شماره‌ 1587‏‎ ‎‏‏،‏‎ 13 July 98 تير 1377 ، ‏‎ دوشنبه‌ 22‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Letters
Sports
France 98
Religion
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
نزديك‌تر‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
شد‏‎

امتياز‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎
گرفت‌‏‎

شطرنج‌‏‎ قهرمان‌‏‎ علوي‌‏‎ جواد‏‎ سيد‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎

كشتي‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ هنرمندان‌‏‎ ديدار‏‎
ايران‌‏‎

كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ ‎‏‏17‏‎
شدند‏‎ فراخوانده‌‏‎ فرنگي‌‏‎

نزديك‌تر‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎
شد‏‎


سپاسي‌ 2‏‎ فجر‏‎ - استقلال‌ 3‏‎

و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ اول‌‏‎ سي‌دقيقه‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
آنكه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ گلي‌‏‎ پنج‌‏‎.‎گل‌داشت‌‏‎ شيراز 5‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎
بازگوكننده‌‏‎ باشد‏‎ ميدان‌‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎ دو‏‎ واقعي‌‏‎ قدرت‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎
از‏‎ ناشي‌‏‎ منفي‌‏‎ تاثير‏‎ و‏‎ باشگاهها‏‎ سراسري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نارسايي‌‏‎
نزد‏‎ بزرگ‌‏‎ عيب‏‎ اين‌‏‎.‎باشد‏‎ مي‌تواند‏‎ بازي‌ها‏‎ طولاني‌‏‎ توقف‌‏‎
در‏‎ بخوبي‌‏‎ نيز‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ و‏‎ مي‌آمد‏‎ به‌چشم‌‏‎ بيشتر‏‎ استقلالي‌ها‏‎
محمد‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎.‎گرفت‌‏‎ بهره‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نفوذ‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ از‏‎ استقلال‌‏‎ راست‌‏‎ هافبك‌‏‎ تقوي‌‏‎
گروسي‌‏‎ محسن‌‏‎ كه‌‏‎ فرستاد‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ را‏‎ بلندي‌‏‎ توپ‌‏‎ زيبا‏‎ سانتر‏‎
به‌ثمر‏‎ استقلال‌‏‎ بسود‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ گل‌‏‎ خوب‏‎ پرش‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎
ناهماهنگي‌‏‎ از‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ بازيكنان‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎رساند‏‎
استفاده‌‏‎ بخوبي‌‏‎ (‎كعبيان‌پور‏‎ و‏‎ زرينچه‌‏‎)‎ استقلال‌‏‎ مياني‌‏‎ دودفاع‌‏‎
ريختگي‌‏‎ بهم‌‏‎ از‏‎ صمديان‌‏‎ شاهين‌‏‎ شانزدهم‌بازي‌‏‎ دقيقه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎
دو‏‎.‎به‌ثمررساند‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ سود‏‎ استقلال‌‏‎ مدافعين‌‏‎
صاحب‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ قدم‌‏‎ شش‌‏‎ محوطه‌‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ فردملكيان‌‏‎ بعد‏‎ دقيقه‌‏‎
اين‌‏‎ آخر‏‎ ضربه‌‏‎ زدن‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ بي‌دقتي‌‏‎ با‏‎ شدكه‌‏‎ توپ‌‏‎
روي‌‏‎ بازي‌‏‎ بيستم‌‏‎ دقيقه‌‏‎ مجيدي‌در‏‎ فرهاد‏‎.‎رفت‌‏‎ هدر‏‎ به‌‏‎ موقعيت‌‏‎
رابا‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دوم‌‏‎ گل‌‏‎ توپ‌‏‎ دفع‌‏‎ در‏‎ حريف‌‏‎ مدافعين‌‏‎ اشتباه‌‏‎
با‏‎.‎داد‏‎ جاي‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ دروازه‌‏‎ راست‌‏‎ زاويه‌‏‎ در‏‎ محكم‌‏‎ شوت‌‏‎ يك‌‏‎
فجر‏‎ تيم‌‏‎ فشار‏‎ و‏‎ كشيد‏‎ عقب‏‎ استقلال‌‏‎ بازهم‌تيم‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ زدن‌‏‎
فاطمي‌‏‎ فراز‏‎ بلند‏‎ يك‌سانتر‏‎ روي‌‏‎ دقيقه‌ 29‏‎ در‏‎.شد‏‎ بيشتر‏‎ سپاسي‌‏‎
رابراي‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎ آرام‌‏‎ شوت‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ متري‌‏‎ فاصله‌ 6‏‎ از‏‎
فرهاد‏‎ بازهم‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ بلافاصله‌‏‎.‎كرد‏‎ باز‏‎ بار‏‎ دومين‌‏‎
حريف‌‏‎ قدم‌‏‎ هيجده‌‏‎ محوطه‌‏‎ پشت‌‏‎ در‏‎ ايده‌آل‌‏‎ يك‌موقعيت‌‏‎ در‏‎ مجيدي‌‏‎
به‌ثمر‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ سوم‌‏‎ گل‌‏‎ شوت‌خوب‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎
استقلال‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏23‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎.‎رساند‏‎
را‏‎ يكنواختي‌‏‎ و‏‎ ساكن‌‏‎ بازي‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎
زدن‌‏‎ براي‌‏‎ كافي‌‏‎ توان‌‏‎ هرگز‏‎ هم‌‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ تيم‌‏‎ دادندو‏‎ انجام‌‏‎
مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ دردقيقه‌ 85‏‎.‎نداد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ برخورد‏‎ دروازه‌‏‎ تير‏‎ به‌‏‎ منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎ كاشته‌‏‎ ضربه‌‏‎
سر‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ آفسايد‏‎ موقعيت‌‏‎ در‏‎ اختر‏‎ ادموند‏‎ دربرگشت‌‏‎
بازي‌‏‎ اين‌‏‎ داور‏‎ دانشور‏‎ اما‏‎ بازكرد ، ‏‎ را‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ دروازه‌‏‎
(‎‏‏23‏‎) همين‌نتيجه‌‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎ سرانجام‌‏‎ و‏‎ نپذيرفت‌‏‎ را‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎.‎رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ بسود‏‎
.شد‏‎ نزديك‌تر‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ به‌‏‎ گام‌ديگر‏‎ يك‌‏‎ پيروزي‌‏‎امتياز‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎
گرفت‌‏‎


فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ اهواز‏‎ گرم‌‏‎ هواي‌‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ عالي‌وند‏‎ افشين‌‏‎رسيد‏‎ (‎‎‏‏11‏‎)‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ استقلال‌‏‎
در‏‎ نوازي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎ كرد‏‎ گلزني‌‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ دقيقه‌ 16‏‎
وارد‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ تساوي‌‏‎ گل‌‏‎ پنالتي‌‏‎ نقطه‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ دقيقه‌ 29‏‎
.كرد‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ دروازه‌‏‎شطرنج‌‏‎ قهرمان‌‏‎ علوي‌‏‎ جواد‏‎ سيد‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎


كه‌‏‎ شطرنج‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ نخستين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
مسكو‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ سال‌‏‎ زير 17‏‎ جوانان‌‏‎ بازي‌هاي‌ورزشي‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎
دست‌‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ به‌ 2پيروزي‌‏‎ ايراني‌‏‎ شطرنج‌باز‏‎ مي‌شود ، 2‏‎ برگزار‏‎
.يافتند‏‎
توانست‌آرونه‌‏‎ خيره‌كننده‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ علوي‌‏‎ جواد‏‎ سيد‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ مغولستان‌‏‎ از‏‎ جهان‌‏‎ شطرنج‌نوجوانان‌‏‎ قهرمان‌‏‎

شوتلي‌‏‎ نيزكايريندا‏‎ ايراني‌‏‎ دختر‏‎ شطرنج‌باز‏‎ پديدار‏‎ شادي‌‏‎
شطرنج‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ استادان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ دختر‏‎ و‏‎ گرجستاني‌‏‎ شطرنج‌باز‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎
را‏‎ شادي‌‏‎ از‏‎ موجي‌‏‎ ايراني‌‏‎ شطرنج‌بازان‌‏‎ غرورآفرين‌‏‎ پيروزي‌هاي‌‏‎
و‏‎ بهت‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آورده‌‏‎ به‌وجود‏‎ كشور‏‎ كاروان‌ورزشي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎
آناتولي‌‏‎ كه‌به‌ابتكار‏‎ را‏‎ پيكارها‏‎ اين‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ حيرت‌‏‎
برانگيخته‌‏‎ برگزارمي‌شود ، ‏‎ شطرنج‌‏‎ سابق‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كارپف‌‏‎
ايراني‌‏‎ ساله‌‏‎ شطرنج‌باز 12‏‎ پوركاشيان‌‏‎ همچنين‌آتوسا‏‎.است‌‏‎
برابراشكليا‏‎ ارزش‌‏‎ با‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌يك‌‏‎ حركت‌‏‎ در 33‏‎ توانست‌‏‎
ديگر‏‎ حداد‏‎ محمد‏‎يابد‏‎ دست‌‏‎ آمريكايي‌‏‎ شطرنج‌باز‏‎ پرفتس‌‏‎
اين‌‏‎ سال‌‏‎ سني‌ 16‏‎ رده‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎ شطرنج‌باز‏‎
مونا‏‎.‎رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ بازي‌هابرابركارولين‌‏‎
روسي‌‏‎ حريف‌‏‎ با‏‎ مصاف‌‏‎ در‏‎ دخترايراني‌‏‎ شطرنج‌باز‏‎ ديگر‏‎ ماهيني‌‏‎
.شد‏‎ مغلوب‏‎ خود‏‎كشتي‌‏‎ خانه‌‏‎ از‏‎ هنرمندان‌‏‎ ديدار‏‎
ايران‌‏‎


