شماره‌ 1599‏‎ ‎‏‏،‏‎ 27 July 98 مرداد 1377 ، ‏‎ دوشنبه‌ 5‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Stocks
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
استان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
لندن‌‏‎ مربيگري‌‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎ مازندران‌‏‎

تفليس‌‏‎ جام‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
قدمي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ چهار‏‎
نهايي‌‏‎ ديدار‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎

هم‌‏‎ باخت‌ ، ‏‎ روسيه‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎
آمريكا‏‎ به‌‏‎

اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ شمشيرباز‏‎
گرفت‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ در‏‎

نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
آفريقاي‌‏‎ عازم‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎
مي‌شود‏‎ جنوبي‌‏‎

:آلمان‌‏‎ چاپ‌‏‎ كيكر‏‎ هفته‌نامه‌‏‎
آماتور‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎
شد‏‎ تبعيد‏‎ بيلفلد‏‎ آرمينيا‏‎

پاس‌‏‎ توقف‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ اولين‌‏‎
آينده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ وضعيت‌‏‎
كرد‏‎ موكول‌‏‎

استان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎
لندن‌‏‎ مربيگري‌‏‎ كلاس‌‏‎ در‏‎ مازندران‌‏‎


جوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مربي‌‏‎ سر‏‎ صفرلو‏‎ قزل‌‏‎ حسين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
يك‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ جهت‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ ازسوي‌‏‎ مازندران‌‏‎ استان‌‏‎
هفته‌‏‎ اين‌‏‎ پنج‌شنبه‌‏‎ روز‏‎ بين‌المللي‌‏‎ يك‌‏‎ درجه‌‏‎ مربيگري‌‏‎ كلاس‌‏‎ دوره‌‏‎
آن‌‏‎ تدريس‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روزه‌‏‎ كلاس‌ 21‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎ لندن‌‏‎ شهر‏‎ عازم‌‏‎
.دارند‏‎ برعهده‌‏‎ فيفا‏‎ ممتاز‏‎ مدرسين‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ پنج‌‏‎ را‏‎تفليس‌‏‎ جام‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
قدمي‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ چهار‏‎
نهايي‌‏‎ ديدار‏‎


كه‌‏‎ بسيج‌‏‎ مقاومت‌‏‎ نيروي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎كرد‏‎ اعلام‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
تفليس‌‏‎ جام‌‏‎ كشتي‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ گذاشت‌‏‎ پشت‌سر‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ است‌ ، ‏‎ كرده‌‏‎ شركت‌‏‎
راه‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ گروهي‌‏‎ سر‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ چهار‏‎
.يافتند‏‎
در 58‏‎ گنجابي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 54‏‎ در‏‎ حسيني‌‏‎ مجتبي‌‏‎
در‏‎ قنبري‌‏‎ نادر‏‎ و‏‎ كيلوگرم‌‏‎ كهريزي‌در 69‏‎ عليرضا‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎
اين‌‏‎ سرگروهي‌‏‎ مرحله‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ حريفان‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏130‏‎
.يافتند‏‎ راه‌‏‎ رقابتها‏‎
شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎
در‏‎ بر 6‏‎ نتيجه‌ 7‏‎ با‏‎ حسيني‌‏‎ الله‌‏‎ انشاء‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 54‏‎
.يافت‌‏‎ دست‌‏‎ به‌پيروزي‌‏‎ خود‏‎ گرجي‌‏‎ حريف‌‏‎ برابر‏‎
از‏‎ حريفي‌‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ گنجابي‌‏‎ محمدعلي‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 58‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎
روسي‌‏‎ حريف‌‏‎ بر 2‏‎ نتيجه‌ 9‏‎ با‏‎ مرادي‌‏‎ تيمور‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 63‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
حريف‌‏‎ بر 2‏‎ نتيجه‌ 7‏‎ با‏‎ كهريزي‌‏‎ عليرضا‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 69‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ گرجستاني‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ بر 1‏‎ نتيجه‌ 1‏‎ با‏‎ نژادي‌‏‎ صمد‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 76‏‎
.كرد‏‎ واگذار‏‎ گرجي‌‏‎ حريف‌‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ سوم‌‏‎ دور‏‎ نتايج‌‏‎ از‏‎ تعدادي‌‏‎ همچنين‌‏‎ كشتي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
:داشت‌‏‎ اعلام‌‏‎ شرح‌‏‎
حريف‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ نتيجه‌ 7‏‎ با‏‎ مرادي‌‏‎ تيمور‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 63‏‎
.مغلوبكرد‏‎ را‏‎ خود‏‎ ارمنستاني‌‏‎
گرجستاني‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ فني‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎ نژادي‌‏‎ صمد‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 76‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
.داشت‌‏‎ استراحت‌‏‎ كهريزي‌‏‎ عليرضا‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 69‏‎آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎


