شماره‌ 1724‏‎ ‎‏‏،‏‎23 December 1998 دي‌ 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 2‏‎
Front Page
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Accidents
Life
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
است‌‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ جزاير ، ‏‎

مجتهدزاده‌‏‎ پيروز‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ وگو‏‎ گفت‌‏‎
امارات‌ ، ‏‎ ادعاي‌‏‎ مورد‏‎ جزاير‏‎ بر‏‎ ايران‌‏‎ حاكميت‌‏‎:‎اشاره‌‏‎
اين‌‏‎ پيش‌‏‎ چندي‌‏‎.است‌‏‎ معلوم‌‏‎ و‏‎ مسجل‌‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ به‌لحاظ‏‎
گذشته‌‏‎ از‏‎ كم‌رنگ‌تر‏‎ بسيار‏‎ البته‌‏‎ دوباره‌‏‎ امارات‌‏‎ ادعاي‌‏‎
قضاوت‌‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ به‌‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ ارجاع‌‏‎.شد‏‎ مطرح‌‏‎
محدودي‌‏‎ تعداد‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ موضوعاتي‌‏‎ ازجمله‌‏‎ مجامع‌‏‎ اين‌‏‎
ادعاي‌‏‎ مختلف‌‏‎ ابعاد‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ مطرح‌‏‎ كشورها‏‎ از‏‎
كه‌‏‎ مي‌دهد‏‎ نشان‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ نهادهاي‌‏‎ به‌‏‎ آن‌‏‎ ارجاع‌‏‎ و‏‎ امارات‌‏‎
.دارند‏‎ بسياري‌‏‎ نقش‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ دامن‌زدن‌‏‎ در‏‎ بزرگ‌‏‎ قدرتهاي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ مستدل‌‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ بارها ، ‏‎ و‏‎ بارها‏‎ كه‌‏‎ امارات‌‏‎ ادعاي‌‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ اعلام‌‏‎ مردود‏‎ سياسي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ اسناد‏‎ به‌‏‎ اتكا‏‎
زده‌‏‎ دامن‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ دولتها‏‎ برخي‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ عنوان‌‏‎ هرازچندگاهي‌‏‎
هدف‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ بيان‌كننده‌‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎.‎مي‌شود‏‎
دولتهايي‌‏‎ اقتصادي‌‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ منافع‌‏‎ ادعا ، ‏‎ اين‌‏‎ ازطرح‌‏‎ اساسي‌‏‎
كه‌‏‎ گفتگويي‌‏‎.‎ندارد‏‎ آنها‏‎ با‏‎ ارتباطي‌‏‎ جزاير‏‎ مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
يك‌‏‎ كه‌‏‎ خاورميانه‌ ، ‏‎ مطالعات‌‏‎ مركز‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مي‌آيد ، ‏‎ زير‏‎ در‏‎
مجتهدزاده‌‏‎ پيروز‏‎ دكتر‏‎ با‏‎ است‌ ، ‏‎ امريكايي‌‏‎ -عربي‌‏‎ موءسسه‌‏‎
گوناگون‌‏‎ زواياي‌‏‎ از‏‎ مجتهدزاده‌‏‎ دكتر‏‎ آن‌‏‎ طي‌‏‎ كه‌‏‎ گرفته‌‏‎ انجام‌‏‎
را‏‎ ادعا‏‎ اين‌‏‎ حاصل‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ اعلام‌‏‎ بي‌پايه‌‏‎ را‏‎ امارات‌‏‎ ادعاي‌‏‎
.مي‌داند‏‎ منطقه‌‏‎ در‏‎ بيگانگان‌‏‎ حضور‏‎ و‏‎ دخالت‌‏‎
مقالات‌‏‎ سرويس‌‏‎
امارات‌‏‎ ميان‌‏‎ سختي‌‏‎ مشاجره‌‏‎ آگاهيد ، ‏‎ به‌خوبي‌‏‎ شما‏‎ چنانكه‌‏‎ *
‎‏‏، تنب‏‎ بزرگ‌‏‎ تنب‏‎ حاكميت‌‏‎ و‏‎ مالكيت‌‏‎ برسر‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎
بر‏‎ فراواني‌‏‎ تاثير‏‎ مشاجره‌‏‎ اين‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ ابوموسي‌‏‎ و‏‎ كوچك‌‏‎
مشاجره‌‏‎ به‌‏‎ مي‌تواند‏‎ و‏‎ گذارده‌‏‎ ايراني‌‏‎ -‎عربي‌‏‎ روابط‏‎
