شماره‌ 1553‏‎ ‎‏‏،‏‎28 May 98 خرداد 1377 ، ‏‎ پنجشنبه‌ 7‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Gold
Sports
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
ما‏‎ شاعري‌‏‎ درباره‌‏‎

ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ موفقيت‌‏‎
-زاگرب‏‎ كاريكاتور‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎
كرواسي‌‏‎

ما‏‎ شاعري‌‏‎ درباره‌‏‎


آشوري‌‏‎ داريوش‌‏‎
(‎‏‏1‏‎)
روابطي‌‏‎ آن‌‏‎ پاره‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ است‌ ، يعني‌‏‎ تماميت‌‏‎ يك‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ هر‏‎
ساخت‌‏‎ داراي‌‏‎ هرفرهنگ‌‏‎ درنتيجه‌ ، ‏‎ و ، ‏‎ هست‌‏‎ همه‌سويه‌‏‎
ساخت‌‏‎ درخورآن‌‏‎ (‎Functious)كاركردهايي‌‏‎ و‏‎ (‎Structure)‎
موجودات‌اندامدار‏‎ با‏‎ قياس‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فرهنگ‌‏‎ اين‌رو ، ‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎
داراي‌‏‎ همچون‌آنها‏‎ كه‌‏‎ شمرد‏‎ مي‌توان‌‏‎ چيزي‌اندامدار‏‎ (ارگانيك‌‏‎)‎
و‏‎ پيري‌‏‎ و‏‎ وبالش‌‏‎ زايش‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ درخور‏‎ و‏‎ كاركردهاي‌ضروري‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎
علمي‌‏‎ شناخت‌‏‎ فرهنگ‌ ، كه‌‏‎ از‏‎ شناختي‌‏‎ چنين‌‏‎ بربنياد‏‎.‎است‌‏‎ مرگ‌‏‎
آن‌‏‎ يا‏‎ متن‌اين‌‏‎ در‏‎ نمود‏‎ آن‌‏‎ يا‏‎ اين‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ است‌ ، ‏‎
در‏‎.‎آن‌گشت‌‏‎ وجود‏‎ علت‌‏‎ يا‏‎ دليل‌‏‎ وبه‌دنبال‌‏‎ كرد‏‎ پرسش‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
علوم‌‏‎ قلمرو‏‎ در‏‎ چنانكه‌‏‎ وجويندگي‌ ، ‏‎ پرسندگي‌‏‎ اين‌گونه‌‏‎
عليتي‌‏‎ روابط‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ هميشه‌‏‎ برمي‌خوريم‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ انساني‌‏‎
از‏‎ اما‏‎ يافت‌ ، ‏‎ پديده‌هادست‌‏‎ و‏‎ عوامل‌‏‎ ميان‌‏‎ وآزمون‌پذير‏‎ روشن‌‏‎
الگوهاي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ (‎Varstehen) دروني‌‏‎ فهم‌‏‎ يا‏‎ درون‌بيني‌‏‎ راه‌‏‎
و‏‎ ژرف‌‏‎ پيوند‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ديد‏‎ فرهنگ‌‏‎ يك‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ رفتاري‌‏‎ معنادار‏‎
معنادار‏‎ الگوهاي‌‏‎ اين‌‏‎.دارد‏‎ حكايت‌‏‎ پديده‌ها‏‎ ميان‌‏‎ نهاني‌‏‎
شوند‏‎ ناپديد‏‎ مدتي‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ تكرار‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ رفتاري‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ بازمي‌آيند ، ‏‎ ديگري‌‏‎ شرايط‏‎ در‏‎ بسا‏‎ بازچه‌‏‎ نيز‏‎
نظامي‌‏‎ رفتار ، ‏‎ پديدار‏‎ الگوهاي‌‏‎ اين‌‏‎ كار‏‎ زير‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎
و‏‎ انگيزه‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ زندگي‌‏‎ از‏‎ ناپديدار‏‎
پديدار‏‎ الگوهاي‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ شمرد‏‎ پديدار‏‎ الگوهاي‌‏‎ آن‌‏‎ پديدآورنده‌‏‎
انگيزه‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ نقابهايي‌دانست‌‏‎ يا‏‎ نماهايي‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ را‏‎
ناپديدار‏‎ انگيزه‌‏‎ آن‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ پديدار‏‎ آنها‏‎ در‏‎ را‏‎ ناپديدارخود‏‎
و‏‎ جماعتها‏‎ و‏‎ قومها‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ فرهنگها‏‎.بناميم‌‏‎ مي‌توانيم‌طبع‌‏‎ را‏‎
را‏‎ فردي‌‏‎ طبع‌ناپديدار‏‎ كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎ و‏‎ گروههاي‌انساني‌اند‏‎
مي‌توان‌‏‎ رانيز‏‎ قومي‌‏‎ طبع‌‏‎ مي‌دانيم‌ ، ‏‎ او‏‎ رفتارپديدار‏‎ انگيزه‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ ازاين‌رو ، ‏‎.‎آورد‏‎ به‌شمار‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ جمعي‌‏‎ رفتارهاي‌‏‎ انگيزه‌‏‎
سخن‌‏‎ (‎Volksgeist) قومي‌‏‎ روح‌‏‎ ديگر ، ‏‎ يا ، به‌عبارت‌‏‎ قومي‌‏‎ طبع‌‏‎ از‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ مي‌آورد‏‎ پديد‏‎ را‏‎ ويژه‌اي‌‏‎ رفتاري‌‏‎ الگوهاي‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎
است‌‏‎ زينده‌‏‎ جمع‌‏‎ يك‌‏‎ نخست‌ ، ‏‎ قوم‌ ، ‏‎.مي‌شوند‏‎ تكرار‏‎ پياپي‌‏‎ نسلهاي‌‏‎
