شماره‌ 1597‏‎ ‎‏‏،‏‎ 25 July 98 مرداد 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 3‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
چگونه‌‏‎ را‏‎ خانوادگي‌‏‎ دعواهاي‌‏‎
كنيم‌؟‏‎ حل‌‏‎

روزنامه‌‏‎ امتيار‏‎ لغو‏‎ درپي‌‏‎
از‏‎ روزنامه‌نگاران‌جامعه‌‏‎ جامعه‌‏‎
منتشر‏‎ را‏‎ توس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ امروز‏‎
مي‌كنند‏‎

چگونه‌‏‎ را‏‎ خانوادگي‌‏‎ دعواهاي‌‏‎
كنيم‌؟‏‎ حل‌‏‎


بخوانند‏‎ را‏‎ مطلب‏‎ حتمااين‌‏‎ جوان‌‏‎ شوهرهاي‌‏‎ و‏‎ زن‌‏‎
اختلاف‌‏‎ شما‏‎ با‏‎ مهم‌‏‎ يك‌مسئله‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ همسرتان‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
است‌‏‎ كشمكش‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ شرف‌تبديل‌‏‎ در‏‎ اختلاف‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ پيدامي‌كند‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ عمل‌‏‎ چگونه‌‏‎ شما‏‎

گويي‌كه‌‏‎ تو‏‎.است‌‏‎ واعجاببرانگيز‏‎ جادويي‌‏‎ هميشه‌‏‎ شدن‌‏‎ عاشق‌‏‎
ما‏‎.‎مي‌آورد‏‎ دوام‌‏‎ هست‌‏‎ كه‌‏‎ همان‌شكلي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پايدار‏‎ عشق‌‏‎
پدر‏‎ زناشويي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ از‏‎ به‌شكلي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ گمان‌‏‎ اشتباه‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ جاودانه‌‏‎ ما‏‎ عشق‌‏‎ كه‌‏‎ معتقديم‌‏‎ هستيم‌ ، ‏‎ مبرا‏‎ ومادرمان‌‏‎
.است‌‏‎ هميشگي‌‏‎
سرنوشت‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پايارسيده‌ايم‌‏‎ عشقي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌پنداريم‌‏‎
دوران‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎.‎كرد‏‎ زندگي‌خواهيم‌‏‎ شادكام‌‏‎ و‏‎ شاد‏‎ هميشه‌‏‎
مي‌گيرد ، ‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جاي‌‏‎ زندگي‌روزانه‌‏‎ و‏‎ مي‌رسد‏‎ سر‏‎ به‌‏‎ شيدايي‌‏‎
آنان‌‏‎ مانند‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ انتظار‏‎ زن‌ها‏‎ از‏‎ مردها‏‎ مي‌بينيم‌‏‎
مردها‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ انتظار‏‎ زن‌ها‏‎ و‏‎ دهند‏‎ نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎ و‏‎ بينديشند‏‎
داريم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ تفاوت‌هايي‌‏‎ از‏‎ ناآگاه‌‏‎.‎كنند‏‎ رفتار‏‎ زنان‌‏‎ مانند‏‎
احترام‌‏‎ هم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ درك‌‏‎ را‏‎ يكديگر‏‎ تا‏‎ نمي‌كنيم‌‏‎ تعمق‌‏‎
مي‌كنيم‌‏‎ پيش‌داوري‌‏‎ ;مي‌كنيم‌‏‎ پيدا‏‎ رنجش‌‏‎ مي‌شويم‌‏‎ متوقع‌‏‎ بگذاريم‌ ، ‏‎
عشق‌‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ مي‌دهيم‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ شكيبايي‌‏‎ و‏‎ صبر‏‎ و‏‎
.مي‌ميرد‏‎
گري‌‏‎ جان‌‏‎ دكتر‏‎

را‏‎ خود‏‎ مشترك‌‏‎ زندگي‌‏‎ عشق‌‏‎ مهرو‏‎ با‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ انسان‌‏‎ ميليون‌ها‏‎
و‏‎ فراز‏‎ هر‏‎ از‏‎ خالي‌‏‎ زندگي‌شان‌‏‎ كه‌‏‎ تصور‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مي‌كنند‏‎ شروع‌‏‎
نخواهد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ خوشبختي‌‏‎ و‏‎ شادكامي‌‏‎ و‏‎ سعادت‌‏‎ جز‏‎ سرنوشتي‌‏‎ نشيب ، ‏‎
.داشت‌‏‎
تدريجا‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ داشتني‌‏‎ ودوست‌‏‎ خوب‏‎ زيبا ، ‏‎ ابتدا‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎
كم‌‏‎ كم‌‏‎ سليقه‌ها‏‎ اختلاف‌‏‎.‎نشان‌مي‌دهد‏‎ را‏‎ خود‏‎ سكه‌‏‎ ديگر‏‎ روي‌‏‎
بزرگتري‌‏‎ و‏‎ بزرگ‌‏‎ اختلافات‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وجاي‌‏‎ مي‌شوند‏‎ پيدا‏‎
هم‌‏‎ آنها‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنند‏‎ باور‏‎ اول‌‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎
