شماره‌ 1597‏‎ ‎‏‏،‏‎ 25 July 98 مرداد 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 3‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
حكم‌‏‎ درباره‌‏‎ مخملباف‌‏‎ نظر‏‎
را‏‎ راي‌‏‎ وقتي‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ دادگاه‌‏‎
كردم‌‏‎ مرگ‌‏‎ آرزوي‌‏‎ شنيدم‌ ، ‏‎

شكوفا‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌اميد‏‎ مدرسه‌اي‌‏‎
شد‏‎

تلخ‌‏‎ تجربه‌‏‎

وكيل‌‏‎ كشاورز‏‎ بهمن‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎
صدورراي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ مدافع‌‏‎

شرح‌‏‎ بدون‌‏‎

مردم‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎ و‏‎ واكنش‌ها‏‎
شهرداري‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ درباره‌‏‎
ناصري‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ مادر‏‎ من‌ ، ‏‎ :تهران‌‏‎
شلاق‌‏‎ شهردار‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تقبل‌‏‎
بخورم‌‏‎

‎‏‏83‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ يك‌نظرسنجي‌‏‎ براساس‌‏‎
را‏‎ شهردار‏‎ دادگاه‌‏‎ مردم‌‏‎ درصد‏‎
را‏‎ دادگاه‌‏‎ درصد‏‎ ديده‌اند 59‏‎
دانسته‌اند‏‎ سياسي‌‏‎

حكم‌‏‎ قرائت‌‏‎ جلسه‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎

درخت‌‏‎ تبار‏‎ از‏‎ مردي‌‏‎ ستايش‌‏‎ در‏‎
عشق‌‏‎ و‏‎ اكسيژن‌‏‎ و‏‎

داوري‌‏‎ و‏‎ كرباسچي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎
مردم‌‏‎

راي‌‏‎ تناقض‌هاي‌‏‎ از‏‎ حائري‌‏‎ مسعود‏‎
مي‌گويد‏‎ دادگاه‌‏‎

حكم‌‏‎ درباره‌‏‎ مخملباف‌‏‎ نظر‏‎
را‏‎ راي‌‏‎ وقتي‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ دادگاه‌‏‎
كردم‌‏‎ مرگ‌‏‎ آرزوي‌‏‎ شنيدم‌ ، ‏‎


شنيدم‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ سيماي‌‏‎ از‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎
.كردم‌‏‎ مرگ‌‏‎ آرزوي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ فرا‏‎ درد‏‎ را‏‎ وجودم‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎
من‌‏‎ بابا‏‎:مي‌گويد‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎ گريان‌‏‎ (حنا‏‎)‎ ساله‌ام‌‏‎ دختر 9‏‎
از‏‎ من‌‏‎ بخورم‌ ، ‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ كرباسچي‌ 60‏‎ آقاي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توانم‌‏‎
آقاي‌‏‎ جاي‌‏‎ مرابه‌‏‎ مي‌شود‏‎ آيا‏‎ اما‏‎ مي‌ترسم‌ ، ‏‎ و‏‎ مي‌آيد‏‎ دردم‌‏‎ شلاق‌‏‎
به‌‏‎ بزرگتريد‏‎ كه‌‏‎ ميثم‌‏‎ و‏‎ تو‏‎ و‏‎ كنند‏‎ زنداني‌‏‎ سال‌‏‎ كرباسچي‌ 5‏‎
بخوريد؟‏‎ شلاق‌‏‎ آقاي‌كرباسچي‌‏‎ جاي‌‏‎
اجازه‌‏‎ قانون‌‏‎ اما‏‎ بخورم‌ ، ‏‎ شلاق‌‏‎ حاضرم‌‏‎ من‌‏‎:مي‌گويد‏‎ ميثم‌‏‎ پسرم‌‏‎
شلاق‌‏‎ يا‏‎ شوند‏‎ زنداني‌‏‎ اسطوره‌ها‏‎ جاي‌‏‎ معمولي‌به‌‏‎ مردم‌‏‎ نمي‌دهد‏‎
فعلا‏‎ اما‏‎ماحاضريم‌‏‎ خانواده‌‏‎ همه‌‏‎ بدهند‏‎ اجازه‌‏‎ اگر‏‎.‎بخورند‏‎
كردند‏‎ اعلام‌‏‎ شهر‏‎ جنوب‏‎ جوانان‌‏‎ كه‌‏‎ حسابي‌‏‎ شماره‌‏‎ به‌‏‎ مي‌روم‌‏‎ من‌‏‎
ما‏‎ براي‌‏‎ خودش‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ چرا‏‎بريزم‌‏‎ را‏‎ توجيبي‌ام‌‏‎ پول‌‏‎
ندارد‏‎ پولي‌‏‎ خودش‌‏‎ اما‏‎ مي‌خورد‏‎ شلاق‌‏‎ براي‌ما‏‎ خودش‌‏‎ مي‌كشد ، ‏‎ زندان‌‏‎
از‏‎ سال‌ ، ‏‎ جوان‌زير 18‏‎ ميليون‌‏‎ بيست‌‏‎ ما‏‎.‎بدهد‏‎ را‏‎ ما‏‎ جريمه‌‏‎ تا‏‎
.مي‌دهيم‌‏‎ را‏‎ جريمه‌‏‎ اين‌‏‎ روزانه‌مان‌‏‎ توجيبي‌‏‎ پول‌‏‎
پسرم‌‏‎.‎بگريم‌‏‎ آن‌‏‎ بر‏‎ قلم‌‏‎ زبان‌‏‎ از‏‎ تا‏‎ مي‌روم‌‏‎ كاغذ‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎
جوانان‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ حسابي‌‏‎ شماره‌‏‎ چيزي‌نوشتي‌‏‎ اگر‏‎ بابا‏‎:‎مي‌گويد‏‎
پرداخت‌‏‎ شماره‌حساب‏‎.‎بنويس‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎ شهر‏‎ جنوب‏‎
شماره‌‏‎ -‎ مركز‏‎ شعبه‌‏‎ ملي‌‏‎ بانك‌‏‎]:است‌‏‎ اين‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جريمه‌‏‎
[حساب89700‏‎
غمزده‌‏‎ برابرم‌ ، ‏‎ در‏‎ كاغذ‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مانده‌‏‎ من‌‏‎ دست‌‏‎ در‏‎ گريان‌‏‎ قلم‌ ، ‏‎
زنداني‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌‏‎ آن‌ 5‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎گيجم‌‏‎ من‌اما‏‎.است‌‏‎ گشوده‌‏‎ آغوش‌‏‎
دوباره‌‏‎.‎زندان‌بريده‌اند‏‎ سال‌‏‎ روحم‌ 5‏‎ براي‌‏‎ دوباره‌‏‎ بوده‌ام‌ ، ‏‎
به‌‏‎ باغبان‌‏‎ وقتي‌‏‎:مي‌پرسم‌‏‎ خودم‌‏‎ از‏‎.‎مي‌كنند‏‎ روح‌‏‎ جراحي‌‏‎ مرا‏‎
سايه‌‏‎ زير‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎ رويم‌‏‎ چطور‏‎ من‌‏‎ است‌ ، ‏‎ زنداني‌‏‎ جرم‌درخت‌‏‎
شوم‌؟‏‎ رد‏‎ درختان‌‏‎
مخملباف‌‏‎ محسن‌‏‎
‎‏‏1/5/1377‏‎
ازظهر‏‎ بعد‏‎ ساعت‌ 5/2‏‎شكوفا‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌اميد‏‎ مدرسه‌اي‌‏‎
شد‏‎


المپياد‏‎ نهمين‌‏‎ و‏‎ سي‌‏‎ نخست‌‏‎ مقام‌‏‎ كامل‌‏‎ اقتدار‏‎ با‏‎ اميني‌‏‎ اميد‏‎
را‏‎ عرصه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ افتخار‏‎ نخستين‌‏‎ و‏‎ كرد ، ‏‎ كسب‏‎ را‏‎ جهان‌‏‎ رياضي‌‏‎
.آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ كشورمان‌‏‎ براي‌‏‎
مدرسه‌اي‌‏‎.‎هستيم‌‏‎ بهشتي‌‏‎ شهيد‏‎ مدرسه‌‏‎ يافته‌‏‎ پرورش‌‏‎ اميد‏‎ و‏‎ من‌‏‎
توسط‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ بر 320‏‎ بالغ‌‏‎ هزينه‌‏‎ با‏‎ سال‌ 1372‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
اهدا‏‎ درخشان‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ و‏‎ احداث‌‏‎ منطقه‌ 20‏‎ شهرداري‌‏‎
.شد‏‎
منطقه‌‏‎ در‏‎ مدرسه‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎ وجود‏‎ اضافه‌‏‎ به‌‏‎ اميد‏‎ همت‌‏‎ و‏‎ هوش‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ افتخار‏‎ اين‌‏‎ اميد‏‎ تا‏‎ داد‏‎ هم‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ همه‌‏‎ شهرري‌‏‎
و‏‎ افتخار‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎.‎آورد‏‎ ارمغان‌‏‎ به‌‏‎ شهرري‌‏‎ نجيب‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎
و‏‎ محترم‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ انقلاب ، ‏‎ معظم‌‏‎ رهبر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌‏‎
اهداء‏‎ و‏‎ احداث‌‏‎ باني‌‏‎ كه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ تهران‌‏‎ [معلق‌‏‎]شهردار‏‎
.تبريك‌مي‌گويم‌‏‎ بود‏‎ مدرسه‌‏‎ اين‌‏‎
قم‌‏‎ جاده‌‏‎ ابتداي‌‏‎ - شهرري‌‏‎.م‌‏‎م‌‏‎تلخ‌‏‎ تجربه‌‏‎