زندگي‌‏‎ پهنه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ زادآوري‌‏‎ و‏‎ زناشويي‌‏‎ پيوند‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ زندگاني‌‏‎ نسلها‏‎ شدن‌‏‎ جانشين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مي‌بخشد‏‎ دوام‌‏‎
زندگي‌‏‎ يك‌‏‎ تنها‏‎ زندگي‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎مي‌دارد‏‎ نگاه‌‏‎ پايدار‏‎ طبيعت‌‏‎
و‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انساني‌است‌‏‎ زندگاني‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ طبيعي‌‏‎
پايه‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ زندگاني‌اي‌است‌‏‎ فرهنگ‌ ، ‏‎.‎دارد‏‎ جريان‌‏‎ آن‌‏‎ بنياد‏‎ بر‏‎
در‏‎ چنان‌‏‎ را‏‎ طبيعي‌‏‎ زندگي‌‏‎ آن‌‏‎ سپس‌‏‎ اما‏‎ مي‌رويد ، ‏‎ طبيعي‌‏‎ زندگي‌‏‎
و‏‎ معناها‏‎ و‏‎ ارزشها‏‎ دايره‌‏‎ در‏‎ يعني‌‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ فرو‏‎ خود‏‎
به‌‏‎ را‏‎ طبيعي‌‏‎ زندگي‌‏‎ كه‌‏‎ ناشايستهاي‌خود ، ‏‎ و‏‎ شايست‌‏‎ و‏‎ انگيزه‌ها‏‎
كه‌‏‎ درمي‌آميزد‏‎ چنان‌‏‎ آن‌‏‎ وبا‏‎ برمي‌كشد‏‎ فرهنگي‌‏‎ زندگاني‌‏‎ ساحت‌‏‎
هرگز‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ دشواري‌مي‌توان‌‏‎ به‌‏‎ انساني‌‏‎ رفتار‏‎ درقلمرو‏‎
بلكه‌‏‎ كرد ، ‏‎ جدا‏‎ ازرفتارفرهنگي‌‏‎ را‏‎ طبيعي‌‏‎ رفتار‏‎ نمي‌توان‌‏‎
همان‌رفتاربهنجار‏‎ فرهنگي‌‏‎ هر‏‎ پهنه‌‏‎ در‏‎ رفتارطبيعي‌‏‎
.است‌‏‎ هرفرهنگ‌‏‎ در‏‎ رفتاري‌‏‎ سنجه‌هاي‌‏‎ و‏‎ برحسبارزشها‏‎ (normal)‎
خاستگاه‌‏‎ همچون‌‏‎ ازغريزه‌هاي‌طبيعي‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌گونه‌‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎ در‏‎
خاستگاه‌‏‎ از‏‎ مي‌گوييم‌ ، مي‌توان‌‏‎ سخن‌‏‎ زنده‌‏‎ موجود‏‎ ناپديداررفتار‏‎
.كرد‏‎ ياد‏‎ به‌عنوان‌غريزه‌هاي‌فرهنگي‌‏‎ نيز‏‎ رفتارهاي‌فرهنگي‌‏‎
در‏‎ پايداري‌شان‌‏‎ و‏‎ رفتاري‌‏‎ نمودهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ فراواني‌‏‎ بنابراين‌ ، ‏‎
ژرفترين‌‏‎ با‏‎ بنيادي‌‏‎ پيوستگي‌اي‌‏‎ مي‌بايد‏‎ فرهنگ‌‏‎ فضاي‌يك‌‏‎
به‌عبارت‌‏‎.‎باشد‏‎ آن‌داشته‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ و‏‎ قوم‌‏‎ يك‌‏‎ باطن‌‏‎ هستي‌يا‏‎ لايه‌هاي‌‏‎
يك‌‏‎ فراواني‌‏‎ ميان‌‏‎ است‌‏‎ رابطه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ پرسيد‏‎ ديگر ، مي‌توان‌‏‎
آن‌؟‏‎ بنيادي‌‏‎ شخصيت‌‏‎ و‏‎ قوم‌‏‎ يك‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ رفتار‏‎ الگوي‌ويژه‌‏‎
برخي‌‏‎ من‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ به‌فرهنگ‌‏‎ رهيافتي‌‏‎ چنين‌‏‎ پايه‌‏‎ بر‏‎
چه‌‏‎:‎مي‌پرسم‌‏‎ ازجمله‌ ، ‏‎ و‏‎.‎مي‌جوشند‏‎ فرهنگ‌ما‏‎ درباره‌‏‎ پرسشها‏‎
در‏‎ شعر‏‎ چيرگي‌‏‎ يا‏‎ شاعران‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎ فراواني‌‏‎ ميان‌‏‎ رابطه‌اي‌است‌‏‎
و‏‎ ما؟‏‎ بنيادي‌‏‎ ياشخصيت‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ باطن‌‏‎ و‏‎ ايراني‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ فضاي‌‏‎
است‌؟‏‎ نسبتي‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ قومي‌‏‎ طبع‌‏‎ با‏‎ را‏‎ ما‏‎ شاعرانه‌‏‎ طبع‌‏‎ يا ، ‏‎

(‎‏‏2‏‎)
تحليلي‌مي‌طلبند‏‎ روش‌‏‎ و‏‎ پرسشهاي‌علمي‌اند‏‎ پرسشها‏‎ چنين‌‏‎ اما‏‎
هواي‌شاعرانه‌‏‎ -‎و‏‎ -درحال‌‏‎ و‏‎ زبان‌شاعرانه‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ و‏‎
هرچه‌‏‎ تجربه‌خود‏‎ موضوع‌‏‎ به‌‏‎ مي‌بايد‏‎ شاعر‏‎.داد‏‎ پاسخ‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎
و‏‎ بشناسد‏‎ خود‏‎ عاطفه‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ تمامي‌‏‎ با‏‎ آن‌را‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نزديكتر‏‎
اما‏‎ كند ، ‏‎ بيان‌‏‎ نماد‏‎ و‏‎ استعاره‌‏‎ و‏‎ تمثيل‌‏‎ و‏‎ تصوير‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎
مي‌بايد‏‎ مي‌طلبند ، ‏‎ علمي‌‏‎ تحليلي‌‏‎ پاسخ‌‏‎ كه‌‏‎ پرسشها‏‎ چنين‌‏‎ براي‌‏‎
فاصله‌اي‌‏‎ (‎Obget ابژه‌‏‎) پرسيده‌‏‎ و‏‎ (Suget سوژه‌‏‎)‎ پرسنده‌‏‎ ميان‌‏‎
ميان‌‏‎ مي‌بايد‏‎ همواره‌‏‎ فلسفي‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ جوينده‌‏‎ و‏‎ پرسنده‌‏‎.باشد‏‎
و‏‎ پرسندگي‌‏‎ ابژه‌‏‎ يا‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ پرسنده‌‏‎ سوژه‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ خود‏‎
ارزشهاي‌‏‎ و‏‎ وعاطفه‌‏‎ حس‌‏‎ آنكه‌‏‎ تا‏‎ بگذارد‏‎ فاصله‌اي‌‏‎ خود‏‎ پژوهش‌‏‎