يك‌‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ - يك‌‏‎ پاس‌‏‎
شيرمحمدي‌‏‎ حسن‌‏‎ و‏‎ اكريل‌‏‎ پلي‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏19‏‎) كريمي‌‏‎ محمود‏‎:گلها‏‎
پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏80‏‎)‎
صفر‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ يك‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‏‏36‏‎) بختياري‌زاده‌‏‎ سهراب‏‎:گل‌‏‎
سايپا 3‏‎ - يك‌‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎
براي‌‏‎ (‎و 85‏‎ ‎‏‏65‏‎) محتشمي‌‏‎ رامين‌‏‎ (‎‎‏‏60‏‎)‎ اكبري‌‏‎ يدالله‌‏‎:گلها‏‎
سايپا‏‎
بهمن‌‏‎ براي‌‏‎ پنالتي‌‏‎ (‎‏‏75‏‎)‎ روستا‏‎ مدير‏‎ اصغر‏‎ علي‌‏‎
شيراز 3‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ - يك‌‏‎ تبريز‏‎ شهرداري‌‏‎
علي‌‏‎ (‎‎‏‏61‏‎) پرورش‌خواه‌‏‎ بهروز‏‎ (‎‎‏‏27‏‎)‎ هنركار‏‎ رضا‏‎ محمد‏‎:گلها‏‎
شهرداري‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‎‏‏46‏‎)‎ خطيبي‌‏‎ حسين‌‏‎ و‏‎ فجر‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏78‏‎)‎ سامره‌‏‎هم‌‏‎ باخت‌ ، ‏‎ روسيه‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ ايران‌‏‎
آمريكا‏‎ به‌‏‎


المپيك‌ 96‏‎ قهرمان‌‏‎ خادم‌‏‎ مي‌شدرسول‌‏‎ پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎
كشتي‌‏‎ وزن‌هاي‌‏‎ سنگين‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ سال‌ 93‏‎ ديگرهمچون‌‏‎ بار‏‎ آتلانتا‏‎
آمريكا‏‎ نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ دربازي‌هاي‌‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ گفتن‌‏‎ براي‌‏‎ حرفي‌‏‎ جهان‌‏‎
توجه‌‏‎ با‏‎ خادم‌‏‎ رسول‌‏‎.‎باخت‌‏‎ خود‏‎ آمريكايي‌‏‎ و‏‎ روسي‌‏‎ حريفان‌‏‎ به‌‏‎
رسول‌‏‎.‎نيست‌‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 130‏‎ مناسب‏‎ هرگز‏‎ جسماني‌‏‎ شرايط‏‎ به‌‏‎
.باخت‌‏‎ (‎‎‏‏35‏‎) ديروز‏‎ آمريكايي‌كري‌مك‌لوي‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎

آمريكا‏‎ نيت‌‏‎ حسن‌‏‎ كشتي‌جام‌‏‎ پيكارهاي‌‏‎
خوردند‏‎ شكست‌‏‎ دوبار‏‎ جديدي‌‏‎ وعباس‌‏‎ خادم‌‏‎ رسول‌‏‎

تيم‌هاي‌‏‎ برابر‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ براي‌‏‎ تلخ‌‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
آخرين‌‏‎ آمريكا‏‎ در‏‎ حسن‌نيت‌‏‎ بازي‌هاي‌جام‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎
.بود‏‎ بين‌المللي‌‏‎ صحنه‌هاي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ براي‌‏‎ حاصله‌‏‎ رخداد‏‎
و‏‎ نبوده‌‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎ لياقت‌‏‎ و‏‎ شان‌‏‎ در‏‎ هرگز‏‎ كه‌‏‎ دردآوري‌‏‎ شكست‌‏‎ دو‏‎
مرحله‌‏‎ در‏‎ دردناك‌‏‎ واقعه‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ باقيمانده‌‏‎ افسوس‌‏‎.‎نيست‌‏‎
موجودي‌‏‎ شفافيت‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ موجود‏‎ عقلانيت‌‏‎ با‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ تعظيم‌‏‎
مسير‏‎ ادامه‌‏‎ به‌‏‎ مكدرمجبور‏‎ كمي‌‏‎ حالا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تازه‌‏‎
كشتي‌‏‎ براي‌‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ سناريويي‌‏‎ معتقديم‌‏‎ ما‏‎.‎است‌‏‎
با‏‎.‎است‌‏‎ مصلحت‌‏‎ باشد ، ‏‎ واقعيت‌‏‎ يك‌‏‎ آن‌كه‌‏‎ از‏‎ بيشتر‏‎ نوشته‌مي‌شود‏‎
هرگونه‌‏‎.‎نمي‌برد‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ حقيقت‌‏‎ واقعيت‌هرگز‏‎ اين‌كه‌‏‎ به‌‏‎ علم‌‏‎
ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ واحوال‌‏‎ اوضاع‌‏‎ در‏‎ منصفانه‌‏‎ و‏‎ عاقلانه‌‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎
و‏‎ عقل‌‏‎ با‏‎ هماهنگ‌‏‎ سناريو‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بيانگر‏‎
پياپي‌‏‎ شكست‌هاي‌‏‎.‎است‌‏‎ تفكر‏‎ و‏‎ لازم‌‏‎ انديشه‌‏‎ فاقد‏‎ و‏‎ منطق‌نبوده‌‏‎
كشتي‌گيران‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ (‎خادم‌‏‎ و‏‎ جديدي‌‏‎)‎ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ ناب‏‎ دوچهره‌‏‎
بلكه‌‏‎ ارزش‌نيستند ، ‏‎ هيچكدام‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ روسيه‌‏‎ مطرح‌‏‎ نه‌چندان‌‏‎
آن‌‏‎ نسخه‌‏‎ ناشيانه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مصلحتي‌‏‎ رايج‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎ همان‌‏‎ حاصل‌‏‎
فهم‌‏‎ از‏‎ اذهان‌‏‎ تشويش‌‏‎ و‏‎ تخدير‏‎ با‏‎.مي‌شود‏‎ كشتي‌تجويز‏‎ براي‌‏‎
خود‏‎ جامد‏‎ مواضع‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ رسيده‌اند‏‎ عاميانه‌‏‎ فهم‌‏‎ به‌‏‎ عالمانه‌‏‎
كليات‌‏‎ جزئيات‌اندكه‌‏‎ در‏‎ غرق‌‏‎ آنچنان‌‏‎ !مي‌ورزند‏‎ اصرار‏‎ همچنان‌‏‎
از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مخالف‌‏‎ عقايد‏‎ و‏‎ آراء‏‎ با‏‎.‎كرده‌اند‏‎ رافراموش‌‏‎
مخالفتي‌‏‎ برخوردارند‏‎ هم‌‏‎ معقول‌‏‎ و‏‎ معيارهاي‌قوي‌‏‎ از‏‎ اوقات‌‏‎
و‏‎ كرامت‌‏‎ و‏‎ شهامت‌‏‎ مظهر‏‎ ما‏‎ كشتي‌‏‎.‎مي‌دهند‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ اصولي‌‏‎
اين‌‏‎ عملش‌‏‎ و‏‎ حرف‌‏‎ كه‌‏‎ اينجاست‌‏‎ جالب‏‎ اما‏‎ است‌ ، ‏‎ جوانمردي‌‏‎
بر‏‎ بخواهيد‏‎ همچنان‌‏‎ اگر‏‎ كه‌‏‎ نوشتيم‌‏‎ ما‏‎ !ندارد‏‎ روزهاهمخواني‌‏‎
موقعيت‌‏‎ حفظ‏‎ بر‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ و‏‎ غلطخود‏‎ افكار‏‎ و‏‎ انديشه‌ها‏‎ سر‏‎
است‌‏‎ درآن‌‏‎ كشتي‌‏‎ وصلاح‌‏‎ خير‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ كنيد‏‎ پافشاري‌‏‎ خود‏‎
كشتي‌‏‎ روز‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ با‏‎ مخالفت‌‏‎ و‏‎ موافقت‌‏‎ در‏‎.‎نمي‌رسيد‏‎
اجرايي‌‏‎ وروش‌هاي‌‏‎ شيوه‌‏‎ در‏‎ مي‌رسد‏‎ به‌نظر‏‎.يكسان‌نيست‌‏‎ همه‌چيز‏‎
!نيست‌‏‎ موجود‏‎ لازم‌‏‎ انعطاف‌‏‎ كشتي‌‏‎