به‌‏‎ اشاره‌‏‎ تنها‏‎ تهران‌ ، ‏‎ شهردار‏‎ محاكمه‌‏‎ سياسي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ بيان‌‏‎ در‏‎
در‏‎ شده‌‏‎ قرائت‌‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎ هم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كافي‌‏‎ آشكار‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎
آن‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎ هم‌چگونگي‌‏‎ و‏‎ قاضي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎
اعلام‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ شبيه‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ تبليغاتي‌‏‎ يك‌بيانيه‌‏‎ به‌‏‎ بيشتر‏‎
سخنراني‌ 40‏‎ يك‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎.‎دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎
موسوم‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ متن‌ 39‏‎ قرائت‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ قاضي‌‏‎ شخص‌‏‎ توسط‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ اتهاماتي‌‏‎ و‏‎ ادعاها‏‎ تكرار‏‎ تماما‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ به‌راي‌‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ - كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ آخرين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ گويي‌‏‎
و‏‎ داخلي‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ در‏‎ دفاعيات‌‏‎ اين‌‏‎ چشمگير‏‎ تاثير‏‎ به‌‏‎
نه‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ تهيه‌‏‎ مقام‌مناظره‌‏‎ در‏‎ و‏‎ - بين‌المللي‌‏‎
.پرونده‌‏‎ يك‌‏‎ پيرامون‌‏‎ قاضي‌‏‎ حكم‌‏‎
قاضي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ بيانيه‌‏‎ هم‌‏‎ متاسفانه‌‏‎ قياس‌ ، ‏‎ همين‌‏‎ بر‏‎
ساعت‌‏‎ تمام‌ 28‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ پرونده‌ ، همچنين‌‏‎ به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎
تهيه‌‏‎ كنار‏‎ متهم‌در‏‎ مستند‏‎ و‏‎ محكم‌‏‎ دفاعيات‌‏‎ و‏‎ دادرسي‌‏‎ جريان‌‏‎
تاثيري‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ گويي‌‏‎ وي‌ ، ‏‎ وكلاي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ لازم‌‏‎ لوايح‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎
در‏‎ قاضي‌ ، ‏‎ زيرا‏‎ ;است‌‏‎ نگذاشته‌‏‎ قاضي‌‏‎ مواضع‌‏‎ و‏‎ برنظرات‌‏‎
و‏‎ شديدتر‏‎ بلكه‌‏‎ و‏‎ عينا‏‎ پنج‌شنبه‌گذشته‌ ، ‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مصاحبه‌‏‎
كرد‏‎ تكرار‏‎ را‏‎ دادرسي‌‏‎ نخست‌‏‎ روز‏‎ انتقادات‌‏‎ و‏‎ اتهامات‌‏‎ غليظتر ، ‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ قانوني‌‏‎ مستندات‌‏‎ و‏‎ شواهد‏‎ همه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎ و‏‎
مواضع‌‏‎ بر‏‎ دادستان‌‏‎ -‎ يك‌قاضي‌‏‎ مقام‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ شهردار ، ‏‎
.ايستاد‏‎ خود‏‎ اوليه‌‏‎
و‏‎ دادگستري‌ ، ‏‎ محترم‌‏‎ وزير‏‎ قضائيه‌ ، ‏‎ قوه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اذعان‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
عام‌‏‎ دادگاهاي‌‏‎ رايج‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ موجود‏‎ اساسي‌‏‎ ضعف‌‏‎ نقاط‏‎ به‌‏‎ قاضي‌‏‎
بازپرس‌‏‎ همزمان‌‏‎ نقش‌‏‎ ايفاي‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ قاضي‌‏‎ شخص‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ بويژه‌‏‎
در‏‎ حتي‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ محترم‌‏‎ قاضي‌‏‎ هست‌ ، ‏‎ نيز‏‎ دادستان‌‏‎ و‏‎
نيز‏‎ نهايي‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ سه‌گانه‌‏‎ نقش‌‏‎ آميختگي‌‏‎ اين‌‏‎ كردن‌‏‎ پنهان‌‏‎
اعلام‌‏‎ و‏‎ انشاء‏‎ در‏‎ دست‌كم‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بدين‌سان‌ ، ‏‎.نكرد‏‎ كوششي‌‏‎
ولو‏‎ -‎ قاضي‌‏‎ و‏‎ دادستان‌‏‎ نقش‌‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ تفكيكي‌‏‎ چنين‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎
بود ، ‏‎ ممكن‌‏‎ - باشد‏‎ نداشته‌‏‎ اثري‌‏‎ كوچكترين‌‏‎ حكم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎
دو‏‎ هر‏‎ نيز‏‎ حكم‌‏‎ انشاء‏‎ و‏‎ اعلام‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ آگاهانه‌‏‎ و‏‎ عامدا‏‎ قاضي‌‏‎
شايد‏‎ اين‌ ، ‏‎.‎كرد‏‎ ايفا‏‎ پرده‌پوشي‌‏‎ بي‌كمترين‌‏‎ و‏‎ همزمان‌‏‎ را‏‎ نقش‌‏‎
سياسي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ قاضي‌ ، ‏‎ باطني‌‏‎ ميل‌‏‎ و‏‎ اذعان‌‏‎ برخلاف‌‏‎
.باشد‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ از‏‎ بيرون‌‏‎ فزاينده‌‏‎ و‏‎ سنگين‌‏‎
روحيه‌‏‎ و‏‎ فضا‏‎ حاكميت‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ چنين‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
ايران‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ -‎ سياسي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ صحنه‌‏‎ در‏‎ استراتژيك‌‏‎ باخت‌‏‎
قانوني‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ اثرات‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ مخالف‌‏‎ جناح‌‏‎ جبهه‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ حكم‌ ، ‏‎ انشاء‏‎ و‏‎ دادرسي‌‏‎ اصول‌‏‎ گذاشتن‌‏‎ پا‏‎ زير‏‎ بر‏‎ مترتب‏‎
با‏‎ آنهم‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ محكوميت‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ ناگوار‏‎ پيامدهاي‌‏‎
مجامع‌‏‎ تمام‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ناباورانه‌‏‎ و‏‎ شگفتي‌آور‏‎ چنين‌‏‎ غلظتي‌‏‎ و‏‎ شدت‌‏‎
همزماني‌‏‎.‎است‌‏‎ نشده‌‏‎ توجهي‌‏‎ وجه‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎
با‏‎ اغماض‌‏‎ بي‌كمترين‌‏‎ و‏‎ شديداللحن‌‏‎ محكوميت‌‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ صدور‏‎
غير‏‎ تمايل‌‏‎ نشانگر‏‎ جامعه‌ ، ‏‎ روزنامه‌‏‎ تعطيلي‌‏‎ و‏‎ قطعي‌‏‎ محكوميت‌‏‎
به‌‏‎ ايران‌‏‎ جاري‌‏‎ تحولات‌‏‎ در‏‎ خورده‌‏‎ شكست‌‏‎ جناح‌‏‎ پرده‌پوشي‌‏‎ قابل‌‏‎
تلخ‌‏‎ تجربه‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ است‌‏‎ كشور‏‎ سياسي‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ تنش‌‏‎ ايجاد‏‎
نااميدكننده‌‏‎ اثرات‌‏‎ با‏‎ كشور‏‎ اجرايي‌‏‎ مديريت‌‏‎ براي‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ بر‏‎ آن‌‏‎ خردكننده‌‏‎ اجتماعي‌‏‎ اثرات‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ چه‌‏‎ آن‌ ، ‏‎
و‏‎ قضايي‌‏‎ كشمكش‌‏‎ هرگونه‌‏‎ چراي‌‏‎ و‏‎ بي‌چون‌‏‎ و‏‎ نهايي‌‏‎ داوران‌‏‎ عنوان‌‏‎
و‏‎ تلقي‌‏‎ بر‏‎ حكم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ تاثير‏‎ جنبه‌‏‎ از‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ سياسي‌ ، ‏‎
سياسي‌‏‎ جناحهاي‌‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ مردمگرايي‌‏‎ ميزان‌‏‎ از‏‎ جهانيان‌‏‎ برداشت‌‏‎
با‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ محكوميت‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ ديگر ، ‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ نظام‌‏‎ داخل‌‏‎
در‏‎ تاريك‌‏‎ نقطه‌‏‎ يك‌‏‎ جهت‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ منتظره‌اي‌ ، ‏‎ غير‏‎ ابعاد‏‎ چنين‌‏‎
.مي‌آيد‏‎ به‌شمار‏‎ اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ ساله‌‏‎ حيات‌ 20‏‎
جرم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ شلاقها‏‎ چه‌‏‎ همه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
نه‌ ، ‏‎ يا‏‎ آيند‏‎ فرود‏‎ جهان‌‏‎ شيعه‌‏‎ يگانه‌كشور‏‎ ام‌القراي‌‏‎ آباداني‌‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ ودومين‌‏‎ خود‏‎ حيات‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ سومين‌‏‎ براي‌‏‎ او‏‎ چه‌‏‎ و‏‎
چندان‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بيگانه‌‏‎ نه‌چندان‌‏‎ ديوارهاي‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
ذلت‌‏‎ و‏‎ عزت‌‏‎ ببيند ، ‏‎ حصار‏‎ خود‏‎ برگرداگرد‏‎ را‏‎ زندان‌‏‎ ناخوشايند‏‎
آن‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ است‌‏‎ اصل‌‏‎ خداوند‏‎ نزد‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ كس‌‏‎ هر‏‎ مانند‏‎ او‏‎
داوران‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ فهيم‌‏‎ و‏‎ شجاع‌‏‎ رشيد ، ‏‎ بزرگوار ، ‏‎ مردم‌‏‎ اين‌‏‎
خطاناپذير ، ‏‎ منصفه‌اي‌‏‎ هيات‌‏‎ هم‌چون‌‏‎ و‏‎ مناقشه‌اند‏‎ اين‌‏‎ نهايي‌‏‎
.كشيده‌اند‏‎ فرا‏‎ خويش‌‏‎ دادگاه‌‏‎ و‏‎ آزمون‌‏‎ از‏‎ سربلند‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎
.است‌‏‎ رفتني‌‏‎ همه‌‏‎ باقي‌ ، ‏‎
است‌‏‎ نمط‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ الهي‌‏‎ عدل‌‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ سخط‏‎ گه‌‏‎ رضا‏‎ گاه‌‏‎ جا‏‎ همه‌‏‎ باقي‌‏‎
است‌‏‎ سخط‏‎ اينجا‏‎ گر‏‎ نيست‌‏‎ سخطي‌‏‎ آنجا‏‎
است‌‏‎ غلط‏‎ اينجا‏‎ گر‏‎ نيست‌‏‎ غلطي‌‏‎ آنجا‏‎
ليلاز‏‎ سعيد‏‎وكيل‌‏‎ كشاورز‏‎ بهمن‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎
صدورراي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ مدافع‌‏‎


غلامحسين‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكلاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كشاورز‏‎ بهمن‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
دادگاه‌‏‎ در‏‎ محسني‌اژه‌اي‌‏‎ قاضي‌‏‎ راي‌‏‎ اعلام‌‏‎ هنگام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
نيز‏‎ و‏‎ صادره‌‏‎ حكم‌‏‎ درباره‌‏‎ راي‌‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ داشت‌ ، ‏‎ حضور‏‎
:گفت‌‏‎ ما‏‎ خبرنگار‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ تجديدنظر‏‎ درخواست‌‏‎
اولي‌‏‎ گفته‌اند‏‎ بارها‏‎ نيز‏‎ اينجانب‏‎ محترم‌‏‎ موكل‌‏‎ همچنانكه‌‏‎ اولا‏‎
پرونده‌هاي‌‏‎ تكليف‌‏‎ تعيين‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ پرونده‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎
است‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ مطرح‌‏‎ مربوطه‌‏‎ اختصاصي‌‏‎ مراجع‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مرتبطه‌‏‎
اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ پرونده‌‏‎ دراين‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ زيرا‏‎ مي‌شد ، ‏‎ رسيدگي‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ استناد‏‎ و‏‎ اشاره‌‏‎ آقاي‌ابريشم‌كار‏‎ و‏‎ قاسمي‌‏‎ و‏‎ قبه‌‏‎ آقايان‌‏‎
مورد‏‎ پرونده‌هاي‌‏‎ مساله‌‏‎ نفراخير‏‎ دو‏‎ درمورد‏‎ بالاخص‌‏‎
و‏‎ مجازات‌ها‏‎ شدت‌‏‎ درخصوص‌‏‎ اينجانب‏‎ دارد ، ثانيا‏‎ اشاره‌موضوعيت‌‏‎
حرفي‌ندارم‌‏‎ اصولا‏‎ ;شود‏‎ تعيين‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ خفيف‌تر‏‎ بود‏‎ اينكه‌ممكن‌‏‎
مي‌شد‏‎ مجازات‌داده‌‏‎ به‌‏‎ حكم‌‏‎ نمي‌بايست‌‏‎ اصلا‏‎ كه‌‏‎ معتقدم‌‏‎ زيرا‏‎
.هستم‌‏‎ بودم‌و‏‎ موارد‏‎ كليه‌‏‎ در‏‎ برائت‌‏‎ به‌‏‎ معتقد‏‎ بلكه‌‏‎
من‌مربوط‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ خواهي‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ درخصوص‌‏‎ ثالثا‏‎
در‏‎ كرد ، ‏‎ عمل‌خواهم‌‏‎ قانوني‌‏‎ فرجه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ قانوني‌‏‎ وظيفه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎
نظر‏‎ تجديد‏‎ قصد‏‎ كه‌‏‎ كرباسچي‌نشنيده‌ام‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ شخصا‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎
.ندارند‏‎ خواهي‌‏‎
نقض‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ در‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ دارم‌‏‎ بسيار‏‎ اميدواري‌‏‎ رابعا‏‎
كليه‌‏‎ از‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ برائت‌‏‎ حكم‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ منتهي‌‏‎ و‏‎
استفاده‌‏‎ موكل‌‏‎ استيفاي‌حقوق‌‏‎ براي‌‏‎ قانوني‌‏‎ امكانات‌‏‎ و‏‎ روش‌ها‏‎
.كرد‏‎ خواهم‌‏‎شرح‌‏‎ بدون‌‏‎


تهراني‌‏‎ دانش‌آموز‏‎ دختر‏‎ حميرا ، ‏‎:‎از‏‎ نقاشي‌‏‎مردم‌‏‎ گفته‌هاي‌‏‎ و‏‎ واكنش‌ها‏‎
شهرداري‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ درباره‌‏‎
ناصري‌ ، ‏‎ شهيد‏‎ مادر‏‎ من‌ ، ‏‎ :تهران‌‏‎
شلاق‌‏‎ شهردار‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎ تقبل‌‏‎
بخورم‌‏‎


همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ تحريريه‌‏‎ گذشته‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ عصر‏‎:شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
مستمر‏‎ انتشار‏‎ سال‌‏‎ شش‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ را‏‎ فعاليت‌خود‏‎ روز‏‎ پرشورترين‌‏‎
دادگاه‌‏‎ سرانجام‌‏‎ درباره‌‏‎ مردم‌‏‎ تحسر‏‎ و‏‎ خشم‌‏‎.سرگذراند‏‎ از‏‎
با‏‎ آنها‏‎ شرط‏‎ و‏‎ بي‌قيد‏‎ همراهي‌‏‎ و‏‎ ياري‌‏‎ اعلام‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎
بلكه‌‏‎ تحريريه‌ ، ‏‎ جوان‌‏‎ اعضاي‌‏‎ براي‌‏‎ نه‌فقط‏‎ غلامحسين‌كرباسچي‌ ، ‏‎
انتظار‏‎ از‏‎ دور‏‎ و‏‎ بس‌شگفت‌‏‎ نيز‏‎ باتجربه‌ها‏‎ و‏‎ كهنسالان‌‏‎ براي‌‏‎
.بود‏‎
مردم‌‏‎ واكنش‌‏‎ شاهد‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كهنسالي‌‏‎ روزنامه‌نگاران‌‏‎ حتي‌‏‎
شدن‌‏‎ ملي‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ به‌‏‎ متفقين‌‏‎ ورود‏‎ جرياناتي‌همچون‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎
سيل‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ بوده‌اند ، ‏‎.‎.‎.‎و‏‎ مرداد‏‎ كودتاي‌ 28‏‎ نفت‌ ، ‏‎ صنعت‌‏‎
اين‌‏‎ از‏‎ متعجب ، ‏‎ و‏‎ هيجان‌زده‌‏‎ روزنامه‌‏‎ با‏‎ مردم‌‏‎ تماس‌هاي‌‏‎
.ماندند‏‎ مبهوت‌‏‎ خدمتگزاران‌شان‌ ، ‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مردم‌درباره‌‏‎ قدرشناسي‌‏‎
همدلي‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اندك‌‏‎ تنهابخشي‌‏‎ آمد ، ‏‎ خواهد‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎
البته‌همه‌‏‎ را ، ‏‎ همدلي‌‏‎ اين‌‏‎ واقعي‌‏‎ ابعاد‏‎.‎است‌‏‎ مردم‌‏‎ بي‌شائبه‌‏‎
و‏‎ گفت‌‏‎ و‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ فرصت‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دو‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎
را‏‎ آن‌‏‎ هنوز‏‎ كه‌‏‎ فرصتي‌‏‎.‎دريافته‌اند‏‎ راداشته‌اند ، ‏‎ آنها‏‎ با‏‎ گوي‌‏‎
دلشان‌‏‎ از‏‎ گوشه‌اي‌‏‎ در‏‎ نيزكه‌‏‎ آنها‏‎ اميدواريم‌‏‎ و‏‎ مي‌دانيم‌‏‎ فراهم‌‏‎
آن‌را‏‎ است‌ ، ‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ احترام‌‏‎ قدري‌‏‎ و‏‎ انصاف‌‏‎ اندكي‌‏‎
تماس‌هاي‌‏‎ از‏‎ عمده‌اي‌‏‎ بخش‌‏‎ جانمايه‌‏‎ اتفاق‌ ، ‏‎ از‏‎ و‏‎.‎ندهند‏‎ كف‌‏‎ از‏‎
حمايت‌‏‎ اعلام‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎ امكاني‌‏‎ تعيين‌‏‎ براي‌‏‎ جزدرخواست‌‏‎ مردم‌ ، ‏‎
بوده‌‏‎ اين‌‏‎ او ، ‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ حسابي‌براي‌‏‎ معرفي‌‏‎ و‏‎ كرباسچي‌‏‎ از‏‎ عمومي‌‏‎
.است‌‏‎ رسيده‌‏‎ فرا‏‎ مردم‌‏‎ داوري‌‏‎ نوبت‌‏‎ اكنون‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
پاي‌‏‎ به‌‏‎ گزيده‌ ، ‏‎ دندان‌‏‎ به‌‏‎ لب‏‎ و‏‎ پيچيده‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ مردم‌صبورانه‌ ، ‏‎
برويد‏‎ مردم‌‏‎ ميان‌‏‎ به‌‏‎ روزها ، ‏‎ نيزاين‌‏‎ شما‏‎نشستند‏‎ شما‏‎ محكمه‌‏‎
:بنشينيد‏‎ آنها‏‎ محكمه‌‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
درفتح‌المبين‌‏‎ كه‌‏‎ رزمنده‌اي‌‏‎ هر‏‎.‎هستم‌‏‎ ناصري‌‏‎ شهيد‏‎ مادر‏‎ من‌‏‎
همسنگر‏‎ سرخه‌‏‎ و‏‎ ابوغريب‏‎ عباس‌ ، ‏‎ دشت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ همه‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎
.دارند‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ خاطره‌ها‏‎ او‏‎ دلاوري‌هاي‌‏‎ از‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ من‌‏‎ فرزند‏‎
هيچ‌‏‎ هرگز‏‎ من‌‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ فرزندم‌‏‎ شهادت‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ سالي‌‏‎ شانزده‌‏‎ در‏‎
خود‏‎ كه‌‏‎ هم‌‏‎ هرچه‌‏‎.‎نخواسته‌ام‌‏‎ دولت‌‏‎ از‏‎ نان‌ ، ‏‎ قرص‌‏‎ حتي‌يك‌‏‎ چيز ، ‏‎
غلامحسين‌‏‎ حكم‌‏‎ كه‌‏‎ اكنون‌‏‎ اما‏‎.نگرفته‌ام‌‏‎ بدهند ، ‏‎ خواسته‌اند‏‎
كه‌‏‎ پولي‌ندارم‌‏‎ من‌‏‎:‎دارم‌‏‎ درخواست‌‏‎ يك‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
او‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ بتوانم‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ پيرتر‏‎.‎بدهم‌‏‎ او‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ و‏‎ آموخته‌ام‌‏‎ فرزندم‌‏‎ از‏‎ را‏‎ صبر‏‎ اما‏‎ زندان‌بروم‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ بگذاريد‏‎ مي‌كنم‌‏‎ خواهش‌‏‎.‎تحمل‌كنم‌‏‎ را‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ شصت‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎
شهيد‏‎ يك‌مادر‏‎ خواسته‌‏‎ تنها‏‎ اين‌‏‎ بخورم‌‏‎ شلاق‌‏‎ من‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ جاي‌‏‎
.است‌‏‎
فال‌بين‌‏‎ آن‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ ديديد‏‎:‎تهران‌‏‎ از‏‎ بازنشسته‌‏‎ -‎محمدي‌‏‎
كه‌‏‎ بود‏‎ چه‌‏‎ زلزله‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ ديديد‏‎ درست‌بود؟‏‎ زلزله‌‏‎ درباره‌‏‎
هولناكي‌‏‎ كه‌خبر‏‎ ديديد‏‎ ريخت‌؟‏‎ مردم‌‏‎ سر‏‎ بر‏‎ را‏‎ آوار‏‎ اينطور‏‎
خجالت‌‏‎ بعد‏‎ به‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ گريه‌‏‎ دارم‌‏‎ من‌‏‎ بود؟‏‎ راه‌‏‎ در‏‎
.بنشينم‌‏‎ درختي‌‏‎ هر‏‎ سايه‌‏‎ زير‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ مي‌كشم‌‏‎
تمام‌‏‎ حاضرم‌‏‎ ولي‌‏‎ هستم‌‏‎ مريض‌‏‎ زن‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎:تهران‌‏‎ از‏‎ محمدي‌‏‎ خانم‌‏‎
ايشان‌‏‎ جلسات‌‏‎ طول‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎.‎كنم‌‏‎ راتحمل‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ شلاق‌هاي‌‏‎
.بكنند‏‎ كاري‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎..‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎.كردم‌‏‎ گريه‌‏‎ شب‏‎ هر‏‎
خواهد‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ او‏‎ نام‌‏‎.دارد‏‎ را‏‎.‎.‎.‎ استحقاق‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
دعا‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ ايشان‌‏‎ براي‌‏‎ برآيد‏‎ دستم‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎ من‌‏‎.‎ماند‏‎
.ماست‌‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ هميشه‌‏‎ او‏‎نخورند‏‎ هم‌‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ يك‌‏‎ مي‌كنم‌‏‎
آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎:دندانپزشك‌‏‎ -‎ حق‌بين‌‏‎ مرتضي‌‏‎
حكم‌‏‎ دهيم‌؟‏‎ انجام‌‏‎ مي‌توانيم‌‏‎ چه‌كاري‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
خود‏‎ نظر‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ كنيد‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎ لطفا‏‎.‎است‌‏‎.‎.‎.‎ واقعا‏‎
من‌‏‎ شود‏‎ راهپيمايي‌‏‎ اعلام‌‏‎ اگر‏‎كنند‏‎ اعلام‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ درباره‌‏‎ را‏‎
ايشان‌‏‎ براي‌‏‎ برآيد‏‎ دستم‌‏‎ از‏‎ كاري‌‏‎ هر‏‎.كرد‏‎ خواهم‌‏‎ شركت‌‏‎ حتما‏‎
.مي‌دهم‌‏‎ انجام‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ محاكمه‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ من‌‏‎:‎دانشجو‏‎ -موسوي‌‏‎ رضا‏‎
محاكمه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ولي‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اختلاس‌‏‎ حتما‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ تهمت‌‏‎ موارد‏‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ فهميدم‌‏‎
همه‌‏‎ جواب‏‎ بود‏‎ اين‌‏‎:‎كارمند‏‎ -‎ آوانسيان‌‏‎ كناريك‌‏‎ خانم‌‏‎
آيا‏‎.‎هستم‌‏‎ اقليت‌ها‏‎ از‏‎ من‌‏‎ است‌؟‏‎ كشيده‌‏‎ ما‏‎ شهردار‏‎ كه‌‏‎ زحماتي‌‏‎
شلاق‌‏‎ است‌؟آيا‏‎ درست‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ بخورد؟‏‎ شلاق‌‏‎ بايد‏‎ شهردار‏‎
.متاسفم‌‏‎.‎.‎. همه‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎ است‌؟‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ زحمات‌‏‎ نتيجه‌‏‎

جريمه‌‏‎ و‏‎ مي‌فروشم‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ خانه‌‏‎ من‌‏‎:خانه‌دار‏‎ -‎حميدي‌‏‎ مرضيه‌‏‎
دادگاه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مايوس‌كننده‌‏‎ واقعا‏‎.‎رامي‌دهم‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎
نتوانستم‌‏‎ ناراحتي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ را‏‎ حكمي‌‏‎ چنين‌‏‎ ما‏‎
آرام‌بخش‌‏‎ قرص‌‏‎ شنيدم‌‏‎ را‏‎ حكم‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎ و‏‎ بخورم‌‏‎ شام‌‏‎
.شدم‌‏‎ مايوس‌‏‎ ايران‌‏‎..‎از‏‎ واقعا‏‎ من‌‏‎.‎خورده‌ام‌‏‎
.مي‌گويم‌‏‎ تسليت‌‏‎ بزرگوار‏‎ ملت‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎:‎بازنشسته‌‏‎ - نبوي‌‏‎
اميدوارم‌‏‎ است‌؟‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ كار‏‎ كسي‌كه‌‏‎ جواب‏‎ واقعا‏‎
.كرده‌اند‏‎ صادر‏‎ حكمي‌كه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ببينند‏‎ را‏‎ كارشان‌‏‎ نتيجه‌‏‎ كه‌‏‎
.ببينند‏‎ را‏‎ كارشان‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ بدتر‏‎ برابر‏‎ صد‏‎ كه‌‏‎ اميدوارم‌‏‎
گريه‌‏‎ دارند‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ حكم‌‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎ وبچه‌‏‎ زن‌‏‎
.مي‌كنند‏‎
چطور‏‎ را‏‎ خود‏‎ همبستگي‌‏‎ ما‏‎:‎دانشجو‏‎ - اهواز‏‎ از‏‎ مطهري‌‏‎ سعيد‏‎
اهواز‏‎ مردم‌‏‎ ما‏‎.‎كنيم‌‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ با‏‎ مي‌توانيم‌‏‎
و‏‎ شويم‌‏‎ حاضر‏‎ كنند‏‎ اعلام‌‏‎ مسئولان‌‏‎ كه‌‏‎ نقطه‌اي‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ حاضريم‌‏‎
مردم‌‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎.كنيم‌‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمايت‌‏‎
.مي‌دادند‏‎ انجام‌‏‎ ما‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ بايد‏‎ تهران‌‏‎
حزب‏‎ كشور‏‎ در‏‎ چون‌‏‎ ما‏‎:بابلسر‏‎ از‏‎ پزشك‌‏‎ -‎نوروزي‌‏‎ منصور‏‎
.كنند‏‎ عمل‌‏‎ شده‌‏‎ سازمان‌دهي‌‏‎ شكل‌‏‎ نمي‌توانندبه‌‏‎ مردم‌‏‎.‎نداريم‌‏‎
دفتر‏‎ يامثلا‏‎ و‏‎ سازمان‌هايي‌‏‎ و‏‎ ارگان‌ها‏‎ از‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎
آقاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ مردم‌‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ روزي‌‏‎ وحدت‌‏‎ تحكيم‌‏‎
.بزنند‏‎ تجمع‌‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
تا‏‎ مي‌كنم‌‏‎ پيشنهاد‏‎ من‌‏‎:‎مشهد‏‎ از‏‎ معلم‌‏‎ -‎رضائي‌‏‎ وحيدرضا‏‎
علاقه‌مندان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ تاهمه‌‏‎ كنيد‏‎ اعلام‌‏‎ حسابي‌‏‎ شماره‌‏‎
به‌‏‎ كمتر‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ بيشتر‏‎ نه‌‏‎ تومان‌‏‎ تنها 10‏‎ هستند‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎
كار‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ هستم‌‏‎ مطمئن‌‏‎ من‌‏‎.كنند‏‎ واريز‏‎ ايشان‌‏‎ حساب‏‎ شماره‌‏‎
جمع‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كه‌‏‎ جريمه‌اي‌‏‎ تنهاهمه‌‏‎ نه‌‏‎ شود‏‎ انجام‌‏‎
راي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ درايران‌‏‎ نفر‏‎ چند‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ مشخص‌‏‎ بلكه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
.نگيرد‏‎ تومان‌‏‎ از 10‏‎ بيشتر‏‎ بگوئيد‏‎ هم‌‏‎ بانك‌‏‎ به‌‏‎.هستند‏‎ مخالف‌‏‎