فضاي‌‏‎ درون‌‏‎ به‌‏‎ يكراست‌‏‎ نتوانند‏‎ او‏‎ پيشداوريهاي‌‏‎ و‏‎ اخلاقي‌‏‎
و‏‎ آرزوها‏‎ و‏‎ هوا‏‎ -‎و‏‎ -به‌حال‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ درآيند‏‎ پژوهش‌‏‎
و‏‎ علمي‌‏‎ پژوهش‌‏‎اوبيالايند‏‎ اخلاقيات‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ نفسانيات‌‏‎
صورت‌‏‎ آزمايشگاه‌ ، ‏‎ همچون‌فضاي‌‏‎ پالوده‌ ، ‏‎ فضايي‌‏‎ در‏‎ فلسفي‌مي‌بايد‏‎
را‏‎ پژوهنده‌‏‎ سوژه‌‏‎ يا‏‎ نظري‌‏‎ عقل‌‏‎ فضاي‌‏‎ روشني‌‏‎ چيزي‌‏‎ تاهيچ‌‏‎ گيرد‏‎
بردن‌‏‎ باز‏‎ وفلسفي‌‏‎ علمي‌‏‎ پژوهندگي‌‏‎ زيرا‏‎.نكند‏‎ تار‏‎-و‏‎ -‎تيره‌‏‎
همه‌چيز‏‎ آنجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ -است‌‏‎ طبيعت‌‏‎ ساحت‌‏‎ در‏‎ مشاهده‌‏‎ دستاوردهاي‌‏‎
يا‏‎ -‎ثابت‌‏‎ جهان‌‏‎ روش‌‏‎ ساحت‌‏‎ به‌‏‎ -‎است‌‏‎ ناپايدار‏‎ و‏‎ درآميخته‌‏‎
جدا‏‎ چيزها‏‎ همه‌‏‎ درآنجا‏‎ كه‌‏‎ مفهومها‏‎ و‏‎ ايده‌ها‏‎ -‎ثابت‌‏‎ كم‌وبيش‌‏‎
.مي‌ايستند‏‎ يكديگر‏‎ از‏‎
حوزه‌‏‎ در‏‎ (obgectivisme)عيني‌نگري‌‏‎ براي‌‏‎ فاصله‌گذاري‌‏‎ اين‌‏‎
اما‏‎ مي‌گيرد ، ‏‎ صورت‌‏‎ طبيعي‌به‌آساني‌‏‎ علوم‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ شناسايي‌‏‎
ما‏‎ از‏‎ پرسشها‏‎ و‏‎ باشد‏‎ درباره‌ما‏‎ پژوهندگي‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎
فاصله‌گيري‌‏‎ باشند‏‎ ما‏‎ ودرباره‌‏‎ شوند‏‎ مربوط‏‎ به‌ما‏‎ و‏‎ برخيزند‏‎
فاصله‌‏‎.‎ناممكن‌‏‎ اگرنه‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ كاري‌است‌‏‎ عيني‌نگر‏‎ نگاه‌‏‎ و‏‎
علمي‌‏‎ وجدان‌‏‎ سرد‏‎ چشم‌‏‎ با‏‎ بيرون‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ و‏‎ خود‏‎ با‏‎ گرفتن‌‏‎
كه‌‏‎ شاعرانه‌اي‌‏‎ وجدان‌‏‎ براي‌‏‎ بويژه‌‏‎ دشوار ، ‏‎ كاري‌است‌‏‎ نگريستن‌ ، ‏‎
عاشقانه‌‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ پرسه‌‏‎ خود‏‎ عواطف‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ عاشقانه‌‏‎ پيوسته‌‏‎
گريزان‌‏‎ علمي‌‏‎ وجدان‌‏‎ عينيت‌جويي‌‏‎ و‏‎ سردي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌نگرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎
دريافتن‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ مي‌دهد‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ دشوار‏‎ بسيار‏‎ و‏‎ بيزار‏‎ و‏‎ است‌‏‎
چه‌‏‎ شاعرانه‌‏‎ وجدان‌‏‎ و‏‎ علمي‌‏‎ وجدان‌‏‎ زيرا‏‎.‎است‌‏‎ بي‌بهره‌‏‎ يكسره‌‏‎ آن‌‏‎
آن‌هم‌‏‎ رفتن‌ ، ‏‎ ديگري‌‏‎ به‌‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ يكديگرند‏‎ روياروي‌‏‎ و‏‎ ضد‏‎ بسا‏‎
دشوار‏‎ سخت‌‏‎ باشد ، ‏‎ دو‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ آكنده‌‏‎ كه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎

(‎‏‏3‏‎)
به‌عبارت‌‏‎ يا ، ‏‎ ماست‌‏‎ رسانه‌فرهنگي‌‏‎ عاليترين‌‏‎ و‏‎ مهمترين‌‏‎ شعر‏‎
وجدان‌‏‎ كه‌‏‎ پرزورترين‌برداري‌است‌‏‎ و‏‎ اصلي‌ترين‌‏‎ روشنتر ، ‏‎
جهان‌بيني‌‏‎ و‏‎ انديشه‌‏‎ احساس‌و‏‎ رساندن‌‏‎ و‏‎ آفريدن‌‏‎ ايراني‌براي‌‏‎
كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بردار‏‎ يك‌‏‎ رسانه‌تنها‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ خودبرگزيده‌‏‎
باشد ، ‏‎ نداشته‌‏‎ اثري‌‏‎ مي‌بردهيچ‌‏‎ خود‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎ درماهيت‌‏‎
تناسبي‌‏‎ رسانه‌‏‎ و‏‎ خبر‏‎ اينجاميان‌‏‎ ذات‌ ، ‏‎ در‏‎ يا‏‎ اساس‌‏‎ بلكه‌در‏‎
وسايل‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ درك‌‏‎ احساس‌يا‏‎ شاعرانه‌‏‎ به‌صورت‌‏‎ آنچه‌‏‎ هست‌و‏‎
و‏‎ احساس‌‏‎ به‌عبارت‌ديگر ، ‏‎.‎نيست‌‏‎ جدا‏‎ آن‌‏‎ وگزارش‌‏‎ بيان‌‏‎
يعني‌‏‎ شاعرانه‌ ، ‏‎ بارسانه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ تنها‏‎ را‏‎ دريافت‌شاعرانه‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ شعر‏‎ زبان‌‏‎ ادبي‌ما‏‎ سنت‌‏‎ در‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎شعر ، رساند‏‎
امير‏‎ مدح‌‏‎ برده‌اند ، خواه‌‏‎ به‌كار‏‎ گوناگون‌‏‎ وكارهاي‌‏‎ چيزها‏‎
يا‏‎ آموزاندن‌‏‎ وعلم‌‏‎ زبان‌‏‎ يا‏‎ گفتن‌‏‎ نكته‌‏‎ و‏‎ يالغز‏‎ وزيري‌‏‎ يا‏‎
براي‌‏‎ دكان‌‏‎ ديوار‏‎ بر‏‎ دوبيتي‌‏‎ چسباندن‌‏‎ حتي‌‏‎ يا‏‎ اخلاق‌گفتن‌‏‎ درس‌‏‎
آگاهي‌‏‎ براي‌‏‎ حمام‌‏‎ ديوار‏‎ بر‏‎ يا‏‎ به‌نسيه‌بران‌‏‎ دادن‌‏‎ هشدار‏‎
درست‌‏‎ شعربه‌معناي‌‏‎ مقوله‌‏‎ در‏‎ هيچ‌يك‌‏‎ اينها‏‎ اما ، ‏‎.امانت‌سپاران‌‏‎
