شماره‌ 1603‏‎ ‎‏‏،‏‎ 1 August 98 مرداد 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 10‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
بودم‌‏‎ شده‌‏‎ بيهوش‌‏‎ ثانيه‌‏‎ ‎‏‏40‏‎
...اما‏‎

آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎

جام‌‏‎ سوپر‏‎ فاتح‌‏‎ ژرمن‌‏‎ پاري‌سن‌‏‎
شد‏‎ فرانسه‌‏‎

مهارتهاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فردي‌‏‎
مي‌شود‏‎

كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎
آمادگي‌‏‎ اعلام‌‏‎ تيم‌‏‎ تاكنون‌ 31‏‎
كرده‌اند‏‎

جشنواره‌‏‎ مرحله‌‏‎ نخستين‌‏‎ پايان‌‏‎
ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
عناوين‌‏‎ بيشتر‏‎ دختر‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
رسيد‏‎ تهراني‌ها‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎

براي‌‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تمرينات‌‏‎
آمادگي‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎

فوتبال‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ اصيل‌‏‎
گذاشت‌‏‎

در‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎

ميزباني‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ به‌‏‎ برزيل‌‏‎
پيوست‌‏‎ جهاني‌ 2006‏‎ جام‌‏‎

تيم‌‏‎ با‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
ساله‌‏‎ سه‌‏‎ قرارداد‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎
كرد‏‎ امضاء‏‎

باشگاههاي‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎
طلاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ ايران‌‏‎
خوردند‏‎ شكست‌‏‎ گنبد‏‎ سفيد‏‎

گروه‌‏‎ -‎آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مغلوب‏‎ امارات‌‏‎ شكست‌‏‎ طلسم‌‏‎ دوم‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎

صدرنشين‌‏‎ زنجان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ تكواندو‏‎

بودم‌‏‎ شده‌‏‎ بيهوش‌‏‎ ثانيه‌‏‎ ‎‏‏40‏‎
...اما‏‎


جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ اولين‌‏‎
فرانسه‌‏‎

فرانسه‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎ پيروزي‌‏‎ با‏‎ شانزدهم‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎
تدريج‌‏‎ به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ برزيل‌‏‎ مقابل‌‏‎
بدون‌‏‎ پرسش‌‏‎ يك‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎.فراموشي‌مي‌سپارند‏‎ به‌‏‎ را‏‎ بازي‌‏‎ اين‌‏‎
رونالدوي‌نگون‌بخت‌‏‎ برسر‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎:است‌‏‎ مانده‌‏‎ جواب‏‎
را‏‎ ميزبان‌‏‎ تيم‌‏‎ هم‌دروازه‌‏‎ يكبار‏‎ حتي‌‏‎ نتوانست‌‏‎ كه‌‏‎ آمد‏‎ چه‌‏‎
.كند‏‎ تهديد‏‎
اين‌‏‎ ورزشكاري‌‏‎ دوران‌‏‎ بازي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ جام‌‏‎ نهايي‌‏‎ بازي‌‏‎
ظاهر‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بي‌انگيزه‌‏‎ بسيار‏‎ اما‏‎ بود‏‎ ساله‌‏‎ جوان‌ 21‏‎
.شد‏‎
گفته‌‏‎ موردرونالدو‏‎ در‏‎ بسياري‌‏‎ داستانهاي‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎
نشده‌‏‎ مشخص‌‏‎ و‏‎ آشكار‏‎ موضوع‌‏‎ واقعيت‌اين‌‏‎ هنوز‏‎ اما‏‎ شد‏‎ نوشته‌‏‎ و‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ را‏‎ رونالدو‏‎ نام‌‏‎ ابتدا‏‎ در‏‎ زاگالو‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانند‏‎ همگان‌‏‎
به‌‏‎ دقيقه‌‏‎ تنها 30‏‎ حاليكه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نكرد‏‎ درج‌‏‎ تيمش‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎
فوتبال‌‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ بود ، ‏‎ مانده‌‏‎ باقي‌‏‎ زمان‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ زردپوشان‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ جهان‌ ، ‏‎
علت‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ جهاني‌ 1998اعلام‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ فرانسه‌‏‎ قهرماني‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
مصدوميت‌‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ ابتدايي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ رونالدو‏‎ نگرفتن‌‏‎ قرار‏‎
تيم‌‏‎ پزشك‌‏‎ پاياني‌ ، ‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ روز‏‎.‎بود‏‎ زانو‏‎ ناحيه‌‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
هتل‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ رونالدو‏‎ كرد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ برزيل‌‏‎
بيهوش‌‏‎ ثانيه‌‏‎ مدت‌ 40‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تشنج‌‏‎ دچار‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ اقامت‌‏‎ محل‌‏‎
.شد‏‎
را‏‎ فوق‌‏‎ ازاستدلال‌هاي‌‏‎ كداميك‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ مشخص‌‏‎ حال‌‏‎
.پذيرفت‌‏‎
كاملا‏‎ هم‌‏‎ تيم‌برزيل‌‏‎ پزشك‌‏‎ و‏‎ زاگالو‏‎ حرفهاي‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنيم‌‏‎ فرض‌‏‎
چون‌ماريوزاگالو‏‎ بزرگي‌‏‎ چرامربي‌‏‎ اما‏‎ باشد‏‎ داشته‌‏‎ حقيقت‌‏‎
تركيب‏‎ در‏‎ نيست‌‏‎ برخوردار‏‎ كامل‌‏‎ سلامتي‌‏‎ كه‌از‏‎ را‏‎ بازيكني‌‏‎
.مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎
از‏‎ داخل‌رختكن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎:مي‌گويد‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ زاگالو‏‎
دارد‏‎ را‏‎ چمن‌‏‎ زمين‌‏‎ حضوردر‏‎ توانايي‌‏‎ آيا‏‎ كه‌‏‎ پرسيدم‌‏‎ رونالدو‏‎
احساس‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جوابگفت‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ او‏‎ و‏‎ خير‏‎ يا‏‎
.برود‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ مقابل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ نمي‌كندو‏‎ ناراحتي‌‏‎
به‌‏‎ تيم‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ كليه‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ را‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ رونالدو‏‎ چون‌‏‎
تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎ تركيب‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ دادن‌‏‎ قرار‏‎ جز‏‎ چاره‌اي‌‏‎ آورد ، ‏‎ زبان‌‏‎
انتقادات‌‏‎ زير‏‎ نمي‌فرستادم‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ او‏‎ اگر‏‎ چون‌‏‎ نداشتم‌‏‎
.مي‌شدم‌‏‎ له‌‏‎ مطبوعات‌‏‎
از‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كلا‏‎ و‏‎ رونالدو‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎
تصميم‌‏‎ است‌ ، ‏‎ برخوردار‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ جهان‌‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ خاصي‌‏‎ محبوبيت‌‏‎
رونالدو ، ‏‎ با‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ مصاحبه‌‏‎ آخرين‌‏‎ چاپ‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ گرفتيم‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ را‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ محترم‌‏‎ خوانندگان‌‏‎ اذهان‌‏‎
اميد‏‎.‎كنيم‌‏‎ روشن‌‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌ 1998‏‎ جام‌‏‎ معماي‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
.شود‏‎ واقع‌‏‎ عزيزان‌‏‎ شما‏‎ پسند‏‎ مورد‏‎ مصاحبه‌‏‎ اين‌‏‎ چاپ‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
.مي‌خوانيم‌‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ را‏‎ رونالدو‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ ترجمه‌‏‎

