شماره‌ 1639‏‎ ‎‏‏،‏‎ 12 September 98 شهريور 1377 ، ‏‎ شنبه‌ 21‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Letters
Business
Sports
Science/Culture
Arts
Environment
Articles
Last Page
طلب‏‎ آمريكا‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كلينتون‌‏‎
كرد‏‎ بخشش‌‏‎

عام‌‏‎ قتل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بين‌الملل‌‏‎ عفو‏‎
هشدار‏‎ باميان‌‏‎ در‏‎ غيرنظاميان‌‏‎
داد‏‎

ديپلمات‌ها‏‎ كشتار‏‎ جهاني‌‏‎ بازتاب‏‎
گروه‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ خبرنگار‏‎ و‏‎
طالبان‌‏‎

شد‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ تهديد‏‎ پاپ‌‏‎

صدد‏‎ در‏‎ كردستان‌‏‎ ميهني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
عراق‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ فدراسيوني‌‏‎ تشكيل‌‏‎
است‌‏‎

نظامي‌‏‎ پيمان‌‏‎ فلسطيني‌‏‎ گروههاي‌‏‎
محكوم‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎
كردند‏‎

مناطق‌‏‎ در‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎
شد‏‎ و‏‎ آمد‏‎ منع‌‏‎ مقررات‌‏‎ فلسطيني‌‏‎
كرد‏‎ اعمال‌‏‎

نخست‌وزير‏‎ پريماكف‌ ، ‏‎ يوگني‌‏‎
شد‏‎ روسيه‌‏‎

بحران‌‏‎ مسئول‌‏‎ ميلوسويچ‌‏‎:‎آمريكا‏‎
است‌‏‎ كوزوو‏‎

طلب‏‎ آمريكا‏‎ مردم‌‏‎ از‏‎ كلينتون‌‏‎
كرد‏‎ بخشش‌‏‎


براي‌‏‎ آمريكا‏‎ كنگره‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎:‎خبرگزاريها‏‎ - واشنگتن‌‏‎
چشمان‌‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ وي‌‏‎ است‌ ، ‏‎ شده‌‏‎ بيل‌كلينتون‌آماده‌‏‎ استيضاح‌‏‎
طلب‏‎ مونيكالوينسكي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ آمريكايي‌ها‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ گريان‌‏‎
.كرد‏‎ بخشش‌‏‎
اين‌‏‎:‎گفت‌‏‎ آمريكا‏‎ مذهبي‌‏‎ رهبران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎ آمريكا‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎
صدمه‌‏‎ من‌‏‎ رفتار‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ كساني‌‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ مهم‌است‌‏‎ بسيار‏‎ من‌‏‎ براي‌‏‎
جدي‌‏‎ و‏‎ عميق‌‏‎ اين‌حادثه‌ ، ‏‎ از‏‎ من‌‏‎ اندوه‌‏‎ كه‌‏‎ بدانند‏‎ ديده‌اند ، ‏‎
لوينسكي‌‏‎ مونيكا‏‎ كابينه‌ ، ‏‎ آمريكا ، ‏‎ مردم‌‏‎ خانواده‌ام‌ ، ‏‎ از‏‎.‎است‌‏‎
.كنند‏‎ باور‏‎ مرا‏‎ اندوه‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌خواهم‌‏‎ خانواده‌اش‌‏‎ و‏‎
آمريكا‏‎ كنگره‌‏‎ كلينتون‌ ، ‏‎ اظهارات‌‏‎ اين‌‏‎ ايراد‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ ساعتي‌‏‎
جنسي‌‏‎ فساد‏‎ درباره‌‏‎ گزارشي‌‏‎ براي‌بررسي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ مهم‌‏‎ جلسه‌‏‎
.كرد‏‎ آغاز‏‎ كلينتون‌‏‎عام‌‏‎ قتل‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ بين‌الملل‌‏‎ عفو‏‎
هشدار‏‎ باميان‌‏‎ در‏‎ غيرنظاميان‌‏‎
داد‏‎


تن‌‏‎ هزار‏‎ دهها‏‎ داد‏‎ هشدار‏‎ اطلاعيه‌اي‌‏‎ در‏‎ ديروز‏‎ بين‌الملل‌‏‎ عفو‏‎
قتل‌عام‌‏‎ معرض‌‏‎ در‏‎ افغانستان‌‏‎ باميان‌‏‎ در‏‎ اقليت‌هزاره‌‏‎ اهالي‌‏‎ از‏‎
.قراردارند‏‎ طالبان‌‏‎ گروه‌‏‎ عناصر‏‎ به‌دست‌‏‎
عام‌هاي‌‏‎ قتل‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ محكوميت‌‏‎ خواستار‏‎ سازمان‌‏‎ اين‌‏‎
.شد‏‎ طالبان‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ ديپلماتهاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ و‏‎ غيرنظاميان‌‏‎

