شماره‌ 1695‏‎ ‎‏‏،‏‎18 November 1998 آبان‌ 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 27‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
هفته‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ اردوي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎
با 20‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
رفت‌‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎

تيم‌‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎
جهان‌‏‎ منتخب‏‎

فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازتاب‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎

با‏‎ هما‏‎ پيشكسوتان‌‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ اكباتان‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎

فدراسيون‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ مشاور‏‎
مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ كاراته‌‏‎

هفت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ووشو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎ تايلند‏‎ به‌‏‎ ورزشكار‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ زنجان‌‏‎
فجر‏‎ دهه‌‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎

هفته‌اي‌‏‎ يك‌‏‎ اردوي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎
با 20‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
رفت‌‏‎ امارات‌‏‎ به‌‏‎ بازيكن‌‏‎


است‌‏‎ بازيكني‌‏‎ آخرين‌‏‎ پيروزي‌‏‎ تيم‌‏‎ تكنيكي‌‏‎ هافبك‌‏‎ استيلي‌‏‎ حميد‏‎
بازيكنان‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ او‏‎ حضور‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎
كه‌‏‎ هدفش‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تواند‏‎ مي‌‏‎ مياني‌‏‎ خط‏‎ در‏‎ جوان‌‏‎
.كند‏‎ نزديكتر‏‎ است‌‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎ در‏‎ قهرماني‌‏‎
اردوي‌‏‎ يك‌‏‎ برگزاري‌‏‎ جهت‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
مقصد‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تهران‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ دقيقه‌‏‎ ساعت‌ 30/16‏‎ هفته‌اي‌‏‎ يك‌‏‎
.كرد‏‎ ترك‌‏‎ دوبي‌‏‎
در‏‎ اقامت‌‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
دارند‏‎ قصد‏‎ مربيان‌‏‎ البته‌‏‎.كند‏‎ تمرين‌‏‎ روز‏‎ در‏‎ جلسه‌‏‎ سه‌‏‎ دوبي‌‏‎
نمايند‏‎ برگزار‏‎ هفته‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ تداركاتي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ كه‌‏‎
از‏‎ يكي‌‏‎ و‏‎ قطر‏‎ فوتبال‌‏‎ تيم‌‏‎ مقابل‌‏‎ احتمالا‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎
هنوز‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎.‎بود‏‎ خواهد‏‎ امارات‌‏‎ باشگاههاي‌‏‎
فدراسيون‌‏‎ مسئولان‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ قطعي‌‏‎ بازي‌‏‎ دو‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎
.هستند‏‎ حريفان‌‏‎ با‏‎ مذاكره‌‏‎ حال‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎
با‏‎ گفتگو‏‎ در‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مطبوعاتي‌‏‎ مشاور‏‎
از‏‎ خورده‌‏‎ خط‏‎ بازيكن‌‏‎ تنها‏‎:‎گفت‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
جديد‏‎ بازيكن‌‏‎ يك‌‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ كه‌‏‎ مي‌باشد‏‎ مجيدي‌‏‎ فرهاد‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