آيا‏‎ دليل‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.انجامد‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ اعراب‏‎ ميان‌‏‎ گسترده‌تري‌‏‎
بين‌المللي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ دوطرف‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ بهتر‏‎
كنند؟‏‎ ارجاع‌‏‎ ICJ
و‏‎ ايران‌‏‎ ميان‌‏‎ سخت‌‏‎ اي‌‏‎"مشاجره‌‏‎" كه‌‏‎ ندارم‌‏‎ قبول‌‏‎ من‌‏‎ نخست‌ ، ‏‎ *
وجود‏‎ ابوموسي‌‏‎ و‏‎ تنب‏‎ جزاير‏‎ مورد‏‎ در‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
در‏‎ اوضاع‌‏‎ حقيقت‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ تندي‌‏‎ واژه‌‏‎ "مشاجره‌‏‎" واژه‌‏‎.دارد‏‎
اختلاف‌‏‎ يك‌‏‎ دارد‏‎ وجود‏‎ آنچه‌‏‎ندارد‏‎ هماهنگي‌‏‎ برخورد‏‎ اين‌‏‎
رسمي‌‏‎ ادعاي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ ابوموسي‌‏‎ جزيره‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ است‌‏‎ سرزميني‌‏‎
متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ در‏‎ اكتبر 1992‏‎ در 27‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
اين‌‏‎ اين‌حال‌ ، ‏‎ با‏‎.‎است‌‏‎ گرفته‌‏‎ سرچشمه‌‏‎ جزيره‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
ارجاع‌‏‎ براي‌‏‎ دليلي‌‏‎ هيچ‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ نظر‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ حقيقت‌‏‎ مسئله‌‏‎
داوري‌‏‎ مرجع‌‏‎ هر‏‎ يا‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ مسئله‌اي‌‏‎ چنين‌‏‎
;زيرا‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ ديگري‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
خاكش‌‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎ كسي‌‏‎ اينكه‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌تواند‏‎ كشور‏‎ يك‌‏‎ -‎الف‌‏‎
داوري‌‏‎ مراجع‌‏‎ ديگر‏‎ يا‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ شد ، ‏‎ مدعي‌‏‎ را‏‎
دنياي‌‏‎ با‏‎ ما‏‎ صورت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ غير‏‎ در‏‎.شود‏‎ متوسل‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎
كشورها‏‎ همه‌‏‎ كه‌‏‎ كرد‏‎ خواهيم‌‏‎ پيدا‏‎ سروكار‏‎ مرجي‌‏‎ و‏‎ پرهرج‌‏‎
در‏‎ دنيا‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ وقت‌‏‎ همه‌‏‎ بود‏‎ خواهند‏‎ ناچار‏‎
.بگذرانند‏‎ داوري‌‏‎ مراجع‌‏‎ و‏‎ دادگاه‌ها‏‎
راه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ صلح‌آميز‏‎ به‌گونه‌اي‌‏‎ جزيره‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ مسئله‌‏‎ -‎ب‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بريتانيا‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ ميان‌‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ مذاكرات‌‏‎
را‏‎ امارات‌‏‎ سرزميني‌‏‎ دفاع‌‏‎ و‏‎ خارجي‌‏‎ روابط‏‎ مسئوليت‌‏‎ هنگام‌‏‎
حاكمان‌‏‎ نه‌تنها‏‎.‎گرديد‏‎ فصل‌‏‎ و‏‎ حل‌‏‎ سال‌ 1971‏‎ در‏‎ داشت‌ ، ‏‎ عهده‌‏‎
جزئيات‌‏‎ و‏‎ چگونگي‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ هنگام‌‏‎ آن‌‏‎ راس‌الخيمه‌‏‎ و‏‎ شارجه‌‏‎
امارات‌‏‎ و‏‎ مصر‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ بلكه‌‏‎ بودند ، ‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎
آگاه‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎ جزئيات‌‏‎ و‏‎ طبيعت‌‏‎ از‏‎ نيز‏‎ ابوظبي‌‏‎ و‏‎ دبي‌‏‎