مشخص‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ و‏‎ بين‌الملل‌‏‎ جامعه‌‏‎ آمده‌است‌‏‎ اطلاعيه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
سازند‏‎ روشن‌‏‎ را‏‎ مساله‌‏‎ اين‌‏‎ بايد‏‎ طالبان‌‏‎ حامي‌‏‎ خارجي‌‏‎ دولتهاي‌‏‎
.شد‏‎ تحمل‌نخواهد‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎ نقض‌‏‎ كه‌‏‎
اين‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ طالبان‌‏‎ رهبري‌‏‎ مي‌افزايد‏‎ بين‌الملل‌‏‎ عفو‏‎ اطلاعيه‌‏‎
شده‌‏‎ مرتكب‏‎ را‏‎ كشتارها‏‎ اين‌‏‎ خودسري‌‏‎ روي‌‏‎ از‏‎ سربازان‌‏‎ كه‌‏‎ بهانه‌‏‎
نقض‌‏‎ و‏‎ شكنجه‌‏‎ عمد ، ‏‎ قتل‌‏‎ هر‏‎ مقابل‌‏‎ در‏‎ يابند‏‎ آگاهي‌‏‎ بايد‏‎ اند ، ‏‎
.مسئول‌اند‏‎ آنها ، ‏‎ نظاميان‌‏‎ وسيله‌‏‎ به‌‏‎ بشر‏‎ حقوق‌‏‎
نشان‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌نويسد‏‎ خود‏‎ گزارش‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ بين‌الملل‌‏‎ عفو‏‎
در‏‎ حقيقت‌‏‎ ساختن‌‏‎ فاش‌‏‎ در‏‎ بين‌المللي‌‏‎ فشارهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ داده‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ بشرموثر‏‎ حقوق‌‏‎ نقض‌‏‎ مورد‏‎
در‏‎ بودن‌‏‎ پاسخگو‏‎ به‌‏‎ فراخوان‌‏‎ و‏‎ قتلها‏‎ اين‌‏‎ عمومي‌‏‎ كردن‌‏‎ محكوم‌‏‎
باميان‌‏‎ در‏‎ بيشتر‏‎ عامهاي‌‏‎ قتل‌‏‎ از‏‎ مي‌تواند‏‎ آنها ، ‏‎ مقابل‌‏‎
.كند‏‎ جلوگيري‌‏‎ديپلمات‌ها‏‎ كشتار‏‎ جهاني‌‏‎ بازتاب‏‎
گروه‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ خبرنگار‏‎ و‏‎
طالبان‌‏‎


خبرنگار‏‎ و‏‎ ديپلماتها‏‎ كشتار‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎
كرد‏‎ محكوم‌‏‎ طالبان‌‏‎ دست‌‏‎ رابه‌‏‎ ايراني‌‏‎