فردا‏‎ يا‏‎ امروز‏‎ طي‌‏‎ (‎استيلي‌‏‎ حميد‏‎ زياد‏‎ بسيار‏‎ احتمال‌‏‎ به‌‏‎)‎
.شود‏‎ وي‌‏‎ جايگزين‌‏‎
ليگ‌‏‎ در‏‎ حاضر‏‎ ايراني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ احتمالا‏‎:‎گفت‌‏‎ ادامه‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎
خواهند‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ ساير‏‎ جمع‌‏‎ به‌‏‎ دوبي‌‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎ كشورهاي‌‏‎
خارج‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ فهرست‌‏‎ از‏‎ بازيكن‌‏‎ اردو 5‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ و‏‎ پيوست‌‏‎
از‏‎ آذر‏‎ چهارم‌‏‎ روز‏‎ بازيكن‌‏‎ با 20‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ تا‏‎ شد‏‎ خواهند‏‎
.كند‏‎ پرواز‏‎ بانكوك‌‏‎ به‌‏‎ دوبي‌‏‎
رقابت‌هاي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ بازي‌‏‎ نخستين‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.مي‌رود‏‎ قزاقستان‌‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ آذر‏‎ دهم‌‏‎ روز‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيهاي‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كروات‌‏‎ پزشك‌‏‎ ساشايانكوويچ‌‏‎ دكتر‏‎ است‌‏‎ قرار‏‎ همچنين‌‏‎
را‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ تا‏‎ برود‏‎ دوبي‌‏‎ به‌‏‎ كرواسي‌‏‎ از‏‎ امروز‏‎
.بگيرد‏‎ نظر‏‎ زير‏‎
بازيهاي‌‏‎ در‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ همراهان‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مشخص‌‏‎ گذشته‌‏‎ روز‏‎ همچنين‌‏‎
گده‌ ، ‏‎ يورگن‌‏‎ پورحيدري‌ ، ‏‎ منصور‏‎ نوآموز ، ‏‎ ناصر‏‎ بانكوك‌‏‎ آسيايي‌‏‎
خواهند‏‎ ابراهيمي‌‏‎ و‏‎ ساشايانكوويچ‌‏‎ فركي‌ ، ‏‎ حسين‌‏‎ مالكي‌ ، ‏‎ اكبر‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ حتي‌‏‎.‎بود‏‎ نخواهند‏‎ تيم‌‏‎ كنار‏‎ در‏‎ ديگري‌‏‎ افراد‏‎ و‏‎ بود‏‎
بازيها ، ‏‎ اين‌‏‎ برگزاركننده‌‏‎ كميته‌‏‎ توسط‏‎ شده‌‏‎ اعمال‌‏‎ محدوديت‌‏‎
غياب‏‎ در‏‎ و‏‎ برود‏‎ بانكوك‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ نيز‏‎ گده‌‏‎ يورگن‌‏‎ مترجم‌‏‎
عهده‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ گده‌‏‎ صحبت‌هاي‌‏‎ ترجمه‌‏‎ وظيفه‌‏‎ نوآموز‏‎ ناصر‏‎ او‏‎
.داشت‌‏‎ خواهد‏‎
نيما‏‎:‎است‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دوبي‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ اسامي‌‏‎
محمدخاني‌ ، ‏‎ نادر‏‎ غلامپور ، ‏‎ بهزاد‏‎ برومند ، ‏‎ پرويز‏‎ نكيسا ، ‏‎
ستار‏‎ جانملكي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ نوازي‌ ، ‏‎ محمد‏‎ خاكپور ، ‏‎ محمد‏‎ جوادزرينچه‌ ، ‏‎
عليرضا‏‎ فكري‌ ، ‏‎ محمود‏‎ يزداني‌ ، ‏‎ داريوش‌‏‎ علي‌كريمي‌ ، ‏‎ همداني‌ ، ‏‎
كيا ، ‏‎ مهدوي‌‏‎ مهدي‌‏‎ هاشميان‌ ، ‏‎ وحيد‏‎ موسوي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ منصوريان‌ ، ‏‎
نيكبخت‌‏‎ عليرضا‏‎ هاشمي‌نسب ، ‏‎ مهدي‌‏‎ خطيبي‌ ، ‏‎ رسول‌‏‎ برزگر ، ‏‎ محمد‏‎
واحدي‌‏‎
همراهان‌‏‎
حسين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(سرمربي‌‏‎) پورحيدري‌‏‎ منصور‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎سرپرست‌‏‎) نوآموز‏‎ ناصر‏‎
ابراهيمي‌‏‎ غلامرضا‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎مربيان‌‏‎) گده‌‏‎ ويورگن‌‏‎ مالكي‌‏‎ اكبر‏‎ فركي‌ ، ‏‎
(ماساژور‏‎)‎ مويدي‌‏‎ ناصر‏‎ و‏‎ (تداركات‌‏‎)‎ عبادي‌‏‎ محمد‏‎ و‏‎