در‏‎ غيرمستقيم‌‏‎ ولي‌‏‎ "عملا‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ ديگر ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.‎بودند‏‎
ادعا‏‎ نمي‌توانند‏‎ امروز‏‎ و‏‎ بودند‏‎ حاضر‏‎ و‏‎ ناظر‏‎ مذاكرات‌‏‎ اين‌‏‎
برايشان‌‏‎ يادشده‌‏‎ مذاكرات‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ توافق‌هاي‌‏‎ كه‌‏‎ كنند‏‎
در‏‎ كشورها‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌همين‌‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ شگفت‌آور‏‎
جنوبي‌‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ الجزاير‏‎ ليبي‌ ، ‏‎ عراق‌ ، ‏‎ دسامبر 1971‏‎ شكايت‌ 9‏‎
.نكردند‏‎ شركت‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ به‌‏‎ پيشين‌‏‎
يا‏‎ مستعمره‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ كشورهايي‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ فراتر ، ‏‎
و‏‎ قول‌‏‎ همه‌‏‎ بودند ، ‏‎ استعماري‌‏‎ قدرت‌هاي‌‏‎ تحت‌الحمايه‌‏‎
متعهد‏‎ آنان‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ نمايندگي‌‏‎ به‌‏‎ قدرت‌‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ قرارهايي‌‏‎
ازميان‌‏‎ صلح‌آميز‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ جهاني‌‏‎ ثبات‌‏‎ نهند ، ‏‎ زيرپاي‌‏‎ شد ، ‏‎
پيشين‌‏‎ حامي‌‏‎ كه‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ از‏‎ امارات‌‏‎ اگر‏‎ همچنين‌ ، ‏‎.‎خواهدرفت‌‏‎
دوران‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ خارجي‌‏‎ روابط‏‎ كبير ، ‏‎ بريتانياي‌‏‎ آنان‌ ، ‏‎
مي‌بايستي‌‏‎ آنان‌‏‎ هستند ، ‏‎ ناراضي‌‏‎ مي‌كرد ، ‏‎ هدايت‌‏‎ استعمار‏‎
.ديگران‌‏‎ با‏‎ نه‌‏‎ گذارند ، ‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ يادشده‌‏‎ قدرت‌‏‎ با‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎
ليبي‌ ، ‏‎ عراق‌ ، ‏‎ كمك‌‏‎ با‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ ديد‏‎ از‏‎ -ج‌‏‎
اين‌‏‎ گذشته‌‏‎ در‏‎ يك‌بار‏‎ كويت‌ ، ‏‎ و‏‎ پيشين‌‏‎ جنوبي‌‏‎ يمن‌‏‎ الجزاير ، ‏‎
آن‌‏‎ و‏‎ ساخت‌‏‎ مطرح‌‏‎ متحد‏‎ ملل‌‏‎ سازمان‌‏‎ امنيت‌‏‎ شوراي‌‏‎ در‏‎ را‏‎ موضوع‌‏‎
نتيجه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ آرا‏‎ به‌اتفاق‌‏‎ دسامبر 1971‏‎ تاريخ‌ 9‏‎ در‏‎ شورا‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ قانع‌كننده‌اي‌‏‎ پرونده‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ كه‌‏‎ رسيد‏‎
كه‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎.‎ساخت‌‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ مورد‏‎
و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مراجع‌‏‎ در‏‎ طرح‌مسئله‌اي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ جهان‌ ، ‏‎ كشورهاي‌‏‎
به‌‏‎ سه‌باره‌‏‎ و‏‎ دوباره‌‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ همان‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ از‏‎ نگرفتن‌‏‎ نتيجه‌‏‎
رخت‌‏‎ جهان‌‏‎ از‏‎ ثبات‌‏‎ و‏‎ صلح‌‏‎ كشانند ، ‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مراجع‌‏‎ همان‌‏‎
.خواهدشد‏‎ مشكل‌‏‎ زندگي‌‏‎ و‏‎ بست‌‏‎ خواهد‏‎
چگونه‌‏‎ بپرسند‏‎ مي‌توانند‏‎ ايرانيان‌‏‎ كه‌‏‎ داشت‌‏‎ توجه‌‏‎ بايد‏‎ -د‏‎
توقع‌‏‎ فرانسه‌‏‎ و‏‎ بريتانيا‏‎ از‏‎ كس‌‏‎ هيچ‌‏‎ كه‌‏‎ درحالي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ مانش‌‏‎ كانال‌‏‎ جزاير‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خود‏‎ اختلافات‌‏‎ ندارد‏‎
