شماره‌ 1752‏‎ ‎‏‏،‏‎27 January 1999 بهمن‌ 1377 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 7‏‎
Front Page
Editorial
National
International
Across Iran
Metropolitan
Features
Life
Free Tribune
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Arts
Articles
Last Page
فرهنگ‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎
؟‏‎...معماري‌‏‎

اهواز‏‎ در‏‎ سينماگران‌‏‎ همايش‌‏‎

عكس‌‏‎ سالانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دومين‌‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎

عكس‌‏‎ سالانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
رشت‌‏‎ در‏‎ نور‏‎

در‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
ايتاليا‏‎

كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ موفقيت‌‏‎
ژاپن‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎

فرهنگ‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎
؟‏‎...معماري‌‏‎


معماري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ به‌‏‎ نگاهي‌‏‎
:اشاره‌‏‎
عمده‌‏‎ بطور‏‎ آن‌‏‎ درباره‌‏‎ بحث‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مقوله‌اي‌‏‎ معماري‌‏‎ مسابقه‌‏‎
اطلاع‌‏‎ ذيربط‏‎ افراد‏‎ ساير‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ مطرح‌‏‎ معماران‌‏‎ جمع‌‏‎ در‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ مي‌گذرد‏‎ نظرتان‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ مطلبي‌‏‎ ندارند ، ‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ چنداني‌‏‎
مقوله‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ بيشتري‌‏‎ توجه‌‏‎ شايد‏‎ تا‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ نوشته‌‏‎ زمينه‌‏‎
مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ آنها‏‎ نابسامان‌‏‎ وضعيت‌‏‎ و‏‎ معماري‌‏‎ مسابقات‌‏‎
در‏‎ موءثرتري‌‏‎ نقش‌‏‎ برگزاري‌ ، ‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ اصلاح‌‏‎ با‏‎ بتوانند‏‎
.باشند‏‎ داشته‌‏‎ كشور‏‎ معماري‌‏‎ وضعيت‌‏‎ بهبود‏‎
پيشرفته‌‏‎ كشورهاي‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ در‏‎ امروز‏‎ معماري‌ ، ‏‎ مسابقات‌‏‎
رقابت‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎ براي‌‏‎ شايسته‌‏‎ شيوه‌اي‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ جهان‌‏‎
برتر‏‎ كيفيت‌‏‎ معمارانه‌ ، ‏‎ نوين‌‏‎ ايده‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ دستيابي‌‏‎ سازنده‌ ، ‏‎
.شده‌اند‏‎ شناخته‌‏‎ كارفرمايان‌‏‎ منافع‌‏‎ تامين‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ طراحي‌‏‎
در‏‎ اخير ، ‏‎ دهه‌هاي‌‏‎ در‏‎ معماري‌‏‎ برجسته‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ زيادي‌‏‎ شمار‏‎
از‏‎ كه‌‏‎ شده‌اند‏‎ ساخته‌‏‎ و‏‎ برگزيده‌‏‎ مسابقات‌‏‎ همين‌‏‎ جريان‌‏‎
در‏‎ پمپيدو‏‎ ژرژ‏‎ فرهنگي‌‏‎ مركز‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ آنها‏‎ مشهورترين‌‏‎
امري‌‏‎ معماري‌‏‎ مسابقه‌‏‎ نيز‏‎ ما‏‎ كشور‏‎ در‏‎.كرد‏‎ اشاره‌‏‎ پاريس‌‏‎