ايران‌ 12‏‎ - روسيه‌ 17‏‎
در‏‎ خود‏‎ مسابقه‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ كشورمان‌‏‎ آزاد‏‎ كشتي‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎ روسيه‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ آمريكا‏‎ بازي‌هاي‌حسن‌نيت‌‏‎
.خورد‏‎ شكست‌‏‎ بر 12‏‎ نتيجه‌ 17‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
:آمد‏‎ به‌دست‌‏‎ نتايج‌‏‎ اين‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎
را‏‎ رمضان‌اوف‌‏‎ مراد‏‎ بر 2‏‎ نتيجه‌ 4‏‎ با‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏54‏‎
گاسن‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ حساب 4‏‎ با‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ برد580‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ جمالوف‌‏‎
(‎‏‏25‏‎) برتري‌‏‎ به‌‏‎ عزيزاوف‌‏‎ محمد‏‎ برابر‏‎ كاوه‌‏‎ مهدي‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏63‏‎
.رسيد‏‎
خان‌الله‌‏‎ ولي‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏36‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ بابايي‌‏‎ محسن‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏69‏‎
مقابل‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ جمشيدي‌ 8‏‎ مسعود‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ باخت‌760‏‎ ورديف‌‏‎
.شد‏‎ پذيرا‏‎ را‏‎ شكست‌‏‎ بواسارساتي‌يف‌‏‎
(‎‏‏04‏‎) ماگمداوف‌‏‎ حاجي‌مراد‏‎ مقابل‌‏‎ مجيدي‌‏‎ عباس‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏85‏‎
.شد‏‎ مغلوب‏‎
.باخت‌‏‎ عليف‌‏‎ مرتضي‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏22‏‎) جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏97‏‎
شكست‌‏‎ (‎‎‏‏13‏‎) شوميلين‌‏‎ آندري‌‏‎ مقابل‌‏‎ خادم‌‏‎ رسول‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏130‏‎
.خورد‏‎