باور‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ وقتي‌‏‎ اما‏‎ آيد‏‎ بوجود‏‎ مي‌تواند‏‎ واختلاف‌‏‎ تفاهم‌‏‎ عدم‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ دير‏‎ خيلي‌‏‎ ديگر‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسند‏‎
زندگي‌‏‎ داشتني‌‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ روزهاي‌خوب‏‎ كه‌‏‎ درمي‌يابند‏‎ ناگهان‌‏‎
سر‏‎ جانفرسا‏‎ و‏‎ محنت‌آور‏‎ و‏‎ ملالت‌بار‏‎ روزهاي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ پايان‌‏‎ روبه‌‏‎
زندگي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ خبري‌‏‎ عشق‌‏‎ و‏‎ محبت‌‏‎ صميميت‌و‏‎ و‏‎ صفا‏‎ از‏‎.رسيده‌اند‏‎
.شده‌است‌‏‎ تلخي‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎ و‏‎ بگومگو‏‎ و‏‎ نزاع‌‏‎ و‏‎ كشمكش‌‏‎ از‏‎ آكنده‌‏‎
شايد‏‎ خود‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اينگونه‌‏‎ چرا‏‎ مي‌پرسند‏‎ خود‏‎ از‏‎
خانوادگي‌‏‎ ازكشمكش‌هاي‌‏‎ مناسبتر‏‎ كه‌‏‎ نيابند‏‎ پاسخي‌‏‎ هرگز‏‎
.باشد‏‎

خانوادگي‌‏‎ كشمكش‌هاي‌‏‎
بروزواقعه‌‏‎ عامل‌‏‎ تنها‏‎ را‏‎ مجادلات‌خانوادگي‌‏‎ و‏‎ كشمكش‌ها‏‎ اگر‏‎
و‏‎ زن‌‏‎ هزاران‌‏‎ جدايي‌‏‎ عوامل‌‏‎ ازمهم‌ترين‌‏‎ بي‌شك‌‏‎ ندانيم‌‏‎ طلاق‌‏‎
.مي‌كنند‏‎ متاركه‌‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ تلخكامي‌‏‎ با‏‎ ساله‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مردي‌‏‎
خانوادگي‌ ، ‏‎ كشمكش‌هاي‌‏‎ مناقشات‌و‏‎ اين‌‏‎ اغلب‏‎ اينكه‌‏‎ جالب‏‎
كم‌ارزش‌‏‎ و‏‎ زودگذر ، سطحي‌‏‎ بي‌اهميت‌ ، ‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ همانهايي‌هستند‏‎
.مي‌كنيم‌‏‎ تلقي‌‏‎ ونمك‌زندگي‌‏‎ دانسته‌‏‎
دشوارترين‌‏‎ از‏‎ بي‌ترديد‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ سلايق‌‏‎ و‏‎ اختلافات‌‏‎ با‏‎ آمدن‌‏‎ كنار‏‎
كوچك‌‏‎ اختلاف‌هاي‌‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ زناشويي‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ كارها‏‎
چه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ رخ‌‏‎ كسي‌‏‎ هر‏‎ مشترك‌‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ ناگزير‏‎ كه‌‏‎ بزرگ‌‏‎ و‏‎
كرد؟‏‎ مي‌توان‌‏‎
كرد؟‏‎ انكارشان‌‏‎ است‌‏‎ يالازم‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ آنها‏‎ بايد‏‎ آيا‏‎
چگونه‌‏‎ پذيرفت‌‏‎ را‏‎ خانواده‌‏‎ در‏‎ اختلاف‌‏‎ اصل‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎
مخالف‌‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ مختلف‌‏‎ سلايق‌‏‎ منازعه‌‏‎ و‏‎ كشمكش‌‏‎ از‏‎ بدور‏‎ مي‌توان‌‏‎
شد؟‏‎ پذيرا‏‎ را‏‎
است‌؟‏‎ زندگي‌‏‎ هر‏‎ سرنوشت‌گريزناپذير‏‎ بگومگو‏‎ و‏‎ كشمكش‌‏‎ آيا‏‎
خانواده‌ها‏‎ در‏‎ سليقه‌‏‎ اختلاف‌‏‎ پيداش‌‏‎ است‌‏‎ بديهي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ رانمي‌توان‌‏‎ خانواده‌اي‌‏‎ قطعا‏‎.‎است‌‏‎ اجتنابناپذير‏‎
نداشته‌‏‎ جروبحث‌‏‎ و‏‎ ازبگومگو‏‎ خاطره‌اي‌‏‎ هيچ‌‏‎ خود‏‎ زندگي‌مشترك‌‏‎
كرد؟‏‎ مي‌توان‌‏‎ چه‌‏‎ صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎باشد‏‎

كرد؟‏‎ مي‌توان‌‏‎ چه‌‏‎
بوجود‏‎ خانواده‌‏‎ در‏‎ تفاوت‌سليقه‌‏‎ و‏‎ اختلاف‌نظر‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
با‏‎ مواجهه‌‏‎ در‏‎ افراد‏‎ مي‌شود‏‎ ايجاد‏‎ مشكلي‌‏‎ آن‌‏‎ بدنبال‌‏‎ مي‌آيدو‏‎
عده‌اي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ امتحان‌‏‎ را‏‎ گوناگوني‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ پيش‌آمده‌‏‎ مشكل‌‏‎
همسر‏‎ توسط‏‎ احساسات‌‏‎ بروز‏‎ يا‏‎ مخالف‌‏‎ راي‌‏‎ ابراز‏‎ يا‏‎ مشكل‌‏‎ بيان‌‏‎
كشمكش‌‏‎ به‌‏‎ فرصت‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ حساب‏‎ جنگ‌‏‎ اعلان‌‏‎ منزله‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