ديپلمات‌هاي‌‏‎ كشتار‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎:سياسي‌‏‎ گروه‌‏‎.‎
.كرد‏‎ محكوم‌‏‎ طالبان‌‏‎ جنايتكار‏‎ گروه‌‏‎ به‌دست‌‏‎ را‏‎ ايراني‌‏‎
سوئدي‌‏‎ رئيس‌‏‎ دالگرن‌‏‎ هانس‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شورا‏‎ مشورتي‌‏‎ جلسه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎
با‏‎ رسيد‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎ اطلاع‌‏‎ به‌‏‎ افغانستان‌‏‎ تحولات‌‏‎ آخرين‌‏‎ آن‌‏‎
قتل‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ بيانه‌‏‎ يك‌‏‎ قرائت‌‏‎
اعمال‌‏‎ اين‌‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎ گفت‌‏‎ طالبان‌‏‎ توسط‏‎ ديپلمات‌هاي‌ايراني‌‏‎
شوراي‌‏‎ اعضاي‌‏‎.‎مي‌كنند‏‎ رامحكوم‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ قوانين‌‏‎ نقض‌‏‎ و‏‎ شنيع‌‏‎
آن‌‏‎ تامرتكبان‌‏‎ شدند‏‎ جنايات‌‏‎ اين‌‏‎ فوري‌‏‎ بررسي‌‏‎ خواستار‏‎ امنيت‌‏‎
طرح‌هاي‌‏‎ از‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎.‎كشيد‏‎ محاكمه‌‏‎ ميز‏‎ پاي‌‏‎ به‌‏‎ بتوان‌‏‎ را‏‎
پاكستان‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ شركت‌‏‎ با‏‎ ياب‏‎ حقيقت‌‏‎ هيات‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌اعزام‌‏‎ جاري‌‏‎
طالبان‌‏‎ گروه‌‏‎ از‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎.‎كرد‏‎ استقبال‌‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ و‏‎
ساير‏‎ و‏‎ ديپلمات‌ها‏‎ بقيه‌‏‎ ايمني‌‏‎ و‏‎ آزادي‌‏‎ تضمين‌‏‎ براي‌‏‎ خواستند‏‎
نسبت‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎.آورند‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ كامل‌‏‎ همكاري‌‏‎ ايران‌‏‎ اتباع‌‏‎
ضرورت‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ كرد‏‎ نگراني‌‏‎ ابراز‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ تشنج‌‏‎ سرگيري‌‏‎ به‌از‏‎
و‏‎ گفت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ مسالمت‌آميز‏‎ روش‌هاي‌‏‎ ازطريق‌‏‎ افغانستان‌‏‎ بحران‌‏‎ حل‌‏‎
.كرد‏‎ تاكيد‏‎ افغان‌‏‎ جناح‌هاي‌‏‎ بين‌‏‎ مستقيم‌‏‎ گوي‌‏‎
از‏‎ جاري‌‏‎ اوضاع‌‏‎ در‏‎ خواستند‏‎ درگير‏‎ طرف‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ شورا‏‎ اعضاي‌‏‎
.دهند‏‎ نشان‌‏‎ را‏‎ خويشتن‌داري‌‏‎ نهايت‌‏‎ خود‏‎
نيز‏‎ روسيه‌‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ نستروشكين‌‏‎ والري‌‏‎
جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ خبرنگار‏‎ و‏‎ ديپلمات‌هاي‌ايراني‌‏‎ شهادت‌‏‎
.دانست‌‏‎ انساني‌‏‎ بزرگ‌‏‎ فاجعه‌‏‎ يك‌‏‎ را‏‎ طالبان‌‏‎ بدست‌‏‎ اسلامي‌‏‎
از‏‎ شماري‌‏‎ رساندن‌‏‎ به‌شهادت‌‏‎ در‏‎ طالبان‌‏‎ گروه‌‏‎ اقدام‌‏‎ ژاپن‌‏‎
محكوم‌‏‎ را‏‎ افغانستان‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ خبرنگارايراني‌‏‎ ديپلماتهاويك‌‏‎
.كرد‏‎
اين‌‏‎ توكيو‏‎:‎گفت‌‏‎ ديروز‏‎ ژاپن‌‏‎ امورخارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ معاون‌‏‎
.مي‌كند‏‎ رامحكوم‌‏‎ طالبان‌‏‎ اقدام‌‏‎
ارسال‌‏‎ با‏‎ جمعه‌‏‎ ديروز‏‎ تركيه‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ دميرل‌‏‎ سليمان‌‏‎
ديپلمات‌هاي‌‏‎ شهادت‌‏‎ جمهوري‌ ، ‏‎ رئيس‌‏‎ سيدمحمدخاتمي‌‏‎ به‌‏‎ پيامي‌‏‎
وبامردم‌‏‎ گفت‌‏‎ تسليت‌‏‎ طالبان‌را‏‎ جنايتكار‏‎ گروه‌‏‎ بدست‌‏‎ ايراني‌‏‎
بدون‌شك‌‏‎:‎است‌‏‎ آمده‌‏‎ دميرل‌‏‎ پيام‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ همدردي‌‏‎ ابراز‏‎ ايران‌‏‎
نكوهش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جوامع‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ بشدت‌‏‎ بشري‌‏‎ ضد‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎
به‌‏‎ جنايتكارانه‌‏‎ تهاجم‌‏‎:افرود‏‎ تركيه‌‏‎ رئيس‌جمهوري‌‏‎.‎شد‏‎ خواهد‏‎
توجيهي‌‏‎ عنوان‌‏‎ دارندبه‌هيچ‌‏‎ سياسي‌‏‎ مصونيت‌‏‎ كه‌‏‎ ديپلمات‌هائي‌‏‎
اتريش‌ ، ‏‎ انگليس‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎ همچنين‌‏‎.‎است‌‏‎ مشروع‌‏‎ غير‏‎ و‏‎ ندارد‏‎
رساندن‌‏‎ شهادت‌‏‎ به‌‏‎ در‏‎ را‏‎ طالبان‌‏‎ جنايت‌‏‎..‎و‏‎ اسپانيا‏‎
.محكوم‌كردند‏‎ ايراني‌‏‎ ديپلماتهاي‌‏‎شد‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ تهديد‏‎ پاپ‌‏‎