حوادثي‌‏‎ درمورد‏‎ نقيضي‌‏‎ و‏‎ ضد‏‎ حرف‌هاي‌‏‎ اخير‏‎ هفته‌‏‎ چند‏‎ طي‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ لطفا‏‎ شنيده‌اي‌‏‎ داد‏‎ رخ‌‏‎ فينال‌برايت‌‏‎ بازي‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ كه‌‏‎
.كن‌‏‎ صحبت‌‏‎ برايمان‌‏‎ صريح‌‏‎ و‏‎ پرده‌‏‎ بدون‌‏‎ رابطه‌‏‎
بود‏‎ مانده‌‏‎ زمان‌باقي‌‏‎ فينال‌‏‎ بازي‌‏‎ آغاز‏‎ تا‏‎ ساعت‌‏‎ سه‌‏‎ حدودا‏‎
و‏‎ كردم‌‏‎ احساس‌‏‎ شديدي‌‏‎ بدنم‌درد‏‎ اعضاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎ ناگهان‌‏‎ كه‌‏‎
آن‌‏‎ از‏‎.رفت‌‏‎ تيم‌‏‎ پزشك‌‏‎ سراغ‌‏‎ به‌‏‎ (‎هم‌اتاقي‌ام‌‏‎)‎ كارلوس‌‏‎ روبرتو‏‎
گفت‌‏‎ كارلوس‌‏‎ آمدم‌ ، ‏‎ هوش‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ و‏‎ نشدم‌‏‎ چيزي‌‏‎ متوجه‌‏‎ پس‌‏‎
.بودم‌‏‎ شده‌‏‎ بيهوش‌‏‎ ثانيه‌‏‎ مدت‌ 40‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
شدم‌به‌‏‎ مجبور‏‎ و‏‎ مي‌كرد‏‎ درد‏‎ بدنم‌‏‎ تمام‌‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎
علت‌‏‎ كه‌‏‎ گفت‌‏‎ پزشك‌متخصص‌‏‎ بيمارستان‌‏‎ در‏‎.بروم‌‏‎ بيمارستان‌‏‎
همين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ شديد‏‎ فشارهاي‌‏‎ شدنم‌ ، ‏‎ بيهوش‌‏‎
.كرد‏‎ تجويز‏‎ برايم‌‏‎ ضدافسردگي‌‏‎ قرص‌‏‎ دليل‌ ، ‏‎
دربازي‌‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ دليل‌‏‎ چه‌‏‎ به‌‏‎ پس‌‏‎
كردي‌؟‏‎ اعلام‌‏‎ پاياني‌‏‎
دنيس‌‏‎ سنت‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌برزيل‌‏‎ پزشك‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎ ببينيد ، ‏‎
آمادگي‌‏‎ نمي‌كردم‌‏‎ بدنم‌‏‎ در‏‎ كوفتگي‌‏‎ و‏‎ درد‏‎ احساس‌‏‎ ديگر‏‎ بازگشتم‌ ، ‏‎
هر‏‎ آرزوي‌‏‎.‎كردم‌‏‎ اعلام‌‏‎ زاگالو‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كامل‌‏‎ سلامت‌‏‎ و‏‎
در‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ بازيكني‌‏‎
.باشم‌‏‎ داشته‌‏‎ نقش‌‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎
رئيس‌‏‎ اصرار‏‎ به‌‏‎ زاگالو‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ مدعي‌‏‎ مطبوعات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
لوازم‌‏‎ كننده‌‏‎ توليد‏‎ شركت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎
كرد ، ‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ فينال‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ تورا‏‎ نايكي‌‏‎ ورزشي‌‏‎
دارد؟‏‎ صحت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎
اصرار‏‎ مورد‏‎ در‏‎ اما‏‎ نكرد‏‎ بازي‌‏‎ به‌‏‎ مجبور‏‎ مرا‏‎ هرگز‏‎ زاگالو‏‎
اطلاعي‌‏‎ نايكي‌‏‎ شركت‌‏‎ مسئولان‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
.ندارم‌‏‎
كند‏‎ تعويض‌‏‎ مي‌خواست‌مرا‏‎ بازي‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ چندين‌بار‏‎ حتي‌‏‎ زاگالو‏‎
مشكلي‌‏‎ بدني‌‏‎ قدرت‌‏‎ ازنظر‏‎ كه‌‏‎ دادم‌‏‎ اطمينان‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ اما‏‎
.ندارم‌‏‎
خود ، ‏‎ نامزد‏‎ با‏‎ اختلاف‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ ديگر‏‎ جايي‌‏‎ در‏‎
دارد؟‏‎ صحت‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ آيا‏‎ داده‌اي‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ خود‏‎ تمركز‏‎
مطبوعات‌‏‎ نيستم‌و‏‎ خانوادگي‌‏‎ مشكل‌‏‎ هيچگونه‌‏‎ داراي‌‏‎ من‌‏‎ خير ، ‏‎
.مي‌كنند‏‎ چاپ‌‏‎ را‏‎ خبرها‏‎ اين‌‏‎ خود‏‎ تيراژ‏‎ رفتن‌‏‎ بالا‏‎ براي‌‏‎
البته‌‏‎ فرانسه‌شد‏‎ مغلوب‏‎ پاياني‌‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ چرا‏‎ پس‌‏‎
شكست‌‏‎ خوردن‌‏‎ رقم‌‏‎ اماچگونگي‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ امري‌‏‎ فوتبال‌‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎
مي‌باشد؟‏‎ مهم‌‏‎
دوبار‏‎ هر‏‎ و‏‎ ثمررساند‏‎ به‌‏‎ كرنر‏‎ ضربات‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ فرانسه‌‏‎
نمي‌خواهم‌‏‎ البته‌‏‎.‎خورديم‌‏‎ مدافعان‌گل‌‏‎ اشتباه‌‏‎ يارگيري‌‏‎ روي‌‏‎
پيروزي‌‏‎ مستحق‌‏‎ آنها‏‎ چون‌‏‎ ببرم‌‏‎ سوال‌‏‎ رازير‏‎ فرانسه‌‏‎ قهرماني‌‏‎
.بودند‏‎
توست‌ ، ‏‎ دراختيار‏‎ چيز‏‎ همه‌‏‎ اما‏‎ داري‌‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ تنها 21‏‎ تو‏‎
هم‌داري‌؟‏‎ نيافته‌اي‌‏‎ تحقق‌‏‎ آرزوي‌‏‎ آيا‏‎
به‌‏‎ را‏‎ فوتبال‌جهان‌‏‎ برزيل‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ آرزويم‌‏‎ بزرگترين‌‏‎
ما‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ بهترين‌‏‎ سالها‏‎ طي‌‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎درآورد‏‎ خود‏‎ محاصره‌‏‎
موفق‌‏‎ براي‌‏‎ حاضرم‌‏‎ حتي‌‏‎.‎ببخشيم‌‏‎ تداوم‌‏‎ را‏‎ موفقيت‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎
.كنم‌‏‎ فنا‏‎ را‏‎ خودم‌‏‎ برزيل‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ شدن‌‏‎
شد ، ‏‎ قهرمان‌جهان‌‏‎ جهاني‌ 1994‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
داشتي‌؟‏‎ احساسي‌‏‎ لحظه‌چه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ بودي‌ ، ‏‎ نشين‌‏‎ نيمكت‌‏‎ تو‏‎
در‏‎ حضور‏‎ تنهابه‌‏‎ و‏‎ داشتم‌‏‎ سن‌‏‎ سال‌‏‎ تنها 17‏‎ زمان‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
تركيب‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ انتظارنداشتم‌‏‎ هم‌‏‎ خودم‌‏‎ و‏‎ مي‌كردم‌‏‎ فكر‏‎ جام‌‏‎
.بگيرم‌‏‎ قرار‏‎ تيم‌‏‎ اصلي‌‏‎
استقبال‌‏‎ بازيكنان‌برزيلي‌‏‎ از‏‎ باز‏‎ آغوشي‌‏‎ با‏‎ فرانسه‌‏‎ مردم‌‏‎
داري‌؟‏‎ آنها‏‎ مورد‏‎ در‏‎ نظري‌‏‎ چه‌‏‎ كردند ، ‏‎
را‏‎ ما‏‎ وواقعا‏‎ بودند‏‎ محبت‌‏‎ با‏‎ بسيار‏‎ فرانسوي‌‏‎ تماشاگران‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ موقت‌‏‎ زندگي‌‏‎ ديربازآرزوي‌‏‎ از‏‎ من‌‏‎.‎كردند‏‎ شرمنده‌‏‎
.يافت‌‏‎ تحقق‌‏‎ آرزويم‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌خوشبختانه‌‏‎ داشتم‌‏‎ را‏‎ پاريس‌‏‎
جهان‌‏‎ بازيكن‌فوتبال‌‏‎ بهترين‌‏‎ جايزه‌‏‎ قبل‌‏‎ سال‌‏‎ زمستان‌‏‎ البته‌‏‎
در‏‎ اينترميلان‌‏‎ تيم‌‏‎ قهرماني‌‏‎ و‏‎ كردم‌‏‎ دريافت‌‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ را‏‎
.گرفت‌‏‎ شكل‌‏‎ دوپرنس‌‏‎ پارك‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ يوفا‏‎ جام‌‏‎
را‏‎ آن‌رونالدو‏‎ اهالي‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ مكاني‌‏‎ دنيا‏‎ در‏‎ آيا‏‎
نشناسند؟‏‎
چون‌‏‎ باشد‏‎ وجودداشته‌‏‎ جهان‌‏‎ در‏‎ مكاني‌‏‎ چنين‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌كنم‌‏‎ فكر‏‎
.مي‌شناسند‏‎ مرا‏‎ مردم‌‏‎ مي‌روم‌ ، ‏‎ كه‌‏‎ كجا‏‎ هر‏‎
آرزويي‌داشتي‌؟‏‎ چه‌‏‎ شدي‌ ، ‏‎ فرانسه‌‏‎ وارد‏‎ كه‌‏‎ هنگامي‌‏‎
عنوان‌‏‎ و‏‎ كفش‌طلايي‌‏‎ تصاحب‏‎ قصد‏‎ به‌‏‎ ديگري‌‏‎ مهاجم‌‏‎ هر‏‎ مانند‏‎
با‏‎ همراه‌‏‎ مي‌خواستم‌‏‎ رفتم‌همچنين‌‏‎ ميدان‌‏‎ به‌‏‎ جام‌‏‎ گلزن‌‏‎ بهترين‌‏‎
.كنم‌‏‎ تصاحب‏‎ را‏‎ قهرماني‌‏‎ مدال‌‏‎ برزيل‌‏‎
قرار‏‎ روحي‌بيشتري‌‏‎ فشار‏‎ زير‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ آيا‏‎
گرفتي‌؟‏‎
روماريو‏‎ داشتم‌البته‌‏‎ عجيبي‌‏‎ ترس‌‏‎ اسكاتلند‏‎ با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎
قرار‏‎ بزرگ‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ جو‏‎ تحت‌تاثير‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ توصيه‌‏‎ من‌‏‎ به‌‏‎
.كنم‌‏‎ كنترل‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ نمي‌توانستم‌‏‎ و‏‎ نبود‏‎ دست‌خودم‌‏‎ اما‏‎ نگيرم‌‏‎