آقاي‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ شلاق‌‏‎ حكم‌‏‎:كرج‌‏‎ از‏‎ دار‏‎ خانه‌‏‎ -حشمتي‌‏‎ شيرين‌‏‎
همه‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ همه‌‏‎ به‌‏‎ بود‏‎ توهيني‌‏‎ شد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
.آفريدند‏‎ را‏‎ خرداد‏‎ دوم‌‏‎ حماسه‌‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎
متاسف‌‏‎ خيلي‌‏‎ من‌‏‎:‎تهران‌‏‎ از‏‎ دانشگاه‌‏‎ استاد‏‎ دوستي‌‏‎ فاطمه‌‏‎
بايد‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎ ما‏‎است‌‏‎ حكم‌فاجعه‌‏‎ اين‌‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎.‎هستم‌‏‎
و‏‎ دوستان‌‏‎ همه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ حكم‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ از‏‎دهيم‌‏‎ انجام‌‏‎
.كنيم‌‏‎ چه‌كار‏‎ بايد‏‎ ما‏‎ كه‌‏‎ مي‌پرسند‏‎ ناراحتي‌‏‎ با‏‎ من‌‏‎ آشنايان‌‏‎
قاضي‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎.‎است‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ واقع‌مخالفت‌‏‎ در‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎
واقعا‏‎ من‌‏‎كند‏‎ راصادر‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ توانست‌‏‎ چطور‏‎ دادگاه‌‏‎
مي‌كنند‏‎ مخالفت‌‏‎ مردم‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ آيا‏‎.‎شده‌ام‌‏‎ شوك‌‏‎ دچار‏‎
خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ من‌‏‎ مي‌كنند؟‏‎ كاري‌‏‎ چه‌‏‎ دارند‏‎ كه‌‏‎ نمي‌دانند‏‎
.مي‌گويم‌‏‎ تسليت‌‏‎
گريه‌‏‎ با‏‎):تهران‌‏‎ از‏‎ هنر‏‎ دانشگاه‌‏‎ دانشجوي‌‏‎ -‎ معتمدي‌‏‎ زهرا‏‎
درباره‌‏‎ شما‏‎ به‌‏‎ دارند‏‎ همه‌‏‎ الان‌‏‎ كه‌‏‎ من‌مي‌دانم‌‏‎ (‎شديد‏‎ تاثر‏‎ و‏‎
بود‏‎ زباله‌‏‎ از‏‎ پر‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ زماني‌‏‎.‎مي‌زنند‏‎ تلفن‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎
نجات‌‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ پيدا‏‎ شخصي‌‏‎ اما‏‎ بود‏‎ كثيف‌‏‎ و‏‎
چطوري‌‏‎ اينها‏‎.‎كردند‏‎ خيانت‌‏‎ فداكار‏‎ فرد‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ همه‌‏‎ ولي‌‏‎.داد‏‎
دفاع‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ از‏‎ هيچ‌كس‌‏‎بدهند‏‎ را‏‎ جوابخدا‏‎ مي‌خواهند‏‎
ولي‌‏‎.‎ديده‌ام‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ شخصي‌است‌‏‎ مظلوم‌ترين‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎.‎نكرد‏‎
همه‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎.‎شد‏‎ دچار‏‎ اميركبير‏‎ سرنوشت‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ او‏‎
باشيد‏‎ مطمئن‌‏‎.‎مي‌بوسم‌‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دست‌‏‎ من‌‏‎.‎متاسفم‌‏‎.‎.‎.‎
را‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎..‎ اين‌‏‎ همه‌‏‎ جواب‏‎ خدا‏‎ كه‌‏‎
من‌‏‎.‎خواهدداد‏‎ را‏‎ شد‏‎ ايران‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎.‎.. جواب‏‎.‎مي‌دهد‏‎
و‏‎ بدهم‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ جان‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ براي‌‏‎ حاضرم‌‏‎
عزيز‏‎ شهردار‏‎ از‏‎.‎. آقاي‌‏‎ ونه‌‏‎.‎.‎.‎ آقاي‌‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ متاسف‌هستم‌‏‎ من‌‏‎
.است‌‏‎ شهردار‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎ براي‌ما‏‎ كرباسچي‌‏‎.‎نكردند‏‎ دفاع‌‏‎ ما‏‎
بچه‌ها‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎ خواهد‏‎ زنده‌‏‎ ما‏‎ دل‌‏‎ در‏‎ كرباسچي‌‏‎ خاطره‌‏‎
بر‏‎ چه‌‏‎ و‏‎ داشتيم‌‏‎ اميركبيري‌‏‎ چه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ تعريف‌‏‎ خود‏‎ ونوه‌هاي‌‏‎
.آوردند‏‎ او‏‎ سر‏‎
كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ حكم‌‏‎ چرا‏‎:تهران‌‏‎ از‏‎ دانشجو‏‎ -‎شهيدي‌‏‎ كوروش‌‏‎
آقاي‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌گذاريم‌‏‎ ما‏‎ مطمئن‌باشيد‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎.‎.‎.
را‏‎ اين‌بي‌عدالتي‌ها‏‎ جواب‏‎ حتما‏‎ و‏‎ شود‏‎ واقع‌‏‎ مظلوم‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
كمترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ حداقل‌‏‎ بايد‏‎ هم‌‏‎ مسئولان‌‏‎ ولي‌‏‎.داد‏‎ خواهيم‌‏‎
ما‏‎ تا‏‎ كنند‏‎ مشخص‌‏‎ روزرا‏‎ يك‌‏‎ دهند ، ‏‎ انجام‌‏‎ مي‌توانند‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎
.نشان‌دهيم‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ حمايت‌‏‎
شلاق‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ هيهات‌‏‎:‎كارمند‏‎ - احمدي‌‏‎ خانم‌‏‎
ايران‌‏‎ اميركبير‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎ بزرگ‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎.‎كردند‏‎ محكوم‌‏‎ زندان‌‏‎ و‏‎
ما‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ چه‌بكنيم‌؟‏‎ شود؟‏‎ تكرار‏‎ تاريخ‌‏‎ دوباره‌‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎.‎را‏‎
است‌؟‏‎ ساخته‌‏‎ چه‌‏‎
شهر‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كسي‌‏‎.‎است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ مرد‏‎ اين‌‏‎.بزنيم‌‏‎ فرياد‏‎ بياييم‌‏‎
و‏‎ كرد‏‎ پياده‌‏‎ مملكت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ سيستم‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ زنده‌‏‎ را‏‎ ما‏‎
به‌‏‎ مردم‌‏‎ و‏‎ كاربيايد‏‎ برسر‏‎ خاتمي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ سيستم‌‏‎ همان‌‏‎
و‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ مرد‏‎ همين‌‏‎ بايد‏‎ حالا‏‎ آيا‏‎.برسند‏‎ بيشتري‌‏‎ آزاديهاي‌‏‎
شود؟‏‎ شلاق‌محكوم‌‏‎
كرده‌‏‎ كاري‌‏‎ دارالفنون‌‏‎ مدارس‌‏‎ تاسيس‌‏‎ از‏‎ غير‏‎ اميركبير‏‎ مگر‏‎
مي‌توانند‏‎ چطور‏‎.آباداني‌‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ مي‌روي‌فرهنگسرا‏‎ هرجا‏‎ بود؟‏‎
كنند؟‏‎ صادر‏‎ را‏‎ حكمي‌‏‎ چنين‌‏‎
اينجا‏‎.‎مي‌گيرم‌‏‎ تماس‌‏‎ رفسنجان‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:‎رفسنجان‌‏‎ ف‌ ، ‏‎ - م‌‏‎
ولي‌‏‎ كنند‏‎ كمك‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ به‌‏‎ مي‌خواهند‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ خيلي‌ها‏‎
روزنامه‌‏‎ در‏‎ آگهي‌‏‎ يك‌‏‎ لطفا‏‎.كنند‏‎ كمك‌‏‎ حسابي‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌دانند‏‎
ينصرني‌‏‎ ناصر‏‎ من‌‏‎ هل‌‏‎:بنويسند‏‎ درشت‌‏‎ تيتر‏‎ با‏‎ و‏‎ بزنيد‏‎ همشهري‌‏‎

.كنيد‏‎ ذكر‏‎ را‏‎ مردمي‌‏‎ كمك‌هاي‌‏‎ شماره‌حساب‏‎ آگهي‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
بيان‌‏‎ چگونه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ ناراحتي‌‏‎ نمي‌دانم‌‏‎:‎تهران‌‏‎ از‏‎ صالح‌آبادي‌‏‎
با‏‎.‎نديده‌ام‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ من‌‏‎.يك‌خدمتگزارنيست‌‏‎ حق‌‏‎ اين‌‏‎.‎كنم‌‏‎
درگير‏‎ باشهرداري‌‏‎ اتفاقا‏‎.‎نيستم‌‏‎ هم‌‏‎ فاميل‌‏‎ شهردار‏‎
.بوده‌ام‌‏‎
حاضرم‌‏‎ اما‏‎ هستم‌‏‎ كارمند‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎ بكنيم‌؟‏‎ نمي‌توانيم‌‏‎ كاري‌‏‎ ما‏‎
ما‏‎ تا‏‎ بدهيد‏‎ حساب‏‎ شماره‌‏‎.‎بكنم‌‏‎ ومعنوي‌‏‎ مادي‌‏‎ كمك‌‏‎ هرگونه‌‏‎
.بدهد‏‎ را‏‎ خداجوابشان‌‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎.‎.‎.‎ آقاي‌‏‎ اين‌‏‎.كنيم‌‏‎ كمك‌‏‎

از‏‎ شهردار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎تهران‌‏‎ از‏‎ دهقان‌‏‎ فريبا‏‎
از‏‎ نبايد‏‎.‎.‎.‎ آقاي‌‏‎ آيا‏‎.‎كرد‏‎ دفاع‌‏‎ آنقدر‏‎ مديرانش‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ دو‏‎
!كند؟‏‎ دفاع‌‏‎ مديرش‌‏‎
من‌‏‎.‎شدم‌‏‎ ناراحت‌‏‎ خيلي‌‏‎ راي‌‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:‎كارمند‏‎ -‎ گودرزي‌‏‎
هم‌‏‎ چك‌‏‎ يك‌‏‎ الان‌‏‎ تا‏‎ نداشتم‌‏‎ كاري‌‏‎ به‌شهرداري‌‏‎ هستم‌‏‎ آدمي‌‏‎ يك‌‏‎
آن‌ 60‏‎ از‏‎ شدم‌مخصوصا‏‎ افسرده‌‏‎ خيلي‌‏‎ راي‌‏‎ شنيدن‌‏‎ از‏‎ ولي‌‏‎ نكشيدم‌‏‎
كه‌‏‎ ما‏‎.است‌‏‎ بد‏‎ خيلي‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ انعكاس‌‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎
اينطور‏‎ بايد‏‎ چرا‏‎ گذرانديم‌‏‎ سربلندي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سختي‌‏‎ و‏‎ زمان‌جنگ‌‏‎
.بشود‏‎
شنيدن‌‏‎ از‏‎ اما‏‎ نيستم‌‏‎ هم‌‏‎ پولدار‏‎ نديدم‌‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ من‌‏‎
به‌‏‎ مي‌توانم‌‏‎ چگونه‌‏‎ من‌‏‎.شدم‌‏‎ خيلي‌ناراحت‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ راي‌‏‎
كنم‌؟‏‎ كمك‌‏‎ او‏‎
هفت‌‏‎ تا‏‎ مردم‌‏‎ كه‌‏‎ بنويسيد‏‎ روزنامه‌‏‎ در‏‎:‎ تهران‌‏‎ از‏‎ منوچهري‌‏‎
.مي‌كنم‌‏‎ را‏‎ كار‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ من‌‏‎ سياه‌بپوشندو‏‎ پيراهن‌‏‎ روز‏‎
خداي‌‏‎.‎.‎. آقاي‌‏‎ خداي‌‏‎:‎لارستان‌‏‎ -‎ ساله‌‏‎ ‎‏‏12‏‎-‎ ايبد‏‎ فاطمه‌‏‎
اميدواريم‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ داده‌اند‏‎ را‏‎ ناقص‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ زميني‌‏‎
.بدهد‏‎ را‏‎ جزايشان‌‏‎ آسمان‌‏‎ خداي‌‏‎
به‌‏‎ حاضرم‌‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ خانه‌دار‏‎ خانم‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎:‎تهران‌‏‎ از‏‎ سرشار‏‎
قبول‌‏‎ را‏‎ ايشان‌‏‎ زنداني‌‏‎ و‏‎ شلاق‌‏‎ كرباسچي‌ 60ضربه‌‏‎ آقاي‌‏‎ جاي‌‏‎
.كنم‌‏‎
راي‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ دولت‌‏‎ هيات‌‏‎ آيا‏‎:تهران‌‏‎ از‏‎ شهروند‏‎ يك‌‏‎
خواهدداد؟‏‎ نشان‌‏‎ عكس‌العملي‌‏‎شد83‏‎ اعلام‌‏‎ يك‌نظرسنجي‌‏‎ براساس‌‏‎
را‏‎ شهردار‏‎ دادگاه‌‏‎ مردم‌‏‎ درصد‏‎
را‏‎ دادگاه‌‏‎ درصد‏‎ ديده‌اند 59‏‎
دانسته‌اند‏‎ سياسي‌‏‎


از‏‎ تيرماه‌‏‎ و 24‏‎ كه‌ 23‏‎ يك‌نظرسنجي‌‏‎ براساس‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
فرهنگ‌‏‎ وزارت‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ پژوهش‌‏‎ ملي‌‏‎ سوي‌موسسه‌‏‎
مردم‌‏‎ درصد‏‎ است‌ 83‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ تهران‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎
و 59درصد‏‎ ديده‌اند‏‎ را‏‎ شهردار‏‎ دادگاه‌‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ اعلام‌‏‎
براساس‌‏‎.‎است‌‏‎ سياسي‌‏‎ محاكمه‌‏‎ يك‌‏‎ دادگاه‌‏‎ داشتنداين‌‏‎ اعتقاد‏‎
را‏‎ قاضي‌‏‎ سئوالات‌‏‎ به‌‏‎ شهردار‏‎ نظرسنجي‌ 59درصد ، پاسخ‌هاي‌‏‎ اين‌‏‎
نيز‏‎ و 19درصد‏‎ دانسته‌اند‏‎ قانع‌كننده‌‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ قانع‌كننده‌‏‎
.ندانسته‌اند‏‎ قانع‌كننده‌‏‎ را‏‎ پاسخها‏‎
درصد‏‎ و 23‏‎ داده‌اند‏‎ تشخيص‌‏‎ بي‌گناه‌‏‎ را‏‎ شهردار‏‎ درصد‏‎ همچنين‌ 51‏‎
به‌‏‎ قادر‏‎ نيز‏‎ درصد‏‎ است‌ ، 26‏‎ شهردارمحكوم‌‏‎ داشتند‏‎ عقيده‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ درپاسخ‌‏‎ پاسخگويان‌‏‎نبوده‌اند‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تصميم‌گيري‌‏‎
صورت‌‏‎ مردم‌‏‎ راي‌‏‎ با‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ كنيم‌‏‎ كه‌فرض‌‏‎ سئوال‌‏‎
آقاي‌‏‎ آيا‏‎است‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ انتخاب‏‎ روز‏‎ هم‌‏‎ وفردا‏‎ مي‌گيرد‏‎
پاسخ‌‏‎ درصد‏‎ مي‌كنيد480‏‎ شهردارانتخاب‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎
اين‌‏‎.‎نمي‌دانم‌داده‌اند‏‎ پاسخ‌‏‎ درصد‏‎ و 21‏‎ نه‌‏‎ پاسخ‌‏‎ درصد‏‎ آري‌ ، 31‏‎
مرد‏‎ درصد‏‎ كه‌ 5/51‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ نفر‏‎ دوهزار‏‎ بين‌‏‎ نظرسنجي‌‏‎
و‏‎ سال‌‏‎ از 35‏‎ كمتر‏‎ درصد‏‎ همچنين‌ 8/53‏‎بودند‏‎ زن‌‏‎ و 1/48درصد‏‎
.سن‌داشتند‏‎ سال‌‏‎ از 35‏‎ بالاتر‏‎ درصد‏‎ ‎‏‏1/36‏‎حكم‌‏‎ قرائت‌‏‎ جلسه‌‏‎ حاشيه‌‏‎ در‏‎
كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎


بدل‌‏‎ و‏‎ رد‏‎ اداري‌‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ بازخواني‌‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ قرائت‌‏‎
دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ مسئولان‌‏‎ ميان‌‏‎ شده‌‏‎
همهمه‌اي‌‏‎ هنگام‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.شد‏‎ آغاز‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ خوانده‌‏‎ دادگاه‌‏‎
به‌‏‎ نامه‌هاارتباطي‌‏‎ اين‌‏‎ خواندن‌‏‎ كه‌‏‎ درگرفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ ميان‌‏‎
و‏‎ دادگاه‌‏‎ برپايي‌جلسه‌‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ خبرنگاران‌‏‎.‎ندارد‏‎ حكم‌‏‎
كرباسچي‌‏‎ محكم‌‏‎ به‌دفاعيه‌‏‎ پاسخگويي‌‏‎ براي‌‏‎ نامه‌ها‏‎ مجدد‏‎ قرائت‌‏‎
.است‌‏‎ گذاشته‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ بر‏‎ قابل‌توجهي‌‏‎ تاثير‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ كند‏‎ بيان‌‏‎ آنكه‌‏‎ بدون‌‏‎ پرونده‌‏‎ قاضي‌‏‎ محسني‌‏‎
من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ چه‌‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ فرداي‌‏‎
هر‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ دفاع‌‏‎ فردبراي‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ درست‌‏‎ اصلا‏‎ نمي‌دانم‌‏‎
.شود‏‎ متمسك‌‏‎ چيزي‌‏‎
كه‌‏‎ مي‌دانستند‏‎ قاضي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ افراد‏‎ اغلب‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
خود‏‎ ازسخنان‌‏‎ عصر‏‎ روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ نادرست‌‏‎ برداشت‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
گفته‌‏‎ دادگاه‌‏‎ كه‌در‏‎ را‏‎ چيزي‌‏‎ آن‌‏‎ اصل‌‏‎ نه‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ تكذيب‏‎ را‏‎
.است‌‏‎
كه‌‏‎ كرد‏‎ عنوان‌‏‎ مقدمه‌اي‌‏‎ در‏‎ حكم‌‏‎ قرائت‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ محسني‌‏‎
سياسي‌خاص‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ خاص‌‏‎ افرادي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سنگين‌‏‎ فشارهاي‌‏‎
طرح‌‏‎.‎مي‌كرد‏‎ سنگين‌تر‏‎ را‏‎ ما‏‎ وظيفه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ حاكم‌‏‎ دادگاه‌‏‎ بر‏‎
در‏‎ قدس‌‏‎ خبرنگارروزنامه‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ پرسشي‌‏‎ طرح‌‏‎ موجب‏‎ مطلب‏‎ اين‌‏‎
فشارها‏‎ اين‌‏‎ چه‌انگيزه‌اي‌‏‎ با‏‎ اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ شد‏‎ دادگاه‌‏‎ پايان‌‏‎
شده‌‏‎ گفته‌‏‎ سخني‌‏‎ شما‏‎ با‏‎ اين‌خصوص‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎
اما‏‎ بپرسيد‏‎ آنها‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ دادانگيزه‌اش‌‏‎ جواب‏‎ قاضي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌؟‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ طريق‌‏‎ فشارهااز‏‎ اغلب‏‎
پس‌‏‎:‎آمده‌است‌‏‎ كربلاسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ دادگاه‌‏‎ حكم‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ سياسي‌‏‎ خاص‌‏‎ ازتشكل‌هاي‌‏‎ بعضي‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ از‏‎
گرديده‌‏‎ منتفع‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تخلفات‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ افراد‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎
سياسي‌‏‎ جو‏‎ و‏‎ آورند‏‎ بوجود‏‎ كاذبي‌‏‎ بحران‌‏‎ تا‏‎ كوشيدند‏‎ بودند ، ‏‎
.كنند‏‎ متشنج‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎
وحقوقدانان‌ ، ‏‎ وكلا‏‎ دولت‌ ، ‏‎ هيات‌‏‎ كرباسچي‌ ، ‏‎ بازداشت‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
گروه‌‏‎ و‏‎ هنرمندان‌‏‎ نويسندگان‌ ، ‏‎ شاعران‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ صنفي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎
.شدند‏‎ زندان‌‏‎ از‏‎ شهردارتهران‌‏‎ آزادي‌‏‎ خواستار‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎
به‌‏‎ گروهها‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌كداميك‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ اشاره‌‏‎ حكم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.بودند‏‎ گرديده‌‏‎ منتفع‌‏‎ شهرداري‌‏‎ تخلفات‌‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ تعبير‏‎

سه‌صفحه‌‏‎ يا‏‎ دو‏‎ در‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ حكم‌‏‎ اصل‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌مقدمه‌اي‌‏‎ منشي‌‏‎ ساعت‌‏‎ دو‏‎ حدود‏‎ اما‏‎ مي‌شد‏‎ خلاصه‌‏‎
جرم‌‏‎ دانستن‌‏‎ محرز‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ انشاء‏‎ حكم‌‏‎ متن‌‏‎ در‏‎
مطالب‏‎ اين‌‏‎ بي‌ارتباطي‌‏‎ اوج‌‏‎.‎كرد‏‎ قرائت‌‏‎ دادگاه‌‏‎ براي‌‏‎ نداشت‌‏‎
با‏‎ كه‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديران‌‏‎ برخي‌‏‎ اعترافات‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ نمايان‌‏‎ زماني‌‏‎
آن‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ تا‏‎ گرفت‌‏‎ مستندقرار‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ شكنجه‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ اين‌‏‎.‎برود‏‎ زيرسئوال‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مديريت‌‏‎
داشته‌‏‎ اعلام‌‏‎ بارها‏‎ دادگاه‌‏‎ جلسه‌‏‎ هفت‌‏‎ درجريان‌‏‎ پرونده‌‏‎ قاضي‌‏‎
قرار‏‎ حكم‌‏‎ مستند‏‎ شهرداري‌‏‎ مديران‌‏‎ كه‌اعترافات‌‏‎ بود‏‎
.نخواهدگرفت‌‏‎
محمد‏‎ علي‌‏‎ آقاي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ چهارم‌‏‎ جلسه‌‏‎ در‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
آنها‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ صحه‌‏‎ خود‏‎ كتبي‌‏‎ مجوزهاي‌‏‎ تمام‌‏‎ به‌‏‎ بشارتي‌‏‎
شكل‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ اغلب‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ قانوني‌‏‎ را‏‎
لحاظ‏‎ وقت‌‏‎ كشور‏‎ نظروزير‏‎ اظهار‏‎ حكم‌ ، ‏‎ صدور‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎
شده‌است‌؟‏‎ صادر‏‎ محكوميت‌‏‎ حكم‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎
دادگاه‌در‏‎ توسط‏‎ راي‌‏‎ خواندن‌‏‎ هنگام‌‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
دادن‌اطلاعات‌‏‎ مي‌خورد ، ‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ مطروحه‌‏‎ مطالب‏‎ جاي‌‏‎ جاي‌‏‎
دادگاه‌‏‎ هفت‌جلسه‌‏‎ تمامي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ بود‏‎ نپخته‌‏‎ و‏‎ نيمه‌تمام‌‏‎
اين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ راكرده‌اند‏‎ خود‏‎ قضاوت‌‏‎ و‏‎ ديده‌‏‎ مردم‌‏‎ اكثر‏‎ را‏‎
تهران‌‏‎ شهردار‏‎ كه‌‏‎ وامي‌‏‎ درباره‌‏‎ دادگاه‌‏‎ منشي‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ موارد‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ وي‌‏‎ مي‌گفت‌‏‎ سخن‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ دريافت‌‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ از‏‎
:كه‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ سخن‌‏‎ اول‌‏‎ بخش‌‏‎ قول‌‏‎ نقل‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ حضور‏‎
اصطلاح‌‏‎ به‌‏‎ ندارم‌‏‎ اطلاعي‌‏‎ وام‌‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ دريافت‌‏‎ چگونگي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎
سابق‌‏‎ محترم‌‏‎ وزير‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ تلقي‌‏‎ شده‌‏‎ تمام‌‏‎ را‏‎ كار‏‎
معاون‌‏‎ به‌‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎:كه‌‏‎ گفت‌‏‎ خود‏‎ سخنان‌‏‎ همين‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎
.نداشتم‌‏‎ قرار‏‎ آن‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ بنده‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ ارتباط‏‎ بنده‌‏‎
از‏‎ برخي‌‏‎ حكم‌‏‎ قرائت‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ مقدمه‌‏‎ در‏‎ محسني‌‏‎ آنكه‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
راجع‌‏‎ اما‏‎ سئوال‌برد‏‎ زير‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ آخر‏‎ دفاع‌‏‎ موارد‏‎
با‏‎ را‏‎ موجود‏‎ كه‌دادگاه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ دفاعيه‌‏‎ از‏‎ مهم‌‏‎ بخش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ ارائه‌‏‎ پاسخي‌‏‎ رسيدگي‌ندانست‌‏‎ صالح‌‏‎ قانوني‌‏‎ مستندات‌‏‎
هاله‌اي‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ حقوقدانان‌‏‎ ويژه‌‏‎ مردم‌به‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پرسش‌‏‎
.رهاكرد‏‎ ابهام‌‏‎ از‏‎
دادگاه‌به‌‏‎ حكم‌‏‎ قرائت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ محسني‌‏‎ دوباره‌‏‎ سخنان‌‏‎ وقتي‌‏‎
به‌‏‎ هيجان‌زده‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ دوم‌‏‎ رديف‌‏‎ در‏‎ جواني‌‏‎ رسيد‏‎ آخر‏‎
.داد‏‎ سر‏‎ تو‏‎ خدانگهدار‏‎ محسني‌‏‎ محسني‌‏‎ شعار‏‎ و‏‎ پاخاست‌‏‎
ترك‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ بخواهد‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ پرونده‌‏‎ قاضي‌‏‎ محسني‌‏‎
جمع‌‏‎ از‏‎ آنها‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ خبرنگاران‌‏‎ خطاب‏‎ مورد‏‎ كند‏‎
و‏‎ شما‏‎ از‏‎ پرسش‌هاي‌زيادي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ محسني‌‏‎ آقاي‌‏‎:‎زد‏‎ فرياد‏‎
:گفت‌‏‎ محسني‌‏‎.‎بدهيد‏‎ آنهاجواب‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ دارند‏‎ كشاورز‏‎ آقاي‌‏‎
از‏‎ خارج‌‏‎ كشاورز‏‎ آقاي‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ شماهستم‌‏‎ خدمت‌‏‎ جا‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
آمد‏‎ دادگاه‌‏‎ صحن‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ را‏‎ اين‌‏‎ محسني‌‏‎.‎مصاحبه‌كنيد‏‎ دادگاه‌‏‎
تا 50‏‎ حدود 40‏‎ و‏‎ دهد‏‎ پاسخ‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ به‌پرسش‌هاي‌‏‎ ايستاده‌‏‎ تا‏‎
او‏‎ از‏‎ تا‏‎ كردند‏‎ دوره‌‏‎ را‏‎ او‏‎ داخلي‌‏‎ و‏‎ خبرنگارخارجي‌‏‎
همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎بپرسند‏‎ را‏‎ پرسش‌هاي‌خود‏‎
قضائيه‌‏‎ قوه‌‏‎ به‌‏‎ رئيس‌جمهور‏‎ ارجاعي‌‏‎ پرونده‌‏‎ سرنوشت‌‏‎:پرسيدم‌‏‎
شهرداري‌‏‎ مديران‌‏‎ بازجويي‌‏‎ و‏‎ دستگيري‌‏‎ نحوه‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌در‏‎
محسني‌‏‎ انجاميد؟‏‎ كجا‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ ذكر‏‎ قانون‌‏‎ خلاف‌رويه‌هاي‌‏‎
!ندارم‌‏‎ اطلاعي‌‏‎ پرونده‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎:گفت‌‏‎ درپاسخ‌‏‎
صدورحكم‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ آيا‏‎ پرسيد‏‎ سي‌‏‎.‎بي‌‏‎بي‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌‏‎ خبرنگار‏‎
راي‌‏‎ تااعلام‌‏‎ ايشان‌‏‎ داد‏‎ پاسخ‌‏‎ محسني‌‏‎ مي‌رود؟‏‎ زندان‌‏‎ به‌‏‎ كرباسچي‌‏‎
.است‌‏‎ آزاد‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎
و‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ خبري‌‏‎ شبكه‌هاي‌‏‎ از‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ نماينده‌‏‎
از‏‎ را‏‎ خود‏‎ پرسش‌‏‎ داشتند‏‎ سعي‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ خبرنگاران‌‏‎
پرازدحام‌‏‎ و‏‎ متراكم‌‏‎ فضاي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎ طرح‌‏‎ محسني‌‏‎ آقاي‌‏‎
تنها 10سئوال‌‏‎ مجموع‌‏‎ در‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ نبود‏‎ امكانپذير‏‎
از‏‎ وبسياري‌‏‎ شد‏‎ مطرح‌‏‎ محسني‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ دقيقه‌اي‌‏‎ فرصتي‌ 10‏‎ در‏‎
بي‌پاسخ‌‏‎ داشت‌‏‎ سطور 10پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ نگارنده‌‏‎ كم‌‏‎ دست‌‏‎ كه‌‏‎ پرسش‌ها‏‎
.ترك‌كرد‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ محسني‌‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ ماند‏‎درخت‌‏‎ تبار‏‎ از‏‎ مردي‌‏‎ ستايش‌‏‎ در‏‎
عشق‌‏‎ و‏‎ اكسيژن‌‏‎ و‏‎