تيم‌‏‎ در‏‎ آسيايي‌‏‎ بازيكن‌‏‎ دو‏‎
جهان‌‏‎ منتخب‏‎


مي‌رود‏‎ ايتاليا‏‎ مصاف‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎
آذر‏‎ چهارشنبه‌ 25‏‎ روز‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
المپيك‌‏‎ ورزشگاه‌‏‎ در‏‎ ايتاليا‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ برابر‏‎ ديداري‌‏‎
.مي‌كند‏‎ برگزار‏‎ رم‌‏‎ شهر‏‎
فدراسيون‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ پاريس‌‏‎ از‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎
منظور‏‎ به‌‏‎ ديدار‏‎ اين‌‏‎ كرد ، ‏‎ فوتبال‌گزارش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
ايتاليا‏‎ فدراسيون‌فوتبال‌‏‎ تاسيس‌‏‎ سالگرد‏‎ صدمين‌‏‎ گراميداشت‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎
به‌‏‎ ايتاليا‏‎ مقابل‌‏‎ ديدار‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ منتخب‏‎ تيم‌‏‎ اسامي‌‏‎
(برزيل‌‏‎)‎ تافارل‌‏‎ كلوديو‏‎:دروازه‌بانان‌‏‎:‎زيراست‌‏‎ شرح‌‏‎
ماتيوس‌‏‎ لوتار‏‎:‎مدافعان‌‏‎ (‎ايتاليا‏‎) پاليوكا‏‎ جيانلوكا‏‎
چول‌‏‎ يووسانگ‌‏‎ (‎اسپانيا‏‎) هيه‌رو‏‎ فرناندو‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎آلمان‌‏‎)‎
آفريقاي‌‏‎)‎ نياتي‌‏‎ ديويد‏‎ (نيجريه‌‏‎)‎ وست‌‏‎ تاريبو‏‎ (كره‌جنوبي‌‏‎)
كلاديوسوارز‏‎ (‎فرانسه‌‏‎)‎ تورام‌‏‎ ليليان‌‏‎ (‎برزيل‌‏‎)‎ كافو‏‎ (جنوبي‌‏‎
خولن‌‏‎:‎مياني‌‏‎ بازيكنان‌‏‎ (‎برزيل‌‏‎)‎ كارلوس‌‏‎ روبرتو‏‎ (مكزيك‌‏‎)‎
ژائو‏‎ (‎فرانسه‌‏‎)‎ زيدان‌‏‎ زين‌الدين‌‏‎ (اسپانيا‏‎)‎ گوئررو‏‎
مانوئل‌‏‎ (‎مكزيك‌‏‎)‎هرناندز‏‎ لوييس‌‏‎ (‎برزيل‌‏‎)‎دونگا‏‎ (پرتغال‌‏‎)‎پينتو‏‎
سيرياكو‏‎(‎ژاپن‌‏‎)ناكاتا‏‎ هيده‌توشي‌‏‎ (پرتغال‌‏‎)‎روي‌كاستا‏‎
آندري‌‏‎:‎مهاجمان‌‏‎ (‎هلند‏‎) ديويدز‏‎ ادگار‏‎ (‎سوييس‌‏‎) اسفورزا‏‎
(شيلي‌‏‎)‎ مارسلوسالاس‌‏‎ (‎اسپانيا‏‎) رائول‌‏‎ (‎اوكراين‌‏‎)‎شوچنكو‏‎
ژرژوه‌آ‏‎ (‎آلمان‌‏‎)‎ بيرهوف‌‏‎ اوليور‏‎ (‎كرواسي‌‏‎)‎ سوكر‏‎ داوور‏‎
(آرژانتين‌‏‎)‎ باتيستوتا‏‎ گابريل‌‏‎ (برزيل‌‏‎)‎ رونالدو‏‎ (‎ليبريا‏‎)‎
ونگلوس‌‏‎ ژوزف‌‏‎ (‎برزيل‌‏‎) پري‌يه‌را‏‎ آلبرتو‏‎ كارلوس‌‏‎:مربيان‌‏‎
.(اسلواكي‌‏‎)‎

فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دعوت‌‏‎ بازتاب‏‎
ايران‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎


ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ دعوت‌‏‎ خبر‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
روزنامه‌هاي‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ در‏‎ دوشنبه‌‏‎ روز‏‎ صبح‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.داشت‌‏‎ بازتاب‏‎ فرانسه‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ در‏‎ شد ، ‏‎ منتشر‏‎ ايران‌‏‎ ورزشي‌‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مقامات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اين‌‏‎
فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ از‏‎ آمريكا‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎:‎نوشت‌‏‎ ايران‌‏‎
جهاني‌ 98‏‎ جام‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ ايران‌‏‎
عمل‌‏‎ به‌‏‎ دعوت‌‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ چند‏‎ براي‌‏‎ داد ، ‏‎ شكست‌‏‎ فرانسه‌‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎
ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ مقام‌‏‎ اين‌‏‎ گفته‌‏‎ براساس‌‏‎
ژوئن‌‏‎ ماه‌‏‎ در‏‎ دوستانه‌‏‎ ديدار‏‎ چند‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ آمريكا‏‎ به‌‏‎ (خردادماه‌ 78‏‎) ميلادي‌‏‎ سال‌ 1999‏‎
فوتبال‌‏‎ فدراسيون‌‏‎ موافقت‌‏‎ عدم‌‏‎ يا‏‎ موافقت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌اي‌‏‎ وي‌‏‎
.است‌‏‎ نكرده‌‏‎ دعوت‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎
جريان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آمريكا‏‎ تيم‌‏‎ شد‏‎ موفق‌‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
اين‌‏‎ حذف‌‏‎ باعث‌‏‎ و‏‎ دهد‏‎ شكست‌‏‎ يك‌‏‎ بر‏‎ دو‏‎ حساب‏‎ با‏‎ جهاني‌ 98‏‎ جام‌‏‎
.شود‏‎ تيم‌‏‎
يادآور‏‎ همچنين‌‏‎ فوق‌الذكر‏‎ مقام‌‏‎ از‏‎ نقل‌‏‎ به‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ اين‌‏‎
از‏‎ كشور‏‎ چند‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎ فوتبال‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
ديدار‏‎ چند‏‎ برگزاري‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ كانادا‏‎ و‏‎ انگليس‌‏‎ جمله‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ دعوت‌‏‎ دوستانه‌‏‎