و‏‎ جنجال‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ شلوغ‌‏‎ عده‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎رومي‌آورند‏‎ بگومگو‏‎ و‏‎
.است‌‏‎ اختلاف‌‏‎ راه‌حل‌‏‎ سريعترين‌‏‎ و‏‎ بهترين‌‏‎ هياهو‏‎
از‏‎ و‏‎ مي‌آورند‏‎ فرود‏‎ تسليم‌را‏‎ سر‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ ديگر‏‎ گروهي‌‏‎
احساس‌‏‎ و‏‎ خودمي‌پرهيزند‏‎ متفاوت‌‏‎ سليقه‌‏‎ بيان‌‏‎ اظهارنظرو‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ بيشتري‌‏‎ دامنه‌‏‎ كشمكش‌‏‎ مبادا‏‎ تا‏‎ مي‌كنند‏‎ راسركوب‏‎ خود‏‎
گروه‌‏‎ اما‏‎مخاطره‌آميزشود‏‎ مشتركشان‌‏‎ زندگي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ بگيرد‏‎
بروز‏‎ و‏‎ نظرات‌مخالف‌‏‎ بيان‌‏‎ صرف‌‏‎ است‌‏‎ كه‌معتقد‏‎ هست‌‏‎ هم‌‏‎ سومي‌‏‎
آنچه‌‏‎ نمي‌شودبلكه‌‏‎ نزاع‌‏‎ و‏‎ كشمكش‌‏‎ سليقه‌منجربه‌‏‎ اختلاف‌‏‎
غيرمحترمانه‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ طرزگفتار‏‎ است‌‏‎ جدال‌آفرين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ گرفته‌‏‎ بكار‏‎ مطالب‏‎ بيان‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ وغيردوستانه‌اي‌‏‎
خود‏‎ اساسي‌‏‎ و‏‎ جدي‌‏‎ اختلاف‌نظرهاي‌‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ مشكلات‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ ما‏‎ لذا‏‎
بي‌آنكه‌‏‎ كنيم‌‏‎ منتقل‌‏‎ به‌همسرمان‌‏‎ محترمانه‌‏‎ و‏‎ دوستانه‌‏‎ صريح‌ ، ‏‎ را‏‎
.باشيم‌‏‎ بدي‌‏‎ حادثه‌‏‎ رخداد‏‎ نگران‌‏‎
از‏‎ اجتناب‏‎ براي‌‏‎:مي‌نويسد‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ گري‌‏‎ جان‌‏‎ دكتر‏‎
مي‌گوييم‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ نه‌‏‎ ما‏‎ همسر‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ مشاجره‌‏‎
دو‏‎ به‌‏‎ مشاجره‌اي‌‏‎ هر‏‎.‎دارد‏‎ اعتراض‌‏‎ مطلبها‏‎ اداي‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ بلكه‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ كافيست‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ تنها‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ احتياج‌‏‎ نفر‏‎
احساس‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ توصيه‌‏‎.‎دهد‏‎ پايان‌‏‎ مشاجره‌‏‎
ادامه‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ تبديل‌‏‎ جروبحث‌‏‎ و‏‎ مشاجره‌‏‎ به‌‏‎ اختلاف‌نظر‏‎ مي‌كنيد‏‎
طرز‏‎ به‌‏‎بگذرانيد‏‎ سكوت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مدتي‌‏‎ و‏‎ كنيد‏‎ خودداري‌‏‎ صحبت‌‏‎
لحن‌‏‎ چگونه‌‏‎ بفهميد‏‎ كنيد‏‎ سعي‌‏‎كنيد‏‎ توجه‌‏‎ همسرتان‌‏‎ و‏‎ خود‏‎ كلام‌‏‎
لحن‌‏‎ چطور‏‎ يا‏‎ شده‌است‌‏‎ او‏‎ نگراني‌‏‎ و‏‎ ناراحتي‌‏‎ كلامتان‌موجب‏‎
سكوت‌‏‎ اين‌‏‎ درپي‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ ناراحت‌‏‎ و‏‎ عصبي‌‏‎ شمارا‏‎ او‏‎ كلام‌‏‎
بار‏‎ اين‌‏‎ بازگرديداما‏‎ خود‏‎ ناتمام‌‏‎ به‌گفت‌وگوي‌‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎
.كنيد‏‎ محترمانه‌ترانتخاب‏‎ و‏‎ رادوستانه‌تر‏‎ خود‏‎ كلام‌‏‎ لحن‌‏‎
مي‌دهد‏‎ امكان‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ چند‏‎ براي‌‏‎ جروبحث‌‏‎ توقف‌‏‎ و‏‎ سكوت‌كردن‌‏‎
خود‏‎ عمل‌‏‎ طرز‏‎ به‌‏‎ و‏‎ آوريم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ خونسردي‌‏‎ كه‌‏‎
.بيانديشيم‌‏‎

مي‌كنيد؟‏‎ چه‌‏‎ شما‏‎
سليقه‌‏‎ تفاوت‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ بااختلاف‌نظر‏‎ خانواده‌‏‎ در‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ وقتي‌‏‎
سر‏‎ بر‏‎ همسرتان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيد؟هنگامي‌‏‎ چه‌‏‎ مي‌شويد‏‎ روبرو‏‎ جدي‌‏‎
شرف‌‏‎ در‏‎ اختلاف‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ پيدا‏‎ اختلاف‌‏‎ شما‏‎ با‏‎ مهم‌‏‎ مسئله‌‏‎ يك‌‏‎