مي‌كند‏‎ قومي‌تراوش‌‏‎ مزاج‌‏‎ از‏‎ اگرچه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ باريك‌انديشانه‌كلمه‌‏‎ و‏‎
خود‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ بيازمايد‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌خواهد‏‎ شاعرانه‌اش‌همه‌جا‏‎ طبع‌‏‎ كه‌‏‎
فضاي‌فرهنگي‌‏‎ در‏‎ شاعري‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎ نشانه‌هاي‌چيرگي‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ يكي‌‏‎
ايراني‌‏‎ وجدان‌‏‎ چرا‏‎ پرسيدني‌كه‌‏‎ پرسشي‌است‌‏‎ اين‌‏‎ باري‌ ، ‏‎.‎ماست‌‏‎
خود‏‎ فرهنگي‌‏‎ عاليترين‌رسانه‌‏‎ و‏‎ مهمترين‌‏‎ راهمچون‌‏‎ شعر‏‎
ديگر‏‎ به‌‏‎ بسيارنسبت‌‏‎ فاصله‌‏‎ با‏‎ شاعران‌ ، ‏‎ وچرا‏‎ برگزيده‌‏‎
ايراني‌‏‎ چهره‌هاي‌فرهنگ‌‏‎ مهمترين‌‏‎ آفرينندگان‌فرهنگ‌ ، ‏‎
سعدي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌ايرانيان‌‏‎ شيدايي‌‏‎ -‎و‏‎ -شور‏‎ واين‌همه‌‏‎ بوده‌اند‏‎
در‏‎ البته‌ ، ‏‎ -‎روزگار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ فردوسي‌‏‎ و‏‎ حافظ‏‎ و‏‎
شاملو ، ‏‎ براي‌‏‎ بمثل‌ ، ‏‎ همچنان‌ ، ‏‎ -ديگر‏‎ اوضاعي‌‏‎ و‏‎ هوا‏‎ -‎ و‏‎ -‎ حال‌‏‎
مهمترين‌‏‎ همچون‌‏‎ را‏‎ شعر‏‎ ما‏‎ چيست‌؟چرا‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ روست‌‏‎ چه‌‏‎ از‏‎
فروپيچيده‌‏‎ ما ، ‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎ آيا‏‎ برگزيده‌ايم‌؟‏‎ خود‏‎ فرهنگ‌‏‎ رسانه‌‏‎
و‏‎ آمده‌‏‎ برزبان‌‏‎ پرسشهاي‌‏‎ بسي‌‏‎ درگير‏‎ گم‌خود ، ‏‎ -در‏‎ -‎سر‏‎ كلاف‌‏‎ در‏‎
است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ آن‌‏‎ هنگام‌‏‎ آيا‏‎ درباره‌خودايم‌ ، ‏‎ نيامده‌‏‎ زبان‌‏‎ بر‏‎
برابر‏‎ در‏‎ را‏‎ پرسشي‌‏‎ چنين‌‏‎ كلاف‌‏‎ از‏‎ سررشته‌اي‌‏‎ گرفتن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎
نهيم‌؟‏‎ خود‏‎
-علم‌‏‎ اهل‌‏‎ فيلسوف‌ ، ‏‎ -‎فرهنگ‌‏‎ اهل‌‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ نوع‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ چرا‏‎
اين‌‏‎ ما ، ‏‎ به‌‏‎ هنر‏‎ نزديكترين‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌پرورانيم‌؟‏‎ شاعر‏‎
و‏‎ ذوق‌انگيزترين‌‏‎ اين‌‏‎ ما ، ‏‎ جان‌‏‎ با‏‎ هنر‏‎ درآميخته‌ترين‌‏‎
كاركرد‏‎ چيست‌؟‏‎ آن‌‏‎ ماهيت‌‏‎ چيست‌؟‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ ما‏‎ پركشش‌ترين‌هنر‏‎
و‏‎ -‎شعر‏‎ اينكه‌‏‎ وسرانجام‌‏‎ چيست‌؟‏‎ آن‌‏‎ انساني‌‏‎ و‏‎ شخصيتي‌ ، اجتماعي‌ ، ‏‎
مي‌آيد؟‏‎ كار‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ -شعر‏‎ بويژه‌ ، اين‌همه‌‏‎

(‎‏‏4‏‎)
بناست‌براستي‌‏‎ اگر‏‎ -پرسشها‏‎ چنين‌‏‎ به‌‏‎ گفتن‌‏‎ پاسخ‌‏‎ براي‌‏‎ اما‏‎
مي‌بايد‏‎ چنانكه‌گفتيم‌ ، ‏‎ -‎بجد‏‎ پاسخي‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ بجد‏‎ باشد‏‎ پرسشي‌‏‎
و‏‎ گزيد‏‎ دوري‌‏‎ وعواطف‌‏‎ احساس‌‏‎ عالم‌‏‎ از‏‎ شاعري‌ ، ‏‎ و‏‎ شعر‏‎ از‏‎
پاسخ‌‏‎ و‏‎ پرسيدن‌‏‎ اينگونه‌‏‎.برخود‏‎ آسانگيري‌‏‎ هرگونه‌‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎
جدي‌ ، ‏‎ مردماني‌‏‎ كار‏‎ است‌ ، ‏‎ مدرسه‌‏‎ رياضت‌كشان‌اهل‌‏‎ كار‏‎ طلبيدن‌‏‎
آسان‌‏‎ خود‏‎ بر‏‎ را‏‎ كاري‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ منطق‌‏‎ اهل‌‏‎ سختگير ، ‏‎
سختگير‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ علم‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ فيلسوف‌‏‎ يك‌‏‎ وجدان‌‏‎ با‏‎.‎نمي‌گيرند‏‎
چيزرحم‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ روبرو‏‎ آنها‏‎ با‏‎ مي‌بايد‏‎
هستند‏‎ هم‌اگرچه‌‏‎ شاعران‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎.خود‏‎ به‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ نمي‌كند ، ‏‎
و‏‎ شعر‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وپژوهش‌‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ درس‌‏‎ و‏‎ مدرسه‌‏‎ اهل‌‏‎ از‏‎ كساني‌‏‎
كار‏‎ دست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ وپرسشي‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ اما‏‎ مي‌پژوهند ، ‏‎ ادبيات‌‏‎
كه‌‏‎ نمي‌گذارد‏‎ شاعرانه‌شان‌‏‎ غرور‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ زيرا‏‎.نيست‌‏‎ ايشان‌‏‎
قبيله‌‏‎ در‏‎ كسي‌‏‎ اگر‏‎ اما ، ‏‎ و‏‎!بگذرد‏‎ ذهنشان‌‏‎ از‏‎ پرسشهايي‌‏‎ چنين‌‏‎