بوده‌است‌؟‏‎ تو‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ اينترميلان‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ آيا‏‎
چگونه‌ضربات‌‏‎ كه‌‏‎ آموخته‌ام‌‏‎ ايتاليا‏‎ ليگ‌‏‎ در‏‎ چون‌‏‎ بله‌‏‎
ضربه‌‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ باسر‏‎ يا‏‎ و‏‎ كنم‌‏‎ تبديل‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ايستگاهي‌‏‎
.بزنم‌‏‎
فوتبال‌‏‎ مدافعان‌‏‎ بهترين‌‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ بايد‏‎ يكشنبه‌‏‎ هر‏‎ همچنين‌‏‎
نكات‌‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ پيشرفت‌‏‎ هرهفته‌‏‎ دليل‌‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كنم‌‏‎ بازي‌‏‎ جهان‌‏‎
.مي‌آموزم‌‏‎ جديد‏‎
دادي‌؟‏‎ قرار‏‎ الگو‏‎ خودت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ بازيكني‌‏‎ چه‌‏‎
.بود‏‎ و 1986بهترين‌‏‎ جهاني‌ 1982‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بازيكني‌‏‎ زيكو ، ‏‎
چنين‌‏‎ اما‏‎ كنم‌‏‎ بازي‌‏‎ وي‌‏‎ كنار‏‎ روزي‌‏‎ تا‏‎ داشتم‌‏‎ دوست‌‏‎ همواره‌‏‎
دست‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ مدال‌‏‎ زيكوبه‌‏‎.‎نشد‏‎ نصيبم‌‏‎ افتخاري‌‏‎
.است‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مربيان‌‏‎ دانش‌ترين‌‏‎ با‏‎ از‏‎ امايكي‌‏‎ نيافت‌‏‎
او‏‎ چون‌‏‎ كرد‏‎ فراموش‌‏‎ را‏‎ باتيستوتا‏‎ گابريل‌‏‎ نام‌‏‎ نبايد‏‎ همچنين‌‏‎
.است‌‏‎ بزرگي‌‏‎ بسيار‏‎ گلزن‌‏‎
خودت‌‏‎ بودي‌ ، چگونه‌‏‎ دور‏‎ خانواده‌ات‌‏‎ از‏‎ ماه‌‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎ به‌‏‎ تو‏‎
رويداد‏‎ بزرگترين‌‏‎ در‏‎ براي‌شركت‌‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ روحي‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ را‏‎
آماده‌مي‌كردي‌؟‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
ديگر‏‎ برخي‌‏‎ مي‌كردندو‏‎ كار‏‎ اينترنت‌‏‎ با‏‎ بازيكنان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
به‌‏‎ يافتن‌‏‎ دست‌‏‎ براي‌‏‎ من‌‏‎ اما‏‎ مي‌شدند‏‎ كامپيوتري‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ مشغول‌‏‎
افراد‏‎ با‏‎ تلفني‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ مي‌كردم‌‏‎ گوش‌‏‎ موسيقي‌‏‎ به‌‏‎ آرامش‌ ، ‏‎
.مي‌گرفتم‌‏‎ تماس‌‏‎ خانواده‌ام‌‏‎
داري‌؟‏‎ برنامه‌اي‌‏‎ چه‌‏‎ آينده‌‏‎ براي‌‏‎
و‏‎ آغازشده‌‏‎ تازگي‌‏‎ به‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ميادين‌‏‎ در‏‎ من‌‏‎ حضور‏‎
جهاني‌‏‎ جام‌‏‎برسانم‌‏‎ ثمر‏‎ به‌‏‎ برزيل‌‏‎ تيم‌‏‎ براي‌‏‎ گل‌‏‎ دهها‏‎ مي‌خواهم‌‏‎
.بود‏‎ برايم‌‏‎ طولاني‌‏‎ راه‌‏‎ يك‌‏‎ آغاز‏‎ فرانسه‌‏‎
رويتر‏‎ از‏‎
نژاد‏‎ بهادري‌‏‎ امير‏‎:ترجمه‌‏‎آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ نتايج‌‏‎ تابلو‏‎


آبادان‌ 2‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ - تهران‌ 2‏‎ استقلال‌‏‎
پنالتي‌‏‎ (‎‎‏‏30‏‎)مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏27‏‎)منصوريان‌‏‎ عليرضا‏‎:گل‌ها‏‎
براي‌‏‎ (‎و 78‏‎ ‎‏‏20‏‎) دقايق‌‏‎ در‏‎ مجاهدخضيراوي‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎
.نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
اهواز 2‏‎ استقلال‌‏‎ -‎ تهران‌ 2‏‎ پاس‌‏‎
و‏‎ پاس‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏90‏‎)‎هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ و‏‎ (‎‎‏‏46‏‎)‎دهقان‌‏‎ داود‏‎:‎گل‌ها‏‎
.اهواز‏‎ استقلال‌‏‎ براي‌‏‎ (‎‏‏82‏‎)‎حمادي‌‏‎ وعلي‌پور‏‎ (‎‏‏7‏‎)‎حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎

صفر‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ -يك‌‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎
.(‎‏‏20‏‎) دقيقه‌‏‎ حسني‌پور‏‎ مجيد‏‎:‎گل‌‏‎جام‌‏‎ سوپر‏‎ فاتح‌‏‎ ژرمن‌‏‎ پاري‌سن‌‏‎
شد‏‎ فرانسه‌‏‎


فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ فصل‌‏‎ آغاز‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.
اين‌‏‎ حذفي‌‏‎ جام‌‏‎ قهرمان‌‏‎ ژرمن‌‏‎ پاري‌سن‌‏‎ تيم‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ گذشته‌‏‎ فصل‌‏‎ فاتح‌‏‎ لن‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ كشور‏‎
تيم‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎يافت‌‏‎ دست‌‏‎ برتري‌‏‎ به‌‏‎ فرانسه‌‏‎ باشگاه‌هاي‌‏‎
.كرد‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ خود‏‎ حريف‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ يك‌‏‎ بانتيجه‌‏‎ ژرمن‌‏‎ پاري‌سن‌‏‎
دروازه‌‏‎ درون‌‏‎ دردقيقه‌ 53‏‎ لاچور‏‎ يان‌‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎
.داد‏‎ جاي‌‏‎ لن‌‏‎ تيم‌‏‎مهارتهاي‌‏‎ مسابقه‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎
برگزار‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ فردي‌‏‎
مي‌شود‏‎


مهارتهاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎ نهايي‌‏‎ مرحله‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كشور‏‎ سراسر‏‎ استانهاي‌‏‎ حضورمنتخبين‌‏‎ با‏‎ فوتبال‌‏‎ فردي‌‏‎
تهران‌‏‎ ورزشگاه‌قيطريه‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ مردادماه‌‏‎ تا15‏‎ ازتاريخ‌ 12‏‎
.شد‏‎ خواهد‏‎ برگزار‏‎
در‏‎ سال‌‏‎ زير 15‏‎ نوجوانان‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ مقدماتي‌‏‎ مرحله‌‏‎ اكنون‌‏‎ هم‌‏‎
كرمان‌ ، ‏‎ بهترين‌هاي‌‏‎ تاكنون‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ مختلف‌‏‎ استانهاي‌‏‎
معرفي‌‏‎ اصفهان‌‏‎ و‏‎ كردستان‌‏‎ گلستان‌ ، ‏‎ فارس‌ ، ‏‎ مازندران‌ ، ‏‎ گيلان‌ ، ‏‎
.شدند‏‎
جمعي‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ ورزش‌‏‎ انجمن‌مازيار‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ مي‌شودو‏‎ انجام‌‏‎ كشور‏‎ فوتبال‌‏‎ كارشناسان‌‏‎ و‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ از‏‎
.شد‏‎ پرداخت‌خواهد‏‎ نقدي‌‏‎ جوايز‏‎ برتر‏‎ نفرات‌‏‎ به‌‏‎ پايان‌‏‎
شدعلي‌‏‎ برگزار‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ كه‌‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎
هزار‏‎ و 12‏‎ كرد‏‎ برپا‏‎ جديد‏‎ ركورد‏‎ يك‌‏‎ كرمان‌‏‎ از‏‎ تيكدري‌زاده‌‏‎
.زد‏‎ توپ‌‏‎ به‌‏‎ پياپي‌‏‎ ضربه‌‏‎
مسابقه‌ها ، ‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ مسئولان‌‏‎ اميدواريم‌‏‎:نكته‌‏‎
باعث‌‏‎ تا‏‎ بگيرند‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ سرمايه‌فوتبالند‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ استعدادها‏‎
تكيدري‌‏‎ كه‌علي‌‏‎ است‌‏‎ باقي‌‏‎ هم‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎.شوند‏‎ آنان‌‏‎ شكوفايي‌‏‎
تا‏‎ مي‌بيند‏‎ آموزش‌‏‎ كساني‌‏‎ چه‌‏‎ نظر‏‎ زير‏‎ و‏‎ كجاست‌‏‎ هم‌اكنون‌‏‎ زاده‌‏‎
به‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رسمي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ فوق‌العاده‌‏‎ فردي‌‏‎ غناي‌‏‎ اين‌‏‎
.بگذارد‏‎ نمايش‌‏‎
آنها‏‎ از‏‎ نتوان‌‏‎ و‏‎ بروند‏‎ هرز‏‎ استعدادها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حيف‌‏‎
.كرد‏‎ استفاده‌‏‎


كشتي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎
تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ آزاد‏‎
آمادگي‌‏‎ اعلام‌‏‎ تيم‌‏‎ تاكنون‌ 31‏‎
كرده‌اند‏‎


كشتي‌‏‎ جهاني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ ستاد‏‎ دبيرخانه‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ سي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ ديگر‏‎ كشور‏‎ كرد8‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ آزاد‏‎
اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سومين‌‏‎
.كردند‏‎ آمادگي‌‏‎
در‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ كشور‏‎ اين‌ 23‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎
.بودند‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
باذكر‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ سه‌‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ جديد‏‎ كشور‏‎ هشت‌‏‎
.كردند‏‎ اعلام‌‏‎ همراهان‌‏‎ و‏‎ كشتي‌گيران‌‏‎ تعداد‏‎
مغولستان‌ ، ‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ دبيرخانه‌‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ بنابر‏‎
هشت‌‏‎ با‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ آذربايجان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ و‏‎ سوريه‌‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎
در‏‎ كشتي‌گير‏‎ سه‌‏‎ با‏‎ كوبا‏‎ و‏‎ كشتي‌گير‏‎ دو‏‎ با‏‎ پرو‏‎ كشتي‌گير ، ‏‎
.مي‌كنند‏‎ شركت‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎
تاكنون‌‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ تعداد‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎
مشخص‌‏‎ دقيقا‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ ورود‏‎ تاريخ‌‏‎ و‏‎ تعداد‏‎ ساعت‌ ، ‏‎
.رسيد‏‎ كشور‏‎ به‌ 31‏‎ كرده‌اند‏‎جشنواره‌‏‎ مرحله‌‏‎ نخستين‌‏‎ پايان‌‏‎
ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎
عناوين‌‏‎ بيشتر‏‎ دختر‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
رسيد‏‎ تهراني‌ها‏‎ به‌‏‎ قهرماني‌‏‎


ورزشي‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ پنجمين‌‏‎ مرحله‌‏‎ نخستين‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
قالب‏‎ در‏‎ شركت‌كننده‌‏‎ حضور 2500‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ دختر‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
با‏‎ ورزشي‌‏‎ رشته‌‏‎ پنج‌‏‎ در‏‎ دارد‏‎ جريان‌‏‎ كرمان‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ ‎‏‏199‏‎
.رسيد‏‎ پايان‌‏‎ به‌‏‎ برتر‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ شناخت‌‏‎
و‏‎ شد‏‎ اول‌‏‎ با 5/20امتياز‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌ ، ‏‎ بين‌ 22‏‎ در‏‎ و‏‎ شطرنج‌‏‎ در‏‎
و‏‎ دوم‌‏‎ امتياز‏‎ و 14‏‎ با 15‏‎ ترتيب‏‎ به‌‏‎ فارس‌‏‎ تهران‌و‏‎ توابع‌‏‎
.شدند‏‎ سوم‌‏‎
اصفهان‌‏‎ فارس‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ رقابتهاي‌‏‎ در‏‎ و‏‎ بدمينتون‌‏‎ در‏‎
كرمان‌‏‎ و‏‎ بختياري‌‏‎ و‏‎ چهارمحال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ دوم‌‏‎ دسته‌‏‎ در‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ و‏‎
.كردند‏‎ خود‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ را‏‎ برتر‏‎ عناوين‌‏‎
تهران‌‏‎ اصفهان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ بازي‌ ، ‏‎ انجام‌ 79‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ در‏‎
مقطع‌‏‎ در‏‎ شنا‏‎ در‏‎.‎گرفتند‏‎ جاي‌‏‎ برتر‏‎ درسكوهاي‌‏‎ يزد‏‎ و‏‎
.ايستاد‏‎ صدر‏‎ در‏‎ تيم‌تهران‌‏‎ متوسطه‌‏‎ و‏‎ راهنمايي‌‏‎ ابتدايي‌ ، ‏‎
برتر‏‎ تيم‌‏‎ مقطع‌ ، ‏‎ سه‌‏‎ هر‏‎ فتح‌‏‎ با‏‎ تهراني‌ها‏‎ نيز‏‎ ژيمناستيك‌‏‎ در‏‎
.ورزش‌بودند‏‎ اين‌‏‎
مراحل‌‏‎ هندبال‌‏‎ و‏‎ بسكتبال‌‏‎ واليبال‌ ، ‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎
.مي‌كند‏‎ طي‌‏‎ خودرا‏‎ پاياني‌‏‎براي‌‏‎ گروهي‌‏‎ و‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تمرينات‌‏‎
آمادگي‌‏‎ مرز‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎


رفت‌‏‎ اردو‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎

ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ آمادگي‌‏‎ اردوي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ سومين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.
سالن‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ صبح‌‏‎ از‏‎ شركت‌ 18بازيكن‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ واليبال‌‏‎
از‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ واليبال‌‏‎
دو‏‎ برخلاف‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ خواهد‏‎ پيشين‌‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ با‏‎ متفاوت‌‏‎ اردو‏‎
شده‌‏‎ كار‏‎ بازيكنان‌‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ روي‌‏‎ بيشتر‏‎ كه‌‏‎ قبلي‌‏‎ مرحله‌‏‎
گروهي‌‏‎ و‏‎ تاكتيكي‌‏‎ تمرينات‌‏‎ روي‌‏‎ كار‏‎ اساس‌‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بود ، ‏‎
.است‌‏‎
مي‌توان‌‏‎ نوعي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎
شدن‌‏‎ حاضر‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ يك‌دوره‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎
باعث‌‏‎ كرد ، ‏‎ تلقي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ مردان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ شدگان‌‏‎ دعوت‌‏‎ از‏‎ دقيق‌تري‌‏‎ ارزيابي‌‏‎ مربيان‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎
اردوهاي‌‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ سه‌‏‎ تاثيرات‌‏‎ و‏‎ كنند‏‎ پيدا‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اردوي‌‏‎
.ببينند‏‎ چشم‌‏‎ به‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ شده‌‏‎ برگزار‏‎
مورد‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ طي‌‏‎ اردو ، ‏‎ در‏‎ حاضرين‌‏‎ قبلي‌‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎ در‏‎
قرار‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ ازسوي‌‏‎ جسماني‌‏‎ آمادگي‌‏‎ آزمايش‌‏‎
نتيجه‌‏‎ مربيان‌ ، ‏‎ اظهارنظر‏‎ و‏‎ موجود‏‎ شواهد‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ گرفتند‏‎
سومين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ شروع‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ فردا‏‎ و‏‎ بود‏‎ راضي‌كننده‌‏‎ كار‏‎
واقع‌‏‎ آزمايش‌‏‎ مورد‏‎ اردونشينان‌‏‎ ديگر‏‎ يك‌بار‏‎ اردوي‌‏‎ مرحله‌‏‎
در‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ حضور‏‎ وضعيت‌‏‎ آزمايش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ تا‏‎ مي‌شوند‏‎
.شود‏‎ مشخص‌‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
شروع‌‏‎ تا‏‎ باقيمانده‌‏‎ كم‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
شركت‌‏‎ با‏‎ آينده‌‏‎ هفته‌‏‎ اواسط‏‎ كه‌‏‎ مركزي‌‏‎ آسياي‌‏‎ قهرماني‌‏‎ مسابقات‌‏‎
اصفهان‌‏‎ در‏‎ هندوستان‌‏‎ و‏‎ پاكستان‌‏‎ قزاقستان‌ ، ‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تيم‌‏‎ چهار‏‎
با‏‎ متفاوت‌‏‎ اردو‏‎ از‏‎ مرحله‌‏‎ اين‌‏‎ برنامه‌‏‎ شك‌‏‎ بدون‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ آغاز‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ قبلي‌‏‎ مرحله‌‏‎ دو‏‎
اصلي‌‏‎ اعضاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ اميرحيدري‌‏‎ نظرابراهيم‌‏‎ رابطه‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
:گفت‌‏‎ جواب‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ جويا‏‎ ملي‌را‏‎ تيم‌‏‎ مربيگري‌‏‎ كادر‏‎
با‏‎ و‏‎ مرحله‌‏‎ دراين‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بدني‌‏‎ نسبي‌‏‎ آمادگي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ سعي‌‏‎ تمام‌‏‎ مركزي‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ بودن‌‏‎ درپيش‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎
خواهد‏‎ متمركز‏‎ بازيكنان‌‏‎ ميان‌‏‎ تيمي‌‏‎ هماهنگي‌‏‎ و‏‎ گروهي‌‏‎ كار‏‎ روي‌‏‎
مورد‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎شود‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ پيكار‏‎ آماده‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تا‏‎ بود‏‎
جمع‌‏‎ در‏‎ نقشي‌‏‎ چه‌‏‎ ژاپني‌‏‎ مربي‌‏‎ اين‌‏‎ آمدن‌ماتسوموتو‏‎ با‏‎ اين‌كه‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ نظرات‌‏‎ تابع‌‏‎ من‌‏‎:‎گفت‌‏‎ داشت‌‏‎ خواهد‏‎ مربيان‌‏‎
خواهم‌‏‎ عمل‌‏‎ بدان‌‏‎ بدانند‏‎ صلاح‌‏‎ هرچه‌‏‎ آنان‌‏‎ و‏‎ واليبال‌هستم‌‏‎
شدن‌‏‎ تقسيم‌‏‎ آمدن‌ماتسوموتو‏‎ با‏‎ و‏‎ من‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎ اما‏‎كرد‏‎
خواهيم‌‏‎ تلاش‌‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ مي‌گيرد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ بهتري‌‏‎ شكل‌‏‎ اردو‏‎ وظايف‌ ، ‏‎
مسابقات‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ آماده‌‏‎ ممكنه‌‏‎ وجه‌‏‎ بهترين‌‏‎ به‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ كرد‏‎
با‏‎ هم‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ اميرحيدري‌‏‎.‎شود‏‎ جهاني‌‏‎ بزرگ‌‏‎
ملي‌پوشان‌‏‎ نيازمبرم‌‏‎ را‏‎ هستند‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ قوي‌تر‏‎ كه‌‏‎ تيم‌هايي‌‏‎
بر‏‎ ناظر‏‎ ايتاليايي‌‏‎ كارشناس‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اشاره‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ ذكر‏‎
در‏‎ شد‏‎ قرار‏‎ و‏‎ كرد‏‎ تاكيد‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ نيز‏‎ ملي‌‏‎ تمرينات‌تيم‌‏‎
.دهد‏‎ ارائه‌‏‎ ايران‌‏‎ المپيك‌‏‎ ملي‌‏‎ كميته‌‏‎ مسئولان‌‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ گزارش‌‏‎
فوتبال‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ اصيل‌‏‎
گذاشت‌‏‎


آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
گفت‌‏‎ وداع‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ با‏‎ اهواز‏‎ استقلال‌‏‎
سايپا‏‎ و‏‎ پلي‌اكريل‌‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ بهمن‌ ، ‏‎ سر‏‎ بر‏‎ ترس‌‏‎ سايه‌هاي‌‏‎

جام‌‏‎ اول‌‏‎ دسته‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
انجام‌‏‎ مشهد‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ شهرهاي‌‏‎ در‏‎ سه‌ديدار‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ آزادگان‌‏‎
.شد‏‎
دو‏‎ ميزبان‌‏‎ پاس‌‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ همزمان‌‏‎ بطور‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎
شهيد‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاههاي‌‏‎ در‏‎ خوزستان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ نماينده‌‏‎
تساوي‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ جدول‌‏‎ بالاي‌‏‎ تهراني‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ هر‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ شيرودي‌‏‎
روزهاي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎ رقابت‌‏‎ كوره‌‏‎ همچنان‌‏‎ تا‏‎ دادند‏‎ (‎‎‏‏22‏‎)‎
.بماند‏‎ باقي‌‏‎ داغ‌‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ پاياني‌‏‎
تماشاگر‏‎ هزار‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌مندان‌‏‎ بي‌تابي‌‏‎ درميان‌‏‎ استقلال‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎
با‏‎ جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ و‏‎ افتاد‏‎ تعويق‌‏‎ به‌‏‎ متوالي‌‏‎ هفته‌‏‎ دومين‌‏‎ براي‌‏‎
حريفي‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ پاياني‌‏‎ دقايق‌‏‎ تا‏‎ هجومي‌‏‎ بازي‌‏‎ ارائه‌‏‎ وجود‏‎
.شد‏‎ متوقف‌‏‎ مي‌كرد‏‎ حس‌‏‎ خود‏‎ گوش‌‏‎ بيخ‌‏‎ را‏‎ سقوط‏‎ خطر‏‎ كه‌‏‎ پرانگيزه‌‏‎

با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎ اواسط‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ استقلال‌‏‎
با‏‎ بازي‌‏‎ در‏‎ داد ، ‏‎ خود‏‎ فصل‌‏‎ شكست‌‏‎ نخستين‌‏‎ به‌‏‎ تن‌‏‎ خوزستان‌‏‎ فولاد‏‎
شيوه‌اي‌‏‎ كليدي‌اش‌‏‎ مهره‌هاي‌‏‎ داشتن‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ با‏‎ و‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
را‏‎ ميزبان‌‏‎ كه‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎برگزيد‏‎ را‏‎ سرعت‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ هجومي‌‏‎
كرد‏‎ انتخاب‏‎ را‏‎ حمله‌‏‎ ضد‏‎ تاكتيك‌‏‎ مي‌ديد ، ‏‎ حمله‌ور‏‎ بي‌محابا‏‎ چنين‌‏‎
.داشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ هجومي‌‏‎ تاكتيك‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ حربه‌‏‎ بااين‌‏‎ و‏‎

مدافعان‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ استقلال‌‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ كاملا‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ بودند ، ‏‎ كشيده‌‏‎ پيش‌‏‎ حريف‌‏‎ جلوي‌دروازه‌‏‎ تا‏‎ نيز‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎
زيباي‌‏‎ ضربه‌‏‎ شده‌با‏‎ حساب‏‎ حمله‌‏‎ ضد‏‎ روي‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
.كشاند‏‎ سكوت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ورزشگاه‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎ خضيراوي‌‏‎
موفق‌‏‎ حضور‏‎ آمد ، ‏‎ نايل‌‏‎ تلافي‌‏‎ گل‌‏‎ جبران‌‏‎ به‌‏‎ زود‏‎ خيلي‌‏‎ استقلال‌‏‎
سانتراو‏‎ و‏‎ جناح‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ ديدني‌اش‌‏‎ وگريز‏‎ راست‌‏‎ سمت‌‏‎ در‏‎ تقوي‌‏‎
راست‌‏‎ درگوشه‌‏‎ زيبايي‌‏‎ به‌‏‎ منصوريان‌‏‎ اكروباتيك‌‏‎ ضربه‌‏‎ با‏‎
.شد‏‎ كشيده‌‏‎ تساوي‌‏‎ به‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ جاي‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ دروازه‌‏‎
حركت‌‏‎ يك‌‏‎ روي‌‏‎ بارديگر‏‎ منصوريان‌‏‎ گل‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ بلافاصله‌‏‎ استقلال‌‏‎
مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ ضربه‌‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ دست‌‏‎ ضربه‌پنالتي‌‏‎ يك‌‏‎ به‌‏‎ گروهي‌‏‎
به‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ برهي‌دروازه‌بان‌‏‎ احمد‏‎ خوب‏‎ عكس‌العمل‌‏‎ وجود‏‎ با‏‎
.شد‏‎ مبدل‌‏‎ استقلال‌‏‎ برتري‌‏‎ گل‌‏‎
خطرساز‏‎ يكديگر‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ بارها‏‎ اول‌‏‎ نيمه‌‏‎ پايان‌‏‎ تا‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎
از‏‎ مانع‌‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ دروازه‌بانان‌‏‎ و‏‎ مدافعان‌‏‎ هربار‏‎ كه‌‏‎ شدند‏‎
.شدند‏‎ دروازه‌ها‏‎ فروريختن‌‏‎
نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ كه‌‏‎ نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ اواسط‏‎ تا‏‎ و‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ در‏‎
ارائه‌‏‎ با‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ شد ، ‏‎ مواجه‌‏‎ زرد‏‎ كارت‌‏‎ داوربا‏‎ فريب‏‎ جرم‌‏‎ به‌‏‎
بازي‌‏‎ يك‌‏‎ پايان‌‏‎ نويد‏‎ خشونت‌‏‎ از‏‎ به‌دور‏‎ و‏‎ جوانمردانه‌‏‎ بازي‌‏‎ يك‌‏‎
اما‏‎ مي‌دادند ، ‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ پاياني‌‏‎ روزهاي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ زيبا‏‎
را‏‎ بازي‌‏‎ او‏‎ يت‌‏‎-قاطع‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ داور‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ خارج‌شدن‌كنترل‌‏‎
بود ، ‏‎ ده‌نفره‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ تيم‌‏‎ شرايطي‌كه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ كشاند‏‎ جنجال‌‏‎ به‌‏‎
يك‌امتياز‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ بازيكن‌‏‎ بهترين‌‏‎ مجددخضيراوي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎
در‏‎ حاشيه‌اي‌‏‎ مسايل‌‏‎.رسيد‏‎ صدرنشين‌‏‎ تيم‌‏‎ با‏‎ نبرد‏‎ در‏‎ باارزش‌‏‎
اضافي‌‏‎ وقت‌‏‎ نمودن‌‏‎ منظور‏‎ بدون‌‏‎ داور‏‎ تا‏‎ موجبشد‏‎ بازي‌‏‎ اواخر‏‎
به‌‏‎ گل‌‏‎ دو‏‎ بازدن‌‏‎ نفتي‌ها‏‎.‎كند‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎
نمايش‌‏‎ به‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خوزستان‌‏‎ اصيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ استقلال‌‏‎
آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ در‏‎ بقا‏‎ به‌‏‎ امتياز‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎.‎گذاشتند‏‎
آبادان‌‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎ هفته‌برابر‏‎ اين‌‏‎ بازي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ اميدوار‏‎
.مي‌سازد‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ تكليف‌‏‎