وضع‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مي‌كنيد؟‏‎ عمل‌‏‎ چگونه‌‏‎ شما‏‎ است‌‏‎ كشمكش‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ تبديل‌‏‎
مذاكره‌‏‎ و‏‎ تسليم‌‏‎ تظاهر ، ‏‎ گريز ، ‏‎ جنگ‌ ، ‏‎ روش‌‏‎ پنج‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ شما‏‎
مي‌كنيد؟‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ كداميك‌‏‎
.مي‌برند‏‎ بكار‏‎ مردها‏‎ بيشتر‏‎ را‏‎ ترفند‏‎ اين‌‏‎:‎جنگ‌‏‎-‎
با‏‎ مي‌شوند‏‎ مشاجره‌آميز‏‎ يك‌گفتگوي‌‏‎ وارد‏‎ وقتي‌‏‎ مردها‏‎ برخي‌‏‎
سعي‌‏‎ خود‏‎ همسر‏‎ جلوه‌دادن‌‏‎ ومقصر‏‎ انتقاد‏‎ پيش‌داوري‌ ، ‏‎ سرزنش‌ ، ‏‎
خشمگينانه‌‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ صدايشان‌بلند‏‎.‎دارند‏‎ اختلاف‌‏‎ دررفع‌‏‎
وسايل‌‏‎ و‏‎ اسباب‏‎ عريضه‌‏‎ خالي‌نبودن‌‏‎ براي‌‏‎ گاهي‌‏‎.‎فريادمي‌زنند‏‎
.مي‌شكنند‏‎ را‏‎ ظروف‌‏‎ و‏‎ مي‌كنند‏‎ پرتاب‏‎ را‏‎ منزل‌‏‎
خود‏‎ همسر‏‎ كردن‌‏‎ مرعوب‏‎ كه‌با‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آنها‏‎ اصلي‌‏‎ هدف‌‏‎
وقتي‌‏‎.‎دهند‏‎ خاتمه‌‏‎ نفع‌خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مشاجره‌آميز‏‎ گفتگوي‌‏‎
مي‌كند‏‎ معذرت‌خواهي‌‏‎ احيانا‏‎ آنها‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ همسرشان‌مرعوب‏‎
واگذار‏‎ را‏‎ واقع‌بازي‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ حال‌‏‎ برنده‌اند‏‎ مي‌برندكه‌‏‎ گمان‌‏‎
مخاطره‌‏‎ همسرشان‌هرگز‏‎ سياست‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎ كه‌با‏‎ چرا‏‎ كرده‌اند‏‎
خالي‌‏‎ وزندگي‌‏‎ نمي‌پذيرد‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نقطه‌نظرات‌متفاوت‌‏‎ ابراز‏‎
.مي‌يابد‏‎ ادامه‌‏‎ مصنوعي‌‏‎ صورتي‌‏‎ به‌‏‎ ويكرنگي‌‏‎ صميميت‌‏‎ و‏‎ صفا‏‎ از‏‎

يا‏‎ كشمكش‌‏‎ يك‌‏‎ گرفتار‏‎ كه‌‏‎ درحالتي‌‏‎ مردان‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎:گريز‏‎-‎
و‏‎ مي‌گريزند‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ ازرويارويي‌‏‎ مي‌شوند‏‎ خانوادگي‌‏‎ مناقشه‌‏‎
سرباز‏‎ گفتگو‏‎ ادامه‌‏‎ از‏‎.‎درپيش‌مي‌گيرند‏‎ را‏‎ منفعلانه‌‏‎ رفتاري‌‏‎
پاك‌‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ صورت‌‏‎ حل‌مساله‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ بدين‌ترتيب‏‎ و‏‎ مي‌زنند‏‎
موقع‌‏‎ كه‌‏‎ ديده‌ايد‏‎ را‏‎ زناني‌‏‎ يا‏‎ مردان‌‏‎ بيش‌‏‎ و‏‎ كم‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎
مي‌شوند‏‎ قلبي‌‏‎ درد‏‎ دچار‏‎ يا‏‎ مي‌روند‏‎ حال‌‏‎ از‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ برخورد‏‎
ابراز‏‎ يا‏‎ مي‌كند‏‎ عود‏‎ معده‌شان‌‏‎ زخم‌‏‎ يا‏‎ (‎آي‌قلبم‌‏‎ -‎آي‌قلبم‌‏‎)‎
نمي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ به‌حدي‌‏‎ است‌‏‎ ريخته‌‏‎ هم‌‏‎ در‏‎ اعصابشان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎
دوست‌‏‎ و‏‎ گروهند‏‎ همين‌‏‎ جزو‏‎ اينها‏‎.كنند‏‎ فكر‏‎ چيزي‌‏‎ به‌‏‎
برخلاف‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ آن‌بگريزند‏‎ از‏‎ مشكل‌‏‎ با‏‎ مواجهه‌‏‎ دارندبجاي‌‏‎
رو‏‎ جنگ‌‏‎ به‌‏‎ موقعيت‌يك‌برنده‌‏‎ در‏‎ مستقيما‏‎ كه‌‏‎ گروه‌اول‌‏‎
مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ موقعيت‌يك‌بازنده‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ مي‌آورندغيرمستقيم‌‏‎
.ببرند‏‎ بازي‌را‏‎ تا‏‎
مي‌شود ، ‏‎ استفاده‌‏‎ زنها‏‎ توسط‏‎ بيشتر‏‎ ترفند‏‎ اين‌‏‎:‎تظاهر‏‎-
دارند‏‎ واهمه‌‏‎ صريح‌احساس‌خود‏‎ و‏‎ صادقانه‌‏‎ بيان‌‏‎ از‏‎ كساني‌كه‌‏‎
باشند‏‎ خوب‏‎ هميشه‌‏‎ دوست‌دارند‏‎ رومي‌آورند ، ‏‎ بيشتربدين‌شيوه‌‏‎
جلوه‌‏‎ نيستند‏‎ حاضر‏‎ قيمتي‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎.‎برسند‏‎ خوببه‌نظر‏‎ و‏‎
سعي‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ ديگران‌خدشه‌دار‏‎ براي‌‏‎ داشتني‌شان‌‏‎ دوست‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎
