎
مطرح‌‏‎ مي‌توانند‏‎ اول‌‏‎ درجه‌‏‎ رده‌هاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بياورم‌‏‎ مثال‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎
عادت‌‏‎ سرعت‌‏‎ به‌‏‎ موجود‏‎ وضع‌‏‎ با‏‎ ميانسال‌‏‎ انسان‌هاي‌‏‎ معمولا‏‎.‎شوند‏‎
اميدي‌‏‎ با‏‎ جوانان‌‏‎ مي‌كنند‏‎ اعتراض‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ جوانان‌‏‎ اما‏‎ مي‌كنند‏‎
.شود‏‎ دگرگون‌‏‎ زندگي‌‏‎ شرايط‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ دارند‏‎ آينده‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
قرار‏‎ خاصي‌‏‎ مقطع‌‏‎ در‏‎ جوان‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ شما‏‎:افزود‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
سينماگر‏‎ از‏‎ فيلمي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ اثر‏‎ به‌يك‌‏‎ نبايد‏‎ و‏‎ داريد‏‎
سند‏‎ كوتاه‌‏‎ فيلم‌‏‎ يك‌‏‎ ممكن‌است‌‏‎ كنيم‌‏‎ نگاه‌‏‎ شهرستان‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎
دبير‏‎ مراسم‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎
سپس‌‏‎ و‏‎ داد‏‎ ارائه‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزاري‌‏‎ نحوه‌‏‎ از‏‎ گزارشي‌‏‎ جشنواره‌‏‎
زير‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ برترين‌ها‏‎ جوايز‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ بيانيه‌‏‎ قرائت‌‏‎ با‏‎
زيباي‌‏‎ سرزمين‌‏‎ چشم‌انداز‏‎ بخش‌‏‎ فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎:شد‏‎ اهداء‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎
فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎ بروجرد‏‎ از‏‎ كاوند‏‎ احمد‏‎ كلوكار‏‎ مستند‏‎ به‌‏‎:ما‏‎
رضوانيان‌‏‎ شهاب‏‎ اميد‏‎ كار‏‎ تلفن‌‏‎ انيميشن‌‏‎ به‌‏‎:دقيقه‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ بخش‌‏‎
به‌‏‎ جشنواره‌‏‎ تنديس‌‏‎:غيرحرفه‌اي‌‏‎ بخش‌‏‎ موسيقي‌‏‎ بهترين‌‏‎ همدان‌‏‎ از‏‎
تدوين‌‏‎ بهترين‌‏‎ بايرامي‌‏‎ ايل‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ پور‏‎ طاهري‌‏‎ محمدحسين‌‏‎
.سيد‏‎ هماغوش‌‏‎ فيلم‌‏‎ براي‌‏‎ دهقان‌‏‎ آمنه‌‏‎ خانم‌‏‎ به‌‏‎:غيرحرفه‌اي‌‏‎ بخش‌‏‎
از‏‎ رضايي‌‏‎ سليمان‌‏‎ كار‏‎ سي‌پي‌سبز‏‎ به‌‏‎ بخش‌حرفه‌اي‌‏‎ فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎
مي‌آييم‌‏‎ كه‌‏‎ بهشتي‌‏‎ از‏‎ به‌فيلم‌‏‎ حرفه‌اي‌ ، ‏‎ بخش‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎.‎گرگان‌‏‎
فيلم‌‏‎:‎حرفه‌اي‌‏‎ بخش‌‏‎ كارگردان‌‏‎ بهترين‌‏‎.‎اسكويي‌‏‎ مهرداد‏‎ ساخته‌‏‎
فيلم‌‏‎ بهترين‌‏‎.‎رسول‌زاده‌‏‎ بهزاد‏‎ ساخته‌‏‎ دومله‌‏‎ به‌‏‎ يند‏‎
بهزاد‏‎ ساخته‌‏‎ دومله‌‏‎ به‌‏‎ به‌يند‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ داستان‌بخش‌‏‎
محصول‌‏‎ به‌كلو‏‎ بين‌الملل‌‏‎ بخش‌‏‎ مستند‏‎ فيلم‌‏‎ برترين‌‏‎.‎رسول‌زاده‌‏‎
مرغ‌‏‎ به‌زندگي‌‏‎ انيميشن‌‏‎ فيلم‌‏‎ برترين‌‏‎.‎احمدكاوند‏‎ ساخته‌‏‎ ايران‌‏‎
فيلم‌‏‎ برترين‌‏‎ جايزه‌‏‎.چيمد‏‎ جين‌‏‎ لون‌‏‎ به‌‏‎ لهستان‌‏‎ از‏‎ كوكو‏‎
آمود‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ از‏‎ سيوتا‏‎ ايستگاه‌‏‎ بچه‌‏‎ داستاني‌به‌‏‎
بهزاد‏‎ كار‏‎ دومله‌‏‎ به‌‏‎ به‌يند‏‎ بين‌الملل‌‏‎ بخش‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎.‎بري‌‏‎
.ازايران‌‏‎ رسول‌زاده‌‏‎
سينماي‌‏‎ سراسري‌‏‎ جشنواره‌‏‎ سومين‌‏‎ و‏‎ سراسري‌‏‎ جشنواره‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎
فرهنگسراي‌‏‎ در‏‎ فروردين‌‏‎ تا 28‏‎ از 24‏‎ شركت‌ 13كشور‏‎ با‏‎ جوان‌‏‎
.شد‏‎ برگزار‏‎ بهمن‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.