چند‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ تاريخي‌ ، ‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ از‏‎ جداي‌‏‎.‎نيست‌‏‎ بي‌سابقه‌‏‎
بعدها‏‎ كه‌‏‎) پهلوي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎ مسابقه‌هاي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ اخير ، ‏‎ دهه‌‏‎
‎‏‏،‏‎(شد‏‎ گذارده‌‏‎ مسابقه‌‏‎ به‌‏‎"مجددا‏‎ "ملي‌‏‎ كتابخانه‌‏‎" نام‌‏‎ با‏‎
بزرگ‌‏‎ موزه‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ فرهنگستانهاي‌‏‎ مجموعه‌‏‎
.بوده‌ايم‌‏‎ شاهد‏‎ را‏‎.‎.‎.‎ و‏‎ خراسان‌‏‎
ايران‌‏‎ در‏‎ معماري‌‏‎ مسابقات‌‏‎ تجربه‌‏‎ مختلف‌ ، ‏‎ دلايل‌‏‎ به‌‏‎ متاسفانه‌‏‎
اهداف‌‏‎ آنها‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نبوده‌ ، ‏‎ آميز‏‎ موفقيت‌‏‎ موارد‏‎ اكثر‏‎ در‏‎
و‏‎ مقررات‌‏‎ فقدان‌‏‎است‌‏‎ شده‌‏‎ متحقق‌‏‎ كمتر‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ مفروض‌‏‎
تعهدات‌‏‎ و‏‎ وظايف‌‏‎ و‏‎ برگزاري‌‏‎ شيوه‌‏‎ كننده‌‏‎ تعريف‌‏‎ كه‌‏‎ ضوابطي‌‏‎
يك‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ باشد ، ‏‎ مسابقات‌‏‎ اين‌‏‎ كنندگان‌‏‎ برگزار‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎ مصروف‌‏‎ معنوي‌‏‎ و‏‎ مادي‌‏‎ كلان‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ سو‏‎
انجام‌‏‎ در‏‎ برگزاركنندگان‌‏‎ اكثر‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ شوند‏‎ مسابقات‌‏‎
به‌‏‎ اقدامات‌‏‎ اين‌‏‎ پايان‌ ، ‏‎ در‏‎ و‏‎ ورزند‏‎ كوتاهي‌‏‎ خويش‌‏‎ تعهدات‌‏‎
امر‏‎ اين‌‏‎.‎نكند‏‎ چنداني‌‏‎ كمك‌‏‎ كشور ، ‏‎ معماري‌‏‎ اوضاع‌‏‎ بهبود‏‎
.است‌‏‎ شده‌‏‎ سبب‏‎ را‏‎ جانبه‌‏‎ دو‏‎ خسارتي‌‏‎
معماري‌ ، ‏‎ مسابقات‌‏‎ ناموفق‌‏‎ نمونه‌هاي‌‏‎ تازه‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎
"فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎ توسعه‌‏‎ موءسسه‌‏‎" سوي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎
مجموعه‌‏‎ طراحي‌‏‎ براي‌‏‎ "اسلامي‌‏‎ تبليغات‌‏‎ سازمان‌‏‎" به‌‏‎ وابسته‌‏‎
در‏‎ گذشته‌‏‎ سال‌‏‎ آتش‌سوزي‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎.‎شد‏‎ برگزار‏‎ آزادي‌‏‎ سينمايي‌‏‎
نمايش‌‏‎ سالنهاي‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ كه‌‏‎ تهران‌ ، ‏‎ آزادي‌‏‎ سينماي‌‏‎
سال‌‏‎ ماه‌‏‎ شهريور‏‎ در‏‎ موءسسه‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌آمد ، ‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ شهر‏‎ فيلم‌‏‎
نمونه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ مجموعه‌‏‎ يك‌‏‎ ايجاد‏‎" اهداف‌‏‎ با‏‎ را‏‎ مسابقه‌اي‌‏‎ ‎‏‏76‏‎
‎‏‏،‏‎"كشور‏‎ معماري‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ اعتلاي‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎" ‎‏‏،‏‎"معماري‌‏‎ نظر‏‎ از‏‎
شده‌‏‎ شناخته‌‏‎ و‏‎ ناشناس‌‏‎ استعدادهاي‌‏‎ كردن‌‏‎ مطرح‌‏‎ و‏‎ شناسايي‌‏‎"
معماري‌‏‎ اصيل‌‏‎ و‏‎ نوين‌‏‎ جريان‌هاي‌‏‎ پيدايش‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎" و‏‎ "ايراني‌‏‎
اعلام‌‏‎ "شده‌‏‎ ارائه‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ از‏‎ نمايشگاهي‌‏‎ برگزاري‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎
گرفته‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ هفتم‌‏‎ تا‏‎ اول‌‏‎ برندگان‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ جوايزي‌‏‎.‎نمود‏‎
تقديرنامه‌اي‌‏‎ برجسته‌‏‎ طرحهاي‌‏‎ بقيه‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ قرار‏‎ و‏‎ بود‏‎ شده‌‏‎
تا‏‎ شد‏‎ باعث‌‏‎ نيز‏‎ خارجي‌‏‎ داور‏‎ دو‏‎ حضور‏‎ اعلام‌‏‎.‎كنند‏‎ دريافت‌‏‎
قابليت‌هاي‌‏‎ زدن‌‏‎ محك‌‏‎ براي‌‏‎ محلي‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ زيادي‌‏‎ عده‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎.‎بدانند‏‎ ايراني‌‏‎ غير‏‎ متخصصين‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ خود‏‎
توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ تعداد‏‎ آن‌ ، ‏‎ به‌‏‎ مردم‌‏‎ وافر‏‎ علاقه‌‏‎ و‏‎ موضوع‌‏‎ جذابيت‌‏‎
از‏‎ معماري‌ ، ‏‎ ودانشجويان‌‏‎ طراحان‌‏‎ مشاور ، ‏‎ مهندسي‌‏‎ دفاتر‏‎ از‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ نمودند‏‎ شركت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كشور‏‎ از‏‎ خارج‌‏‎ و‏‎ داخل‌‏‎
درهمان‌‏‎.‎مي‌رسيد‏‎ طراحي‌‏‎ گروه‌‏‎ حدود 170‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ شمار‏‎ مجموع‌‏‎
غيرايراني‌‏‎ داوران‌‏‎ مشاركت‌‏‎ موضوع‌‏‎ مسابقه‌ ، ‏‎ شروع‌‏‎ نخست‌‏‎ روزهاي‌‏‎
جانب‏‎ از‏‎ طرحها‏‎ ارائه‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ و‏‎ شد‏‎ منتفي‌‏‎ داوري‌‏‎ هيات‌‏‎ در‏‎
نسبت‌‏‎ تاخير‏‎ با‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ اول‌‏‎ مرحله‌‏‎ نتايج‌‏‎ شركت‌كنندگان‌ ، ‏‎
موءسسه‌‏‎ اين‌‏‎ آن‌ ، ‏‎ پي‌‏‎ در‏‎ البته‌‏‎ كه‌‏‎ شد ، ‏‎ اعلام‌‏‎ مقرر ، ‏‎ موعد‏‎ به‌‏‎
برگزاري‌‏‎ جوايز ، ‏‎ اعطاي‌‏‎ مورد‏‎ در‏‎ خود‏‎ تعهدات‌‏‎ از‏‎ هيچيك‌‏‎ به‌‏‎
امروز‏‎.‎نكرد‏‎ عمل‌‏‎ طرحها‏‎ و‏‎ آثار‏‎ مجموعه‌‏‎ انتشار‏‎ و‏‎ نمايشگاه‌‏‎
نه‌‏‎ مي‌گذرد ، ‏‎ معماري‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ شروع‌‏‎ از‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ بيش‌‏‎ كه‌‏‎
اعلام‌‏‎ را‏‎ مسابقه‌‏‎ نتايج‌‏‎ رسمي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ موءسسه‌‏‎ اين‌‏‎ تنها‏‎
با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ خود‏‎ تعهدات‌‏‎ به‌‏‎ نكردن‌‏‎ عمل‌‏‎ با‏‎ بلكه‌‏‎ ننموده‌ ، ‏‎
وجود‏‎ به‌‏‎ آنان‌‏‎ براي‌‏‎ نيز‏‎ را‏‎ فراواني‌‏‎ مشكلات‌‏‎ شركت‌كنندگان‌ ، ‏‎
.است‌‏‎ آورده‌‏‎
مسابقه‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ جريان‌‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ هر‏‎ ارائه‌‏‎ براي‌‏‎ متوسط‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
كه‌‏‎)‎ بگيريم‌‏‎ نظر‏‎ در‏‎ را‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ معادل‌ 10‏‎ هزينه‌اي‌‏‎
از‏‎ و‏‎ شركت‌كنندگان‌‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ طرح‌‏‎ ارائه‌‏‎ البته‌‏‎
از‏‎ بيش‌‏‎ مراتب‏‎ به‌‏‎ هزينه‌اي‌‏‎ با‏‎ مشاور‏‎ مهندسي‌‏‎ دفاتر‏‎ جمله‌‏‎
توسعه‌‏‎ موءسسه‌‏‎" نسنجيده‌‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎است‌‏‎ شده‌‏‎ انجام‌‏‎ اين‌‏‎