ايران‌ 9‏‎ - آمريكا 19‏‎
- آمريكا‏‎ -‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ خود‏‎ دوم‌‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مقابل‌‏‎ (‎‏‏919‏‎)‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎
اين‌شرح‌‏‎ به‌‏‎ اوزان‌‏‎ نتايج‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ مسابقه‌‏‎ در‏‎شد‏‎ مغلوب‏‎
:بود‏‎
غلبه‌‏‎ هنسن‌‏‎ سان‌‏‎ بر‏‎ (‎‏‏05‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ طيبي‌‏‎ بهنام‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏54‏‎
.كرد‏‎
را‏‎ پورلر‏‎ تروي‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ حساب 4‏‎ با‏‎ طلايي‌‏‎ محمد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏58‏‎
.برد‏‎
كولات‌‏‎ كري‌‏‎ به‌‏‎ برصفر‏‎ يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ كاوه‌‏‎ مهدي‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏63‏‎
.باخت‌‏‎
به‌‏‎ (‎‎‏‏34‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ را‏‎ كشتي‌‏‎ بابايي‌‏‎ محسن‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏69‏‎
.واگذاركرد‏‎ مكيلراوي‌‏‎ لينكولن‌‏‎
مغلوب‏‎ (‎‎‏‏12‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ جمشيدي‌‏‎ مسعود‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏76‏‎
.شد‏‎ استيوماريانتي‌‏‎
شكست‌‏‎ (‎‎‏‏04‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ لس‌گاچر‏‎ مقابل‌‏‎ مجيدي‌‏‎ عباس‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏85‏‎
.خورد‏‎
داگلاس‌‏‎ ملوين‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏03‏‎) نتيجه‌‏‎ با‏‎ جديدي‌‏‎ عباس‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏97‏‎
.باخت‌‏‎
مك‌لوي‌‏‎ كري‌‏‎ به‌‏‎ (‎‎‏‏35‏‎) را‏‎ كشتي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ خادم‌‏‎ رسول‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏130‏‎
.كرد‏‎ واگذار‏‎

حاشيه‌‏‎ در‏‎
در‏‎ ديروز‏‎ بامداد‏‎ كه‌‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎
براي‌‏‎ منافقين‌‏‎ عناصر‏‎ اغتشاش‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ برگزار‏‎ نيويورك‌‏‎
كشتي‌گيران‌‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ منافقين‌‏‎.‎شد‏‎ متوقف‌‏‎ دقايقي‌‏‎
مي‌گرفتند ، ‏‎ كشتي‌‏‎ حريفان‌ايراني‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ خانه‌‏‎ در‏‎ آمريكايي‌‏‎
.سردادند‏‎ خاتمي‌‏‎ وآقاي‌‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ عليه‌‏‎ شعارهايي‌‏‎

دست‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ پلاكاردهايي‌‏‎ بودند ، ‏‎ نفر‏‎ يكصد‏‎ حدود‏‎ كه‌‏‎ افراد‏‎ اين‌‏‎
عليه‌‏‎ شعارهايي‌‏‎ انگليسي‌‏‎ زبان‌‏‎ به‌‏‎ آنها ، ‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ داشتند‏‎
.بود‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ ايران‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ ايرانيان‌‏‎ منافقان‌ ، ‏‎ آميز‏‎ اهانت‌‏‎ حركت‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎
تشويق‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ درآوردند‏‎ اهتزاز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جمهوري‌اسلامي‌ايران‌‏‎ پرچم‌‏‎
.پرداختند‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎
ديدگاههاي‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ عمومي‌‏‎ افكار‏‎ توجه‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ عقيده‌‏‎ به‌‏‎
تروريستي‌‏‎ گروهك‌‏‎ خشم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎ خاتمي‌‏‎ آقاي‌‏‎
.است‌‏‎ برانگيخته‌‏‎ را‏‎ منافقين‌‏‎
عناصرگروهك‌‏‎ اهانت‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
خاتمي‌ ، ‏‎ آقاي‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ ارزشهاي‌‏‎ به‌‏‎ منافقين‌‏‎
كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرپرست‌‏‎كرد‏‎ ترك‌‏‎ را‏‎ سالن‌‏‎ و‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎
تذكر‏‎ نوبت‌‏‎ چند‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ربطي‌‏‎ عارف‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎ دست‌اندركار‏‎ كه‌‏‎ امنيتي‌آمريكا‏‎ به‌مسئولان‌‏‎
كنند‏‎ راترك‌‏‎ سالن‌مسابقات‌‏‎ خواست‌‏‎ ايراني‌‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ از‏‎ بودند ، ‏‎
به‌اين‌‏‎ اهانت‌آميز‏‎ پلاكاردهاي‌‏‎ كامل‌‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ و‏‎
.محل‌بازنگردند‏‎
پلاكاردهاي‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ امنيتي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ اعتراض‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎
همان‌‏‎ سردادن‌‏‎ به‌‏‎ شروع‌‏‎ ولي‌آنها ، ‏‎ كردند‏‎ ضبط‏‎ را‏‎ منافقين‌‏‎
پس‌‏‎ پليس‌آمريكا‏‎ سرانجام‌‏‎.‎كردند‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ سالن‌‏‎ شعارهادر‏‎
كه‌‏‎ را‏‎ اغتشاش‌‏‎ عوامل‌‏‎ گروهك‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ عناصر‏‎ با‏‎ مدارا‏‎ يكساعت‌‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ اخراج‌‏‎ سالن‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎ نفربودند ، ‏‎ شش‌‏‎
در‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ سالن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اوضاع‌‏‎ كنترل‌‏‎ پليس‌ ، ‏‎ بعد‏‎ دقايقي‌‏‎
.شد‏‎ گرفته‌‏‎ سر‏‎ از‏‎ كشتي‌‏‎ ومسابقات‌‏‎ گرفت‌‏‎ دست‌‏‎
اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ شمشيرباز‏‎
گرفت‌‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ در‏‎