.مي‌برند‏‎ بكار‏‎ مشكلات‌خود‏‎ و‏‎ مسائل‌‏‎ پرده‌پوشي‌‏‎ رابراي‌‏‎ خود‏‎
خود‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ دارند‏‎ وعلاقه‌‏‎ دارند‏‎ لب‏‎ بر‏‎ لبخند‏‎ هميشه‌‏‎
و‏‎ مكرركلمات‌عالي‌ ، خوب‏‎.‎دهند‏‎ نشان‌‏‎ شاد‏‎ و‏‎ موفق‌‏‎ را‏‎
مرور‏‎ به‌‏‎ اما‏‎ مي‌برند‏‎ خودبكار‏‎ محاوره‌‏‎ در‏‎ را‏‎ نيست‌‏‎ اصلامهم‌‏‎
از‏‎ گله‌‏‎ و‏‎ شكايت‌‏‎ يكسره‌به‌‏‎ آنگاه‌‏‎ و‏‎ مي‌شوند‏‎ خسته‌‏‎ اين‌وضع‌‏‎ از‏‎
خود‏‎ از‏‎ با‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ هميشه‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎ وزمان‌مي‌پردازند‏‎ زمين‌‏‎
برده‌‏‎ سهمي‌‏‎ خود‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ رسانده‌اند‏‎ ديگران‌نصيب‏‎ به‌‏‎ گذشتگي‌‏‎
.باشند‏‎ امتيازي‌گرفته‌‏‎ خود‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ امتيازداده‌اند‏‎ و‏‎ باشند‏‎
.مي‌رود‏‎ بكار‏‎ خانم‌ها‏‎ توسط‏‎ غالبا‏‎ نيز‏‎ ترفند‏‎ اين‌‏‎:تسليم‌‏‎-
شرط‏‎ و‏‎ قيد‏‎ بدون‌‏‎ مناقشه‌‏‎ يا‏‎ گفتگو‏‎ بعوض‌‏‎ شخص‌‏‎ حالت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.مي‌شود‏‎ تسليم‌‏‎
را‏‎ اشتباهات‌‏‎ همه‌‏‎ نفس‌‏‎ به‌‏‎ اعتماد‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ كم‌بيني‌‏‎ خود‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ كشمكش‌‏‎ و‏‎ اختلاف‌‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ مي‌پذيرد‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ گردن‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎
البته‌‏‎ اوست‌‏‎ قصور‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ شده‌‏‎ پيدا‏‎ همسرش‌‏‎ و‏‎ او‏‎ بين‌‏‎ ناراحتي‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ اعتقاد‏‎ قلبا‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بي‌آنكه‌‏‎
ازعبارات‌متاسفم‌ ، ‏‎ جمله‌اي‌‏‎ و‏‎ عبارت‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎
خود‏‎ روزمره‌‏‎ درمحاوره‌‏‎ وببخشيد‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ معذرت‌‏‎ شرمنده‌ام‌ ، ‏‎
.استفاده‌مي‌كند‏‎
و‏‎ كشمكش‌‏‎ دامنه‌‏‎ و‏‎ نيايد‏‎ اگركوتاه‌‏‎ است‌‏‎ نگران‌‏‎ همواره‌‏‎ او‏‎
مشتركش‌‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ غلبه‌‏‎ برآن‌‏‎ نتواند‏‎ بگيرد‏‎ بالا‏‎ منازعه‌‏‎
نداي‌‏‎ تا‏‎ مي‌آيد‏‎ كوتاه‌‏‎ هميشه‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.افتد‏‎ مخاطره‌‏‎ در‏‎
با‏‎ هستي‌ ، ‏‎ خوبي‌‏‎ آدم‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌تو‏‎ بشنود‏‎ را‏‎ خود‏‎ دروني‌‏‎ دلنواز‏‎
.آمدي‌‏‎ كوتاه‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ تو‏‎ با‏‎ حق‌‏‎ اينكه‌‏‎
بهره‌‏‎ جنگ‌‏‎ ترفند‏‎ از‏‎ حل‌مشكل‌‏‎ براي‌‏‎ شخص‌‏‎ وقتي‌‏‎:مذاكره‌‏‎-
حل‌‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ مشكل‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ خواهد‏‎ در‏‎ نزاع‌‏‎ و‏‎ مشاجره‌‏‎ مي‌گيرد‏‎
.مي‌شود‏‎ گذاشته‌‏‎ مسكوت‌‏‎ شود‏‎
مشكل‌حل‌‏‎ چند‏‎ هر‏‎ ترفندهاي‌گريز ، تظاهر ، تسليم‌‏‎ در‏‎ ولي‌‏‎
و‏‎ نمي‌انجامد‏‎ نيز‏‎ مشاجره‌‏‎ مناقشه‌و‏‎ به‌‏‎ كار‏‎ اما‏‎ نمي‌شود‏‎
روش‌‏‎ در‏‎.مي‌يابد‏‎ خوبي‌پايان‌‏‎ و‏‎ خير‏‎ به‌‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ ظاهرا‏‎
علم‌‏‎ با‏‎ طرفين‌‏‎است‌‏‎ مناقشه‌‏‎ ايجاد‏‎ بدون‌‏‎ مشكل‌‏‎ حل‌‏‎ هدف‌‏‎ مذاكره‌ ، ‏‎
و‏‎ مسايل‌‏‎ پيرامون‌‏‎ گفتگو‏‎ و‏‎ احساس‌‏‎ اظهار‏‎ و‏‎ بيان‌‏‎ صرف‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ احترام‌‏‎ با‏‎ بيافريند‏‎ جدال‌‏‎ و‏‎ مشاجره‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ موجود‏‎ مشكلات‌‏‎
به‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ آنها‏‎.‎مي‌كنند‏‎ صحبت‌‏‎ مشكل‌‏‎ درباره‌‏‎ پرمحبت‌‏‎