تپش‌هاي‌‏‎ قلبم‌‏‎ شكسته‌ ، ‏‎ ناگهان‌‏‎ انگار‏‎ قلمم‌‏‎ حيران‌ ، ‏‎ زده‌ام‌ ، ‏‎ بهت‌‏‎
چشمهايم‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ و‏‎ هست‌‏‎ دستهايم‌‏‎ در‏‎ خودكار‏‎.‎كرده‌‏‎ پيدا‏‎ غريبي‌‏‎
پنجره‌‏‎ پشت‌‏‎..‎نمي‌شنود‏‎ و‏‎ مي‌شنود‏‎ گوشهايم‌‏‎ نمي‌بيند ، ‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎
خود‏‎ با‏‎مي‌پوشاند‏‎ را‏‎ شهر‏‎ آرام‌‏‎ آرام‌‏‎ غليظي‌‏‎ دود‏‎.‎مي‌روم‌‏‎
برپايش‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ دودي‌‏‎.‎شويم‌‏‎ خفه‌‏‎ دود‏‎ زير‏‎ كه‌‏‎ فرداست‌‏‎:مي‌گويم‌‏‎
!كرده‌ايم‌‏‎
همه‌‏‎ آن‌‏‎ با‏‎ درختها‏‎ كجاست‌؟‏‎ از‏‎ دود‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ خدايا‏‎
.شده‌اند‏‎ شهر‏‎ غليظ‏‎ دود‏‎ تسليم‌‏‎ هم‌‏‎ سرفرازيشان‌‏‎
حكم‌‏‎ نتوانست‌‏‎ درخت‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ چطور‏‎.‎.‎.درختها‏‎ درختها ، ‏‎ درختها ، ‏‎
درخت‌؟مگر 50‏‎ سبز‏‎ قانون‌‏‎ شد‏‎ چه‌‏‎ پس‌‏‎بدهد‏‎ كرباسچي‌‏‎ برائت‌‏‎ به‌‏‎
درخت‌؟‏‎ اندازه‌چند‏‎ به‌‏‎ برده‌؟‏‎ كاغذ‏‎ چه‌قدر‏‎ پرونده‌‏‎ برگ‌‏‎ هزار‏‎
آن‌ 50‏‎ تنظيم‌‏‎ براي‌‏‎ فرتوت‌‏‎ و‏‎ كهنسال‌‏‎ درخت‌‏‎ يك‌‏‎ تنه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ يعني‌‏‎
اين‌‏‎ سبز ، ‏‎ سند‏‎ همه‌‏‎ پس‌اين‌‏‎ است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ لازم‌‏‎ كاهي‌‏‎ كاغذ‏‎ برگ‌‏‎ هزار‏‎
و‏‎ سفيد‏‎ كاغذ‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ چرا‏‎ فراموش‌شده‌اند؟‏‎ چرا‏‎ جوان‌‏‎ درخت‌‏‎ همه‌‏‎
قانون‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ درخت‌‏‎ همه‌‏‎ شد؟اين‌‏‎ گرفته‌‏‎ نديده‌‏‎ سبز‏‎
همه‌‏‎ اين‌‏‎معطر‏‎ و‏‎ رنگي‌‏‎ سند‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ گل‌با‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ نانوشته‌ ، ‏‎
همه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌كشيم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ نفسي‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ همه‌هوا ، ‏‎ اين‌‏‎ اكسيژن‌ ، ‏‎
از‏‎ و‏‎ مي‌بيند‏‎ كه‌‏‎ چشم‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌تپد ، ‏‎ كه‌‏‎ همه‌قلب‏‎ اين‌‏‎.‎زندگي‌‏‎
نيست‌؟‏‎ سند‏‎ انسان‌ ، ‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ گريان‌‏‎ مظلوميت‌كرباسچي‌‏‎
!نخواهندماند؟‏‎ چرا‏‎ پرونده‌‏‎ همه‌‏‎ اين‌‏‎ چيست‌؟‏‎ سند‏‎ پس‌‏‎ خدايا‏‎
جلوي‌‏‎.‎مي‌سوزد‏‎ چشمهايم‌‏‎ آمده‌ ، ‏‎ بند‏‎ نفسم‌‏‎.‎.‎دود‏‎ !دود‏‎ !دود‏‎
نارس‌‏‎ خرماي‌‏‎ دو‏‎:‎اينجاست‌‏‎ كتابم‌‏‎ آخرين‌‏‎.برمي‌گردم‌‏‎ كتابخانه‌‏‎
عشق‌‏‎ و‏‎ نوجواني‌‏‎ زندگي‌ ، ‏‎ ستايش‌‏‎ در‏‎ كتابي‌‏‎.‎ناچيزش‌‏‎ تحرير‏‎ حق‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ را‏‎ ناچيزي‌‏‎ حق‌التحرير‏‎.‎مي‌كنم‌‏‎ تقديم‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ به‌‏‎ عشق‌‏‎ با‏‎
به‌‏‎ امروز‏‎ همين‌‏‎ ميليوني‌‏‎ هيئت‌منصفه‌ 60‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ عنوان‌‏‎
و‏‎ درختها‏‎ همه‌‏‎ جريمه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ براي‌‏‎ شماره‌ 89700مي‌ريزم‌‏‎ حساب‏‎
...است‌‏‎ داده‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ عشقي‌‏‎ و‏‎ واكسيژني‌‏‎ گلها‏‎
.پيدانيست‌‏‎ درختي‌‏‎ ديگر‏‎ است‌ ، ‏‎ گرفته‌‏‎ را‏‎ شهر‏‎ دود‏‎ بيرون‌ ، ‏‎ در‏‎

خليلي‌‏‎ عموزاده‌‏‎ فريدون‌‏‎
مرداد 77‏‎ اول‌‏‎ شنبه‌‏‎ پنج‌‏‎داوري‌‏‎ و‏‎ كرباسچي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎
مردم‌‏‎


به‌‏‎ رسيدگي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ اژه‌اي‌‏‎ محسني‌‏‎ راي‌‏‎:‎شهري‌‏‎ گروه‌‏‎
در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ ظهر‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ اتهامات‌‏‎
و‏‎ كرباسچي‌‏‎ مدافع‌‏‎ وكيل‌‏‎ كشاورز‏‎ بهمن‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ جلسه‌اي‌‏‎
.شد‏‎ اعلام‌‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎
به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ سخناني‌‏‎ طي‌‏‎ محسني‌‏‎ راي‌ ، ‏‎ قرائت‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
حد‏‎ در‏‎ ووظيفه‌اي‌‏‎ پرونده‌تكليف‌‏‎ اين‌‏‎ رسيدگي‌به‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎
همانند‏‎ پرونده‌ها‏‎ از‏‎ يكي‌ديگر‏‎:گفت‌‏‎ شد‏‎ انجام‌‏‎ قاضي‌‏‎ وسع‌‏‎
راي‌‏‎ كه‌اين‌‏‎ شد‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ جاري‌‏‎ پرونده‌هاي‌‏‎ ساير‏‎
تا‏‎ متهم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ دادگاههاي‌‏‎ در‏‎ نظر‏‎ تجديد‏‎ قابل‌‏‎
اعتراض‌‏‎ صادره‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ تاريخ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ روز‏‎ بيست‌‏‎
.كند‏‎
شخصيت‌ ، ‏‎ داراي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ متهم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ اژه‌اي‌‏‎ محسني‌‏‎
بعد‏‎ وي‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ است‌‏‎ بوده‌‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ روشن‌‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ وجاهت‌‏‎
همچون‌‏‎ بالايي‌‏‎ مديريتهاي‌‏‎ و‏‎ سمت‌هاي‌مختلف‌‏‎ در‏‎ انقلاب‏‎ از‏‎
است‌‏‎ بالا‏‎ آن‌‏‎ حوزه‌كاري‌‏‎ بسيار‏‎ كه‌‏‎ تهران‌‏‎ شهرداري‌‏‎ و‏‎ استانداري‌‏‎
.است‌‏‎ داشته‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ فعاليت‌‏‎
سنگين‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ آخر‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ سياسي‌‏‎ تشكل‌هاي‌‏‎ و‏‎ افراد‏‎ بعضي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ورسانه‌اي‌‏‎ سياسي‌‏‎
سنگين‌تر‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ كه‌تكليف‌‏‎ مي‌شد‏‎ وارد‏‎ دادگاه‌‏‎
.مي‌كرد‏‎
:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اشاره‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مردمي‌‏‎ پيگيري‌‏‎ به‌‏‎ همچنين‌‏‎ وي‌‏‎
براي‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كثيري‌‏‎ تعداد‏‎
از‏‎ كامل‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ بار‏‎ دو‏‎ سيما‏‎ و‏‎ صدا‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ بار‏‎ اولين‌‏‎
آن‌‏‎ كامل‌‏‎ درجزئيات‌‏‎ مردم‌‏‎ تمام‌‏‎ و‏‎ مي‌شد‏‎ پخش‌‏‎ انتها‏‎ تا‏‎ ابتدا‏‎
.مي‌گرفتند‏‎ قرار‏‎
شرح‌‏‎ اين‌‏‎ رابه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ نهايي‌‏‎ راي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ منشي‌‏‎
ومفاد‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 42‏‎ اساس‌‏‎ بر‏‎:‎كرد‏‎ قرائت‌‏‎
و‏‎ اختلاس‌‏‎ ارتشاء ، ‏‎ به‌‏‎ مرتكبين‌‏‎ تشديد‏‎ قانون‌‏‎ پنج‌‏‎ ماده‌‏‎
داير‏‎ اتهام‌كرباسچي‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ مصوب‏‎ كلاهبرداري‌‏‎
به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ و 600‏‎ ميليارد‏‎ دو‏‎ اختلاس‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ بر‏‎
آقايان‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ مبلغ‌ 250‏‎ كارگزاران‌ ، ‏‎ نفع‌گروه‌‏‎
بهزاديان‌‏‎ آقاي‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ منش‌و 600‏‎ تقوي‌‏‎ و‏‎ تاجران‌‏‎
دلار‏‎ هزار‏‎ مبلغ‌ 90‏‎ و‏‎ نفع‌شخصي‌‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ مبلغ‌ 870‏‎ و‏‎
ومبلغ‌ 500‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ نمايندگي‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ آمريكا‏‎
به‌‏‎ و‏‎ كشور‏‎ وزارت‌‏‎ مديران‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ نفع‌‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎
.است‌‏‎ محرز‏‎ نفع‌شخصي‌‏‎
به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ مبلغ‌ 600‏‎ به‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ اختلاس‌‏‎ همچنين‌‏‎
خانم‌‏‎ و‏‎ شجاعي‌‏‎ نساجيان‌ ، ‏‎ صفي‌نيا ، ‏‎ نيا ، ‏‎ عظيمي‌‏‎ آقايان‌‏‎ نفع‌‏‎
در‏‎ و‏‎ هستند‏‎ مدعي‌‏‎ چه‌‏‎ است‌ ، اگر‏‎ مسلم‌‏‎ و‏‎ محرز‏‎ سپهري‌‏‎ ناهيد‏‎
به‌غيراز 600‏‎ فوق‌‏‎ مبلغ‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كرده‌اند‏‎ ارائه‌‏‎ مدرك‌‏‎ هم‌‏‎ مواردي‌‏‎
‎‏‏500‏‎) مورد‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ سال‌ 76‏‎ در‏‎ عمدتا‏‎ اخير‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ سال‌ 77‏‎ در‏‎ مورد‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ درسال‌ 73‏‎ (‎ميليون‌ريال‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ واريز‏‎ شهرداري‌‏‎
مرتكبين‌‏‎ مجازارت‌‏‎ تشديد‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 5‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ عليهذا‏‎
ماده‌‏‎ همين‌‏‎ تبصره‌ 3‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ وكلاهبرداري‌‏‎ اختلاس‌‏‎ ارتشاء ، ‏‎
قانون‌‏‎ ماده‌ 22‏‎ رعايت‌‏‎ و‏‎ خدمات‌متهم‌‏‎ و‏‎ سوابق‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ و‏‎
با‏‎ قطعي‌‏‎ حبس‌‏‎ به‌ 3سال‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ متهم‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ مجازات‌‏‎
حساب‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ رد 600‏‎ و‏‎ قبلي‌‏‎ بازداشت‌‏‎ ايام‌‏‎ احتساب‏‎
سال‌‏‎ و 10‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ مبلغ‌‏‎ به‌‏‎ نقدي‌‏‎ جزاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎
موارد‏‎ ساير‏‎ مورد‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ محكوم‌‏‎ دولتي‌‏‎ انفصال‌ازخدمات‌‏‎
ساختمان‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ وجه‌‏‎ يعني‌‏‎ اختلاس‌ ، ‏‎ اتهامي‌‏‎
داده‌‏‎ مژده‌‏‎ ساختمان‌‏‎ پروژه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آفتابگردان‌تخفيف‌هايي‌‏‎
كشور‏‎ وقت‌‏‎ وزير‏‎ توديع‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ سكه‌بهارآزادي‌‏‎ تعداد 60‏‎ و‏‎ شده‌‏‎
سازگارنژاد‏‎ آقاي‌‏‎ آزادي‌به‌‏‎ نيم‌بهار‏‎ سكه‌‏‎ و 80‏‎ بودند‏‎ داده‌‏‎
مستضعفان‌و‏‎ بنياد‏‎ از‏‎ خودرو‏‎ تحويل‌‏‎ موضوع‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ تحويل‌‏‎
متهم‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ الوند‏‎ خيابان‌‏‎ زمين‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ تخفيف‌‏‎
اين‌‏‎ بنابر‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ محرز‏‎ اختلاس‌‏‎ دليل‌ ، ‏‎ كفايت‌‏‎ لحاظعدم‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎
غير‏‎ تصرف‌‏‎ و‏‎ تضييع‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎.‎تبرئه‌مي‌شود‏‎ موارد‏‎ دراين‌‏‎ متهم‌‏‎
ميليون‌‏‎ مبلغ‌ 35ميلياردو 911‏‎ به‌‏‎ جمعا‏‎ شهرداري‌‏‎ وجوه‌‏‎ در‏‎ مجاز‏‎
تاكنون‌17‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ محرز‏‎ ريال‌‏‎ و 900‏‎ هزار‏‎ و 481‏‎
شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ ريال‌‏‎ و 200‏‎ هزار‏‎ و 842‏‎ ميليون‌‏‎ و 346‏‎ ميليارد‏‎
به‌‏‎ لذا‏‎است‌‏‎ بازنگشته‌‏‎ شهرداري‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ وشركتهاي‌‏‎ تهران‌‏‎
و‏‎ سال‌ 62‏‎ مرداد‏‎ مصوب 18‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ ماده‌ 76قانون‌‏‎ استناد‏‎
داده‌‏‎ برگشت‌‏‎ كه‌‏‎ مبلغي‌‏‎ كل‌‏‎ استرداد‏‎ خرداد75به‌‏‎ مصوب‏‎ ماده‌ 598‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ ليكن‌‏‎ محكوم‌مي‌گردد ، ‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ تحمل‌ 60‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎
ازبندب‏‎ استفاده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ سوابق‌‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎
مدت‌‏‎ به‌‏‎ مشاراليه‌‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ اسلامي‌ 60‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 25‏‎
كنون‌‏‎ تا‏‎ شهرداري‌‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ آنكه‌‏‎ سبب‏‎ به‌‏‎)‎.مي‌شود‏‎ تعليق‌‏‎ ‎‏‏4سال‌‏‎
خسارت‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ دادخواستي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ براي‌خسارت‌‏‎ ادعايي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎(است‌‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ از‏‎ فارغ‌‏‎ دادگاه‌‏‎ نشده‌ ، ‏‎ ارائه‌‏‎
با‏‎ كرباسچي‌‏‎ غلامحسين‌‏‎ آقاي‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ نيز‏‎ ارتشاء‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎
عظيمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ خود‏‎ معاون‌‏‎ توسط‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ موقعيت‌‏‎ استفاده‌از‏‎
و 230‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ مبلغ‌‏‎ حدادزاده‌‏‎ علوي‌و‏‎ آقايان‌‏‎ از‏‎ تنها‏‎ نيا‏‎
و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ انتخابات‌دريافت‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ براي‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎
چشم‌‏‎ هستندبدون‌‏‎ شهرداري‌‏‎ با‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ طرف‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ مطمئنا‏‎
بود‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ نمي‌پردازند ، ‏‎ را‏‎ وجهي‌‏‎ بي‌جهت‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎
فيش‌‏‎ كه‌‏‎ نداشتند‏‎ نيازي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كنند‏‎ كمك‌‏‎ انتخابات‌‏‎ داوطلبانه‌به‌‏‎
شهردار‏‎ به‌‏‎ نهايت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ آقاي‌عظيمي‌نيا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وجوه‌‏‎ واريز‏‎
ارتشاء ، ‏‎ و‏‎ اتهام‌‏‎ براثبات‌‏‎ كافي‌‏‎ دليل‌‏‎ اما‏‎.‎دهند‏‎ تحويل‌‏‎ تهران‌‏‎
برائت‌‏‎ بنابراصل‌‏‎ نيز‏‎ اتهام‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ توسط‏‎
ازاء‏‎ به‌‏‎ شهرداري‌‏‎ حقوق‌‏‎ تضييع‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎.‎مي‌شود‏‎ تبرئه‌‏‎
نياز‏‎ چون‌‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اخذ‏‎ انتخابات‌‏‎ براي‌‏‎ فوق‌‏‎ نفرات‌‏‎ از‏‎ وجهي‌كه‌‏‎
حيث‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ پرونده‌‏‎ لذا‏‎ دارد‏‎ بيشتر‏‎ وبررسي‌‏‎ كارشناسي‌‏‎ به‌‏‎
.مي‌ماند‏‎ باقي‌‏‎ مفتوح‌‏‎
و‏‎ سبز‏‎ چاپ‌‏‎ شركت‌‏‎ چاپخانه‌‏‎ فروش‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ تباني‌‏‎ اتهام‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎
با‏‎ فوق‌‏‎ معامله‌‏‎ تباني‌‏‎ در‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ مشاركت‌‏‎ متعلقات‌آن‌‏‎
مسلم‌‏‎ و‏‎ محرز‏‎ گستر‏‎ چاپ‌‏‎ شركت‌‏‎ طرف‌‏‎ از‏‎ بهزاديان‌‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎ آقاي‌‏‎
معاملات‌‏‎ در‏‎ تباني‌‏‎ قانون‌مجازات‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎
مجازات‌اسلامي‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 22‏‎ بند 5‏‎ رعايت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ دولتي‌‏‎
و‏‎ دولتي‌‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ انفصال‌‏‎ سال‌‏‎ و 10‏‎ حبس‌‏‎ سال‌‏‎ دو‏‎ به‌‏‎ نامبرده‌‏‎
.مي‌شود‏‎ محكوم‌‏‎ شهرداريها‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ شركتها‏‎