گلوله‌‏‎ هدف‌‏‎ رم‌‏‎ از‏‎ عمومي‌‏‎ ديدار‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ سال‌ 1981‏‎ در‏‎ پاپ‌‏‎
برد‏‎ در‏‎ به‌‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ ليكن‌‏‎ گرفت‌‏‎ قرار‏‎

به‌‏‎ سفر‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ كاتوليكهاي‌‏‎ رهبر‏‎ دوم‌‏‎ پل‌‏‎ ژان‌‏‎ پاپ‌‏‎
.شد‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ تهديد‏‎ شهرهاي‌ايتاليا‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ واتيكان‌ ، ‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شهرك‌‏‎ از‏‎ ميلادي‌‏‎ جاري‌‏‎ ماه‌‏‎ و19‏‎ روزهاي‌18‏‎ پاپ‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
ديدن‌‏‎ ايتاليا‏‎ درشمال‌‏‎ جنوا‏‎ شهر‏‎ نزديك‌‏‎ كياواري‌‏‎
تهديد‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ نصب‏‎ شهر‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ نقاطي‌‏‎ در‏‎ كند ، اعلاميه‌هايي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ اوكشته‌‏‎ پاپ‌ ، ‏‎ سفر‏‎ درصورت‌‏‎ مي‌كند‏‎
و‏‎ نژادپرستي‌‏‎ حامي‌‏‎ ظالم‌ ، ‏‎ و‏‎ مستبد‏‎ پاپ‌‏‎ اعلاميه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
و‏‎ شده‌‏‎ توصيف‌‏‎ نظاميان‌‏‎ تبرك‌كننده‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ ديكتاتورهاي‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ خوانده‌‏‎ قدرت‌‏‎ خدمت‌‏‎ در‏‎ كليسا‏‎
شد ، ‏‎ منتشر‏‎ منظور‏‎ همين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ جداگانه‌اي‌‏‎ سه‌اعلاميه‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ توصيف‌‏‎ شياد‏‎ مكان‌افراد‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كليسا‏‎
نشان‌‏‎ واكنش‌‏‎ واعلاميه‌ها‏‎ تهديدها‏‎ اين‌‏‎ درقبال‌‏‎ تاكنون‌‏‎ واتيكان‌‏‎
.است‌‏‎ نداده‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سال‌ 1981‏‎ مه‌‏‎ ماه‌‏‎ در 13‏‎ تبار‏‎ لهستاني‌‏‎ پاپ‌‏‎
قرار‏‎ گلوله‌‏‎ هدف‌‏‎ رم‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ پيترو‏‎ ميدان‌سن‌‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ ديدار‏‎
.برد‏‎ به‌در‏‎ سالم‌‏‎ جان‌‏‎ ليكن‌‏‎ گرفت‌‏‎صدد‏‎ در‏‎ كردستان‌‏‎ ميهني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎
عراق‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ فدراسيوني‌‏‎ تشكيل‌‏‎
است‌‏‎