پي‌‏‎ در‏‎ دردمندي‌‏‎ و‏‎ نياز‏‎ سر‏‎ از‏‎ و‏‎ بجد‏‎ شاعرپروران‌‏‎ و‏‎ شاعران‌‏‎
شعر‏‎ همه‌‏‎ يااين‌‏‎ چيست‌؟‏‎ ما‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ كه‌شعر‏‎ باشد‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ حضور‏‎ به‌‏‎ گهگاه‌‏‎ و‏‎ مي‌كند؟‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎ با‏‎ و‏‎ چيست‌‏‎ ما‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
درد‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ نشانه‌اي‌‏‎ همچون‌‏‎ زمانه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ شعر ، ‏‎ همه‌‏‎
را‏‎ شاعرانه‌‏‎ گدازهاي‌‏‎-‎و‏‎-‎سوز‏‎ و‏‎ ناله‌ها‏‎ و‏‎ باشد‏‎ نگريسته‌‏‎ ديرينه‌‏‎
در‏‎ مي‌خواهد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎ باشد ، ‏‎ ديده‌‏‎ جان‌‏‎ دردمندي‌‏‎ نشانه‌‏‎
يك‌‏‎ تنها‏‎ زيرا‏‎ دانش‌ ، ‏‎ يك‌دوستار‏‎ باشد ، ‏‎ دانشجو‏‎ شاعران‌‏‎ قبيله‌‏‎
.كند‏‎ پرسش‌‏‎ چيزها‏‎ چيستي‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ دانش‌‏‎ دوستار‏‎

(‎‏‏5‏‎)
چه‌‏‎ نيستندو‏‎ دانش‌‏‎ شماردوستاران‌‏‎ از‏‎ شاعران‌‏‎ چرا‏‎ اما ، ‏‎ و‏‎
ماجمله‌‏‎ دانش‌‏‎ مي‌گويند ، دفتر‏‎ چرا‏‎ آنان‌اند؟‏‎ دشمن‌‏‎ بسا‏‎
.بود‏‎ دانا‏‎ دل‌‏‎ قصد‏‎ در‏‎ و‏‎ ديدم‌‏‎ جهان‌‏‎ زيراكه‌‏‎ مي‌؟‏‎ به‌‏‎ بشوييد‏‎
قصد‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ نمي‌آيد ، ‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شاعران‌‏‎ دانش‌‏‎ دفتر‏‎
است‌‏‎ اين‌جهان‌‏‎ بلكه‌‏‎ نيامده‌اند ، ‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ چيرگي‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ با‏‎ جنگ‌‏‎
كه‌‏‎ بناست‌‏‎ زيرا‏‎.است‌‏‎ ايشان‌‏‎ داناي‌‏‎ دل‌‏‎ درقصد‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎
حق‌‏‎ در‏‎ ازلي‌ست‌‏‎ يك‌حكم‌‏‎ اين‌‏‎ باشند‏‎ قرباني‌‏‎ و‏‎ شهيد‏‎ ايشان‌‏‎
و‏‎ عاطفي‌‏‎ و‏‎ حسي‌‏‎ بي‌نهايت‌‏‎ هستند‏‎ مردماني‌‏‎ آنان‌‏‎.‎ايشان‌‏‎
عاشق‌‏‎ و‏‎ جنون‌اند‏‎ ستايشگر‏‎.آن‌‏‎ پرواهاي‌‏‎ و‏‎ عقل‌‏‎ از‏‎ پرهيزنده‌‏‎
آتش‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ پيوسته‌‏‎ ابراهيم‌وار‏‎ دارند‏‎ خوش‌‏‎.‎گداختن‌‏‎ و‏‎ سوختن‌‏‎
دانايي‌‏‎.‎مي‌آموزاند‏‎ چنين‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ ايشان‌‏‎ داناي‌‏‎ دل‌‏‎.باشند‏‎
دانايي‌‏‎.‎دانش‌‏‎ دانايي‌دوستاران‌‏‎ جز‏‎.‎ديگري‌ست‌‏‎ جنس‌‏‎ از‏‎ ايشان‌‏‎
تا‏‎ بنشينند‏‎ بايد‏‎مي‌شود‏‎ ايشان‌الهام‌‏‎ به‌‏‎ جايي‌‏‎ از‏‎ -ايشان‌‏‎
خودشان‌‏‎ دست‌‏‎ چيزشان‌‏‎ هيچ‌‏‎.‎بيايد‏‎ سراغشان‌‏‎ به‌‏‎ الهام‌‏‎ فرشته‌‏‎
را‏‎ دانش‌‏‎.‎دانشجوست‌‏‎ دانش‌‏‎ امادوستار‏‎.‎بي‌اختياراند‏‎.‎نيست‌‏‎
اراده‌‏‎ مرد‏‎آورد‏‎ چنگ‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ تا‏‎ مي‌دود‏‎ آن‌‏‎ پي‌‏‎ از‏‎ مي‌جويد ، ‏‎
دانايي‌‏‎.‎ديگري‌ست‌‏‎ جنس‌‏‎ از‏‎ او‏‎ دانش‌‏‎.تسخير‏‎ و‏‎ چيرگي‌‏‎ اهل‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
دفتر‏‎ و‏‎ برايشان‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ شاعران‌‏‎است‌‏‎ شاعران‌‏‎ دانايي‌‏‎ جز‏‎ او‏‎
سپردن‌دفتر‏‎ با‏‎ بزرگترين‌هاشان‌‏‎.‎زده‌اند‏‎ خنده‌ها‏‎ دانش‌شان‌‏‎
بسا‏‎ چه‌‏‎رسيده‌اند‏‎ خويش‌‏‎ الهامي‌‏‎ معرفت‌‏‎ قله‌‏‎ به‌‏‎ آب‏‎ به‌‏‎ دانش‌‏‎
پيشه‌‏‎ ديوانگي‌‏‎ ازينرو‏‎ و‏‎ را‏‎ دورانديش‌‏‎ آزموده‌اندعقل‌‏‎
و‏‎ حق‌‏‎ با‏‎ لاابالي‌‏‎ هستند‏‎ مردماني‌‏‎ اما ، ‏‎ كوچكانشان‌ ، ‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎
يا‏‎ ميانمايه‌‏‎ گفتارهاي‌شاعرانه‌اي‌‏‎ و‏‎ پيكر‏‎-‎و‏‎-بي‌در‏‎ عاطفه‌اي‌‏‎
دوستار‏‎ اما ، ‏‎ و‏‎ !مي‌آيند‏‎ چه‌كار‏‎ به‌‏‎ نمي‌داند‏‎ كس‌‏‎ كه‌‏‎ بي‌مايه‌‏‎
و‏‎ برهاني‌‏‎ عقل‌‏‎ كردن‌‏‎ باتيز‏‎ و‏‎ عاطفه‌‏‎ و‏‎ حس‌‏‎ زدن‌‏‎ بند‏‎ با‏‎ دانش‌‏‎
مايه‌هاي‌‏‎ آوردن‌‏‎ گرد‏‎ و‏‎ ديدارچيزهاست‌‏‎ رهسپار‏‎ مشاهده‌گر‏‎ چشم‌‏‎
را‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ چون‌‏‎-‎و‏‎-چند‏‎ تا‏‎ مي‌پردازد‏‎ دانش‌را‏‎ دفتر‏‎.‎دانش‌‏‎
و‏‎ كاربردي‌‏‎ دانش‌‏‎ كه‌‏‎ اوست‌‏‎ دانش‌‏‎ دفتر‏‎ درون‌‏‎ از‏‎.‎كند‏‎ ثبت‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
قبيله‌‏‎ ازينرو ، ‏‎.‎چيرگي‌اند‏‎ ابزارهاي‌‏‎ كه‌‏‎ برمي‌آيد‏‎ تكنيك‌‏‎
شاعران‌‏‎ قبيله‌ي‌‏‎ و‏‎ چيره‌اند‏‎ شاعران‌‏‎ قبيله‌‏‎ بر‏‎ دانش‌‏‎ دوستاران‌‏‎