كفايت‌‏‎ عدم‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ بوستان‌‏‎ پروژه‌‏‎ معامله‌‏‎ در‏‎ تباني‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎
مسايل‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ پرونده‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ تبرئه‌‏‎ برائت‌‏‎ بنابراصل‌‏‎ و‏‎ دليل‌‏‎
كه‌‏‎ شكايت‌هايي‌‏‎ و‏‎ باغها‏‎ مرتبه‌سازي‌ ، تخريب‏‎ بلند‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎
تقديم‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ عليه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ حقيقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ اخيرا‏‎
در‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ بررسيهاي‌‏‎ و‏‎ كارشناسي‌‏‎ كار‏‎ ضرورت‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ داشته‌اند‏‎
خواهد‏‎ نظر‏‎ اظهار‏‎ آينده‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مفتوح‌‏‎ متهمان‌‏‎ ساير‏‎ مورد‏‎
لحاظ‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ توضيح‌‏‎ اژه‌اي‌‏‎ محسني‌‏‎ راي‌ ، ‏‎ قرائت‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎.‎شد‏‎
انفصال‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ او‏‎ كه‌‏‎ خدماتي‌‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ سوابق‌‏‎
سال‌‏‎ به‌ 20‏‎ را‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌غلامحسين‌‏‎ دولتي‌ ، ‏‎ خدمات‌‏‎ از‏‎ دائم‌‏‎
جاي‌ 75‏‎ به‌‏‎ و‏‎ سال‌زندان‌‏‎ به‌ 5‏‎ زندان‌‏‎ سال‌‏‎ جاي‌ 6‏‎ به‌‏‎ و‏‎ انفصال‌‏‎
از‏‎ بخشي‌‏‎.‎كرده‌ايم‌‏‎ محكوم‌‏‎ تعليقي‌‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎ به‌ 60‏‎ شلاق‌‏‎ ضربه‌‏‎
شده‌‏‎ درج‌‏‎ بعد‏‎ صفحه‌‏‎ در‏‎ كرباسچي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ درباره‌‏‎ مردم‌‏‎ داوري‌‏‎
.است‌‏‎راي‌‏‎ تناقض‌هاي‌‏‎ از‏‎ حائري‌‏‎ مسعود‏‎
مي‌گويد‏‎ دادگاه‌‏‎