با‏‎ پيشكسوتان‌هما‏‎ جام‌‏‎ فوتبال‌‏‎
داد‏‎ شكست‌‏‎ را‏‎ اكباتان‌‏‎ گل‌‏‎ سه‌‏‎


پيشكسوتان‌‏‎ فوتبال‌‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ هفتمين‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
شيرودي‌‏‎ شهيد‏‎ ورزشي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ در‏‎ شكوري‌‏‎ يونس‌‏‎ مرحوم‌‏‎ يادبود‏‎
خود‏‎ رقباي‌‏‎ بر‏‎ ياران‌‏‎ و‏‎ هما‏‎ تيم‌هاي‌‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ برگزار‏‎
.نشد‏‎ حاضر‏‎ داوران‌‏‎ مقابل‌‏‎ نيز‏‎ فوتبال‌‏‎ هيئت‌‏‎ تيم‌‏‎ و‏‎ شدند‏‎ پيروز‏‎
:مي‌باشد‏‎ ذيل‌‏‎ بشرح‌‏‎ رقابت‌ها‏‎ اين‌‏‎ نتايج‌‏‎
يك‌‏‎ اكباتان‌‏‎ -‎ هما 3‏‎ *
علي‌‏‎ هماو‏‎ براي‌‏‎ نراقي‌‏‎ ‎‏‏، هادي‌‏‎ (‎گل‌‏‎ ‎‏‏2‏‎) عليدوستي‌‏‎ حميد‏‎:گلها‏‎
براي‌اكباتان‌‏‎ حيدري‌‏‎
يك‌‏‎ آرارات‌‏‎ -‎ ياران‌ 4‏‎ *
ياران‌و‏‎ براي‌‏‎ ضرابي‌‏‎ حسين‌‏‎ (‎گل‌‏‎ ‎‏‏3‏‎) حسن‌زاده‌‏‎ جواد‏‎:گلها‏‎
آرارات‌‏‎ براي‌‏‎ ميناسيان‌‏‎ آريس‌‏‎
(سال‌‏‎ بالاي‌ 50‏‎)‎ صفر‏‎ كيان‌‏‎ - هما 2‏‎ *
گل‌‏‎ اميني‌خواه‌ 2‏‎ حميد‏‎:گلها‏‎
(نشد‏‎ حاضر‏‎ فوتبال‌‏‎ هيئت‌‏‎)‎ صفر‏‎ فوتبال‌‏‎ هيئت‌‏‎ - داوران‌ 3‏‎ *
:امروز‏‎ بازيهاي‌‏‎ برنامه‌‏‎
انتظامي‌‏‎ نيروي‌‏‎ شيرودي‌‏‎ - ساعت‌ 13‏‎
شهيد‏‎ بنياد‏‎ -‎ تهرانجوان‌‏‎ -‎ ساعت‌ 14‏‎
اميدوار‏‎ ايرج‌‏‎ -‎ كيان‌‏‎ - ساعت‌ 15‏‎
(سال‌‏‎ بالاي‌ 50‏‎)‎ دارايي‌‏‎ - نادر‏‎ -‎ ساعت‌ 16‏‎

فدراسيون‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ مشاور‏‎
مي‌آيد‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ كاراته‌‏‎


براي‌‏‎ ايران‌‏‎ كاراته‌‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ ايتاليايي‌‏‎ مشاور‏‎: ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
كاراته‌كشورمان‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎ پيشرفت‌كار‏‎ چگونگي‌‏‎ مشاهده‌‏‎
وارد‏‎ آسيايي‌تايلند‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎ در‏‎ حضور‏‎ براي‌‏‎
.مي‌شود‏‎ تهران‌‏‎
روز‏‎ كه‌‏‎ "اسكري‌‏‎" پروفسور‏‎ كاراته‌ ، ‏‎ فدراسيون‌‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
در‏‎ كرد ، ‏‎ خواهد‏‎ سفر‏‎ تهران‌‏‎ به‌‏‎ آينده‌‏‎ پنجم‌آذرماه‌‏‎ پنجشنبه‌‏‎
عملكرد‏‎ بر‏‎ نظارت‌‏‎ افزون‌بر‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ حضور‏‎ مدت‌‏‎
كلاس‌‏‎ دو‏‎ تشكيل‌‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ كشور‏‎ كاراته‌‏‎ ملي‌پوشان‌‏‎
.مي‌كند‏‎ كاراته‌‏‎ آموزش‌مربيگري‌‏‎
ماه‌‏‎ آذر‏‎ و 9‏‎ نيز 8‏‎ و‏‎ و 7‏‎ روزهاي‌ 6‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كلاس‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
.داشت‌‏‎ خواهند‏‎ حضور‏‎ شهرستاني‌‏‎ و‏‎ مربيان‌تهراني‌‏‎ مي‌شود‏‎ تشكيل‌‏‎
كلاس‌ها‏‎ دراين‌‏‎ شركت‌‏‎ براي‌‏‎ سياه‌دان‌ 3‏‎ كمربند‏‎ بودن‌‏‎ دارا‏‎
.است‌‏‎ الزامي‌‏‎

هفت‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ووشو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
مي‌رود‏‎ تايلند‏‎ به‌‏‎ ورزشكار‏‎