و‏‎ هند‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ ;نمايند‏‎ ارجاع‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ داوري‌‏‎
به‌‏‎ را‏‎ كشمير‏‎ و‏‎ جامو‏‎ برسر‏‎ اختلافشان‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌خواهد‏‎ پاكستان‌‏‎
نمي‌شود‏‎ خواسته‌‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ چين‌‏‎ از‏‎ ;كشانند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مراجع‌‏‎
;روند‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ مورداختلاف‌‏‎ جزاير‏‎ مورد‏‎ در‏‎ كه‌‏‎
عليه‌‏‎ سرزمينش‌‏‎ ادعاهاي‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌شود‏‎ خواسته‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ از‏‎
خليج‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ نمايد ، ‏‎ مطرح‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مراجع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ اعراب‏‎
بر‏‎ اختلاف‌‏‎ نمي‌خواهد‏‎ كويت‌‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ از‏‎ كسي‌‏‎ فارس‌ ، ‏‎
بين‌المللي‌‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ ام‌المرادم‌‏‎ و‏‎ قاروه‌‏‎ كبر ، ‏‎ جزاير‏‎ سر‏‎
اختلافات‌‏‎ ارجاع‌‏‎ توقع‌‏‎ قطر‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎ از‏‎ ;روند‏‎
عربستان‌‏‎ از‏‎ ;نيست‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ داوري‌‏‎ ديوان‌‏‎ به‌‏‎ سرزمينيشان‌‏‎
از‏‎ و‏‎ الليوا‏‎ و‏‎ بوريمي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎
از‏‎ و‏‎ ديبا‏‎ منطقه‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ عمان‌‏‎ و‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
و‏‎ مرزي‌‏‎ اختلافات‌‏‎ كه‌‏‎ نمي‌رود‏‎ انتظار‏‎ يمن‌‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎
چگونه‌‏‎ كنند ، ‏‎ مطرح‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مراجع‌‏‎ در‏‎ را‏‎ خود‏‎ سرزميني‌‏‎
متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ خواسته‌‏‎ برابر‏‎ در‏‎ مي‌خواهند‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
ابوظبي‌‏‎ رهبران‌‏‎ اميال‌‏‎ مجري‌‏‎ و‏‎ آورد‏‎ سرفرود‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
باشد؟‏‎
نسبت‌‏‎ اسرائيل‌‏‎ و‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ دشمني‌‏‎ گستره‌‏‎ به‌‏‎ باتوجه‌‏‎ --ه‏‎
ادعايي‌‏‎ هر‏‎ سر‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ قبول‌‏‎ ايران‌‏‎ برفرض‌‏‎ اگر‏‎ ايران‌ ، ‏‎ به‌‏‎
كشانده‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ به‌‏‎ كشوري‌‏‎ هر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ خاكش‌‏‎ عليه‌‏‎
كامل‌‏‎ بي‌طرفي‌‏‎ حاضرند‏‎ پشتيبانانش‌‏‎ و‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ آيا‏‎ شود ، ‏‎
مراجع‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ نمايند‏‎ تضمين‌‏‎ را‏‎ دادگاه‌ها‏‎ اين‌‏‎
ايالات‌‏‎ نفوذ‏‎ از‏‎ دور‏‎ به‌‏‎ جاري‌ ، ‏‎ روش‌‏‎ عليرغم‌‏‎ بين‌المللي‌ ، ‏‎
شكايتي‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ خلل‌ناپذيري‌‏‎ بي‌طرفانه‌‏‎ اراده‌‏‎ با‏‎ و‏‎ متحده‌‏‎
آيا‏‎ نمايد؟‏‎ عمل‌‏‎ ايران‌‏‎ ملي‌‏‎ منافع‌‏‎ و‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ عليه‌‏‎