داشت‌‏‎ فاصله‌‏‎ شكست‌‏‎ با‏‎ قدم‌‏‎ يك‌‏‎ پاس‌‏‎
استقلال‌تهران‌‏‎ اصلي‌‏‎ رقيب‏‎ پاس‌‏‎ شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎
.بود‏‎ استقلال‌اهواز‏‎ جنوب‏‎ فوتبال‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ نماينده‌‏‎ ميزبان‌‏‎
نيمه‌‏‎ در‏‎ داشت‌ ، ‏‎ به‌برد‏‎ مبرمي‌‏‎ نياز‏‎ ماندن‌‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ پاس‌‏‎ حريف‌‏‎
پيش‌‏‎ حرداني‌‏‎ عادل‌‏‎ باگل‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ ظاهر‏‎ ميزبان‌‏‎ از‏‎ برتر‏‎ اول‌‏‎
.افتاد‏‎
روي‌‏‎ حملات‌خوبي‌‏‎ دوم‌‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎ و‏‎ موسوي‌‏‎ علي‌‏‎ غياب‏‎ در‏‎ پاس‌‏‎
دهقاني‌‏‎ ضربه‌داوود‏‎ با‏‎ دقيقه‌ 47‏‎ در‏‎ و‏‎ داشت‌‏‎ استقلال‌‏‎ دروازه‌‏‎
.رسيد‏‎ مساوي‌‏‎ گل‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ تهامي‌ ، پورحمادي‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ دريافت‌‏‎ با‏‎ استقلال‌‏‎
دقيقه‌ 80‏‎ در‏‎ درست‌‏‎ و‏‎ گذاشت‌‏‎ منگنه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ پاس‌‏‎ مدافعان‌‏‎ حرداني‌‏‎
.شد‏‎ اميدوار‏‎ بقا‏‎ به‌‏‎ پورحمادي‌‏‎ گل‌‏‎ با‏‎
مي‌كردپاس‌‏‎ طي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ پاياني‌‏‎ ثانيه‌هاي‌‏‎ بازي‌‏‎ كه‌‏‎ شرايطي‌‏‎ در‏‎
به‌‏‎ مجبور‏‎ استقلال‌را‏‎ و‏‎ گريخت‌‏‎ شكست‌‏‎ از‏‎ هاشميان‌‏‎ وحيد‏‎ گل‌‏‎ با‏‎
.كرد‏‎ آزادگان‌‏‎ جام‌‏‎ از‏‎ وداع‌‏‎

گرداب‏‎ در‏‎ كرج‌‏‎ بهمن‌‏‎
با‏‎ پيش‌‏‎ هفته‌‏‎ خود‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ خراسان‌‏‎ مقاومت‌‏‎ پيام‌‏‎ مشهد ، ‏‎ در‏‎
مشكل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ بهمن‌‏‎ مشهد‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ سقوط‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ اهواز‏‎ در‏‎ شكست‌‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ گل‌‏‎ يك‌‏‎ با‏‎ را‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ مواجه‌‏‎
اول‌‏‎ دردسته‌‏‎ مي‌خواهد‏‎ چگونه‌‏‎ وضعيت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ نيست‌‏‎ معلوم‌‏‎ بهمن‌‏‎
خود‏‎ آينده‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ در‏‎ را‏‎ بقا‏‎ روزنه‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎.‎شود‏‎ ماندگار‏‎
.مي‌كند‏‎ جستجو‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ آبادان‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ برابر‏‎

:عكس‌‏‎ شرح‌‏‎
جام‌‏‎ صدرنشين‌‏‎ استقلال‌‏‎ تهران‌‏‎ در‏‎ سقوط ، ‏‎ از‏‎ گريز‏‎ براي‌‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎
اين‌‏‎ قهرماني‌‏‎ جشن‌‏‎ برپايي‌‏‎ از‏‎ مانع‌‏‎ و‏‎ متوقف‌كرد‏‎ را‏‎ آزادگان‌‏‎
عليرضا‏‎ و‏‎ نوري‌‏‎ محمد‏‎ عكس‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ آزادي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎
.برخاسته‌اند‏‎ نفت‌‏‎ صنعت‌‏‎ بازيكن‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ به‌‏‎ منصوريان‌‏‎در‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎
شد‏‎ آغاز‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎


در‏‎ را‏‎ خود‏‎ رقابتهاي‌‏‎ ايران‌‏‎ كشتي‌گير‏‎ نوجوانان‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شهر‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ قهرماني‌‏‎ فرنگي‌‏‎ كشتي‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎
.كردند‏‎ آغاز‏‎ درخشش‌‏‎ با‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ پرتوريا‏‎
لهستان‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎ پنج‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ حضرتي‌‏‎ محمد‏‎ كيلوگرم‌‏‎ وزن‌ 42‏‎ در‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ ناميبيا‏‎ برصفر‏‎ دوم‌ 11‏‎ دور‏‎ در‏‎ بردو‏‎ را‏‎
گير‏‎ كشتي‌‏‎ بر3‏‎ اول‌ 6‏‎ دور‏‎ در‏‎ ملكي‌‏‎ احمد‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 48‏‎ در‏‎
.برد‏‎ را‏‎ است‌ ، ‏‎ جهان‌‏‎ قهرمان‌‏‎ كه‌‏‎ روماني‌‏‎
بريك‌‏‎ پنج‌‏‎ اول‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ حيدرپور‏‎ محمد‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 57‏‎ در‏‎
.داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ يونان‌‏‎ برصفر‏‎ دوم‌ 11‏‎ دور‏‎ در‏‎ و‏‎ فنلاندشد‏‎ مغلوب‏‎

بر6‏‎ اول‌ 13‏‎ دور‏‎ تميم‌‏‎ بني‌‏‎ امير‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 69‏‎ در‏‎
.برد‏‎ را‏‎ فنلاند‏‎ برصفر‏‎ سه‌‏‎ دوم‌‏‎ دور‏‎ در‏‎ دادو‏‎ شكست‌‏‎ آمريكارا‏‎
به‌‏‎ بر2‏‎ اول‌ 4‏‎ دور‏‎ در‏‎ سريري‌‏‎ علي‌‏‎ كيلوگرم‌ ، ‏‎ وزن‌ 83‏‎ در‏‎
دور‏‎ در‏‎ و‏‎ باخت‌‏‎ مسكو‏‎ جوانان‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ يوناني‌قهرمان‌‏‎ كشتي‌گير‏‎
.برد‏‎ را‏‎ خود‏‎ اوكراين‌‏‎ حريف‌‏‎ دوم‌‏‎ميزباني‌‏‎ نامزدهاي‌‏‎ به‌‏‎ برزيل‌‏‎
پيوست‌‏‎ جهاني‌ 2006‏‎ جام‌‏‎