دمكرات‌‏‎ حزب‏‎ رهبر‏‎ كرد‏‎ اعلام‌‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ وزارت‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎
حزب‏‎ رهبر‏‎ با‏‎ احتمالي‌‏‎ صلح‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ براي‌انجام‌‏‎ عراق‌‏‎ كردستان‌‏‎
.مي‌برد‏‎ به‌سر‏‎ واشنگتن‌‏‎ در‏‎ كردستان‌‏‎ اتحاديه‌ميهني‌‏‎ رقيب‏‎
روز‏‎ بارزاني‌‏‎ مسعود‏‎ واشنگتن‌ ، ‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ (‎ديروز‏‎)‎ جمعه‌‏‎ روز‏‎ تا‏‎ بايد‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ واشنگتن‌‏‎ وارد‏‎ چهارشنبه‌‏‎
در‏‎ وي‌‏‎ رقيب‏‎ طالباني‌‏‎ كه‌جلال‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎.‎بماند‏‎ آمريكا‏‎ پايتخت‌‏‎
و‏‎ بيست‌‏‎ تا‏‎ سوم‌‏‎ و‏‎ بيست‌‏‎)‎ سپتامبر‏‎ شانزدهم‌‏‎ تا‏‎ چهاردهم‌‏‎ تاريخ‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎ پايتخت‌‏‎ در‏‎ (‎ماه‌‏‎ پنجم‌شهريور‏‎
به‌‏‎ كشور‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ بارها‏‎ عراق‌‏‎ كردهاي‌‏‎ حزب‏‎ دو‏‎ سال‌ 1994‏‎ از‏‎
فارس‌‏‎ خليج‌‏‎ جنگ‌‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ بغداد‏‎.‎جنگيده‌اند‏‎ هم‌‏‎ با‏‎ منقطع‌‏‎ طور‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ دست‌‏‎ از‏‎ را‏‎ منطقه‌‏‎ اين‌‏‎ كنترل‌‏‎ سال‌ 1991‏‎ در‏‎
در‏‎ آن‌‏‎ آخرين‌‏‎ كه‌‏‎ حزب‏‎ دو‏‎ بين‌‏‎ آتش‌بس‌‏‎ توافقنامه‌‏‎ چند‏‎ امضاي‌‏‎
سه‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كشتار‏‎ مانع‌‏‎ نتوانسته‌‏‎ صورت‌گرفت‌‏‎ سپتامبر 1997‏‎
.شود‏‎ كردها‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ هزار‏‎
دستيار‏‎ ارشد‏‎ معاون‌‏‎ ولش‌‏‎ ديويد‏‎ با‏‎ چهارشنبه‌‏‎ روز‏‎ بارزاني‌‏‎
.كرد‏‎ ملاقات‌‏‎ نزديك‌‏‎ شرق‌‏‎ درامور‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
همچنين‌‏‎ وي‌‏‎ نشود‏‎ فاش‌‏‎ نامش‌‏‎ خواست‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ مقام‌‏‎ به‌گفته‌‏‎
ساموئل‌‏‎ آمريكا ، ‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎ آلبرايت‌‏‎ مادلين‌‏‎ با‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎
ملاقات‌‏‎ پنتاگون‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ امنيت‌‏‎ مشاور‏‎ برگر‏‎
.كند‏‎
كردستان‌‏‎ ميهني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ نماينده‌‏‎ صاحب‏‎ شازاد‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
تشكيل‌‏‎ خواستار‏‎ طالباني‌‏‎ جلال‌‏‎:‎جمعه‌گفت‌‏‎ روز‏‎ آنكارا‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎
عراق‌‏‎ كردستان‌‏‎ حزبدمكرات‌‏‎ همكاري‌‏‎ با‏‎ عراق‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ فدراسيوني‌‏‎
.است‌‏‎
در‏‎ صاحب‏‎ شازاد‏‎ آنكارا‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
شده‌‏‎ منتشر‏‎ گزارش‌هايي‌‏‎ اخيرا‏‎:‎گفت‌‏‎ خبرنگاران‌‏‎ با‏‎ گويي‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎
كمك‌‏‎ خواستار‏‎ تركيه‌‏‎ وزيرخارجه‌‏‎ از‏‎ طالباني‌‏‎ جلال‌‏‎ گويا‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
ازخاك‌‏‎ بخشي‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ خودمختار‏‎ دولت‌‏‎ يك‌‏‎ تشكيل‌‏‎ براي‌‏‎
.ندارد‏‎ صحت‌‏‎ گزارش‌ها‏‎ اين‌‏‎ اما‏‎ ;است‌‏‎ شده‌‏‎ تركيه‌‏‎
آن‌‏‎ حمايت‌‏‎ تركيه‌ ، ‏‎ از‏‎ ميهني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ درخواست‌‏‎:افزود‏‎ صاحب‏‎
حزب‏‎ با‏‎ اتحاديه‌‏‎ اين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ دولت‌مشترك‌‏‎ تشكيل‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎
.است‌‏‎ عراق‌‏‎ كردستان‌‏‎ دمكرات‌‏‎
عليه‌‏‎ جبهه‌اي‌‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎ كردستان‌‏‎ ميهني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎
.گرفت‌‏‎ نخواهد‏‎ جاي‌‏‎ بغداد‏‎ دولت‌‏‎
كردستان‌‏‎ ميهني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ هيات‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ميهني‌‏‎ اتحاديه‌‏‎ نماينده‌‏‎
به‌‏‎ تركيه‌‏‎ مقامهاي‌‏‎ با‏‎ را‏‎ سودمندي‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ آنكارا‏‎ در‏‎ عراق‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎ عمل‌‏‎نظامي‌‏‎ پيمان‌‏‎ فلسطيني‌‏‎ گروههاي‌‏‎
محكوم‌‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎
كردند‏‎


جناحهاي‌‏‎ و‏‎ گروهها‏‎ ائتلاف‌‏‎:‎اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ - بيروت‌‏‎
بيانيه‌اي‌‏‎ انتشار‏‎ با‏‎ ديروز‏‎ لبنان‌‏‎ سازش‌در‏‎ مخالف‌‏‎ فلسطيني‌‏‎
.محكوم‌كردند‏‎ را‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎ نظامي‌‏‎ پيمان‌‏‎
صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎ و‏‎ آمريكا‏‎ نظامي‌‏‎ همكاري‌‏‎ همچنين‌‏‎ ائتلاف‌‏‎ اين‌‏‎
.كرد‏‎ توصيف‌‏‎ آنان‌‏‎ ملي‌‏‎ حقوق‌‏‎ و‏‎ فلسطين‌‏‎ مردم‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ تهديدي‌‏‎ را‏‎