اظهار‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ محترم‌‏‎ شهردار‏‎ دادگاه‌‏‎ راي‌‏‎ سرانجام‌‏‎
محكمه‌ ، ‏‎ در‏‎ را‏‎ او‏‎ سلوك‌‏‎ نحوه‌‏‎ دادگاه‌ ، ‏‎ دادرس‌‏‎ قبلي‌‏‎ نظرهاي‌‏‎
آشكار‏‎ زمينه‌‏‎ وجود‏‎ از‏‎ حكايت‌‏‎ كه‌‏‎ قضائي‌‏‎ مقامات‌‏‎ برخي‌‏‎ پيشگويي‌‏‎
اسلامي‌‏‎ انقلاب‏‎ عطف‌‏‎ تاريخ‌‏‎ نضج‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ مديري‌‏‎ محكوميت‌‏‎ براي‌‏‎
متصور‏‎ همگان‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ آشكار‏‎ تاثيري‌‏‎ (خرداد 76‏‎ دوم‌‏‎)‎
مردم‌ ، ‏‎ تلقي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ كرباسچي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واضح‌‏‎.‎شد‏‎ صادر‏‎ بود ، ‏‎
را‏‎ بيدارگري‌‏‎ و‏‎ بيداري‌‏‎ و‏‎ عينيت‌‏‎ سازندگي‌را‏‎ معني‌ ، ‏‎ را‏‎ زيبايي‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ اسلامي‌‏‎ ام‌القراي‌‏‎ الگوشدن‌‏‎ راه‌‏‎ ودر‏‎ بود‏‎ بخشيده‌‏‎ تجسم‌‏‎
.كند‏‎ خستگي‌‏‎ احساس‌‏‎ سخت‌‏‎ مي‌ديد ، اينك‌‏‎ محو‏‎
وصرفا‏‎ نيست‌‏‎ جرمي‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ متضمن‌‏‎ راي‌‏‎ اين‌‏‎ صفحه‌اي‌‏‎ مقدمه‌ 15‏‎
به‌‏‎ بدون‌توجه‌‏‎ شهرداري‌ ، ‏‎ عملكرد‏‎ از‏‎ مقامات‌‏‎ برخي‌‏‎ استظهار‏‎
پاسخگويي‌‏‎ جاي‌‏‎ نشد‏‎ طرح‌‏‎ محكمه‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ قانوني‌‏‎ مباني‌‏‎
.گرفت‌‏‎ او‏‎ از‏‎ نيز‏‎ را‏‎ محكمه‌اي‌‏‎ آنچنان‌‏‎ در‏‎ دفاع‌‏‎ حداقل‌‏‎ و‏‎
كفاروجوب‏‎ مورد‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ كه‌‏‎ قضاوت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ عدالت‌‏‎ آيا‏‎
مقدمه‌اي‌‏‎ مشحون‌از‏‎ راي‌‏‎ مقدمه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مقتضي‌‏‎ دارد ، ‏‎ شرعي‌‏‎
انحراف‌‏‎ در‏‎ فقط‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ اثري‌‏‎ ذي‌المقدمه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎
است‌؟‏‎ ممكن‌التاثير‏‎ اقشار‏‎ برخي‌‏‎
ماده‌ 84قانون‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ وابسته‌‏‎ شركتهاي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ شكايت‌‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ پلمپ‌مغازه‌هايي‌‏‎ يا‏‎ گفت‌ ، ‏‎ بايد‏‎ شده‌ ، ‏‎ تصريح‌‏‎ بدان‌‏‎ شهرداري‌‏‎
تكاليف‌‏‎ از‏‎ قانون‌مذكور‏‎ ماده‌ 55‏‎ بند 28‏‎ تبصره‌‏‎ دلالت‌‏‎ به‌‏‎
بند‏‎ تبصره‌‏‎ از‏‎ يا‏‎ است‌ ، ‏‎ پروانه‌‏‎ فاقد‏‎ اماكن‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ شهرداري‌‏‎
ماده‌ 100‏‎ كميسيونهاي‌‏‎ آراء‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ ماده‌‏‎ همان‌‏‎ ‎‏‏24‏‎
شورايعالي‌‏‎ تشويق‌‏‎ از‏‎ مي‌دارد؟‏‎ مجاز‏‎ را‏‎ كسب‏‎ محل‌‏‎ تعطيلي‌‏‎
گفت‌‏‎ بايد‏‎ !!تهران‌‏‎ مساحت‌‏‎ %حد 25‏‎ تا‏‎ بلندمرتبه‌سازي‌‏‎ شهرسازي‌ ، ‏‎
حاكم‌‏‎ كه‌‏‎ مديران‌‏‎ برخي‌‏‎ شكنجه‌‏‎ تحت‌‏‎ اقارير‏‎ استفاده‌به‌‏‎ از‏‎ يا‏‎
كه‌‏‎ كاربري‌‏‎ تغيير‏‎ از‏‎ بود ، ‏‎ آنان‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ عدم‌‏‎ محكمه‌مدعي‌‏‎
طرح‌‏‎ قالب‏‎ در‏‎ وزير‏‎ نماينده‌ 8‏‎ از‏‎ متشكل‌‏‎ كميسيوني‌‏‎ توسط‏‎
بعهده‌شهرداري‌‏‎ آن‌‏‎ تفصيلي‌‏‎ طرح‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ شكل‌‏‎ جامع‌‏‎
ابريشم‌كار‏‎ آقاي‌‏‎ اظهارات‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ از‏‎ يا‏‎ بگوييم‌‏‎ سخن‌‏‎ است‌ ، ‏‎
!آنچناني‌‏‎ سياهچال‌هاي‌‏‎ در‏‎ قاسمي‌‏‎ و‏‎
وكلاي‌‏‎ و‏‎ كرباسچي‌‏‎ آقاي‌‏‎ شخص‌‏‎ بعهده‌‏‎ تجديدنظرخواهي‌‏‎ تفصيل‌‏‎
معمولي‌را‏‎ اطلاع‌‏‎ با‏‎ خواننده‌‏‎ هر‏‎ آنچه‌‏‎ ليكن‌ ، ‏‎.‎است‌‏‎ ايشان‌‏‎
مي‌گيردمسائل‌‏‎ شكل‌‏‎ ذهن‌‏‎ در‏‎ بدوي‌‏‎ ظهور‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌سازد‏‎ متعجب‏‎
:است‌‏‎ زير‏‎
و‏‎ به‌كارگزاران‌‏‎ شده‌‏‎ بازگشت‌‏‎ سود‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ وام‌‏‎ پرداخت‌‏‎ -‎‏‏1‏‎
وزير‏‎ به‌‏‎ سكه‌هاي‌اهداءشده‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ تقوي‌منش‌‏‎ و‏‎ تاجران‌‏‎ آقايان‌‏‎
.مديران‌‏‎ آنهم‌حساب‏‎ مجوزاست‌و‏‎ داراي‌يك‌‏‎ همگي‌‏‎ كشور‏‎ اسبق‌‏‎
ولي‌‏‎ مي‌شود‏‎ صادر‏‎ برائت‌‏‎ موردسكه‌هاي‌اهدايي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎
است‌‏‎ ممكن‌‏‎ اختلاس‌؟‏‎ كارگزاران‌‏‎ به‌‏‎ باسود‏‎ همراه‌‏‎ وام‌‏‎ پرداخت‌‏‎
بر‏‎ بحث‌‏‎ گفت‌‏‎ بايد‏‎ ليكن‌‏‎ نيست‌‏‎ يكي‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ موردمصرف‌‏‎ شود‏‎ گفته‌‏‎
مورخ‌ 27/11/76پرداخت‌‏‎ نامه‌‏‎ طي‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ اگر‏‎ است‌‏‎ سرمجوز‏‎
پرداخت‌‏‎ مجازمي‌شمارد ، ‏‎ نيم‌درصد‏‎ حساب‏‎ از‏‎ را‏‎ مديران‌‏‎ به‌‏‎ پاداش‌‏‎
مجاز‏‎ نيز‏‎ را‏‎ ازشهرداري‌‏‎ خارج‌‏‎ خاص‌‏‎ ارگانهاي‌‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ وام‌‏‎
اين‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ نتيجه‌‏‎ دو‏‎ مبنانمي‌توان‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ بنابراين‌‏‎.‎مي‌دارد‏‎
ملاك‌‏‎ مضافا‏‎.‎نيست‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ شان‌دادگاه‌‏‎ در‏‎ آشكار‏‎ تناقض‌‏‎
مصحح‌‏‎ خروج‌‏‎ اين‌‏‎ وقتي‌‏‎ است‌‏‎ شهرداري‌‏‎ حساب‏‎ از‏‎ خروج‌وجه‌‏‎ اصلي‌ ، ‏‎
اگر‏‎ و‏‎.دارد‏‎ مصحح‌‏‎ نيز‏‎ مصرف‌‏‎ موجود‏‎ موارد‏‎ قانوني‌داشت‌ ، ‏‎
يك‌مجوز ، ‏‎ با‏‎ لذا‏‎.‎نيست‌‏‎ صحيح‌‏‎ پرداختي‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كاملاباطل‌‏‎
حكم‌‏‎ انفصال‌موضوع‌‏‎ فقط‏‎ آن‌‏‎ استرداد‏‎ بعلت‌‏‎ ولو‏‎)‎ جرم‌‏‎ پرداختي‌‏‎
و‏‎ (‎است‌‏‎ تلقي‌شده‌‏‎ جرم‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ ليكن‌‏‎ باشد ، ‏‎ شده‌‏‎ واقع‌‏‎
ابين‌‏‎ و‏‎ آن‌اظهرمن‌الشمس‌‏‎ فساد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ تلقي‌‏‎ صحيح‌‏‎ پرداختي‌‏‎
.است‌‏‎ الامس‌‏‎ من‌‏‎
موردشركاء‏‎ در‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 42‏‎ تبصره‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
موثرمي‌داند ، ‏‎ مجازات‌‏‎ در‏‎ را‏‎ تاثير‏‎ ميزان‌‏‎ و‏‎ نحوه‌‏‎ جرم‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ براستي‌‏‎.‎اختلاس‌است‌‏‎ در‏‎ مشاركت‌‏‎ كرباسچي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ اتهام‌‏‎
جرم‌‏‎ در‏‎ تاثيرش‌‏‎ ميزان‌‏‎ تا‏‎ نشده‌‏‎ محاكمه‌‏‎ چگونه‌‏‎ كيست‌؟‏‎ شريك‌‏‎
!!مي‌بود‏‎ شريك‌‏‎ از‏‎ اخف‌‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ جرم‌‏‎ بسا‏‎ چه‌‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎
فرد‏‎ حداقل‌دو‏‎ داراي‌‏‎ و‏‎ تفاعل‌‏‎ باب‏‎ از‏‎ كه‌‏‎)‎ تباني‌ ، ‏‎ جرم‌‏‎ در‏‎ -‎‏‏3‏‎
محاكمه‌‏‎ چرا‏‎ است‌كيست‌؟‏‎ مجرم‌‏‎ نيز‏‎ قانونا‏‎ كه‌‏‎ ديگر‏‎ طرف‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎است‌‏‎
در‏‎ تباني‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ واحده‌‏‎ ماده‌‏‎ در‏‎ بعلاوه‌‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎
است‌ ، ‏‎ بوده‌‏‎ دادگاه‌‏‎ مستند‏‎ كه‌‏‎ سال‌ 1348‏‎ مصوب‏‎ دولتي‌‏‎ معاملات‌‏‎
ضرر‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ جرم‌‏‎ تحقق‌‏‎ شرط‏‎ شهرداري‌‏‎ يا‏‎ دولت‌‏‎ به‌‏‎ ضرر‏‎ ورود‏‎
مانده‌‏‎ مسكوت‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ است‌؟‏‎ مقدار‏‎ چه‌‏‎ كجاست‌؟‏‎
و‏‎ حبس‌‏‎ سال‌‏‎ چگونه‌ 2‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ شهرداري‌‏‎ متوجه‌‏‎ ضرري‌‏‎ اگر‏‎ است‌؟‏‎
اگر‏‎ و‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎ تعلق‌‏‎ شهردار‏‎ به‌‏‎ (‎تخفيف‌‏‎ با‏‎)‎ انفصال‌‏‎ سال‌‏‎ ‎‏‏10‏‎
.است‌‏‎ نشده‌‏‎ واقع‌‏‎ حكم‌‏‎ لحوق‌‏‎ مورد‏‎ چگونه‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ متوجه‌‏‎ ضرري‌‏‎
وام‌‏‎ وجوه‌شهرداري‌ ، ‏‎ در‏‎ مجاز‏‎ غير‏‎ تصرف‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ مبلغ‌‏‎ در‏‎ -‎‏‏4‏‎
حدود 20‏‎ كه‌‏‎ مبلغ‌‏‎ اين‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ لحاظ‏‎ مخدر‏‎ مواد‏‎ با‏‎ مبارزه‌‏‎ ستاد‏‎
عقد‏‎ قالب‏‎ در‏‎ بلكه‌‏‎.‎است‌‏‎ وام‌نبوده‌‏‎ بصورت‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ ريال‌‏‎ ميليارد‏‎
تحصيل‌‏‎ براي‌‏‎ عامل‌‏‎ عمل‌‏‎ و‏‎ مضارب‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ سرمايه‌گذاري‌‏‎)‎ مضاربه‌‏‎
آن‌‏‎ مجوز‏‎ بودجه‌‏‎ ماده‌ 17‏‎ دستورالعمل‌‏‎ ب‏‎/دربند 6‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ (سود‏‎
است‌‏‎ نكرده‌‏‎ مطرح‌‏‎ شكايتي‌‏‎ (ستاد‏‎)‎ خصوصي‌‏‎ شاكي‌‏‎ داردمضافا‏‎ وجود‏‎
.باشد‏‎ تهران‌‏‎ شهردار‏‎ متوجه‌‏‎ تامجازاتي‌‏‎
پذيرش‌فروش‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ادله‌‏‎ بين‌‏‎ كه‌تفريق‌‏‎ ديگري‌‏‎ مورد‏‎ -‎‎‏‏5‏‎
كه‌‏‎ (‎است‌‏‎ وزيركشور‏‎ مجوز‏‎ با‏‎)‎ تخفيف‌‏‎ با‏‎ مژده‌‏‎ آپارتمانهاي‌‏‎
وام‌‏‎ مصاديق‌‏‎ از‏‎ كه‌يكي‌‏‎ كارگزاران‌‏‎ به‌‏‎ وام‌‏‎ ولي‌‏‎ شده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎
مجوز‏‎ طبق‌‏‎ شهردار‏‎ تشخيص‌‏‎ به‌‏‎ شهرداري‌‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ خاص‌‏‎ به‌افراد‏‎
براستي‌‏‎ شده‌؟‏‎ تلقي‌‏‎ جرم‌‏‎ و‏‎ نشده‌‏‎ پذيرفته‌‏‎ است‌‏‎ شهر‏‎ انجمن‌‏‎
اشتر‏‎ مالك‌‏‎ به‌‏‎ (ع‌‏‎)علي‌‏‎ امام‌‏‎ كلام‌‏‎ مصداق‌‏‎ موارد ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌‏‎
است‌؟‏‎ بوده‌‏‎ اقصاه‌‏‎ دون‌‏‎ فهم‌‏‎ بادني‌‏‎ ولايكتفي‌‏‎:فرمود‏‎ كه‌‏‎
اقارير‏‎ استناد‏‎ به‌‏‎ نمود ، ‏‎ اظهار‏‎ دادگاه‌‏‎ رئيس‌‏‎ بارها‏‎ -‎‎‏‏6‏‎
قابل‌ترتيب‏‎ قانونا‏‎ و‏‎ شرعا‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ شكنجه‌‏‎ تحت‌‏‎ كه‌‏‎ مديران‌‏‎
آنان‌‏‎ متاسفانه‌اظهارات‌‏‎.‎كرد‏‎ نخواهد‏‎ صادر‏‎ حكمي‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ اثر‏‎
ادعاست‌‏‎ بلكه‌‏‎ و‏‎ نه‌شهادت‌‏‎ اقرار‏‎ نه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ اصول‌‏‎ بنابه‌‏‎ كه‌‏‎
(است‌‏‎ محض‌‏‎ دروغ‌‏‎ قاسمي‌‏‎ آقاي‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ نقل‌‏‎ كه‌‏‎ ادعايي‌‏‎ آنهم‌‏‎)
.آن‌‏‎ مقدمه‌‏‎ در‏‎ ولو‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ چگونه‌‏‎

و‏‎ موجبخبط‏‎ بودجه‌‏‎ قلمرو‏‎ از‏‎ دادگاه‌‏‎ دادرس‌‏‎ اقناع‌‏‎ عدم‌‏‎ -‎‎‏‏7‏‎
و‏‎ نحوه‌درآمد‏‎ هم‌‏‎ كشور‏‎ عمومي‌‏‎ بودجه‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ بسيار‏‎ خطاي‌‏‎
و‏‎ اخذ‏‎ و‏‎ اهداء‏‎ و‏‎ هدايا‏‎ اخذ‏‎ نحوه‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ هزينه‌‏‎
اينكه‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ دادگاه‌‏‎ دادرس‌‏‎ اعجاب‏‎آن‌‏‎ نظاير‏‎ و‏‎ وام‌‏‎ اعطاي‌‏‎
اگر‏‎ !نيست‌‏‎ جرم‌‏‎ موجد‏‎ مي‌شود‏‎ محسوب‏‎ بودجه‌‏‎ چگونه‌‏‎ وام‌‏‎ اهداء‏‎
و‏‎ دستورالعمل‌ها‏‎ و‏‎ است‌‏‎ شهر‏‎ انجمن‌‏‎ مقام‌‏‎ قائم‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎
متمم‌‏‎ حكم‌‏‎ در‏‎ مالي‌‏‎ امور‏‎ در‏‎ او‏‎ نامه‌هاي‌‏‎ تنفيذ‏‎ يا‏‎ او‏‎ مجوزهاي‌‏‎
ناظر‏‎)‎ بودجه‌‏‎ ماده‌ 17‏‎ دستورالعمل‌‏‎ لذا‏‎ مي‌شود ، ‏‎ محسوب‏‎ بودجه‌‏‎
درصد‏‎ نيم‌‏‎ مصرف‌‏‎ ‎‏‏، موارد‏‎(شهرداري‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 55‏‎ بند 10‏‎ به‌‏‎
از‏‎ اعم‌‏‎ موضوع‌‏‎ كه‌‏‎)‎ مديران‌‏‎ حساب‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ درآمد‏‎ افزايش‌‏‎
محسوب‏‎ رسمي‌‏‎ مجوز‏‎ حداقل‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ بودجه‌‏‎ عداد‏‎ از‏‎ نيز‏‎ (‎است‌‏‎ عنوان‌‏‎
محال‌‏‎ امري‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎) آن‌‏‎ بودن‌‏‎ غيرقانوني‌‏‎ فرض‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎
بايستي‌بر‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ خطا‏‎ كرده‌‏‎ صادر‏‎ را‏‎ مجوز‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ وزير‏‎ (است‌‏‎
طبق‌‏‎ است‌‏‎ جرم‌‏‎ اگر‏‎ يا‏‎ و‏‎ شهرداري‌‏‎ قانون‌‏‎ و 49‏‎ مواد 48‏‎ اساس‌‏‎
دستور‏‎ قانوني‌بودن‌‏‎ فرض‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ مديري‌‏‎ نه‌‏‎ شود‏‎ محاكمه‌‏‎ قانون‌‏‎
است‌‏‎ كرده‌‏‎ اجرا‏‎ آنرا‏‎ (‎هست‌‏‎ هم‌‏‎ قانوني‌‏‎ صدالبته‌‏‎ كه‌‏‎) كشور‏‎ وزير‏‎
در‏‎ هم‌‏‎ اختلاس‌‏‎ تصور‏‎ حتي‌‏‎ مجرمانه‌نداشته‌‏‎ قصد‏‎ چون‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ و‏‎
دادگاه‌‏‎ بعنوان‌‏‎ اينك‌‏‎ كه‌‏‎ حكمي‌‏‎ به‌‏‎ رسد‏‎ چه‌‏‎ تا‏‎ جفاست‌‏‎ وي‌‏‎ مورد‏‎
بسيار‏‎ از‏‎ شمه‌اي‌‏‎ كه‌‏‎ معروض‌‏‎ موارد‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ !اسلامي‌‏‎ عدل‌‏‎
ثغور‏‎ و‏‎ حدود‏‎ تا‏‎ شد‏‎ ذكر‏‎ ايران‌‏‎ قهرمان‌‏‎ مردم‌‏‎ آگاهي‌‏‎ براي‌‏‎ است‌‏‎
ذيصلاح‌‏‎ مراجع‌‏‎ كه‌‏‎ باشد‏‎دريابند‏‎ في‌الجمله‌‏‎ را‏‎ صادره‌‏‎ حكم‌‏‎ صحت‌‏‎
.كنند‏‎ منصفانه‌‏‎ موردداوري‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ تجديدنظر‏‎
حائري‌‏‎ مسعود‏‎
دادگستري‌‏‎ يك‌‏‎ پايه‌‏‎ وكيل‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.