در‏‎ خلل‌ناپذير‏‎ و‏‎ عملي‌‏‎ تضميني‌‏‎ مي‌تواند‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
كند؟‏‎ ارائه‌‏‎ اين‌باره‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ آشكار‏‎ شد ، ‏‎ گفته‌‏‎ تاكنون‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ -و‏‎
مسئله‌‏‎ دوباره‌‏‎ ارجاع‌‏‎ براي‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ درخواست‌‏‎
تلاش‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مراجع‌‏‎ به‌‏‎ ايراني‌‏‎ جزاير‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ادعايش‌‏‎
ديگر‏‎ با‏‎ تلاش‌‏‎ اين‌‏‎.‎است‌‏‎ ماجرا‏‎ كردن‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ براي‌‏‎ ديگري‌‏‎
حل‌‏‎ از‏‎ طرفداري‌‏‎ زمينه‌‏‎ در‏‎ متحده‌عربي‌‏‎ امارات‌‏‎ ادعاي‌‏‎
.ندارد‏‎ هماهنگي‌‏‎ مسئله‌‏‎ دوستانه‌‏‎ و‏‎ صلح‌آميز‏‎
نخست‌‏‎ درجه‌‏‎ در‏‎ اگر ، ‏‎ شود‏‎ حل‌‏‎ مي‌تواند‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ سرانجام‌ ، ‏‎
ادعاي‌‏‎ ساختن‌‏‎ بين‌المللي‌‏‎ و‏‎ كردن‌‏‎ سياسي‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ مگراينكه‌‏‎ نيست‌‏‎ عملي‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ كند‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ خود‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ منطقه‌‏‎ ديگر‏‎ كشورهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ درگير‏‎ براي‌‏‎ تلاش‌‏‎ از‏‎ عربي‌‏‎
.دست‌بردارد‏‎ ماجرا‏‎
مختلف‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ حال‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ *
نشان‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جزاير‏‎ اين‌‏‎ مسئله‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎
سياست‌هاي‌‏‎ پي‌گيري‌‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ راي‌‏‎ استقلال‌‏‎ و‏‎ قدرت‌‏‎ دادن‌‏‎
گروه‌هاي‌‏‎ ديگر ، ‏‎ گفته‌‏‎ به‌‏‎.داده‌اند‏‎ قرار‏‎ استفاده‌‏‎ مورد‏‎ خود‏‎
سياسي‌‏‎ اهداف‌‏‎ پيشبرد‏‎ راه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎ سياسي‌‏‎
دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌دهند‏‎ قرار‏‎ سوءاستفاده‌‏‎ مورد‏‎ خود‏‎ داخلي‌‏‎
چه‌‏‎ اين‌باره‌‏‎ در‏‎.‎مي‌بينند‏‎ خود‏‎ سود‏‎ به‌‏‎ را‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎ ادامه‌‏‎
مي‌گوييد؟‏‎
اگر‏‎ ولي‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ درست‌‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ تا‏‎ *
است‌ ، ‏‎ قرار‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ جريان‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ گمان‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
ادعاهاي‌‏‎ ساختن‌‏‎ متوقف‌‏‎ بكند‏‎ مي‌تواند‏‎ كه‌‏‎ كاري‌‏‎ بهترين‌‏‎
من‌‏‎ براي‌‏‎ اين‌ ، ‏‎ از‏‎ گذشته‌‏‎است‌‏‎ جزاير‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ ناواردش‌‏‎
براي‌‏‎ كشوري‌‏‎ مذهبي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ كه‌‏‎ نيست‌‏‎ شدني‌‏‎ درك‌‏‎
عليه‌‏‎ خارجي‌‏‎ سرزميني‌‏‎ ادعاي‌‏‎ خود‏‎ داخلي‌‏‎ سياسي‌‏‎ هدفهاي‌‏‎ پيشرفت‌‏‎
صحت‌‏‎ بتوانم‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ رسد‏‎ چه‌‏‎ زنند ، ‏‎ دامن‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ كشور‏‎ از‏‎ بخشي‌‏‎
دولت‌‏‎ ‎‏‏،‏‎ فراتر‏‎.كنم‌‏‎ تاييد‏‎ را‏‎ نكردني‌‏‎ باور‏‎ پيشنهاد‏‎ اين‌‏‎