اعلام‌‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ كل‌‏‎ اداره‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ تيم‌‏‎ عضو‏‎ قيداري‌‏‎ حيدري‌‏‎ كردالبرز‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ اسلامي‌‏‎
در‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎ اعزام‌‏‎ قزاقستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ به‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
كسب‏‎ به‌‏‎ موفق‌‏‎ كننده‌‏‎ شركت‌‏‎ شمشيرباز‏‎ ميان‌ 50‏‎ در‏‎ و‏‎ فلوره‌‏‎ رشته‌‏‎
.شد‏‎ طلا‏‎ مدال‌‏‎
قهرماني‌‏‎ شمشيربازي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ همچنين‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ رشته‌‏‎ اين‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ حضور‏‎ كه‌با‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎
اين‌‏‎ سابر‏‎ فلوره‌و‏‎ اپه‌ ، ‏‎ رشته‌‏‎ سه‌‏‎ در‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎ كلاهدوز‏‎ شهيد‏‎
در‏‎.‎شد‏‎ قهرمان‌‏‎ رضايي‌‏‎ قدرت‌الله‌‏‎ اپه‌‏‎ در‏‎:‎آمد‏‎ به‌دست‌‏‎ نتايج‌‏‎
سابر‏‎ در‏‎ و‏‎ ايستاده‌‏‎ اول‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ قيداري‌‏‎ البرزحيدري‌‏‎ فلوره‌‏‎
كل‌‏‎ اداره‌‏‎ اين‌‏‎.‎دست‌يافت‌‏‎ نخست‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آبسالان‌‏‎ عليرضا‏‎
قهرماني‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ همچنين‌‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تيراندازي‌‏‎ تيم‌‏‎ تهران‌‏‎ بانوان‌استان‌‏‎
اول‌‏‎ مكان‌‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ تيم‌‏‎ ميان‌14‏‎ در‏‎ بادي‌‏‎ كلت‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
سراسري‌شطرنج‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ اولين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎
در‏‎ اسلامي‌‏‎ آزاد‏‎ دانشگاه‌‏‎ تيم‌‏‎ كشور‏‎ يكم‌‏‎ دسته‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
به‌‏‎ مساوي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ برد‏‎ با 3‏‎ ميزبان‌‏‎ مقابل‌تيم‌‏‎ تالش‌‏‎ شهرستان‌‏‎
.رسيد‏‎ برتري‌‏‎نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
آفريقاي‌‏‎ عازم‌‏‎ امروز‏‎ ايران‌‏‎
مي‌شود‏‎ جنوبي‌‏‎


در‏‎ شركت‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎
جهان‌‏‎ سال‌‏‎ و 16‏‎ قهرماني‌نوجوانان‌ 15‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ عازم‌‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ در‏‎
شهر‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ مرداد‏‎ تا 11‏‎ روزهاي‌ 8‏‎ طي‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ پايتخت‌‏‎ پرتوريا‏‎
قرار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفرات‌‏‎ اسامي‌‏‎
:است‌‏‎
تهران‌‏‎ از‏‎ حضرتي‌‏‎ محمد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏42‏‎
اردبيل‌‏‎ از‏‎ باقرنيا‏‎ شهرام‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏45‏‎
مركزي‌‏‎ از‏‎ ملكي‌‏‎ احمد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏48‏‎
مازندران‌‏‎ از‏‎ صديقي‌‏‎ مسلم‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏52‏‎
مازندران‌‏‎ از‏‎ حيدرپور‏‎ محمد‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏57‏‎
مازندران‌‏‎ از‏‎ زاده‌‏‎ عباس‌‏‎ سعيد‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏63‏‎
خوزستان‌‏‎ از‏‎ بني‌تميم‌‏‎ امير‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏69‏‎
لرستان‌‏‎ از‏‎ نعمتي‌‏‎ سامان‌‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏76‏‎
شرقي‌‏‎ آذربايجان‌‏‎ از‏‎ سريري‌‏‎ علي‌‏‎:كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏83‏‎
مركزي‌‏‎ از‏‎ فلاح‌‏‎ اصغر‏‎:‎كيلوگرم‌‏‎ ‎‏‏95‏‎
:همراهان‌‏‎
از‏‎ روح‌اللهي‌‏‎ عليرضا‏‎ و‏‎ مازندران‌‏‎ از‏‎ اسماعيل‌نژاد‏‎ حميدرضا‏‎
اكبر‏‎ ‎‏‏،‏‎(بدنساز‏‎ مربي‌‏‎)‎لرستان‌‏‎ از‏‎ نوربخش‌‏‎ ناصر‏‎ ‎‏‏،‏‎(مربيان‌‏‎)‎تهران‌‏‎
سرهنگ‌‏‎ و‏‎ (داوران‌‏‎)‎ازلرستان‌‏‎ رامبد‏‎ اصغر‏‎ و‏‎ كرمان‌‏‎ از‏‎ ايرانمنش‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئول‌‏‎ ميرجعفري‌‏‎ سيدابوالفضل‌‏‎
(سرپرست‌‏‎)‎فدراسيون‌كشتي‌‏‎


:آلمان‌‏‎ چاپ‌‏‎ كيكر‏‎ هفته‌نامه‌‏‎
آماتور‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎
شد‏‎ تبعيد‏‎ بيلفلد‏‎ آرمينيا‏‎