مسابقات‌‏‎ ميزباني‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ برزيل‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
به‌‏‎ موفق‌‏‎ و‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ تلاش‌‏‎ درسال‌ 2006‏‎ فوتبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ آمريكاي‌جنوبي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎ حمايت‌‏‎ جلب‏‎
كنفرانس‌‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎ تيكسرا‏‎ ريكاردو‏‎
رسمي‌‏‎ حمايت‌‏‎ كسب‏‎ براي‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پاراگوئه‌‏‎ در‏‎ مطبوعاتي‌‏‎
اجرايي‌‏‎ كميته‌‏‎ عضو‏‎ كه‌‏‎ جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
رئيس‌‏‎ ليوز‏‎ نيكولاس‌‏‎.‎آمده‌ام‌‏‎ پاراگوئه‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ فيفا‏‎
نيز‏‎ است‌‏‎ پاراگوئه‌‏‎ اهل‌‏‎ كه‌‏‎ جنوبي‌‏‎ آمريكاي‌‏‎ فوتبال‌‏‎ كنفدراسيون‌‏‎
جام‌‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ برزيل‌‏‎ ميزباني‌‏‎ كنفدراسيون‌از‏‎ اين‌‏‎:گفت‌‏‎
.مي‌كند‏‎ حمايت‌‏‎ كاملا‏‎ جهاني‌ 2006‏‎
و‏‎ جنوبي‌‏‎ آفريقاي‌‏‎ آلمان‌ ، ‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎
براي‌‏‎ كه‌‏‎ هستند‏‎ كشورهايي‌‏‎ ازجمله‌‏‎ استراليا‏‎ احتمالا‏‎
تلاش‌‏‎ سال‌ 2006‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برگزاري‌‏‎
ولي‌‏‎ بود‏‎ كرده‌‏‎ حمايت‌‏‎ انگليس‌‏‎ ميزباني‌‏‎ از‏‎ قبلا‏‎ ليوز‏‎.‎مي‌كنند‏‎
به‌‏‎ اروپايي‌ها‏‎ شد‏‎ متوجه‌‏‎ آنكه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ برزيل‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ تيكسرا‏‎
قصد‏‎ فرانسه‌‏‎ جهاني‌ 1998‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اندكي‌‏‎ فاصله‌‏‎
را‏‎ خود‏‎ تلاش‌‏‎ دارند ، ‏‎ را‏‎ قاره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مجدد‏‎ برگزاري‌‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ ميزباني‌‏‎ براي‌‏‎
سال‌ 1950‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ برزيل‌‏‎:‎افزود‏‎ برزيل‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ رئيس‌‏‎
ميزباني‌‏‎ براي‌‏‎ لازم‌‏‎ شرايط‏‎ تمامي‌‏‎ جهاني‌بوده‌‏‎ جام‌‏‎ ميزبان‌‏‎ نيز‏‎
ورزشگاههاي‌‏‎ و‏‎ شهرها‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ فوتبال‌‏‎ جهاني‌‏‎ جام‌‏‎ مسابقات‌‏‎
.دارد‏‎ را‏‎ بزرگ‌‏‎تيم‌‏‎ با‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎
ساله‌‏‎ سه‌‏‎ قرارداد‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎
امضاءكرد‏‎


تهران‌‏‎ به‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎
آمد‏‎ خواهد‏‎

فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ارزنده‌‏‎ مدافع‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
باشگاه‌‏‎ با‏‎ سه‌ساله‌‏‎ قرارداد‏‎ يك‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎
.كرد‏‎ منعقد‏‎ آلمان‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ نام‌باير‏‎ صاحب‏‎
شد ، ‏‎ برگزار‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ در‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مراسمي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ حضور‏‎ در‏‎ مهدي‌پاشازاده‌‏‎
.رساند‏‎ امضا‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مربوطه‌‏‎ قرارداد‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎
ضمن‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ كالموند‏‎ مراسم‌راينر‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
آلماني‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ پيوستن‌‏‎ خوشحالي‌از‏‎ اظهار‏‎
كارشناس‌‏‎ چندين‌‏‎ فرانسه‌ ، ‏‎ جهاني‌ 98در‏‎ جام‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎
بازي‌‏‎ جملگي‌‏‎ و‏‎ كردند‏‎ تماشا‏‎ را‏‎ مسابقات‌‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ باشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
.پسنديدند‏‎ را‏‎ پاشازاده‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ با‏‎ حتي‌‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ سفر‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
را‏‎ فيفا‏‎ كارشناسان‌‏‎ نظرات‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ مكاتبه‌‏‎ نيز‏‎ (‎فيفا‏‎)فوتبال‌‏‎
مبني‌‏‎ ما‏‎ پيشنهاد‏‎ از‏‎ نيز‏‎ فيفا‏‎ كه‌‏‎ شديم‌‏‎ جويا‏‎ اين‌رابطه‌‏‎ در‏‎
باير‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎.كرد‏‎ استقبال‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ استخدام‌‏‎ بر‏‎
باشگاههاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎ برنامه‌ريزان‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ لوركوزن‌‏‎
نيز‏‎ آلمان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مدرس‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ (ليگا‏‎ بوندس‌‏‎)آلمان‌‏‎
در‏‎ من‌‏‎ملتهاست‌‏‎ تمامي‌‏‎ ميان‌‏‎ دوستي‌‏‎ سفير‏‎ فوتبال‌‏‎:‎افزود‏‎ هست‌‏‎
كردم‌‏‎ نماشا‏‎ نزديك‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ بازي‌‏‎ جهاني‌ 98‏‎ جام‌‏‎
.بردم‌‏‎ لذت‌‏‎ ايران‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ بازي‌‏‎ تحوه‌‏‎ از‏‎ و‏‎
:گفت‌‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ سرپرست‌‏‎ فتح‌الله‌زاده‌‏‎ علي‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
بودند‏‎ پاشازاده‌‏‎ استخدام‌‏‎ خواستار‏‎ اروپايي‌‏‎ چندين‌باشگاه‌‏‎
.بود‏‎ توجه‌‏‎ جالب‏‎ بايرلوركوزن‌‏‎ تيم‌‏‎ پيشنهاد‏‎ اما‏‎
اين‌‏‎ به‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ اينكه‌‏‎ از‏‎:گفت‌‏‎ استقلال‌‏‎ مربي‌‏‎ قلعه‌نويي‌‏‎ امير‏‎
و‏‎ هستم‌‏‎ خوشحال‌‏‎ بسيار‏‎ پيوسته‌‏‎ آلماني‌‏‎ تيم‌نام‌آشناي‌‏‎
ليگا‏‎ بوندس‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ ايراني‌‏‎ سايربازيكنان‌‏‎ و‏‎ او‏‎ اميدوارم‌‏‎
پيوستن‌‏‎ از‏‎ شادماني‌‏‎ ابراز‏‎ ضمن‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ مهدي‌‏‎باشند‏‎ موفق‌‏‎
تلاش‌‏‎ و‏‎ پشتكار‏‎ با‏‎ جوان‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اميدوارم‌‏‎:‎گفت‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
و‏‎ بروند‏‎ رفتم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ راهي‌‏‎ بتوانند‏‎ خود‏‎ جانبه‌‏‎ همه‌‏‎
.بيافرينند‏‎ افتخار‏‎ ايران‌‏‎ عزيز‏‎ كشور‏‎ براي‌‏‎ بتوانند‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ ساله‌‏‎ سه‌‏‎ پاشازاده‌‏‎ داد‏‎ قرار‏‎ شد‏‎ اعلام‌‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
تمديد‏‎ سال‌‏‎ هر‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ و‏‎ استقلال‌‏‎ باشگاه‌‏‎ دو‏‎ توافق‌‏‎ با‏‎
.مي‌شود‏‎
و‏‎ برود‏‎ آلمان‌‏‎ به‌‏‎ هفته‌‏‎ اين‌‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ پاشازاده‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
باير‏‎ پيراهن‌‏‎ رسما‏‎ روز‏‎ همين‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌فوتبال‌‏‎ ملي‌پوش‌‏‎
باير‏‎ تيم‌‏‎ شد‏‎ مقرر‏‎ همچنين‌‏‎.‎خواهدكرد‏‎ تن‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ لوركوزن‌‏‎
دوستانه‌‏‎ ديداري‌‏‎ بيايدو‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ مناسب‏‎ فرصتي‌‏‎ در‏‎ لوركوزن‌‏‎
.باشد‏‎ داشته‌‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ با‏‎
جوانان‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎ باشگاه‌‏‎ مدير‏‎ مراسم‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
انجام‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ نوجوانان‌استقلال‌‏‎ و‏‎
.كنند‏‎ سفر‏‎ آلمان‌‏‎ تيم‌به‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ دوستانه‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
در‏‎ امسال‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ آلمان‌‏‎ مطرح‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ لوركوزن‌‏‎ باير‏‎
خواهد‏‎ بازي‌‏‎ (‎يوفا‏‎)اروپا‏‎ باشگاههاي‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ مسابقات‌جام‌‏‎
.كرد‏‎
است‌‏‎ ذكر‏‎ شايان‌‏‎است‌‏‎ عهده‌دار‏‎ راكريستف‌دام‌‏‎ تيم‌‏‎ اين‌‏‎ رهبري‌‏‎
عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ويه‌را‏‎ حضوروالدير‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ تا‏‎ پاشازاده‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ نداشت‌‏‎ حضور‏‎ هم‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ نفر‏‎ درجمع‌ 25‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ سرمربي‌‏‎
.بلدنيست‌‏‎ هم‌‏‎ سرزدن‌‏‎ حتي‌‏‎ او‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎باشگاههاي‌‏‎ نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎
طلاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ ايران‌‏‎
خوردند‏‎ شكست‌‏‎ گنبد‏‎ سفيد‏‎