برخورد‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ با‏‎ درستي‌ ، ‏‎ به‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎
واكنش‌هاي‌‏‎ ارائه‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ برخورد‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ داشته‌‏‎ آرامي‌‏‎
و‏‎ مقابل‌‏‎ طرف‌‏‎ تهديدهاي‌‏‎ و‏‎ اتهام‌ها‏‎ برابر‏‎ در‏‎ محدود‏‎ ضروري‌‏‎
برخورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ ديگران‌‏‎ دوگانه‌‏‎ رفتار‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ واكنش‌‏‎ يا‏‎
.است‌‏‎ ساخته‌‏‎ محدود‏‎
سياسي‌ ، ‏‎ دستگاه‌‏‎ هر‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ من‌‏‎ دارم‌‏‎ گمان‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
امارات‌‏‎ ادعاي‌‏‎ مسئله‌‏‎ درباره‌‏‎ ايراني‌‏‎ فرد‏‎ يا‏‎ گروه‌‏‎ موءسسه‌ ، ‏‎
يا‏‎ و‏‎ گفته‌‏‎ ابوموسي‌‏‎ و‏‎ تنب‏‎ جزاير‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎
با‏‎ كاري‌‏‎ من‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانيد‏‎ خوب‏‎ شما‏‎ كه‌‏‎ مي‌دانم‌‏‎ من‌‏‎نوشته‌ام‌‏‎
مذهبي‌‏‎ و‏‎ سياسي‌‏‎ گروه‌هاي‌‏‎ يا‏‎ موءسسه‌ ، ‏‎ سياسي‌ ، ‏‎ دستگاه‌‏‎ هيچ‌‏‎
در‏‎ گاه‌‏‎ هيچ‌‏‎ عمرم‌‏‎ طول‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ من‌‏‎.‎ندارم‌‏‎ و‏‎ نداشته‌‏‎ ايراني‌‏‎
تبار‏‎ از‏‎ دانشگاهي‌‏‎ يك‌‏‎ من‌‏‎.نيستم‌‏‎ و‏‎ نبوده‌ام‌‏‎ استخدام‌‏‎ ايران‌‏‎
در‏‎ من‌‏‎ كار‏‎ و‏‎ مي‌كنم‌‏‎ زندگي‌‏‎ انگلستان‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ هستم‌‏‎ ايراني‌‏‎
.است‌‏‎ نرفته‌‏‎ فراتر‏‎ دانشگاهي‌‏‎ مباحث‌‏‎ حدود‏‎ از‏‎ هرگز‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎
ومردم‌‏‎ دولت‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ است‌‏‎ اهميت‌‏‎ شايان‌‏‎ ديگر ، ‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎
خود‏‎ كشور‏‎ جداناشدني‌‏‎ بخش‌هاي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ جزاير‏‎ اين‌‏‎ ايران‌‏‎
شكل‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ از‏‎ بخش‌ها‏‎ اين‌‏‎ شدن‌‏‎ جدا‏‎ اينكه‌‏‎ و‏‎ مي‌دانند‏‎
ايران‌‏‎ سرزمين‌‏‎ فروپاشي‌‏‎ سرآغاز‏‎ شرايطي‌‏‎ درهر‏‎ و‏‎ گونه‌اي‌‏‎ و‏‎
ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ تنها‏‎ نه‌‏‎ كه‌‏‎ درزماني‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ بود ، ‏‎ خواهد‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎ نيست‌‏‎ شده‌‏‎ تضمين‌‏‎ متحده‌‏‎ ايالات‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ ايران‌‏‎
همان‌‏‎ بلكه‌‏‎ بود ، ‏‎ پيشين‌‏‎ قطبي‌‏‎ دو‏‎ دنياي‌‏‎ و‏‎ سرد‏‎ جنگ‌‏‎ دوران‌‏‎
اسرائيل‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ ايران‌‏‎ ارضي‌‏‎ تماميت‌‏‎ پيشين‌‏‎ كننده‌‏‎ تضمين‌‏‎
سرزميني‌‏‎ تماميت‌‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ لطمه‌‏‎ شايد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ كارهايي‌‏‎ درگير‏‎
مسئله‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎باشد‏‎ داشته‌‏‎ هدف‌‏‎ را‏‎ ايران‌‏‎
مركز‏‎ بر‏‎ جزيره‌‏‎ سه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ ادعاي‌‏‎