و‏‎ ميليارد‏‎ يك‌‏‎ حدود‏‎ در‏‎ سرمايه‌اي‌‏‎ اتلاف‌‏‎ به‌‏‎ "فرهنگي‌‏‎ مراكز‏‎
فرهنگي‌‏‎ خسارات‌‏‎ علاوه‌‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ انجاميده‌‏‎ ريال‌‏‎ ميليون‌‏‎ هفتصد‏‎
و‏‎ علاقه‌‏‎ به‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ مسئولين‌‏‎ بي‌توجهي‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎
در‏‎ يا‏‎ و‏‎ كرده‌اند‏‎ شركت‌‏‎ مسابقه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ زحمات‌‏‎
امري‌‏‎ نموده‌اند ، ‏‎ دنبال‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ جريان‌‏‎ ماه‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ يك‌‏‎ اين‌‏‎
در‏‎ اين‌‏‎.‎گرفت‌‏‎ ناديده‌‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ آساني‌‏‎ به‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
به‌‏‎ گذاردن‌‏‎ احترام‌‏‎ و‏‎ شغلي‌‏‎ امنيت‌‏‎ احساس‌‏‎ ايجاد‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ حالي‌‏‎
كشور‏‎ يك‌‏‎ متخصص‌‏‎ نيروهاي‌‏‎ از‏‎ بزرگي‌‏‎ جمع‌‏‎ چنين‌‏‎ تلاش‌هاي‌‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ باشند‏‎ نكاتي‌‏‎ اولين‌‏‎ از‏‎ اقداماتي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎ ‎‏‏،‏‎ مي‌بايست‌‏‎
اين‌‏‎ در‏‎ علاقه‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ جواناني‌‏‎ حضور‏‎.مي‌شوند‏‎ گرفته‌‏‎ نظر‏‎
و‏‎ بوده‌اند ، ‏‎ هم‌‏‎ موفق‌‏‎ آن‌‏‎ ودر‏‎ كرده‌اند‏‎ شركت‌‏‎ مسابقه‌‏‎
برگزاركننده‌‏‎ جانب‏‎ از‏‎ برخوردي‌‏‎ چنين‌‏‎ از‏‎ آنان‌‏‎ سرخوردگي‌‏‎
اين‌‏‎ همه‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ فضاي‌‏‎ سود‏‎ به‌‏‎"قطعا‏‎ مسابقه‌‏‎
به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ موءسسه‌‏‎ اين‌‏‎ كه‌‏‎ داده‌اند‏‎ روي‌‏‎ حالي‌‏‎ در‏‎ مسائل‌‏‎
براي‌‏‎ توانمندي‌‏‎ و‏‎ معتبر‏‎ مركز‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ تبليغات‌‏‎ سازمان‌‏‎ پوشش‌‏‎
.مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ حركت‌‏‎ اين‌‏‎ شايسته‌‏‎ انجام‌‏‎
اگر‏‎ و‏‎ علاقه‌منديم‌‏‎ مملكت‌‏‎ مادي‌‏‎ سرمايه‌هاي‌‏‎ حفظ‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎
شكوفايي‌‏‎ و‏‎ اعتلا‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ افرادي‌‏‎ واميدواري‌‏‎ اشتياق‌‏‎ براي‌‏‎
كه‌‏‎ معتقديم‌‏‎ اگر‏‎ و‏‎ قائليم‌‏‎ اعتباري‌‏‎ مي‌كنند‏‎ تلاش‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
هستند ، ‏‎ اجتماعي‌‏‎ همكاري‌هاي‌‏‎ واساس‌‏‎ بنيان‌‏‎ اعتماد‏‎ و‏‎ امنيت‌‏‎
با‏‎ و‏‎ كنيم‌‏‎ تلقي‌‏‎ جدي‌‏‎ را‏‎ دست‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ مسائلي‌‏‎ بايد‏‎
.شويم‌‏‎ مانع‌‏‎ را‏‎ هنگفتي‌‏‎ خسارات‌‏‎ چنين‌‏‎ وقوع‌‏‎ درست‌‏‎ برنامه‌ريزي‌‏‎
بي‌توجهي‌هايي‌‏‎ چنين‌‏‎ واسطه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ سرمايه‌هايي‌‏‎ و‏‎ نيروها‏‎
خود‏‎ مناسب‏‎ جاي‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ مي‌شوند ، ‏‎ و‏‎ شده‌اند‏‎ تلف‌‏‎
.كنند‏‎ باز‏‎ را‏‎ گره‌اي‌‏‎ و‏‎ باشند‏‎ كارساز‏‎ و‏‎ كارآمد‏‎
وهابي‌‏‎ كيانوش‌‏‎