و‏‎ كشورمان‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ بين‌‏‎ اختلاف‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.
اين‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ بيلفلد‏‎ آرمينيا‏‎ مربي‌تيم‌‏‎ دروپ‌‏‎ ميدن‌‏‎ ارنست‌‏‎
باشگاه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ اردوتمريني‌‏‎ در‏‎ حاضرشدن‌‏‎ دير‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ مربي‌‏‎
دوباره‌‏‎ هستند‏‎ مشغول‌‏‎ تمرين‌‏‎ به‌‏‎ (هرتزلاكه‌‏‎) نام‌‏‎ با‏‎ شهري‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ آماتور‏‎ مربي‌‏‎ زيرنظر‏‎ تا‏‎ بازگرداند‏‎ بيلفلد‏‎ به‌‏‎
.بپردازد‏‎ تمرينات‌‏‎ به‌‏‎ آماتور‏‎ درتيم‌‏‎ را‏‎ مدتي‌‏‎ پروفر‏‎ يورگن‌‏‎

از‏‎ جدايي‌‏‎ خواهان‌‏‎ كريم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ مي‌شود‏‎ ناشي‌‏‎ آنجا‏‎ از‏‎ مسائل‌‏‎ اين‌‏‎
يا‏‎ و‏‎ بوندسليگا‏‎ از‏‎ غير‏‎ باشگاهي‌‏‎ به‌‏‎ پيوستن‌‏‎ و‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
بااين‌امر‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ مسئولين‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ نورنبرگ‌‏‎ تيم‌‏‎
آوردن‌‏‎ با‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ است‌‏‎ مدتي‌‏‎ علت‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎.‎مخالفند‏‎
ديگر‏‎ و‏‎ خانوادگي‌‏‎ جمله‌سرماخوردگي‌ ، امور‏‎ از‏‎ بهانه‌هايي‌‏‎
.دارد‏‎ امر‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ اعتراض‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ مسائل‌‏‎
خود‏‎ سابق‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ دوباره‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ باقري‌‏‎ كريم‌‏‎ موقع‌‏‎ چه‌‏‎ اما‏‎
دروپ‌‏‎ ميدن‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ سئوالي‌‏‎ بازگردد‏‎ بازيكني‌حرفه‌اي‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎
داده‌ايم‌‏‎ وقت‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ مدتي‌‏‎ ما‏‎ مسئله‌‏‎ همين‌‏‎ بخاطر‏‎:مي‌دهد‏‎ جواب‏‎
شهر‏‎ حاضردر‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎سازد‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ وضعيت‌‏‎ او‏‎ تا‏‎
بازيهاي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ و‏‎ است‌‏‎ زده‌‏‎ اردو‏‎ هرتزلاكه‌‏‎
بازي‌‏‎ چند‏‎ بوسيله‌‏‎ را‏‎ تاكتيكي‌اش‌‏‎ مشكلات‌‏‎ دوم‌بوندسليگا‏‎ دسته‌‏‎
.نمايد‏‎ رفع‌‏‎ دوستانه‌‏‎پاس‌‏‎ توقف‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ شكست‌‏‎ اولين‌‏‎
آينده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ وضعيت‌‏‎
كرد‏‎ موكول‌‏‎


جام‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ سقوط‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ پرمهره‌ترين‌‏‎ بهمن‌‏‎
آزادگان‌‏‎

دو‏‎ با‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ در‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
جدال‌‏‎ آوردند‏‎ بدست‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديروز‏‎ كه‌‏‎ نتيجه‌اي‌‏‎
.ماند‏‎ باقي‌‏‎ همچنان‌‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ عنوان‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎

به‌‏‎ هم‌‏‎ آخر‏‎ در‏‎ و‏‎ زد‏‎ بسته‌‏‎ در‏‎ به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ استقلال‌ 90‏‎ اهواز‏‎ در‏‎
زودهنگام‌‏‎ قهرماني‌‏‎ خيال‌‏‎ گويا‏‎!باخت‌‏‎ خود‏‎ غلط‏‎ تاكتيك‌‏‎
مقابل‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ كرده‌‏‎ گمراه‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ مربيان‌‏‎ استقلال‌ ، ‏‎
.رسيد‏‎ مي‌خواست‌‏‎ كه‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ فولاد‏‎
ضربه‌‏‎ نقطه‌‏‎ همان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ مي‌شناخت‌‏‎ بخوبي‌‏‎ را‏‎ استقلال‌‏‎ ضعف‌هاي‌‏‎ فولاد‏‎
اصلي‌اش‌‏‎ مهره‌هاي‌‏‎ نبود‏‎ بدليل‌‏‎ كه‌استقلال‌‏‎ ساخت‌‏‎ وارد‏‎ را‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اولين‌باخت‌‏‎ كه‌‏‎ شكست‌‏‎ بااين‌‏‎ استقلال‌‏‎.‎بود‏‎ آسيبپذير‏‎
مكان‌‏‎ در‏‎ همچنان‌‏‎ امتياز‏‎ با 51‏‎ مي‌شد‏‎ محسوب‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
شكست‌‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ نرسيد ، ‏‎ خود‏‎ هدف‌‏‎ به‌‏‎ نيز‏‎ پاس‌‏‎.ماند‏‎ باقي‌‏‎ نخست‌‏‎
كه‌‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ قرباني‌كردن‌‏‎ با‏‎ مي‌توانست‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ آرزو‏‎ يك‌‏‎ استقلال‌‏‎
را‏‎ اميد‏‎ روزنه‌هاي‌‏‎ مي‌كند‏‎ تجربه‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ حيات‌‏‎ روزهاي‌‏‎ آخرين‌‏‎
بسته‌‏‎ بازي‌‏‎ اسير‏‎ هم‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ دارد‏‎ نگه‌‏‎ باز‏‎ خود‏‎ براي‌‏‎
.پلي‌اكريل‌شد‏‎
بايد‏‎ هم‌‏‎ باز‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ پاس‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ ديروز‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
شود ، ‏‎ روشن‌‏‎ قهرماني‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎ روزهاي‌آينده‌‏‎ انتظار‏‎ در‏‎
است‌‏‎ هموارتر‏‎ و‏‎ قهرماني‌آسانتر‏‎ براي‌‏‎ استقلال‌‏‎ راه‌‏‎ كه‌‏‎ هرچند‏‎
شده‌‏‎ راضي‌‏‎ آسيا‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ مقام‌‏‎ كسب‏‎ به‌‏‎ پاس‌‏‎ گويا‏‎ و‏‎
.است‌‏‎
تا‏‎ زد‏‎ تازه‌اي‌‏‎ شاهكار‏‎ به‌‏‎ دست‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ سپاسي‌‏‎ فجر‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎
جوانان‌‏‎ فجر ، ‏‎ است‌ ، ‏‎ نبوده‌‏‎ اتفاق‌‏‎ قبلي‌يك‌‏‎ نتايج‌‏‎ دهد‏‎ نشان‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ باور‏‎ را‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ معرفي‌‏‎ ليگ‌‏‎ شهرستاني‌‏‎ تيم‌‏‎ بهترين‌‏‎
ديگري‌‏‎ گام‌‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ شهرداري‌‏‎ برابر‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ پيروزي‌ 3‏‎ با‏‎ فجر‏‎
.برداشت‌‏‎ مقام‌سوم‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ براي‌‏‎
غلط‏‎ راه‌‏‎ از‏‎ بهمن‌‏‎ شود‏‎ مشخص‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎ خرد‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ نيز‏‎ سايپا‏‎
كرده‌‏‎ گم‌‏‎ را‏‎ تيم‌داري‌‏‎ اصول‌‏‎ بهمن‌‏‎.‎بازگشت‌ندارد‏‎ خيال‌‏‎ خود‏‎
.است‌‏‎
تابع‌‏‎ مربي‌‏‎ و‏‎ سرپرست‌‏‎ و‏‎ گيرنده‌‏‎ تصميم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ تيمي‌‏‎ در‏‎
بهمن‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ همان‌‏‎ عاقبت‌‏‎ بازيكنان‌باشند‏‎ دستورات‌‏‎
اصول‌‏‎ طالبي‌‏‎ جلال‌‏‎ و‏‎ قزاق‌‏‎ تايف‌‏‎ كه‌كيم‌‏‎ زماني‌‏‎ تا‏‎ بهمن‌‏‎.‎رفت‌‏‎
اصرار‏‎ اما‏‎ بود‏‎ قهرماني‌‏‎ مدعي‌‏‎ حتي‌‏‎ مي‌كردند‏‎ رعايت‌‏‎ را‏‎ تيم‌داري‌‏‎
ليگ‌‏‎ تيم‌‏‎ پرمهره‌ترين‌‏‎ كه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ غلطسرپرست‌‏‎
.گيرد‏‎ قرار‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ به‌‏‎ هراس‌سقوط‏‎ در‏‎ اكنون‌‏‎ است‌‏‎
دلسوز‏‎ و‏‎ آگاه‌‏‎ سرپرست‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ هم‌زمان‌‏‎ هنوز‏‎ بهمن‌‏‎ براي‌‏‎
.مي‌كند‏‎ خارج‌‏‎ سقوط‏‎ گرداب‏‎ از‏‎ را‏‎ آنها‏‎ باتجربه‌‏‎ مربي‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎
و‏‎ فولاد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ آمده‌‏‎ بدست‌‏‎ نتايج‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
رها‏‎ سقوط‏‎ دغدغه‌‏‎ از‏‎ حدودي‌‏‎ تا‏‎ همچنين‌پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ سايپا‏‎
.شدند‏‎
حتمي‌‏‎ شان‌‏‎ سقوط‏‎ كه‌‏‎ شيراز‏‎ برق‌‏‎ و‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ بدنبال‌‏‎ اكنون‌‏‎
و‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ اهواز ، ‏‎ تيم‌هاي‌استقلال‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎
.شد‏‎ خواهند‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ ليگ‌‏‎ راهي‌‏‎ نيز‏‎ ديگر‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ خبرها‏‎ آخرين‌‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ رومنيگه‌‏‎ هاينز‏‎ كارل‌‏‎
شد‏‎ كامل‌‏‎ بايرن‌مونيخ‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ فهرست‌‏‎