در‏‎ ايراني‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎.‎مي‌گذارد‏‎ اثر‏‎ ايرانيان‌‏‎ انديشه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ حاضر‏‎ عصر‏‎ شونده‌‏‎ دگرگون‌‏‎ دنياي‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ بقاي‌‏‎ راستاي‌‏‎
سرزمينش‌‏‎ تماميت‌‏‎ و‏‎ ملي‌‏‎ وحدت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مستقل‌‏‎ ملت‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎
.نيايد‏‎ وارد‏‎ لطمه‌اي‌‏‎
از‏‎ جزاير‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ ادعا‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ *
الخيمه‌‏‎ راس‌‏‎ و‏‎ شارجه‌‏‎ به‌‏‎ تاريخ‌‏‎ يادنيامدني‌‏‎ به‌‏‎ دوران‌هاي‌‏‎
گذشته‌‏‎ در‏‎ مدتي‌‏‎ براي‌‏‎ را‏‎ جزاير‏‎ اين‌‏‎ آنان‌‏‎.‎داشته‌اند‏‎ تعلق‌‏‎
اثبات‌‏‎ براي‌‏‎ كننده‌اي‌‏‎ قانع‌‏‎ واسناد‏‎ داشته‌اند‏‎ خود‏‎ كنترل‌‏‎ در‏‎
چيست‌؟‏‎ حرف‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ شما‏‎ پاسخ‌‏‎.‎دارند‏‎ اختيار‏‎ در‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎
عرض‌‏‎ زير‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نكاتي‌‏‎ بايد‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ پاسخ‌‏‎ در‏‎ *
;كنم‌‏‎
حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌رسد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ -الف‌‏‎
حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ ميلاد‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ از 550‏‎ ايران‌‏‎ كه‌‏‎ ندارد‏‎ توجه‌‏‎
بريتانيا‏‎ آمدن‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ ملتي‌‏‎ حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ بعدها ، ‏‎ و‏‎ سرزميني‌‏‎
منطقه‌‏‎ دولت‌‏‎ يا‏‎ حكومت‌‏‎ تنها‏‎ گذشته‌‏‎ قرن‌‏‎ در‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ به‌‏‎
هر‏‎ يا‏‎ جزاير‏‎ اين‌‏‎ چگونه‌‏‎ صورت‌ ، ‏‎ آن‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ بوده‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎
يا‏‎ كشور‏‎ به‌‏‎ تاريخ‌‏‎ آغاز‏‎ از‏‎ مي‌توانست‌‏‎ منطقه‌‏‎ از‏‎ ديگري‌‏‎ بخش‌‏‎
باشد؟‏‎ داشته‌‏‎ تعلق‌‏‎ ديگري‌‏‎ دولت‌‏‎
پيش‌‏‎ كشور‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ ثابت‌‏‎ بايد‏‎ نخست‌‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ -‎ب‏‎
حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ كم‌ ، ‏‎ دست‌‏‎ يا ، ‏‎ ملتي‌‏‎ حكومت‌‏‎ يك‌‏‎ بيستم‌‏‎ قرن‌‏‎ از‏‎
تعلق‌‏‎ كه‌‏‎ نمايد‏‎ كوشش‌‏‎ گاه‌‏‎ آن‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ در‏‎ سرزميني‌‏‎
خود‏‎ به‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ تاريخي‌‏‎ دوران‌هاي‌‏‎ در‏‎ گوناگون‌‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ پذير‏‎ ترديد‏‎ كه‌‏‎ چيزي‌‏‎.كند‏‎ ثابت‌‏‎ را‏‎
با‏‎ قراردادي‌‏‎ روابط‏‎ برقراري‌‏‎ از‏‎ پيش‌‏‎ عربي‌ ، ‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
از‏‎ شماري‌‏‎ از‏‎ بود‏‎ عبارت‌‏‎ نوزدهم‌ ، ‏‎ قرن‌‏‎ ميانه‌‏‎ در‏‎ بريتانيا‏‎
مناطق‌‏‎ در‏‎ هم‌‏‎ از‏‎ جدا‏‎ و‏‎ خودمختار‏‎ گونه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ قبايل‌‏‎
اقتضاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ مي‌كردند‏‎ زندگي‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ جنوب‏‎ كرانه‌اي‌‏‎
.داشتند‏‎ تبعيت‌‏‎ ابراز‏‎ عمان‌‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ زمان‌‏‎ شرايط‏‎