فلسطيني‌‏‎ گروههاي‌‏‎ بيروت‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
خصمانه‌‏‎ سياستهاي‌‏‎ چارچوب‏‎ در‏‎ را‏‎ پيمان‌‏‎ اين‌‏‎ سازش‌‏‎ مخالف‌‏‎
واسلامي‌‏‎ عربي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ منطقه‌‏‎ ملتهاي‌‏‎ ضد‏‎ بر‏‎ آمريكا‏‎
.كردند‏‎ دعوت‌‏‎ پيمان‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ مقابله‌‏‎ و‏‎ رابه‌ايستادگي‌‏‎
ملي‌‏‎ انجمن‌‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎ احزاب‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ شخصيتهاي‌‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
جديد‏‎ پيمان‌‏‎ بيروت‌‏‎ در‏‎ جلسه‌اي‌‏‎ تشكيل‌‏‎ با‏‎ شب‏‎ پنجشنبه‌‏‎ عرب‏‎ قومي‌‏‎
تلاشي‌‏‎ را‏‎ مشترك‌‏‎ نظامي‌‏‎ مانورهاي‌‏‎ وبرگزاري‌‏‎ اسراييل‌‏‎ و‏‎ تركيه‌‏‎
.دانستند‏‎ سياسي‌منطقه‌‏‎ نقشه‌‏‎ كردن‌‏‎ دگرگون‌‏‎ براي‌‏‎
به‌‏‎ فشار‏‎ اعمال‌‏‎ را‏‎ پيمان‌‏‎ اين‌‏‎ هدف‌‏‎ عرب‏‎ قومي‌‏‎ ملي‌‏‎ انجمن‌‏‎
و‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ مصر‏‎ نقش‌‏‎ كردن‌‏‎ محدود‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ سوريه‌ ، ‏‎
آن‌‏‎ با‏‎ لزوم‌مقابله‌‏‎ بر‏‎ و‏‎ دانسته‌‏‎ منطقه‌‏‎ نفت‌‏‎ منابع‌‏‎ به‌‏‎ دسترسي‌‏‎
.داشتند‏‎ تاكيد‏‎مناطق‌‏‎ در‏‎ صهيونيستي‌‏‎ رژيم‌‏‎
شد‏‎ و‏‎ آمد‏‎ منع‌‏‎ مقررات‌‏‎ فلسطيني‌‏‎
كرد‏‎ اعمال‌‏‎


رژيم‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ دست‌‏‎ به‌‏‎ حماس‌‏‎ مبارز‏‎ دو‏‎ شدن‌‏‎ كشته‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎
را‏‎ وشد‏‎ آمد‏‎ كامل‌‏‎ منع‌‏‎ مقررات‌‏‎ روزجمعه‌‏‎ رژيم‌‏‎ اين‌‏‎ صهيونيستي‌ ، ‏‎
غزه‌‏‎ نوار‏‎ و‏‎ باختري‌‏‎ كرانه‌‏‎ در‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ اداره‌‏‎ تحت‌‏‎ مناطق‌‏‎ در‏‎
.كرد‏‎ اعمال‌‏‎
با‏‎ اسرائيل‌‏‎ ارتش‌‏‎ بيت‌المقدس‌ ، ‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ ورود‏‎ اجازه‌‏‎ فلسطيني‌ها‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎:‎خبرافزود‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎
در‏‎ امنيتي‌‏‎ كامل‌‏‎ آماده‌باش‌‏‎ يك‌‏‎ و‏‎ يافت‌‏‎ نخواهد‏‎ را‏‎ اسرائيل‌‏‎
حملات‌تلافي‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ براي‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ سراسر‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ درخواست‌‏‎ حماس‌‏‎ مبارزان‌‏‎ شدن‌‏‎ كشته‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ جويانه‌‏‎
پنجشنبه‌‏‎ اواخر‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ مبارزي‌‏‎ دو‏‎ الله‌‏‎ عبدالعوض‌‏‎ و‏‎ عماد‏‎
.شدند‏‎ كشته‌‏‎ الخليل‌‏‎ درنزديكي‌‏‎ اسرائيلي‌‏‎ سربازان‌‏‎ توسط‏‎
اسلامي‌‏‎ جنبش‌مقاومت‌‏‎ مسلح‌‏‎ جناح‌‏‎ ارشد‏‎ رهبران‌‏‎ عوض‌الله‌‏‎ براداران‌‏‎
.مي‌شدند‏‎ محسوب‏‎ (‎حماس‌‏‎) فلسطين‌‏‎
دو‏‎ بويژه‌‏‎ شهادت‌طلبانه‌‏‎ عمليات‌‏‎ رشته‌‏‎ يك‌‏‎ انجام‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ آنها‏‎
برجاي‌‏‎ كشته‌‏‎ بيست‌‏‎ نزديك‌‏‎ كه‌‏‎ بيت‌المقدس‌‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ حمله‌‏‎
.داشتند‏‎ قرار‏‎ پيگرد‏‎ تحت‌‏‎ گذاشت‌‏‎نخست‌وزير‏‎ پريماكف‌ ، ‏‎ يوگني‌‏‎
شد‏‎ روسيه‌‏‎