و‏‎ دوستانه‌‏‎ غير‏‎ طرح‌‏‎ مي‌انجامد‏‎ مشاجره‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ جر‏‎
.است‌‏‎ مسايل‌‏‎ غيرمنطقي‌‏‎ و‏‎ غيرمحترمانه‌‏‎
را‏‎ مشكل‌‏‎ وجود‏‎ ابتدا‏‎ است‌كه‌‏‎ شوهري‌‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ شيوه‌‏‎ مذاكره‌‏‎
و‏‎ قائلند‏‎ را‏‎ نظرات‌مخالف‌‏‎ اظهار‏‎ حق‌‏‎ هم‌‏‎ براي‌‏‎ پذيرفته‌و‏‎
اعتماد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎.‎مي‌كنند‏‎ اقدام‌‏‎ مشكل‌‏‎ به‌حل‌‏‎ آنگاه‌‏‎
و‏‎ روابط‏‎ داشتن‌‏‎ بر‏‎ دليلي‌‏‎ را‏‎ زناشويي‌‏‎ رابطه‌‏‎ داشتن‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎
قطع‌مطمئن‌ترين‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ مذاكره‌‏‎.‎غيردوستانه‌نمي‌دانند‏‎ رفتار‏‎
ساده‌ترين‌‏‎ امالزوما‏‎ است‌‏‎ خانوادگي‌‏‎ خاتمه‌كمشكش‌هاي‌‏‎ براي‌‏‎ راه‌‏‎
روابط‏‎ صرف‌داشتن‌‏‎ به‌‏‎ شوهرها‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ اغلب‏‎ چراكه‌‏‎ نيست‌‏‎ راه‌‏‎
كه‌‏‎ طور‏‎ مي‌دهندهر‏‎ حق‌‏‎ بخود‏‎ بودن‌‏‎ شوهر‏‎ و‏‎ صرف‌زن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ صميمانه‌‏‎
طبيعي‌‏‎ حق‌‏‎ مشاجره‌را‏‎ نيز‏‎ اغلب‏‎ و‏‎ كنند‏‎ ديگري‌رفتار‏‎ با‏‎ خواستند‏‎
.زندگي‌مي‌شمرند‏‎ نمك‌‏‎ و‏‎ خود‏‎
بكار‏‎ خانوادگي‌‏‎ مسايل‌‏‎ حل‌‏‎ رابراي‌‏‎ مذاكره‌‏‎ شيوه‌‏‎ مايليد‏‎ اگر‏‎
داشت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ عنايت‌‏‎ و‏‎ توجه‌‏‎ زير‏‎ موارد‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ گيريد‏‎
:باشيد‏‎
بلكه‌‏‎ نمي‌كند‏‎ توليد‏‎ رنجش‌‏‎ و‏‎ مشاجره‌‏‎ نظر‏‎ اختلاف‌‏‎ صرف‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
غيردوستانه‌‏‎ صورتي‌‏‎ به‌‏‎ ومشكلات‌‏‎ نظرها‏‎ اختلاف‌‏‎ احساسات‌ ، ‏‎ بيان‌‏‎
.مشاجره‌مي‌شود‏‎ موجب‏‎ غيرمحترمانه‌‏‎ و‏‎
كنيد‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نظرات‌‏‎ خواسته‌هاو‏‎ بي‌پرده‌‏‎ و‏‎ صادقانه‌‏‎ -‎‎‏‏2‏‎
.بپذيريد‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ ومسئوليت‌‏‎
كلمات‌‏‎ از‏‎ خود‏‎ احساس‌‏‎ و‏‎ بيان‌مسايل‌‏‎ براي‌‏‎ مذاكره‌‏‎ هنگام‌‏‎ -‎‎‏‏3‏‎
كلمات‌‏‎ انتخاب‏‎ براي‌‏‎.استفاده‌كنيد‏‎ كمتر‏‎ خودماني‌‏‎ تعابير‏‎ و‏‎
يكي‌‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎ خود‏‎ همسر‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ تصور‏‎ است‌‏‎ بهتر‏‎ مناسب‏‎
.مي‌كنيد‏‎ گفتگو‏‎ صميمي‌تان‌‏‎ ازدوستان‌‏‎
روابط‏‎ سرپول‌ ، مسافرت‌ ، ‏‎ بر‏‎ اغلب‏‎ مرد‏‎ و‏‎ زن‌‏‎ -‎‎‏‏4‏‎
زندگي‌ ، ‏‎ بدهاي‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ برنامه‌ريزي‌ ، ‏‎ و‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎ زناشويي‌ ، ‏‎
ولي‌‏‎ مشاجره‌مي‌كنند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ منزل‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ فرزندان‌‏‎ تربيت‌‏‎
احساسي‌‏‎ و‏‎ عاطفي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ تامين‌‏‎ عدم‌‏‎ مشاجره‌‏‎ بروز‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎.مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ گوناگون‌‏‎ صورت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
دهيد‏‎ اطمينان‌‏‎ خود‏‎ همسر‏‎ به‌‏‎ مشكل‌‏‎ طرح‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ دليل‌‏‎
اعتماد‏‎ او‏‎ به‌‏‎ و‏‎ قائليد‏‎ احترام‌‏‎ برايش‌‏‎ و‏‎ داريد‏‎ دوستش‌‏‎ كه‌‏‎
خود‏‎ شخص‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ را‏‎ شما‏‎ مخالفت‌‏‎ كه‌‏‎ كنيد‏‎ تاكيد‏‎ و‏‎ داريد‏‎
.نكند‏‎ تلقي‌‏‎
عدم‌توانايي‌‏‎ مردان‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ شروع‌مشاجرات‌‏‎ علت‌‏‎ شايع‌ترين‌‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