اين‌‏‎ شد ، ‏‎ مي‌‏‎ چيره‌‏‎ ايران‌‏‎ بر‏‎ مرج‌‏‎ و‏‎ هرج‌‏‎ هرگاه‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ فراتر‏‎
غيرقانوني‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ گاه‌‏‎ و‏‎ مي‌افتادند‏‎ تلاش‌‏‎ به‌‏‎ قبايل‌‏‎
جزيره‌هاي‌‏‎ و‏‎ كرانه‌ها‏‎ به‌‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌زدند‏‎ دست‌‏‎ دريايي‌‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ بريتانيا‏‎.مي‌كشاند‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎
را‏‎ آنان‌‏‎ اقامت‌‏‎ محل‌‏‎ سرزمين‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ "دريايي‌‏‎ دزدان‌‏‎" دوران‌‏‎
فرو‏‎ كه‌‏‎ آوريم‌‏‎ ياد‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎.‎داد‏‎ نام‌‏‎ "دريايي‌‏‎ دزدان‌‏‎ ساحل‌‏‎"
براي‌‏‎ را‏‎ ضروري‌‏‎ بهانه‌‏‎ قبايل‌‏‎ اين‌‏‎ دريايي‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎ نشاندن‌‏‎
در‏‎ را‏‎ خود‏‎ استعماري‌‏‎ سلطه‌‏‎ تا‏‎ آورد‏‎ فراهم‌‏‎ بريتانيا‏‎
و‏‎ داخل‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ سرزمين‌هايي‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎.‎دهد‏‎ گسترش‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎
از‏‎ پيش‌‏‎ سال‌هاي‌‏‎ در‏‎ قبايل‌‏‎ اين‌‏‎ بازديد‏‎ مورد‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ خارج‌‏‎
يعني‌‏‎)‎ بود‏‎ گرفته‌‏‎ قرار‏‎ دوم‌دهه‌ 1740‏‎ ازنيمه‌‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ دهه‌ 1720‏‎
ايراني‌‏‎ كرانه‌هاي‌‏‎ يكي‌‏‎ (‎نادرشاه‌‏‎ اقتدار‏‎ دوران‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ پيش‌‏‎
جزاير‏‎ و‏‎ وبنادر‏‎ بود‏‎ لنگه‌‏‎ بندر‏‎ و‏‎ بندرعباس‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎
در‏‎ ; كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ پرسشي‌‏‎مربوطه‌‏‎
بازديدهاي‌‏‎ چنين‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ اگر‏‎ نخست‌ ، ‏‎ درجه‌‏‎
گيرد ، ‏‎ قرار‏‎ ادعا‏‎ مورد‏‎ سرزمينها‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎ حاكميت‌‏‎ ناخواسته‌اي‌‏‎
كرانه‌اي‌‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ همه‌‏‎ بايد‏‎ امروز‏‎ عربي‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎
كرانه‌اي‌‏‎ استان‌هاي‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ خليج‌فارس‌ ، ‏‎ شمال‌‏‎ و‏‎ جنوب‏‎
كرانه‌اي‌‏‎ سرزمين‌هاي‌‏‎ وديگر‏‎ ايران‌‏‎ و‏‎ عراق‌‏‎ و‏‎ سعودي‌‏‎ عربستان‌‏‎
ادعا‏‎ رامورد‏‎ پاكستان‌‏‎ و‏‎ هند‏‎ كرانه‌هاي‌‏‎ تا‏‎ عمان‌ ، ‏‎ درياي‌‏‎ در‏‎
دهيم‌‏‎ قرار‏‎ توجه‌‏‎ مورد‏‎ را‏‎ پيشينه‌‏‎ اين‌‏‎ اگر‏‎ گاه‌‏‎ آن‌‏‎.دهد‏‎ قرار‏‎
هيچ‌‏‎ متحده‌‏‎ امارات‌‏‎ كه‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ پرسش‌‏‎ اين‌‏‎
خليج‌فارس‌‏‎ باختر‏‎ و‏‎ خاور‏‎ و‏‎ جنوب‏‎ و‏‎ شمال‌‏‎ در‏‎ را‏‎ كرانه‌اي‌‏‎
ادعا‏‎ را‏‎ جزيره‌اي‌‏‎ سه‌‏‎ فقط‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چگونه‌‏‎ ندارد ، ‏‎ ادعا‏‎ مورد‏‎
پيوسته‌‏‎ و‏‎ هستند‏‎ واقع‌‏‎ خليج‌فارس‌‏‎ شمالي‌‏‎ بخش‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎
بوده‌اند؟‏‎ ايران‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ تعلق‌‏‎ لنگه‌‏‎ بندر‏‎ به‌‏‎
دارد‏‎ ادامه‌‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.