پيشنهادي‌‏‎ وزير‏‎ نخست‌‏‎ پريماكف‌‏‎ يوگني‌‏‎ به‌‏‎ ديروز‏‎ روسيه‌‏‎ دوماي‌‏‎
.داد‏‎ اعتماد‏‎ راي‌‏‎ يلتسين‌‏‎
نمايندگان‌‏‎ از‏‎ تن‌‏‎ مسكو 317‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
ممتنع‌‏‎ راي‌‏‎ تن‌‏‎ و 15‏‎ منفي‌‏‎ تن‌‏‎ راي‌مثبت‌ ، 63‏‎ پريماكف‌‏‎ به‌‏‎ دوما‏‎
سياسي‌‏‎ بحران‌‏‎ پريماكف‌ ، ‏‎ انتخاب‏‎ با‏‎ مي‌شود‏‎ پيش‌بيني‌‏‎.‎دادند‏‎
جناح‌هاي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ پريماكف‌‏‎ زيرا‏‎:‎كند‏‎ فروكش‌‏‎ به‌تدريج‌‏‎ روسيه‌‏‎
وي‌‏‎ با‏‎ گفته‌اند‏‎ همه‌‏‎ و‏‎ دارد‏‎ زيادي‌‏‎ مقبوليت‌‏‎ دوما‏‎ مختلف‌‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ همكاري‌‏‎
يوگني‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ كرملين‌‏‎ سخنگوي‌‏‎ ياستژمبسكي‌‏‎ سرگئي‌‏‎
سمت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ مناسبي‌‏‎ فرد‏‎ روسيه‌‏‎ نخست‌وزيري‌‏‎ نامزد‏‎ پريماكف‌‏‎
رابهبود‏‎ اين‌كشور‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ بحران‌‏‎ تا‏‎ است‌‏‎
.بخشد‏‎
بر‏‎ مبني‌‏‎ يلتسين‌‏‎ تصميم‌‏‎ مسكو‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
احزاب‏‎ اكثر‏‎ تائيد‏‎ مورد‏‎ وزير‏‎ عنوان‌نخست‌‏‎ به‌‏‎ پريماكف‌‏‎ تعيين‌‏‎
روز‏‎ زياد‏‎ احتمال‌بسيار‏‎ به‌‏‎ وي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ روسيه‌‏‎ دوماي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎
.آورد‏‎ خواهد‏‎ بدست‌‏‎ را‏‎ مجلس‌‏‎ راي‌اعتماد‏‎ جمعه‌‏‎
وفاق‌‏‎ الگوي‌‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ چهره‌ايست‌‏‎ پريماكف‌‏‎:‎گفت‌‏‎ ياستژمبسكي‌‏‎
ليبرال‌ها‏‎ تا‏‎ كمونيستها‏‎ از‏‎ سياستمداران‌‏‎ زيرا‏‎ باشد‏‎ اجتماعي‌‏‎
مدت‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎:افزود‏‎ وي‌‏‎.كرده‌اند‏‎ حمايت‌‏‎ وي‌‏‎ نامزدي‌‏‎ از‏‎
زيادي‌‏‎ احترام‌‏‎ وي‌‏‎ براي‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ كاركرده‌‏‎ باپريماكف‌‏‎ زيادي‌‏‎
روسيه‌‏‎ دوماي‌‏‎ نمايندگان‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ احزاب‏‎ گذشته‌‏‎ هفته‌‏‎.‎قائل‌است‌‏‎
خواستار‏‎ و‏‎ كردند‏‎ مخالفت‌‏‎ ويكتورچرنوميردين‌‏‎ نخست‌وزيري‌‏‎ با‏‎
ميان‌‏‎ يلتسين‌از‏‎.‎شدند‏‎ سمت‌‏‎ اين‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎ فرد‏‎ معرفي‌‏‎
.برگزيد‏‎ را‏‎ پريماكف‌‏‎ شد ، ‏‎ وي‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ پيشنهاداتي‌‏‎
نخست‌‏‎ نامزد‏‎ و‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ پريماكف‌‏‎ يوگني‌‏‎ حال‌‏‎ همين‌‏‎ در‏‎
اعضاي‌‏‎ از‏‎ گروهي‌‏‎ با‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ روسيه‌‏‎ وزيري‌‏‎
روابط‏‎ درگسترش‌‏‎ كشورش‌‏‎ سياست‌هاي‌‏‎ رويكرد‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎
.داد‏‎ قرار‏‎ تاكيد‏‎ مورد‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ با‏‎ راهبري‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ پريماكف‌‏‎ روسيه‌ ، ‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزير‏‎ معاون‌‏‎ به‌گفته‌‏‎
و‏‎ انگليس‌‏‎ اتريش‌ ، ‏‎ خارجه‌‏‎ امور‏‎ وزيران‌‏‎ معاونان‌‏‎ كه‌‏‎ ديدار‏‎
مسائلي‌‏‎ داشتند‏‎ شركت‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ فرستاده‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎
نشست‌‏‎ در‏‎ ماه‌اكتبر‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ جمهور‏‎ رئيس‌‏‎ يلتسين‌‏‎ بوريس‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎
بررسي‌‏‎ و‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ كرد‏‎ خواهد‏‎ مطرح‌‏‎ اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ سران‌‏‎
.قرارداد‏‎
اتحاديه‌‏‎ حمايت‌‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ همچنين‌‏‎ طرف‌‏‎ دو‏‎ گفت‌‏‎ آوديف‌‏‎ الكساندر‏‎
مورد‏‎ را‏‎ اقتصادي‌‏‎ كنوني‌‏‎ بحران‌‏‎ از‏‎ رهائي‌‏‎ در‏‎ روسيه‌‏‎ از‏‎ اروپا‏‎
.دادند‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎
اروپا‏‎ اتحاديه‌‏‎ كه‌‏‎ داد‏‎ نشان‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ نتايج‌‏‎ داشت‌‏‎ اظهار‏‎ وي‌‏‎
و‏‎ پارلمان‌ ، دولت‌‏‎ كه‌‏‎ برنامه‌هايي‌‏‎ و‏‎ اصلاحات‌روسيه‌‏‎ روند‏‎ از‏‎
.كرد‏‎ خواهند‏‎ حمايت‌‏‎ گزيد‏‎ برخواهد‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ همه‌‏‎ از‏‎ مهمتر‏‎
بحران‌‏‎ مسئول‌‏‎ ميلوسويچ‌‏‎:‎آمريكا‏‎
است‌‏‎ كوزوو‏‎