از‏‎ زن‌‏‎ وقتي‌‏‎.است‌‏‎ زنان‌‏‎ ونظرات‌‏‎ صحيح‌احساسات‌‏‎ پذيرش‌‏‎ و‏‎ درك‌‏‎
او‏‎ از‏‎ زن‌‏‎ مي‌كند‏‎ احساس‌‏‎ مرد‏‎ است‌‏‎ مردناراضي‌‏‎ رفتار‏‎ و‏‎ كار‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ تذكر‏‎.‎ندارد‏‎ دوست‌‏‎ را‏‎ او‏‎ و‏‎ است‌‏‎ ناراضي‌‏‎
لذا‏‎ هستند‏‎ مشاجره‌‏‎ مستعد‏‎ بسيار‏‎ مي‌كنند‏‎ اشتباه‌‏‎ وقتي‌‏‎ مردها‏‎
.بكشد‏‎ رخ‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ اشتباه‌‏‎ موقع‌‏‎ همان‌‏‎ زن‌‏‎ ندارد‏‎ ضرورتي‌‏‎
صراحت‌‏‎ عدم‌‏‎ زنان‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ مشاجرات‌‏‎ شروع‌‏‎ علت‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ -‎‏‏6‏‎
ناراحتي‌‏‎ مستقيما‏‎ اينكه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ زن‌‏‎.‎است‌‏‎ احساساتشان‌‏‎ دربيان‌‏‎
بي‌ربط‏‎ ايرادهاي‌‏‎ و‏‎ نامربوطمي‌كند‏‎ سوالات‌‏‎.‎سازد‏‎ مطرح‌‏‎ خودرا‏‎
.دهد‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ناراحتي‌‏‎ مي‌گيردتا‏‎
براي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ مذاكره‌‏‎ با‏‎.‎زندگي‌نيست‌‏‎ نمك‌‏‎ هميشه‌‏‎ كشمكش‌‏‎-‎‏‏7‏‎
.كرد‏‎ اجتناب‏‎ زندگي‌‏‎ در‏‎ مشاجره‌‏‎ از‏‎ هميشه‌‏‎
شهريور‏‎ كريميان‌‏‎ كبري‌‏‎روزنامه‌‏‎ امتيار‏‎ لغو‏‎ درپي‌‏‎
از‏‎ روزنامه‌نگاران‌جامعه‌‏‎ جامعه‌‏‎
منتشر‏‎ را‏‎ توس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ امروز‏‎
مي‌كنند‏‎


.مي‌كند‏‎ كادرمنتشر‏‎ همان‌‏‎ با‏‎ را‏‎ امروزتوس‌‏‎ از‏‎ جامعه‌‏‎
توسطشركت‌‏‎ جامعه‌‏‎ روزنامه‌‏‎:گفت‌‏‎ پور‏‎ جلايي‌‏‎ حميدرضا‏‎ دكتر‏‎
آقاي‌‏‎ هيات‌مديره‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شد‏‎ منتشر‏‎ روز‏‎ جامعه‌‏‎
مديره‌‏‎ هيات‌‏‎ عضو‏‎ شمس‌الواعظين‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ عامل‌‏‎ مدير‏‎ سازگارا ، ‏‎
.هستيم‌‏‎ شركت‌‏‎ اين‌‏‎
منتشر‏‎ را‏‎ جامعه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ موجب‏‎ قانون‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ عملي‌‏‎ التزام‌‏‎
كادرجامعه‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ با‏‎ امروز‏‎ از‏‎ شركت‌‏‎ اما‏‎ نكنم‌‏‎
.مي‌كند‏‎ منتشر‏‎ را‏‎ روزنامه‌توس‌‏‎
روزنامه‌جامعه‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ دادگاه‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ جلايي‌پور‏‎ دكتر‏‎
مستشاران‌دادگاه‌‏‎ از‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ دادگاه‌‏‎ مستشاران‌‏‎:‎گفت‌‏‎
اولين‌‏‎ حتي‌‏‎ ظاهرا‏‎ و‏‎ مطبوعات‌‏‎ دادگاه‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بودند‏‎ خانواده‌‏‎
به‌‏‎ حاضر‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ تجديدنظر‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ مستشاري‌‏‎
.شد‏‎ صادر‏‎ حكم‌‏‎ ايشان‌‏‎ علي‌البدل‌‏‎ براي‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ كه‌‏‎ نشد‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎

راي‌هيات‌‏‎ خلاف‌‏‎ بر‏‎ جامعه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎
در‏‎:‎گفت‌‏‎ نشد‏‎ قائل‌‏‎ روزنامه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ تخفيفي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ منصفه‌‏‎
جلسه‌‏‎ دو‏‎ هفته‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ تفهيم‌‏‎ ما‏‎ به‌‏‎ اتهام‌‏‎ شش‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ طي‌‏‎
از‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ترتيب‏‎ دادگاه‌‏‎
مورد‏‎ آنها‏‎ تجربه‌‏‎ و‏‎ سابقه‌‏‎ و‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ استفاده‌‏‎ مستشاران‌‏‎
قلم‌‏‎ حدود 400نفر‏‎ جامعه‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ سئوال‌‏‎