اهواز‏‎ در‏‎ سينماگران‌‏‎ همايش‌‏‎


دست‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎ شنبه‌‏‎ روز‏‎ خوزستان‌‏‎ سينماگران‌‏‎ همايش‌‏‎ نخستين‌‏‎
اهواز‏‎ آفتاب‏‎ درتالار‏‎ كشور‏‎ برجسته‌سينماي‌‏‎ اندركاران‌‏‎
از‏‎ هدف‌‏‎ خوزستان‌‏‎ اسلامي‌‏‎ ارشاد‏‎ و‏‎ فرهنگ‌‏‎ مديركل‌‏‎شد‏‎ برگزار‏‎
استان‌‏‎ در‏‎ سينما‏‎ تاريخچه‌‏‎ مروري‌بر‏‎ را‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ برگزاري‌‏‎
و‏‎ دار‏‎ سينماي‌جهت‌‏‎ با‏‎ متناسب‏‎ فرهنگي‌‏‎ وتفاهم‌‏‎ خوزستان‌ ، تبادل‌‏‎
.كرد‏‎ ذكر‏‎ كشور‏‎ ملي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ ديني‌ ، ‏‎ مباني‌‏‎ بر‏‎ مبتني‌‏‎ متعهد‏‎
متاسفانه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ خبرگزاري‌‏‎ به‌‏‎ نشان‌‏‎ خسرو‏‎ دكتر‏‎
دارد‏‎ غلبه‌‏‎ خوزستان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ مكتوب‏‎ برفرهنگ‌‏‎ شفاهي‌‏‎ فرهنگ‌‏‎
معتبر‏‎ سند‏‎ نوع‌‏‎ هيچ‌‏‎ قرن‌اخير ، ‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ دستكم‌‏‎ كه‌‏‎ گونه‌اي‌‏‎ به‌‏‎
به‌‏‎ اين‌استان‌‏‎ هنري‌‏‎ و‏‎ فرهنگي‌‏‎ پيشينه‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ ارزشمندي‌‏‎ و‏‎
دوروزه‌‏‎ همايش‌‏‎ گشايش‌‏‎ آيين‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎.‎است‌‏‎ نرسيده‌‏‎ ثبت‌‏‎
تا‏‎ خواست‌‏‎ صاحبان‌انديشه‌‏‎ و‏‎ محققان‌‏‎ از‏‎ خوزستان‌‏‎ سينماگران‌‏‎
نقل‌‏‎ سينه‌‏‎ به‌‏‎ سينه‌‏‎ ديرباز‏‎ از‏‎ آنچه‌‏‎ تدوين‌‏‎ و‏‎ باگردآوري‌‏‎
دكتر‏‎.‎بكوشند‏‎ استان‌‏‎ اين‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ هويت‌‏‎ احياي‌‏‎ در‏‎ شده‌‏‎ وبازگو‏‎
با‏‎ مرتبط‏‎ عالي‌‏‎ آموزش‌‏‎ مركز‏‎ يك‌‏‎ نبود‏‎ از‏‎ همچنين‌‏‎ نشان‌‏‎
جوان‌‏‎ هنرجويان‌‏‎ از‏‎ و‏‎ كرد‏‎ انتقاد‏‎ خوزستان‌‏‎ هنري‌در‏‎ رشته‌هاي‌‏‎
آن‌‏‎ ويژگيهاي‌‏‎ و‏‎ سينمايي‌خوزستان‌‏‎ سبك‌‏‎ حفظ‏‎ تادرجهت‌‏‎ خواست‌‏‎
از‏‎ تن‌‏‎ چند‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ روز‏‎ درنخستين‌‏‎.‎كنند‏‎ تلاش‌‏‎
شكل‌‏‎ خوزستان‌‏‎ در‏‎ فعاليت‌آنها‏‎ كه‌‏‎ كشور‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ سينماگران‌‏‎
حال‌ ، آينده‌ ، ‏‎ گذشته‌ ، ‏‎ در‏‎ جنوب‏‎ سينماي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ درباره‌‏‎ است‌‏‎ گرفته‌‏‎
تبادل‌‏‎ و‏‎ به‌بحث‌‏‎ مقدس‌‏‎ دفاع‌‏‎ وسينماي‌‏‎ خوزستان‌‏‎ سينماگران‌‏‎ سبك‌‏‎
فيلم‌‏‎ همايش‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ افتتاحيه‌‏‎ برنامه‌‏‎ در‏‎.‎خواهندپرداخت‌‏‎ نظر‏‎
از‏‎ عادل‌‏‎ ساخته‌شهابالدين‌‏‎ "درمسيرتاريخ‌‏‎ دزفول‌‏‎" مستند‏‎
.درآمد‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ "مهمان‌‏‎ سينماگران‌‏‎"