اسلوبودان‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎ روز‏‎ آمريكائي‌‏‎ بلندپايه‌‏‎ مقام‌‏‎ يك‌‏‎
در‏‎ جاري‌‏‎ بحران‌‏‎ مسئول‌‏‎ را‏‎ صربستان‌‏‎ جمهوري‌‏‎ رئيس‌‏‎ ميلوسويچ‌‏‎
.دانست‌‏‎ كوزوو‏‎
بشر‏‎ حقوق‌‏‎ معاون‌‏‎ شاتوك‌‏‎ جان‌‏‎ لاهه‌‏‎ از‏‎ رويتر‏‎ خبرگزاري‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
رو‏‎ پيش‌‏‎ جدي‌‏‎ بسيار‏‎ بزرگ‌‏‎ ضايعه‌‏‎ يك‌‏‎ گفت‌ ، ‏‎ آمريكا‏‎ خارجه‌‏‎ وزير‏‎
.مي‌دانيم‌‏‎ آن‌‏‎ مسئول‌‏‎ را‏‎ ميلوسويچ‌‏‎ شخص‌‏‎ و‏‎ صرب‏‎ مقامات‌‏‎ ما‏‎ و‏‎ است‌‏‎

حقوق‌‏‎ جمعي‌‏‎ نقض‌‏‎ كه‌‏‎ رسيده‌ايم‌‏‎ نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎:گفت‌‏‎ شاتوك‌‏‎
.است‌‏‎ پيوسته‌‏‎ به‌وقوع‌‏‎ كوزوو‏‎ در‏‎ بشر‏‎
صورت‌‏‎ شهروندان‌‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ تعداد‏‎ عليه‌‏‎ تنبيهي‌‏‎ اقدامات‌‏‎ گفت‌‏‎ وي‌‏‎
.شده‌اند‏‎ ويران‌‏‎ باران‌ها‏‎ گلوله‌‏‎ با‏‎ خانه‌ها‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎
© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.