دكترا‏‎ درجه‌‏‎ داراي‌‏‎ نفر‏‎ از 40‏‎ بيش‌‏‎ تعداد‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مي‌زدند‏‎
فعاليت‌‏‎ توس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎ پس‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎
جامعه‌به‌‏‎ روزنامه‌‏‎ كلمه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ اعتراض‌‏‎ كه‌‏‎ وي‌‏‎
حماسه‌‏‎ مخالفان‌‏‎ وقتي‌‏‎:مي‌گويد‏‎ داشته‌‏‎ اعلام‌‏‎ كشور‏‎ كل‌‏‎ دادستان‌‏‎
استفاده‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ براي‌‏‎ ابزارها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎
خود‏‎ قانوني‌‏‎ اختيارات‌‏‎ از‏‎ ارشاد‏‎ وزارت‌‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ چرا‏‎ مي‌كنند‏‎
مجوز‏‎ دريافت‌‏‎ براي‌‏‎ قانوني‌ ، ‏‎ تقاضاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمي‌كنند‏‎ استفاده‌‏‎
.نمي‌دهند‏‎ اثر‏‎ ترتيب‏‎
ازنزديكانش‌‏‎ نفر‏‎ از 15‏‎ بيش‌‏‎ برادر ، ‏‎ سه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ كه‌‏‎ جلايي‌پور‏‎
:مي‌گويد‏‎ شهيدشده‌اند‏‎ تحميلي‌‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ انقلاب‏‎ سالهاي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎
و‏‎ بود‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎ ما ، ‏‎ انقلاب‏‎ محوري‌‏‎ شعار‏‎
.شود‏‎ نهادينه‌‏‎ آزادي‌‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ لازم‌‏‎ روي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
و‏‎ است‌‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ مهم‌‏‎ اهداف‌‏‎ از‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎:‎وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
.كرد‏‎ دفاع‌‏‎ مردم‌‏‎ حقوق‌‏‎ از‏‎ نهادي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ بتوان‌‏‎ بايد‏‎
وشيوه‌هاي‌‏‎ ابزارها‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ به‌‏‎ خطاب‏‎ در‏‎
شدن‌‏‎ ونهادينه‌‏‎ سياسي‌‏‎ توسعه‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ گوناگون‌‏‎
دست‌كم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ برخاسته‌اند‏‎ مردم‌‏‎ قانوني‌‏‎ و‏‎ مشروع‌‏‎ آزادي‌هاي‌‏‎
قانون‌‏‎ و‏‎ اسلام‌‏‎ نام‌‏‎ خود‏‎ رفتارهاي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داريم‌‏‎ انتظار‏‎
.ندهيد‏‎
دوماهه‌مجددا‏‎ انفصال‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ مصمم‌‏‎ كه‌‏‎ جلايي‌پور‏‎ دكتر‏‎
لحاظ‏‎ به‌‏‎:كندمي‌گويد‏‎ كسب‏‎ را‏‎ ديگر‏‎ روزنامه‌اي‌‏‎ امتياز‏‎ مجوز‏‎
در‏‎ و‏‎ دارم‌‏‎ ارسال‌‏‎ را‏‎ تقاضا‏‎ اين‌‏‎ مي‌تواند‏‎ ديگر‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ قانوني‌‏‎
را‏‎ روزنامه‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ روز‏‎ جامعه‌‏‎ جديدشركت‌‏‎ مجوز‏‎ دريافت‌‏‎ صورت‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ شرايط‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎كرد‏‎ خواهد‏‎ اداره‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎
نخبگان‌منتشر‏‎ به‌‏‎ گرايش‌‏‎ با‏‎ ديگري‌‏‎ و‏‎ جوانان‌‏‎ مخصوص‌‏‎ اين‌روزنامه‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
روزنامه‌‏‎ كادر‏‎ توسط‏‎ امروز‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ توس‌‏‎ روزنامه‌‏‎ مسئول‌‏‎ مدير‏‎
اين‌‏‎.‎است‌‏‎ حصاري‌‏‎ جوادي‌‏‎ محمدرضا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ منتشر‏‎ جامعه‌‏‎
امروز‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ منتشر‏‎ هفتگي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎ تا‏‎ روزنامه‌‏‎
.يافت‌‏‎ خواهد‏‎ انتشار‏‎ سراسري‌‏‎ و‏‎ روزانه‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مجوز‏‎ كسب‏‎ با‏‎

© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.