نشسته‌‏‎ واليبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ هفته‌‏‎ هفتمين‌‏‎ در‏‎:‎ورزشي‌‏‎ سرويس‌‏‎.‎
طلاي‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ (‎ايثار‏‎ جام‌‏‎)‎ايران‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
گرگان‌‏‎ جانبازان‌‏‎ بنياد‏‎ تيم‌‏‎ گنبد‏‎ در‏‎.‎خوردند‏‎ شكست‌‏‎ گنبد‏‎ سفيد‏‎
پيام‌‏‎ نيز‏‎ تبريز‏‎ در‏‎ و‏‎ گذشت‌‏‎ گنبد‏‎ سفيد‏‎ طلاي‌‏‎ سد‏‎ از‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ سه‌‏‎
خود‏‎ ميهمان‌‏‎ توانست‌‏‎ نتيجه‌‏‎ همين‌‏‎ با‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ شهرداري‌‏‎ مقاومت‌‏‎
.كند‏‎ مغلوب‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ استقلال‌‏‎گروه‌‏‎ -‎آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎
مغلوب‏‎ امارات‌‏‎ شكست‌‏‎ طلسم‌‏‎ دوم‌‏‎
شد‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎


انتخابي‌‏‎ ديدارهاي‌‏‎ روز‏‎ دومين‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ عصر‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
و‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ آسياتيم‌هاي‌‏‎ منطقه‌ 2‏‎ نوجوانان‌‏‎
ميدان‌‏‎ به‌‏‎ تبريز‏‎ شهر‏‎ تختي‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ متحده‌‏‎ عربي‌‏‎ امارات‌‏‎
يك‌‏‎ نتيجه‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ تيم‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ آمدند‏‎
.رسيد‏‎ پيروزي‌‏‎ به‌‏‎ صفر‏‎ بر‏‎
داد‏‎ نشان‌‏‎ خود‏‎ از‏‎ رواني‌‏‎ و‏‎ خوب‏‎ بازي‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
روي‌‏‎ را‏‎ خطرناكي‌‏‎ توپ‌هاي‌‏‎ بارها‏‎ اول‌‏‎ درنيمه‌‏‎ آنكه‌‏‎ عليرغم‌‏‎ و‏‎
دروازه‌بان‌‏‎ ربيع‌‏‎ درخشش‌جمعه‌‏‎ اما‏‎ فرستاد ، ‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎
در 40‏‎ را‏‎ زدن‌‏‎ گل‌‏‎ فرصت‌‏‎ ما‏‎ نوجوانان‌‏‎ دست‌پاچگي‌‏‎ و‏‎ اماراتي‌‏‎
نيمه‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ تيم‌‏‎ دو‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ بازي‌‏‎ دقيقه‌اول‌‏‎
.رفتند‏‎ به‌رختكن‌‏‎ (‎صفر‏‎ -صفر‏‎)‎حساب‏‎ با‏‎
به‌‏‎ دست‌‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ مربي‌‏‎ دوم‌سولدو‏‎ نيمه‌‏‎ شروع‌‏‎ با‏‎
را‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ پرتلاش‌‏‎ چهره‌‏‎ فلاحي‌‏‎ وامير‏‎ زد‏‎ تاكتيكي‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎
.آورد‏‎ راست‌‏‎ به‌‏‎ چپ‌‏‎ از‏‎
شد‏‎ بيشتر‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌‏‎ روي‌‏‎ بر‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎ فشار‏‎ تغيير ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
مطرودي‌‏‎ گروهي‌رحمان‌‏‎ حركت‌‏‎ يك‌‏‎ مسابقه‌روي‌‏‎ دقيقه‌ 60‏‎ در‏‎ تا‏‎
.شد‏‎ توپ‌‏‎ صاحب‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎ شماره‌ 11‏‎ بازيكن‌‏‎
هيجده‌‏‎ محوطه‌‏‎ به‌‏‎ سريعش‌‏‎ ورود‏‎ و‏‎ چپ‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ زيباي‌‏‎ گريز‏‎
تيم‌‏‎ مياني‌‏‎ مدافعين‌‏‎ از‏‎ را‏‎ گونه‌عكس‌العملي‌‏‎ هر‏‎ فرصت‌‏‎ قدم‌‏‎
پاي‌‏‎ زيباي‌‏‎ يك‌ضربه‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ خوب‏‎ بازيكن‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ گرفت‌‏‎ امارات‌‏‎
بثمر‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎ گل‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ داد‏‎ فريب‏‎ را‏‎ حريف‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ چپ‌‏‎
.رساند‏‎
خوب‏‎ حركات‌‏‎ با‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ چند‏‎ هم‌‏‎ گل‌‏‎ اين‌‏‎ زدن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ما‏‎ تيم‌‏‎
پيدا‏‎ گل‌زدن‌‏‎ فرصت‌‏‎ هويزه‌‏‎ و‏‎ فلاحي‌ ، خضيراوي‌‏‎ نظير‏‎ بازيكنان‌‏‎
خنثي‌‏‎ را‏‎ اين‌فرصت‌ها‏‎ امارات‌‏‎ دروازه‌بان‌‏‎ و‏‎ مدافعين‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎
.كردند‏‎
در‏‎ فردا‏‎ عصر‏‎ امتياز‏‎ كسب 3‏‎ و‏‎ پيروزي‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تيم‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌رود‏‎ تاجيكستان‌‏‎ تيم‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ خود‏‎ بازي‌‏‎ دومين‌‏‎
به‌‏‎ گروه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اول‌‏‎ تيم‌‏‎ بعنوان‌‏‎ هم‌‏‎ مساوي‌‏‎ نتيجه‌‏‎ يك‌‏‎ كسب‏‎
.مي‌يابد‏‎ راه‌‏‎ آسيا‏‎ نوجوانان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ بعدي‌‏‎ مرحله‌‏‎
صدرنشين‌‏‎ زنجان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎
نوجوانان‌‏‎ تكواندو‏‎


مسابقه‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ دومين‌‏‎ دوم‌‏‎ و‏‎ اول‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
با‏‎ (‎سيدني‌ 2000‏‎ المپيك‌‏‎ آينده‌سازان‌‏‎ جام‌‏‎)‎ نوجوانان‌‏‎ تكواندو‏‎
اين‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎.‎يافت‌‏‎ زنجان‌خاتمه‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ برتري‌‏‎
درصدر‏‎ امتياز‏‎ شش‌‏‎ با‏‎ كدام‌‏‎ هر‏‎ زنجان‌‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ مسابقات‌‏‎
مازندران‌‏‎ و‏‎ گيلان‌‏‎ سمنان‌ ، ‏‎ خراسان‌ ، ‏‎ تيم‌هاي‌‏‎قرارگرفتند‏‎ جدول‌‏‎
يك‌‏‎ با‏‎ همدان‌‏‎ و‏‎ آذربايجانشرقي‌‏‎ و‏‎ امتياز‏‎ سه‌‏‎ با‏‎
.دادند‏‎ اختصاص‌‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جدول‌‏‎ بعدي‌‏‎ امتياز ، رده‌هاي‌‏‎
كسب‏‎ امتيازي‌‏‎ نيز‏‎ كردستان‌‏‎ و‏‎ تيم‌هاي‌آذربايجان‌غربي‌‏‎
شهيد‏‎ خاطره‌‏‎ و‏‎ ياد‏‎ گراميداشت‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ رقابتها‏‎ اين‌‏‎نكردند‏‎
به‌‏‎ تيم‌‏‎ قالب 10‏‎ در‏‎ برتر‏‎ ورزشكار‏‎ حضور 100‏‎ با‏‎ عطائي‌‏‎ پرويز‏‎
اين‌‏‎ چهارم‌‏‎ و‏‎ سوم‌‏‎ هفته‌هاي‌‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ زنجان‌‏‎ در‏‎ روز‏‎ دو‏‎ مدت‌‏‎
برگزار‏‎ شهرساري‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ روز 23مرداد‏‎ مسابقات‌‏‎ از‏‎ دوره‌‏‎
.مي‌شود‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.