يا‏‎ باشد‏‎ مردم‌شناسي‌‏‎ خواه‌‏‎ اوست‌ ، ‏‎ علم‌‏‎ ابژه‌هاي‌‏‎ از‏‎ خوديكي‌‏‎
غول‌‏‎ اين‌‏‎ چنگال‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ شاعران‌‏‎ قبيله‌ي‌‏‎ اما ، ‏‎.‎شرق‌شناسي‌‏‎
از‏‎ شكوه‌‏‎ و‏‎ شاعرانه‌‏‎ ناله‌هاي‌‏‎ -و‏‎-آه‌‏‎ جز‏‎ مي‌شوند‏‎ اسير‏‎ قدرت‌اش‌‏‎ و‏‎
از‏‎ زيرا‏‎ بكنند؟‏‎ مي‌توانند‏‎ چه‌‏‎ ياتاريخ‌‏‎ يازمان‌‏‎ گردون‌‏‎
.بي‌خبراند‏‎ او‏‎ قدرت‌‏‎ راز‏‎ از‏‎ نتيجه‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ او‏‎ دانش‌‏‎ دفتر‏‎
آن‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ سر‏‎ ويژه‌‏‎ به‌‏‎ درنمي‌آورند ، ‏‎ آنان‌‏‎ كار‏‎ از‏‎ سر‏‎ اينان‌‏‎
شناخت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ترسناكي‌‏‎ آن‌خركاري‌‏‎ پيگيري‌ ، ‏‎ و‏‎ انضباط‏‎ و‏‎ جديت‌‏‎
همه‌‏‎ آن‌‏‎.نمي‌شناسد‏‎ خستگي‌‏‎ پيگيري‌اش‌‏‎ و‏‎ درنمي‌گذرد‏‎ چيز‏‎ هيچ‌‏‎
البته‌‏‎ آوردن‌‏‎ تاب‏‎ را‏‎ شب‏‎ مشق‌‏‎ و‏‎ صبح‌‏‎ درس‌‏‎ و‏‎ وظيفه‌‏‎ و‏‎ تكليف‌‏‎
با‏‎ زور‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ اينرو‏‎ از‏‎.‎دشوار‏‎ سخت‌‏‎ كاري‌ست‌‏‎
بسا‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ زوركي‌‏‎ كارشان‌‏‎ شوند‏‎ آشنا‏‎ دانش‌‏‎ دوستاران‌‏‎ دانش‌‏‎ دفتر‏‎
آسانگيريهايي‌ست‌‏‎ آن‌‏‎ خلاف‌‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ !درمي‌آيد‏‎ كار‏‎ از‏‎ خنده‌دار‏‎
شاعر‏‎ نخستين‌‏‎.‎برمي‌آيد‏‎ ايشان‌‏‎ زندگي‌‏‎ شاعرانه‌‏‎ حكمت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎
فرمولبندي‌‏‎ چنين‌‏‎ را‏‎ زندگي‌‏‎ شاعرانه‌ي‌‏‎ حكمت‌‏‎ اين‌‏‎ ما‏‎ تاريخ‌‏‎ بزرگ‌‏‎
:است‌‏‎ كرده‌‏‎
شاد‏‎ چشمان‌‏‎ سياه‌‏‎ با‏‎ شادزي‌‏‎
!باد‏‎ و‏‎ فسانه‌‏‎ جز‏‎ نيست‌‏‎ جهان‌‏‎ كه‌‏‎
.گفته‌اند‏‎ را‏‎ همين‌‏‎ بيش‌‏‎-‎و‏‎-‎كم‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ شاعران‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎

(‎‏‏6‏‎)
بحثي‌‏‎ حكمت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ ذوقي‌‏‎ وحكمت‌‏‎ است‌‏‎ شهودي‌‏‎ روح‌‏‎ شاعرانه‌‏‎ روح‌‏‎
دارد‏‎ ميانه‌‏‎ بيشتر‏‎ تصوف‌‏‎ و‏‎ عرفان‌‏‎ با‏‎ ازينرو ، ‏‎.‎مي‌دارد‏‎ دوستتر‏‎
زاهدانه‌‏‎ خشك‌دماغي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تردماغ‌‏‎.مدرسه‌‏‎ اهل‌‏‎ خشك‌‏‎ جديت‌‏‎ تا‏‎
.گريزان‌‏‎ برهاني‌‏‎ ازعلم‌‏‎ و‏‎ شهودي‌ست‌‏‎ علم‌‏‎ اهل‌‏‎.‎بيزار‏‎ عالمانه‌‏‎ و‏‎
.شاعرانه‌‏‎ شهود‏‎ در‏‎.‎مي‌داند‏‎ راچوبين‌‏‎ استدلاليان‌‏‎ پاي‌‏‎
پديدار‏‎ خود‏‎ نمود‏‎ زيباترين‌‏‎ در‏‎ خدا‏‎ و‏‎ زبان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ عارفانه‌‏‎
.است‌‏‎ شاعرانه‌‏‎ زبان‌‏‎ اشراقي‌‏‎ جان‌‏‎ براي‌‏‎ زبان‌‏‎ عالي‌ترين‌‏‎.‎مي‌شوند‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ مي‌افتند‏‎ جهاني‌‏‎ دام‌‏‎ در‏‎ شاعران‌‏‎ قوم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ اما‏‎
و‏‎ تحليل‌‏‎ قدرت‌‏‎ زيبايي‌پرستي‌‏‎ ذوق‌‏‎ و‏‎ شم‌شهودي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎
مي‌دهد؟‏‎ روي‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌طلبد ، ‏‎ پژوهنده‌‏‎ باريك‌نگر‏‎ وذهن‌‏‎ استدلال‌‏‎
مقام‌شهيد‏‎ در‏‎ شاعران‌‏‎ قوم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ مي‌دهد‏‎ آنچه‌روي‌‏‎
به‌ناليدن‌‏‎ آغاز‏‎ دانش‌‏‎ قبيله‌ي‌اهل‌‏‎ ستم‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ تاريخ‌‏‎
قبيله‌ي‌‏‎ تاريخي‌‏‎ دانش‌‏‎ از‏‎ كي‌‏‎ چيز‏‎ كه‌‏‎ وروشنفكران‌اش‌‏‎ مي‌كند‏‎
چرخ‌‏‎ گردش‌‏‎ از‏‎ شكوه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ آموخته‌اند‏‎ را‏‎ دانش‌‏‎ اهل‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌پردازند‏‎ تاريخ‌‏‎ چرخ‌‏‎ گردش‌‏‎ از‏‎ ناله‌‏‎-و‏‎-‎آه‌‏‎ به‌‏‎ فلك‌‏‎
سر‏‎ پشت‌‏‎ بوده‌اند‏‎ غوطه‌ور‏‎ خوش‌‏‎ خواب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ كاروان‌اش‌‏‎
حق‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تاريخي‌‏‎ اين‌ستم‌‏‎ اما‏‎است‌‏‎ رفته‌‏‎ پيش‌‏‎ و‏‎ گذاشته‌‏‎
به‌باهوشي‌‏‎ شاعران‌‏‎ قبيله‌ي‌‏‎ كرد؟‏‎ مي‌تواند‏‎ جبران‌‏‎ كس‌‏‎ چه‌‏‎ ايشان‌‏‎
عالم‌‏‎ مردمان‌‏‎ باهوش‌ترين‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ چه‌بسا‏‎ و‏‎ مي‌نازند‏‎ خود‏‎
گره‌‏‎ گشودن‌‏‎ در‏‎ چرا‏‎ هوش‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ اما‏‎ مي‌دانند ، ‏‎