در‏‎ ورزشكار‏‎ با 7‏‎ ايران‌‏‎ ووشو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎:‎ ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ شركت‌‏‎ تايلند‏‎ آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ دوره‌‏‎ سيزدهمين‌‏‎
و 5‏‎ تالو‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ ورزشكار‏‎ دو‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ ووشو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎
.كرد‏‎ خواهد‏‎ شركت‌‏‎ بازي‌ها‏‎ اين‌‏‎ سانشو‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ ورزشكار‏‎
آسيايي‌‏‎ بازي‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ اعزامي‌‏‎ ايران‌‏‎ ووشو‏‎ ملي‌‏‎ تيم‌‏‎ اسامي‌‏‎
:از‏‎ است‌‏‎ عبارت‌‏‎ تايلند‏‎
فرشباف‌‏‎ محمدحسين‌‏‎ و‏‎ زارعي‌‏‎ حبيب‏‎:‎تالو‏‎
روزبهاني‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎:دوم‌‏‎ وزن‌‏‎ سعادت‌ ، ‏‎ عليرضا‏‎:اول‌‏‎ وزن‌‏‎:سانشو‏‎
وزن‌‏‎ و‏‎ نوروزي‌‏‎ منصور‏‎:‎چهارم‌‏‎ وزن‌‏‎ خدايي‌ ، ‏‎ علي‌‏‎:سوم‌‏‎ وزن‌‏‎
اجاقي‌‏‎ حسين‌‏‎:پنجم‌‏‎

رقابت‌هاي‌‏‎ ميزبان‌‏‎ زنجان‌‏‎
فجر‏‎ دهه‌‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎


:گفت‌‏‎ زنجان‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ مديركل‌‏‎:‎ورزشي‌‏‎ گروه‌‏‎
بزرگداشت‌‏‎ پينگ‌پنگ‌‏‎ مسابقه‌هاي‌بين‌المللي‌‏‎ دوره‌‏‎ پانزدهمين‌‏‎
.شد‏‎ برگزارخواهد‏‎ زنجان‌‏‎ در‏‎ امسال‌‏‎ فجر‏‎ مبارك‌‏‎ دهه‌‏‎
ژاپن‌ ، ‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خارجي‌‏‎ تيم‌‏‎ از 18‏‎:‎افزود‏‎ نيك‌بين‌‏‎ برانوش‌‏‎
دعوت‌‏‎ مسابقه‌ها‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ تايوان‌براي‌‏‎ و‏‎ كويت‌‏‎ چين‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ آمده‌‏‎ به‌عمل‌‏‎
براي‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ آمادگي‌‏‎ زنجان‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎:‎گفت‌‏‎ وي‌‏‎
سطح‌‏‎ در‏‎ گوناگون‌‏‎ رشته‌هاي‌‏‎ در‏‎ ورزشي‌‏‎ برگزاري‌رقابت‌هاي‌‏‎
.است‌‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ فدراسيون‌هاي‌مربوطه‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ قهرماني‌‏‎
برنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎:شد‏‎ يادآور‏‎ زنجان‌‏‎ استان‌‏‎ تربيت‌بدني‌‏‎ مديركل‌‏‎
ماه‌‏‎ شبهاي‌‏‎ در‏‎ فوتبال‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ تربيت‌بدني‌برگزاري‌‏‎ اين‌‏‎
نيز‏‎ اسكي‌‏‎ و‏‎ شطرنج‌‏‎ رقابت‌هاي‌واليبال‌ ، ‏‎ انجام‌‏‎ رمضان‌ ، ‏‎ مبارك‌‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎
ميدان‌هاي‌‏‎ در‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ ورزشكاران‌‏‎ از‏‎ نفر‏‎ گفت‌123‏‎ وي‌‏‎
تا‏‎ اول‌‏‎ عنوان‌هاي‌‏‎ سال‌جاري‌‏‎ اول‌‏‎ ماه‌‏‎ شش‌‏‎ ورزشي‌در‏‎ گوناگون‌‏‎
كسب‏‎ را‏‎ جهاني‌‏‎ و‏‎ آسيايي‌ ، بين‌المللي‌‏‎ كشوري‌ ، ‏‎ رقابت‌هاي‌‏‎ سوم‌‏‎
.كرده‌اند‏‎


Copyright 1996-1999 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.