رئيس‌‏‎ نايب‏‎ رومنيگه‌‏‎ هاينز‏‎ كارل‌‏‎:‎خارجي‌‏‎ رسانه‌هاي‌‏‎ واحد‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ مونيخ‌آلمان‌‏‎ بايرن‌‏‎ باشگاه‌‏‎
بازيكن‌‏‎ بعد‏‎ اين‌به‌‏‎ از‏‎ و‏‎ تكميل‌كرده‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ بازيكنان‌‏‎ فهرست‌‏‎
.گرفت‌‏‎ نخواهد‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎
استفان‌‏‎ جاري‌‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ ما‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎:گفت‌‏‎ رومنيگه‌‏‎
علي‌‏‎ و‏‎ لينكه‌‏‎ توماس‌‏‎ هاميدزيك‌ ، ‏‎ يرميس‌ ، سالي‌‏‎ ينس‌‏‎ افن‌برگ‌ ، ‏‎
از‏‎ هامن‌‏‎ وديتمار‏‎ ريزيتلي‌‏‎ جدايي‌روجيرو‏‎ و‏‎ هستند‏‎ دايي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ حتمي‌‏‎ مونيخ‌‏‎ بايرن‌‏‎
تا‏‎ رفت‌‏‎ خواهد‏‎ نيوكاسل‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ هامن‌‏‎:‎گفت‌‏‎ رومنيگه‌‏‎
از‏‎ همچنين‌‏‎.‎كند‏‎ شروع‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ خودرا‏‎ تمرينات‌‏‎ رسما‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ ما‏‎ مارك‌نصيب‏‎ هزار‏‎ نيوكاسل‌ ، 15‏‎ به‌‏‎ هامن‌‏‎ انتقال‌‏‎

پيشرفت‌‏‎ از‏‎ هيتزفيلد‏‎ اوتمار‏‎:گفت‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ رومنيگه‌‏‎
قهرماني‌‏‎ تا‏‎ داده‌‏‎ قول‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ كامل‌‏‎ رضايت‌‏‎ جديد‏‎ بازيكنان‌‏‎
به‌‏‎ ما‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جام‌‏‎ و‏‎ بوندسليگا‏‎
.بياورد‏‎ ارمغان‌‏‎

پاري‌سن‌ژرمن‌‏‎ در‏‎ اوكوچا‏‎
و‏‎ نيجريه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ اوكوچا‏‎ آگوستين‌‏‎
تيم‌‏‎ به‌‏‎ دلار‏‎ ميليون‌‏‎ دريافت‌ 19‏‎ با‏‎ تركيه‌‏‎ فنرباخچه‌‏‎ باشگاه‌‏‎
باشگاه‌‏‎ ديگرمسئولان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎.پيوست‌‏‎ فرانسه‌‏‎ پاري‌سن‌ژرمن‌‏‎
موناكو‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ گاوا‏‎ فروش‌فرانك‌‏‎ قصد‏‎ ژرمن‌‏‎ پاري‌سن‌‏‎
.دارند‏‎

است‌‏‎ غايب‏‎ استويچكف‌‏‎
بلغارستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ جنجالي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ استويچكف‌‏‎ هريستو‏‎
استويچكف‌‏‎.‎است‌‏‎ نكرده‌‏‎ شركت‌‏‎ ژاپن‌‏‎ ريسول‌‏‎ تيم‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ هنوز‏‎
قرارداد‏‎ ريسول‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ پايان‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
.است‌‏‎ نداشته‌‏‎ حضور‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تمرينات‌‏‎ در‏‎ اما‏‎ كرد‏‎ امضاء‏‎
تا‏‎ قبلي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ با‏‎ استويچكف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ريسول‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سخنگوي‌‏‎
ساير‏‎ به‌‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ خواهد‏‎ استراحت‌‏‎ به‌‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎
.پيوست‌‏‎ خواهد‏‎ بازيكنان‌‏‎

ونگر‏‎ آرسن‌‏‎ هشدار‏‎
در‏‎ داد ، ‏‎ هشدار‏‎ انگليس‌‏‎ آرسنال‌‏‎ تيم‌‏‎ فرانسوي‌‏‎ مربي‌‏‎ ونگر‏‎ آرسن‌‏‎
انگليس‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ خارجي‌‏‎ تعدادبازيكنان‌‏‎ كه‌‏‎ صورتي‌‏‎
ضعيف‌تر‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ روز‏‎ كشور‏‎ اين‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ يابد ، ‏‎ افزايش‌‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎
جام‌‏‎ و‏‎ ليگ‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مقام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آرسنال‌‏‎ قبل‌‏‎ فصل‌‏‎ كه‌‏‎ ونگر‏‎
در‏‎ انگليس‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:گفت‌‏‎ هدايت‌كرد‏‎ انگليس‌‏‎ حذفي‌‏‎
برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ خارجي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ حضور‏‎ چون‌‏‎ دارد‏‎ قرار‏‎ خطر‏‎ معرض‌‏‎
تركيباصلي‌‏‎ در‏‎ نتوانند‏‎ انگليسي‌‏‎ مستعد‏‎ جوانان‌‏‎ تا‏‎ مي‌شود‏‎ باعث‌‏‎
.بگيرند‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎
در‏‎ را‏‎ فرانسه‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ موفقيت‌‏‎ اصلي‌‏‎ علت‌‏‎ همچنين‌‏‎ ونگر‏‎
ليگ‌هاي‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اغلب‏‎ جهاني‌ 1998 ، حضور‏‎ جام‌‏‎
ليگ‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بهترين‌‏‎:گفت‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
با‏‎ تا‏‎ مي‌پيوندند‏‎ اروپايي‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎
منتشر‏‎ آمار‏‎ طبق‌‏‎.كنند‏‎ رقابت‌‏‎ و‏‎ بازي‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎
نفر‏‎ تنها 103‏‎ انگليس‌‏‎ برتر‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ بازيكن‌حاضر‏‎ از 220‏‎ شده‌‏‎
.هستند‏‎ انگليسي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.