شب‏‎ در‏‎ و‏‎ جاري‌‏‎ هفته‌‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ بعد‏‎:ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.
كشورمان‌‏‎ ورزش‌دوست‌‏‎ مردم‌‏‎ مراسمي‌‏‎ طي‌‏‎ (ص‌‏‎)‎اكرم‌‏‎ پيامبر‏‎ تولد‏‎
خانه‌‏‎ از‏‎ صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ سينما‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎.كردند‏‎ ديدن‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎
جمشيد‏‎ آقاي‌‏‎ مجيد‏‎ كلام‌الله‌‏‎ از‏‎ آياتي‌‏‎ تلاوت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ابتدا‏‎ مراسم‌‏‎
و‏‎ اخلاقي‌‏‎ خصوصيات‌‏‎ پيرامون‌‏‎ سينما‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مشايخي‌‏‎
آقاي‌الهي‌‏‎ سپس‌‏‎.كرد‏‎ بيان‌‏‎ مطالبي‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ پهلواني‌‏‎ صفات‌‏‎
واقعي‌بسم‌الله‌‏‎ معناي‌‏‎ و‏‎ پهلواني‌‏‎ نقش‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ قمشه‌اي‌‏‎
رئيس‌‏‎ تركان‌‏‎ آقاي‌‏‎.كرد‏‎ ايراد‏‎ سخناني‌‏‎ الرحيم‌‏‎ الرحمن‌‏‎
و‏‎ تعميم‌‏‎ پيرامون‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ بيان‌‏‎ را‏‎ مطالبي‌‏‎ كشور‏‎ نقاط‏‎ اقصي‌‏‎ در‏‎ كشتي‌‏‎ ورزش‌‏‎ گسترش‌‏‎
در‏‎ متعددي‌‏‎ سالنهاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ خانه‌‏‎ اين‌‏‎ همانند‏‎ اميدواريم‌‏‎ ما‏‎ گفت‌‏‎
مراسم‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎.‎شود‏‎ ساخته‌‏‎ بزودي‌‏‎ كشور‏‎ مختلف‌‏‎ نقاط‏‎
:داشت‌‏‎ اظهار‏‎ گفتگويي‌‏‎ در‏‎ طالقاني‌‏‎ آقاي‌‏‎ كشتي‌‏‎ خانه‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎
و‏‎ نوجوانان‌‏‎ كليه‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ خانه‌‏‎
روز‏‎ صبح‌‏‎ كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ جوانان‌‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ كشورمان‌‏‎ پيش‌كسوتان‌‏‎ تيم‌‏‎ نيز‏‎ چهارشنبه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ فرانسه‌‏‎ كشور‏‎ عازم‌‏‎ جهاني‌‏‎كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ ‎‏‏17‏‎
شدند‏‎ فراخوانده‌‏‎ فرنگي‌‏‎


تشكيل‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ فني‌‏‎ كميته‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎
فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اعضاي‌‏‎ اسامي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داد‏‎ جلسه‌‏‎
و‏‎ روماني‌‏‎ كورنيانو‏‎ بين‌المللي‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎
اسامي‌‏‎.‎اعلام‌كرد‏‎ را‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مشترك‌‏‎ اردوي‌‏‎ يك‌‏‎ تشكيل‌‏‎
:از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ دعوت‌شدگان‌‏‎
از‏‎ تميم‌‏‎ حميدبني‌‏‎ ايلام‌ ، ‏‎ از‏‎ حيدرزاده‌‏‎ بهروز‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 54‏‎
.خوزستان‌‏‎
اشكاني‌‏‎ علي‌‏‎ مازندران‌ ، ‏‎ از‏‎ طيبي‌‏‎ بهمن‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 58‏‎
.آذربايجان‌شرقي‌‏‎ از‏‎ ولي‌نژاد‏‎ بهمن‌‏‎ ازاردبيل‌ ، ‏‎
.گيلان‌‏‎ از‏‎ ذبيحي‌‏‎ علي‌‏‎ اردبيل‌ ، ‏‎ از‏‎ پازاج‌‏‎ احد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 63‏‎

افشين‌‏‎ شرقي‌ ، ‏‎ اذربايجان‌‏‎ از‏‎ پزشكي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 69‏‎
از‏‎ شهبازي‌‏‎ سجاد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 76‏‎.‎قم‌‏‎ از‏‎ ميرصالحي‌‏‎
.خوزستان‌‏‎ از‏‎ مرعشيان‌‏‎ سيدحسين‌‏‎ لرستان‌ ، ‏‎
از‏‎ كفايي‌‏‎ فرشيد‏‎ خوزستان‌ ، ‏‎ از‏‎ جمشيدي‌‏‎ بهروز‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 85‏‎
.خوزستان‌‏‎
از‏‎ محمدشربياني‌‏‎ خوزستان‌ ، ‏‎ از‏‎ قلاوند‏‎ داريوش‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 97‏‎
.تهران‌‏‎ توابع‌‏‎
كيومرث‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ توابع‌‏‎ از‏‎ سبزعلي‌‏‎ مهدي‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 130‏‎
.كردستان‌‏‎ از‏‎ آيت‌پناه‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.