عكس‌‏‎ سالانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دومين‌‏‎
ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎


در‏‎ ايران‌‏‎ سينماي‌‏‎ عكس‌‏‎ سالانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دومين‌‏‎
همكاري‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دراين‌‏‎ يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ نگارخانه‌تهران‌‏‎
شد ، ‏‎ خواهد‏‎ خانه‌سينمابرگزار‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ جوان‌‏‎ سينماي‌‏‎ انجمن‌‏‎
جاري‌به‌‏‎ درسال‌‏‎ شده‌‏‎ توليد‏‎ ايراني‌‏‎ فيلم‌‏‎ از 26‏‎ عكاس‌‏‎ آثار 19‏‎
.مي‌شود‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎
مي‌شود ، ‏‎ عرضه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آثارشان‌‏‎ كه‌‏‎ عكاساني‌‏‎ ميان‌‏‎ از‏‎
.خواهندشد‏‎ معرفي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ كار‏‎ درپايان‌‏‎ برتر‏‎ عكاس‌‏‎ سه‌‏‎
شرقي‌‏‎ ‎‏‏، ضلع‌‏‎ قدس‌‏‎ ‎‏‏، خيابان‌‏‎ انقلاب‏‎ خيابان‌‏‎ در‏‎ تهران‌‏‎ نگارخانه‌‏‎
.است‌‏‎ تهران‌واقع‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
داير‏‎ عموم‌‏‎ بازديد‏‎ براي‌‏‎ ماه‌‏‎ بهمن‌‏‎ تا 20‏‎ نمايشگاه‌‏‎ اين‌‏‎
.بود‏‎ خواهد‏‎

عكس‌‏‎ سالانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
رشت‌‏‎ در‏‎ نور‏‎


داوران‌‏‎ هيات‌‏‎ رشت‌ ، ‏‎ در‏‎ نور‏‎ عكس‌‏‎ سالانه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎
:كرد‏‎ اعلام‌‏‎ شرح‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
خاطر‏‎ به‌‏‎ نوشين‌‏‎ معصومه‌‏‎ اثر‏‎ ".‎.‎.‎كه‌‏‎ آنجا‏‎" عكس‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ جايزه‌‏‎
اهدا‏‎ انساني‌‏‎ احساس‌‏‎ با‏‎ خشن‌‏‎ سطوح‌‏‎ تقابل‌‏‎ و‏‎ مناسب‏‎ تركيببندي‌‏‎
.مي‌شود‏‎
به‌‏‎ جلالي‌‏‎ محمدزوار‏‎ اثر‏‎ "نگاه‌‏‎ فراسوي‌‏‎" عكس‌‏‎ به‌‏‎ دوم‌‏‎ جايزه‌‏‎
.گرفت‌‏‎ تعلق‌‏‎ ساده‌‏‎ عناصر‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ با‏‎ مناسب‏‎ بيان‌‏‎ خاطر‏‎
دليل‌‏‎ به‌‏‎ گلچين‌‏‎ شباب‏‎ اثر‏‎" بام‌‏‎ و‏‎ بالش‌ها‏‎ عكس‌‏‎ به‌‏‎ سوم‌‏‎ جايزه‌‏‎
بودن‌‏‎ واقع‌گرا‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ ابهام‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ فرم‌‏‎ تضاد‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎
.مي‌گردد‏‎ اهدا‏‎ موضوع‌‏‎
و‏‎ تقدير‏‎ نيز‏‎ ريزان‌‏‎ برگ‌‏‎ عكس‌‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ گلچين‌‏‎ شباب‏‎ از‏‎ داوران‌‏‎
.كرد‏‎ انتخاب‏‎ نمايشگاه‌‏‎ برگزيده‌‏‎ عكاسان‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ عكاس‌‏‎ ‎‏‏12‏‎

در‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
ايتاليا‏‎


طي‌مراسمي‌‏‎ ايتاليا‏‎ باستياي‌‏‎ شهر‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎
.يافت‌‏‎ گشايش‌‏‎ ايراني‌‏‎ و‏‎ محلي‌‏‎ مقامات‌‏‎ حضور‏‎ با‏‎
با‏‎ ايتاليايي‌ها‏‎ آشنايي‌‏‎ منظور‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ دراين‌‏‎
و‏‎ آثار‏‎ شده‌‏‎ برپا‏‎ ايران‌‏‎ هنري‌‏‎ فرهنگي‌و‏‎ جاذبه‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ عكس‌هاي‌مربوط‏‎ و‏‎ كتاب‏‎ ‎‏‏،‏‎ دستي‌‏‎ صنايع‌‏‎ از‏‎ نمونه‌هايي‌‏‎
. است‌‏‎ شده‌‏‎ گذاشته‌‏‎ نمايش‌‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎
فرهنگي‌‏‎ رايزني‌‏‎ نمايشگاه‌كه‌ازسوي‌‏‎ اين‌‏‎ گشايش‌‏‎ درمراسم‌‏‎
با‏‎ ايران‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ وابسته‌‏‎ حسيني‌‏‎ برپاشده‌است‌‏‎ رم‌‏‎ در‏‎ ايران‌‏‎
اين‌‏‎ ازبرگزاري‌‏‎ هدف‌‏‎ تمدنها‏‎ وگوي‌‏‎ گفت‌‏‎ اهميت‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎
.خواند‏‎ موضوع‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ كمك‌‏‎ را‏‎ نمايشگاه‌‏‎

كاريكاتوريست‌‏‎ يك‌‏‎ موفقيت‌‏‎
ژاپن‌‏‎ در‏‎ ايراني‌‏‎


"ديواندري‌‏‎ علي‌‏‎" آثار‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ ژاپن‌‏‎ امياي‌‏‎ كاريكاتور‏‎ موزه‌‏‎
كه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ بين‌المللي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎.‎كرد‏‎ خريداري‌‏‎ را‏‎
رسم‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ برگزار‏‎ ژاپن‌‏‎ امياي‌‏‎ شهر‏‎ شهرداري‌‏‎ توسط‏‎ هرسال‌‏‎
موزه‌‏‎ براي‌‏‎ اثر‏‎ بازديدكنندگان‌ 4‏‎ آراء‏‎ براساس‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ چنين‌‏‎
.مي‌شود‏‎ خريداري‌‏‎ هنرمندان‌‏‎ از‏‎ كاريكاتور‏‎ دائمي‌‏‎
ديواندري‌ ، ‏‎ علي‌‏‎ ايراني‌ ، ‏‎ كاريكاتوريست‌‏‎ آثار‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ امسال‌‏‎
و‏‎ انتخاب‏‎ نمايشگاه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ اثر‏‎ مردمي‌ترين‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎
شايان‌‏‎.‎ است‌‏‎ كرده‌‏‎ اثر‏‎ اين‌‏‎ خريد‏‎ به‌‏‎ اقدام‌‏‎ نمايشگاه‌‏‎ مديريت‌‏‎
كاتالوگ‌‏‎ در‏‎ ساله‌‏‎ همه‌‏‎ كاريكاتور‏‎ برگزيده‌‏‎ آثار‏‎ است‌ ، ‏‎ ذكر‏‎
و‏‎ ژاپن‌‏‎ كشور‏‎ در‏‎ و‏‎ رسيده‌‏‎ چاپ‌‏‎ به‌‏‎ رحلي‌‏‎ قطع‌‏‎ در‏‎ نفيسي‌‏‎ بسيار‏‎
.مي‌شود‏‎ توزيع‌‏‎ دنيا‏‎ سراسر‏‎


© 1998 HAMSHAHRI, All rights reserved.
Web design and hosting by Hamshahri Computer Center.