.است‌‏‎ ناتوان‌‏‎ وجودشان‌‏‎ تاريخي‌‏‎
شاعران‌‏‎ قبيله‌ي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كار‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ زاد‏‎-و‏‎-زه‌‏‎ زنجيره‌‏‎ اما‏‎
كه‌‏‎ مشكلاتي‌‏‎ كلاف‌‏‎ اما‏‎مي‌پروراند‏‎ و‏‎ مي‌زايد‏‎ بيشتر‏‎ شاعران‌‏‎ باز‏‎
همچنان‌‏‎ پيچانده‌اند‏‎ او‏‎ پاي‌‏‎ و‏‎ دست‌‏‎ بر‏‎ دانش‌‏‎ قبيله‌دوستاران‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ گره‌هايي‌‏‎ اين‌ها‏‎ زيرا‏‎.مي‌شود‏‎ پيچيده‌تر‏‎ و‏‎ پرگره‌تر‏‎
كه‌‏‎ نوعي‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎.‎گشود‏‎ مي‌توان‌‏‎ دندان‌عقل‌‏‎ و‏‎ تدبير‏‎ دست‌‏‎
قبيله‌‏‎ اما‏‎پرورانده‌اند‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ دانش‌دارند‏‎ دوستاران‌‏‎
تاريخ‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ حسرت‌‏‎ و‏‎ پردرد‏‎ نگاهي‌‏‎ با‏‎ شاعران‌همچنان‌‏‎
آنچه‌اكنون‌‏‎.‎مي‌كند‏‎ شاعرانه‌‏‎ موره‌‏‎ زنجه‌‏‎ و‏‎ مي‌نگرد‏‎ خود ، ‏‎ به‌‏‎
بلندنگر‏‎ شاعرانه‌‏‎ روح‌‏‎ آن‌‏‎ نه‌‏‎ ديگر‏‎ رواست‌‏‎ فرمان‌‏‎ او‏‎ در‏‎
و‏‎ بلندي‌‏‎ از‏‎ پايه‌اي‌‏‎ چنان‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ روحي‌‏‎ ;است‌‏‎ خروش‌‏‎و‏‎.‎پرجوش‌‏‎
با‏‎ و‏‎ وانهاده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خداي‌‏‎ از‏‎ هراس‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ رسيده‌‏‎ هستي‌نگري‌‏‎
و‏‎ كشيده‌‏‎ حقارت‌‏‎ و‏‎ پردرد‏‎ روحي‌ست‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌باخت‌ ، ‏‎ عشق‌‏‎ نرد‏‎ او‏‎
روحي‌‏‎ خود ، ‏‎ جهان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ كار‏‎ در‏‎ درمانده‌‏‎ روحي‌‏‎ چشيده‌ ، ‏‎ خواري‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌زند‏‎ عربده‌‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پاره‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ پاره‌ ، ‏‎ چند‏‎
و‏‎ خزيده‌‏‎ خلوتي‌‏‎ به‌‏‎ ديگرش‌‏‎ پاره‌اي‌‏‎ و‏‎ مي‌گويد‏‎ سخن‌‏‎ شمشير‏‎ زبان‌‏‎
روز‏‎ و‏‎ شب‏‎ عالم‌‏‎ همه‌‏‎ وابرهاي‌‏‎ برده‌‏‎ خود‏‎ تنهايي‌‏‎ سردرگريبان‌‏‎
بار‏‎ كه‌‏‎ سومي‌‏‎ روحي‌ست‌جهان‌‏‎ او‏‎ روح‌‏‎ -‎مي‌گريند‏‎ دل‌اش‌‏‎ در‏‎
ديگر‏‎ روح‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌كشد‏‎ دوش‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ عظيمي‌‏‎ درماندگي‌‏‎ و‏‎ دردمندي‌‏‎
درمانده‌ي‌‏‎ روح‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ خدا‏‎ پيشگاه‌‏‎ عاشق‌در‏‎ پرجوش‌‏‎ روح‌‏‎ آن‌‏‎
.است‌‏‎ تاريخ‌‏‎ پيشگاه‌‏‎ در‏‎ ورشكسته‌اي‌‏‎
برنمي‌تواند‏‎ خود‏‎ درد‏‎ درمان‌‏‎ عهده‌‏‎ از‏‎ تبهگن‌‏‎ شاعرانه‌‏‎ جان‌‏‎
.نتواندكرد‏‎ چاره‌‏‎ سرودن‌‏‎ شعر‏‎ را‏‎ او‏‎ تاريخي‌‏‎ درماندگي‌‏‎.‎آمد‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ او‏‎ آنچه‌‏‎آمد‏‎ نتواند‏‎ كار‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ درماني‌‏‎-‎شعر‏‎
به‌‏‎ او‏‎.است‌‏‎ حكيمانه‌‏‎ خرد‏‎ بخشيد ، ‏‎ مي‌تواند‏‎ رهايي‌‏‎ درماندگي‌‏‎
تنهايي‌‏‎ در‏‎ انسان‌‏‎ اين‌‏‎ قير ، ‏‎ از‏‎ دريايي‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ ناليدن‌‏‎ جاي‌‏‎
-خلق‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دستي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ خدا‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دستي‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌اي‌‏‎ رها‏‎
مي‌تواند‏‎ گونه‌‏‎ چه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ دراز‏‎ سوي‌اش‌‏‎ به‌‏‎ -او‏‎ دومين‌‏‎ خداي‌‏‎ اين‌‏‎
...شود؟‏‎ چيره‌‏‎ چاك‌اش‌‏‎-چاك‌‏‎ روان‌‏‎ خورده‌‏‎ زخم‌‏‎ عواطف‌‏‎ تمامي‌‏‎ بر‏‎
همان‌‏‎ شناخت‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎.شناخت‌‏‎ ياري‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎ عقل‌ ، ‏‎ ياري‌‏‎ به‌‏‎ تنها‏‎
روزگاري‌‏‎ آنچه‌‏‎.‎پرورانده‌اند‏‎ دانش‌‏‎ كه‌دوستاران‌‏‎ است‌‏‎ چيزي‌‏‎
جاودانگي‌‏‎ افق‌هايي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ما‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ روح‌‏‎ عظمت‌‏‎ و‏‎ بزرگي‌‏‎ مايه‌‏‎
پربار‏‎ و‏‎ شگرف‌‏‎ بس‌‏‎ ادبياتي‌‏‎ مي‌گشودو‏‎ ما‏‎ روي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بي‌كرانگي‌‏‎ و‏‎
ديگر‏‎ خود‏‎ تبهگني‌‏‎ روزگار‏‎ در‏‎ امروز‏‎ آورد ، ‏‎ فراهم‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎
بدان‌‏‎ امروز‏‎ آنچه‌‏‎.باشد‏‎ آفريننده‌‏‎ مقياس‌ها‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎
كه‌‏‎ شاعران‌‏‎ قبيله‌‏‎ از‏‎ دردشناس‌‏‎ فيلسوف‌‏‎ است‌ ، ‏‎ فيلسوف‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ نياز‏‎
گنگي‌‏‎ و‏‎ باشد‏‎ شناخته‌‏‎ خود‏‎ در‏‎ را‏‎ شاعرانه‌‏‎ درد‏‎ و‏‎ شاعرانه‌‏‎ روح‌‏‎
.كند‏‎ بدل‌‏‎ فيلسوفانه‌‏‎ زبان‌‏‎ گويايي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شاعرانه‌‏‎ زبان‌‏‎ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ موفقيت‌‏‎
-زاگرب‏‎ كاريكاتور‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎
كرواسي‌‏‎


كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎
دريافت‌‏‎ را‏‎ داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ كرواسي‌‏‎ -زاگرب‏‎
.كند‏‎
اين‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ كاريكاتور‏‎ با‏‎ ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎ اكولژي‌‏‎ موضوع‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ شركت‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
كشور‏‎ از 30‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ نمايشگاه‌ 130‏‎ اين‌‏‎ مسابقه‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎
.بودند‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎ خود‏‎ اثر‏‎ با 340‏‎ جهان‌‏‎
در‏‎ جنگ‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ ساله‌‏‎ وقفه‌ 3‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ جهاني‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ برندگان‌‏‎ اسامي‌‏‎.سرگرفت‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ كار‏‎ بالكان‌‏‎ شبه‌جزيره‌‏‎
برنده‌‏‎ كرواسي‌‏‎ از‏‎ اوژانيك‌‏‎ توميسلاو‏‎ -‎از1‏‎ ترتيبعبارتند‏‎
-نقره‌ 3‏‎ مدال‌‏‎ برنده‌‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ تونين‌‏‎ سرگي‌‏‎ طلا 2ـ‏‎ مدال‌‏‎
علي‌‏‎ -‎برنز 4‏‎ مدال‌‏‎ برنده‌‏‎ اكراين‌‏‎ والاديميركازانوفسكي‌از‏‎
ولاديميراس‌‏‎ -‎ويژه‌ 5‏‎ جايزه‌‏‎ برنده‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ ديواندري‌‏‎
كرواسي‌‏‎ از‏‎ ماجيك‌‏‎ ژوزف‌‏‎ -‎ويژه‌ 6‏‎ جايزه‌‏‎ ليتواني‌‏‎ از‏‎ برسينواس‌‏‎
-ويژه‌ 8‏‎ جايزه‌‏‎ ازكرواسي‌‏‎ ميهاتوف‌‏‎ موسيمير‏‎ -‎ويژه‌ 7‏‎ جايزه‌‏‎
.ويژه‌‏‎ جايزه‌‏‎ كرواسي‌‏‎ از‏‎ پوهين‌‏‎ زدنكو‏‎:دريابيگي‌‏‎ نگارخانه‌‏‎
اسلامي‌‏‎ حميد‏‎ چوبي‌‏‎ كارهاي‌‏‎ دهقاني‌و‏‎ سوزان‌‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
قدس‌ ، ‏‎ شهرك‌‏‎.تا 20‏‎ ازساعت‌ 16‏‎ خرداد ، ‏‎ تا 13‏‎ از 8‏‎ عرب‏‎
.تلفن‌8094398‏‎.شماره‌ 1165‏‎ دوم‌ ، ‏‎ كوچه‌‏‎ فاز 3 ، ‏‎

:صدر‏‎ نگارخانه‌‏‎
ساعت‌ 9‏‎ از‏‎ خرداد ، ‏‎ هفتم‌‏‎ قبادي‌تا‏‎ فرازمند‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
حسينيه‌‏‎ مقابل‌‏‎ دكترشريعتي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎تا 20‏‎ و 16‏‎ تا12‏‎
.ارشاد ، تلفن‌2227976‏‎

كمال‌الملك‌‏‎ گالري‌‏‎
بر‏‎ خطاطي‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ رضافاضلي‌‏‎ محمد‏‎ هوتن‌‏‎ اشعار‏‎ نمايشگاه‌‏‎
ساعت‌‏‎ از‏‎ خرداد ، ‏‎ تا 24‏‎ از 18‏‎.‎حيدرپاشا‏‎ توسط‏‎...‎و‏‎ سفال‌‏‎ روي‌‏‎
:تلفن‌‏‎.‎پلاك‌ 31‏‎ ششم‌ ، ‏‎ بوستان‌‏‎ پاسداران‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎تا 21‏‎ ‎‏‏17‏‎
.‎‏‏2580053‏‎

:والي‌‏‎ گالري‌‏‎
و‏‎ تا 12‏‎ ساعت‌ 10‏‎ از‏‎ تا 12خرداد ، ‏‎ گروهي‌‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
:تلفن‌‏‎.‎ پلاك‌ 86‏‎ خدامي‌ ، ‏‎ خيابان‌‏‎ ونك‌ ، ‏‎ ميدان‌‏‎.‎تا 19‏‎ ‎‏‏16‏‎
.‎‏‏8047698‏‎
:ثمر‏‎ هفت‌‏‎ نگارخانه‌‏‎
از‏‎.‎خرداد‏‎ تا 13‏‎ اكبر‏‎ مشهدي‌علي‌‏‎ اعظم‌‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
پنجم‌ ، ‏‎ كوچه‌‏‎ نور ، ‏‎ مطهري‌ ، كوه‌‏‎ خيابان‌‏‎.‎تا 20‏‎ ساعت‌ 16‏‎
.شماره‌ 25 ، تلفن‌8731403‏‎

آريا‏‎ نگارخانه‌‏‎
ساعت‌ 15‏‎ از‏‎.خرداد‏‎ شيباني‌تا 13‏‎ فيروزه‌‏‎ نقاشي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
زرين‌‏‎ بهشتي‌ ، كوي‌‏‎ راه‌‏‎ ازسه‌‏‎ بالاتر‏‎ عصر ، ‏‎ ولي‌‏‎ خيابان‌‏‎.‎تا19‏‎
.تلفن‌8716401‏‎.شماره‌17‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.